بود آیا که در میکده ها بگشایند - تفسیر شعر بود آیا که در میکده ها بگشایند

تفسیر شعر بود آیا که در میکده ها بگشایند

تفسیر شعر بود آیا که در میکده ها بگشایند

فال حافظ بود آیا که در میکده​ها بگشایند

 

بود آیا که در میکده ها بگشایند تفسیر

بود آیا که در میکده ها بگشایند تفسیر

بود آیا که در میکده​ها بگشایند

گره از کار فروبسته ما بگشایند

اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند

دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند

به صفای دل رندان صبوحی زدگان

بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند

نامه تعزیت دختر رز بنویسید

تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند

گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب

تا حریفان همه خون از مژه​ها بگشایند

در میخانه ببستند خدایا مپسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند

حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا

که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

اگر می خواهی درهای حاجت به رویت باز شود از دروغ و ریا دوری کن. به صفای دلت و به خاطر دعاهایی که کرده ای درهای مراد به رویت گشوده شده و رقیبان و حسودان از ناراحتی خون گریه می کنند. نامه ای به دست تو خواهد رسید که عین مراد است. خداوند یار توست.

تفسیر فال   حافظ  2:

گرفتار رنج و مصیبتی شده ای، اما نا امید نباش. پایان هر شب سیاه سپیدی روز است. دعا و نیایش به درگاه خدا به قلب تو آرامش می بخشد و به تو کمک می کند تا بهتر تصمیم بگیری. امیدوار باش. 

 

بود آیا که در میکده ها بگشایند,بود آیا که در میکده ها بگشایند شجریان,بود آیا که در میکده ها بگشایند تفسیر

فال حافظ بود آیا که در میکده​ها بگشایند

اختصاصی برگزیده ها


,