مشهد به شهر كرد مسير اول1290كيلومتر،مسير دوم1246 كيلومتر، مسيرسوم1358، مسير چهارم1344 كيلومتر

مسیر پیشنهادی اول ۱۲۹۰كيلومتر

مسير يابي: ملك اباد، نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي،شاهرود،دامغان، جندق،انارك نائين،تودشك، كوهپايه ،سگزي ، اصفهان، فلاورجان، فولاد شهر، زرين شهر،فرخ شهر، شهركرد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر کرد۱۲۵۳كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر شهر کرد۱۱۷۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر شهر کرد۱۰۶۰كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا شهر کرد۹۸۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا شهر کرد۸۶۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا شهر کرد۸۰۷ است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا شهر کرد۷۴۱ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به جندق:

از اول كمر بندي دامقان تا جندق ۲۶۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جندق تا مشهد مقدس ۸۱۱ كيلومتر است و فاصله جندق تا شهر کرد۴۷۹ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

جندق به انارك:

جندق به انارك ۱۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انارك از مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله انارك تا شهر کرد۳۳۲ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

انارك به نائين :

انارك به نائين ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نائين تا مشهد مقدس۱۰۳۴ كيلومتر است و فاصله نائين تا شهر کرد۲۵۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نائين به تودشك:

از نائين به تودشك ۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تودشك تا مشهد مقدس ۱۰۸۳كيلومتر است و فاصله تودشك تا شهر کرد۲۰۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تودشك به كوهپايه:

از تودشك به كوهپايه ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوهپايه تا مشهد مقدس ۱۱۰۵كيلومتر است و فاصله كوهپايه تا شهر کرد۱۸۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كوهپايه به سگزي:

از كوهپايه تا سگزي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سگزي تا مشهد مقدس ۱۱۳۵كيلومتر است و فاصله سگزي تا شهر کرد ۱۵۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سگزي به اول كمر بندي اصفهان:

سگزي تا اول كمر بندي اصفهان ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله اصفهان تا شهر كرد ۱۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي  اصفهان به فلاورجان:

از اول كمر بندي اصفهان تا فلاورجان ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فلاورجان تا مشهد مقدس ۱۲۰۸ كيلومتر است و فاصله فلاورجان تا شهر كرد ۸۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

 

فلاورجان به فولاد شهر :

از فلاورجان تا فولاد شهر ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فولاد شهر از مشهد مقدس ۱۲۲۲ كيلومتر است و فاصله فولاد شهر از شهر كرد ۶۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فولاد شهر به زرين شهر :

از فولاد شهر تا زرين شهر ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زرين شهر تا مشهد مقدس۱۲۳۴ كيلومتر است و فاصله زرين شهر تا شهر كرد ۵۶ است .( جاده بصورت بزرگراه)

زرين شهر به فرخ شهر:

از زرين شهر تا فرخ شهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ۱۲۷۹ كيلومتر است و فاصله فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فرخ شهر به شهر كرد:

از فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شهر كرد تا مشهد مقدس ۱۲۹۰ كيلومتر است .  ( جاده بصورت بزرگراه)

مشهد به شهر کرد 1

 مسیر پیشنهادی دوم: ۱۲۴۶كيلومتر

مسير يابي :ملك آباد، تربت حيدريه،فيض آباد،بجستان،فردوس،ديهوك،طبس،خور، انارك،نائين، تودشك، كوهپايه،سگزي، اصفهان، فلاورجان، فولاد شهر، زرين شهر،فرخ شهر، شهركرد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهركرد۱۲۰۹ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا شهركرد۱۰۹۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر اينكه در صورتي مسیر از تربت حيدريه به شادمهر(۲۵ كيلومتر) شادمهر به كاشمر(۵۴ كيلومتر) كاشمر به خليل آباد(۱۸ كيلومتر) خليل آباد به بردسكن(۲۹كيلومتر) بردسكن به انابد ( ۱۴ كيلومتر) انابد به عشق آباد( ۱۴۵ كيلومتر ) عشق آباد به طبس (۱۰۵ كيلومتر) كه مجموعا ۳۹۰ كيلومتر است انتخاب شود فقط ۱۰ كيلومتر كمتر از مسير تربت حيدريه به فیض آباد به بجستان به فردوس به دیهوک به طبس است که در مسیربایی در حال توضیح است. و البته مسيري كه در حال توضيح آن هستيم داراي اتوبان بيشتر و جاده هاي بهتري مي باشد . ولي مسير تربت حيدريه به شاد مهر به كاشمر و ........ جاده هاي فرعي مي باشند كه از كيفيت بايين تر جاده اي برخوردار مي باشند.

تربت حيدريه به فيض آباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ميدان اول فيض آباد ۵۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس۲۰۷ كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا شهركرد۱۰۳۹ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به بجستان:

از ميدان اول فيض آباد تا بجستان ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تامشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است و فاصله بجستان تا شهركرد۹۵۴ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فردوس :

از بجستان تا میدان اول فردوس ۶۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است و فاصله فردوس تا شهركرد۸۸۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به ديهوك:

از میدان اول فردوس تا دیهوک۱۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا مشهد مقدس۴۷۰ کیلومتر است و فاصله دیهوك تا شهركرد۷۷۶  كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ديهوك به طبس:

از ديهوك تا ورودي طبس ۸۰  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله طبس تا مشهد مقدس۵۵۰ كيلومتر است و فاصله طبس تا شهركرد۶۹۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

توضيح بيشتر اينكه در صورتي كه از طبس مسير رباط پشت بادام (۱۶۲ كيلومتر)  پشت بادام به خرانق(۱۲۷ كيلومتر)خرانق به ميبد( ۸۲ كيلومتر ) ميبد به اردكان(۱۰ كيلومتر) و اردكان به نائين (۱۰۹ كيلومتر) را انتخاب كنيم مسافت طي شده برابر با مسير پيشنهادي اول خواهد بود.

طبس به خور:

از طبس به خور ۱۹۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خور از مشهد مقدس ۷۴۲ كيلومتر است و فاصله خور از شهركرد۵۰۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه فرعي)

خور به انارك:

خور به انارك ۱۷۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انارك از مشهد مقدس۹۱۴ كيلومتر است و فاصله انارك از شهركرد۳۳۲ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

انارك به نائين:

از انارك به نائين ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نائين تا مشهد مقدس۹۹۰ كيلومتر است و فاصله نائين تا شهركرد۲۵۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نائين به تودشك:

از نائين به تودشك ۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تودشك تا مشهد مقدس ۱۰۳۹كيلومتر است و فاصله تودشك تا شهركرد۲۰۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تودشك به كوهپايه:

از تودشك به كوهپايه ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوهپايه تا مشهد مقدس ۱۰۶۱كيلومتر است و فاصله كوهپايه تا شهركرد۱۸۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كوهپايه به سگزي:

از كوهپايه تا سگزي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سگزي تا مشهد مقدس ۱۰۹۱كيلومتر است و فاصله سگزي تا شهركرد۱۵۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سگزي به اول كمر بندي اصفهان:

سگزي تا اول كمر بندي اصفهان ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۱۲۴كيلومتر است و فاصله اصفهان تا شهر كرد ۱۲۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي اصفهان به فلاورجان:

از اول كمر بندي اصفهان تا فلاورجان ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فلاورجان تا مشهد مقدس ۱۱۶۴كيلومتر است و فاصله فلاورجان تا شهر كرد ۸۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فلاورجان به فولاد شهر :

از فلاورجان تا فولاد شهر ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فولاد شهر از مشهد مقدس ۱۱۷۸كيلومتر است و فاصله فولاد شهر از شهر كرد ۶۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فولاد شهر به زرين شهر :

از فولاد شهر تا زرين شهر ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زرين شهر تا مشهد مقدس ۱۱۹۰كيلومتر است و فاصله زرين شهر تا شهر كرد ۵۶ است .( جاده بصورت بزرگراه)

زرين شهر به فرخ شهر:

از زرين شهر تا فرخ شهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ۱۲۳۵كيلومتر است و فاصله فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فرخ شهر به شهر كرد:

از فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شهر كرد تا مشهد مقدس ۱۲۴۶كيلومتر است .    ( جاده بصورت بزرگراه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به شهر كرد

مسیر پیشنهادي سوم: ۱۳۵۸ كيلومتر

مسير يابي:ملك اباد، نيشابور، سبزوار،داورزن، ميامي، شاهرود، دامغان، سمنان، گرمسار ،قم،مشكات،كاشان، نطنز،اصفهان،زرين شهر، فرخ شهر،شهر كرد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا  شهر كرد۱۳۲۱كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا  شهر كرد۱۲۳۸كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا  شهر كرد۱۱۲۸كيلومتراست.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا شهر كرد۱۰۵۲كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا شهر كرد۹۳۶كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا شهر كرد۸۷۵كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا شهر كرد۸۰۹ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا شهر كرد۶۹۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا شهر كرد۵۷۸ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است و فاصله قم تا شهر كرد۴۰۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال نبديل به بزرگراه)

قم به مشكات(مسيرآزادراه) :

قم تامشكات ۷۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشكات تا مشهد مقدس ۱۰۲۳ كيلومتر است و فاصله مشكات تا شهر كرد۳۳۵ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

مشكات به كاشان(مسير آزادراه):

از مشكات تا كاشان۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاشان تا مشهد مقدس۱۰۵۱ كيلومتر است و فاصله كاشان تا شهر كرد۳۰۷ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

كاشان به نطنز( مسير آزادراه):

از كاشان تا نطنز ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نطنز تا مشهد مقدس۱۱۲۷ كيلومتر است و فاصله نطنز تا شهر كرد ۲۳۱ كيلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

نطنز به اصفهان ( مسير آزاد راه غربي اصفهان)

از نطنز تا حاشيه غربي شهر اصفهان ۱۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حاشيه غربي اصفهان تا مشهد مقدس ۱۲۶۹ كيلومتر است و فاصله اصفهان تا شهر كرد ۸۹ كيلومتر است. ( جاده بصورت آزاد راه)

اصفهان به زرين شهر:

از اصفهان تا زرین شهر ۳۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله زرین شهر تا مشهد مقدس ۱۳۰۲ کیلومتر است و فاصله زرین شهر تا شهر کرد ۵۶ کیلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

زرين شهر به فرخ شهر :

از زرين شهر تا فرخ شهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ۱۳۴۷كيلومتر است و فاصله فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فرخ شهر به شهر كرد :

از فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شهر كرد تا مشهد مقدس ۱۳۵۸كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

مشهد به شهر کرد1

مسیر پیشنهادی چهارم :۱۳۴۴ كيلومتر

مسير يابي:ملك اباد، نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي،شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار،قم،سه راهي سلفچگان، دليجان، وزوان، اصفهان،زرين شهر، فرخ شهر، شهر كرد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر كرد۱۳۰۷کیلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا  شهر كرد۱۲۲۴ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا  شهر كرد۱۱۱۴كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا شهر كرد۱۰۳۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا شهر كرد۹۲۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا شهر كرد۸۶۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا شهر كرد۷۹۵ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا شهر كرد۶۸۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا شهر كرد۵۶۴ يلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است . و فاصله قم تا شهر كرد۳۹۲ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه))

قم به سه راهی سلفچگان:

ازاول کمر بندی قم( از طرف گرمسار) تا سه راهی سلفچگان ۵۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله سه راهی سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲ کیلومتر است و فاصله سه راهی سلفچکان تا شهر كرد۳۴۲ كيلومتراست .     ( جاده بصورت بزرگراه)

سه راهي سلفچگان به دليجان:

از سه راهي سلفچگان تا دليجان ۶۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دليجان تا مشهد مقدس۱۰۶۵ كيلومتر است و فاصله دليجان تا شهر كرد۲۷۹ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دليچان به وزوان:

از دليجان تا وزوان ۸۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله وزوان تا مشهد مقدس ۱۱۴۶ كيلومتر است و فاصله وزوان تا شهر كرد۱۹۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

وزوان به اصفهان ( مسير آزاد راه غربي اصفهان)

از وزوان تا حاشيه غربي شهر اصفهان ۱۰۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حاشيه غربي شهر اصفهان تا مشهد مقدس۱۲۵۵ كيلومتر است و فاصله اصفهان تا شهر كرد ۸۹ است .( جاده بصورت آزاد راه)

اصفهان به زرين شهر:

از اصفهان تا زرین شهر ۳۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله زرین شهر تا مشهد مقدس ۱۲۸۸کیلومتر است و فاصله زرین شهر تا شهر کرد ۵۶ کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

زرين شهر به فرخ شهر :

از زرين شهر تا فرخ شهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ۱۳۳۳كيلومتر است و فاصله فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فرخ شهر به شهر كرد :

از فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شهر كرد تا مشهد مقدس ۱۳۴۴كيلومتراست .    ( جاده بصورت بزرگراه)

مشهد به شهر کرد 1

ضمنا"نقاط دیدنی استان چهارمحال بختیاری در خط سیر جاده و شهر شهركردبشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: شهركرد

مقصد سفر: كوهرنگ

مسیر سفر: شهركرد- فارسان- باباحيدر- چلگرد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كتيبه پيرغار- آبشار تونل اول- آبشار شيخ عليخان- دشت لاله- چشمه ديمه .

2-مبدأ سفر: شهركرد

مقصد سفر: بروجن

مسیر سفر: شهركرد- طاقانك- شلمزار- بروجن

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : تالاب چغاخور- امامزاده حمزه علي- سياه سردبروجن- تنگ صياد .

3-مبدأ سفر: شهركرد

مقصد سفر: حاشيه زاينده رود

مسیر سفر: شهركرد- سامان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : موزه باستان شناسي- پل زمانخان- قلعه چالشتر- حاشيه زاينده رود .

4-مبدأ سفر: شهركرد

مقصد سفر: آبشار دره عشق

مسیر سفر: شهركرد- طاقانك- شلمزار- گهرو- ناغان- آبشار دره عشق

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : تالاب سولقان- تالاب علي آباد- رودخانه كارون- آبشار دره عشق .

5-مبدأ سفر: شهركرد

مقصد سفر: آبشار آتشگاه

مسیر سفر: شهركرد- بروجن- گرد بيشه- لردگان- آبشار آتشگاه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : گرد بيشه- آبشار آتشگاه- چشمه برم .

نقاط دیدنی شهروحومه شهر کرد :

مسجد جامع ( خان)شهرد کرد- قلعه یا عمارت سئوده - قلعه دزک-آرامگاه دهقان ( سامان ) –مسجد جامع فرخ شهر- موزه آثار تاریخی در قلعه چالشتر – گرداب بن – پیست اسکی گردنه خلک سورشجان – پل زمان خان – قلعه صمصام السلطنه در شلمزار – مسجد محب علی بیگ در شهر کیان – اتاق آیینه شهر کرد – امامزاده دو معصوم – مسجد جامع چالشتر – مسجد جامع شهرک – حمام تاریخی درب امامزاده – مسجد تاریخی اتابکان .


مطالب مشابه :


مشهد به اصفهان مسير اول 1168 كيلومتر، مسير دوم1124 كيلومتر، مسير سوم 1250مسير چهارم 1235 كيلومتر

از وزوان تا اصفهان ۸۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۲۳۵ كيلومتر است.
مشهد به شهر كرد مسير اول1290كيلومتر،مسير دوم1246 كيلومتر، مسيرسوم1358، مسير چهارم1344 كيلومتر

كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ حاشيه غربي اصفهان تا مشهد مقدس ۱۲۶۹
مشهد به تهران مسير اول 880 كيلومتر، مسير دوم935كيلومتر

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ مشهد به اصفهان
مشهد به ساري مسير پيشنهادي اول689 كيلومتر،مسير پيشنهادي دوم734 كيلومتر

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس مشهد به اصفهان
مشهد به رشت مسير اول1057 كيلومتر، مسير دوم 1222كيلومتر

۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است مشهد به اصفهان
مشهد به گرگان 560 كيلومتر

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا مشهد به اصفهان
مشهد به اهواز مسیر پيشنهادی اول1630 كيلومتر،مسیر پیشنهادی دوم 1680کیلومتر، تا خرمشهر 1750 كيلومتر

است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله اصفهان تا اهواز ۵۱۲
فاصله شهر هشترود تا مراکز استان ها

فاصله شهر هشترود تا مراکز استان ها اصفهان. 953. مشهد. 1420.
توضیحاتی در مورد كوير مصر و گرمه

فاصله تا اصفهان ≈ ۳۵۰ کیلومتر. فاصله تا مشهد ≈ ۸۰۰
مشهد به شيراز 1350 كيلومتر

از ديهوك تا ورودي طبس ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله طبس تا مشهد مشهد به اصفهان
برچسب :