انواع شنا

203001_m.jpg


هماهنگی کامل در شنای پروانه

هماهنگي كامل در شناي پروانه
گام پانزدهم :براي هماهنگ كردن پاها و دستها در شناي پروانه بهتر است با گرفتن يك تخته شنا در بين دستها ، حركت پاي دلفين را در حال سُر خوردن اجرا كنيد . در خلال حركات پاها ، يكي از دستهايتان را از تخته رها كنيد و همانند دست كرال سينه حركت كنيد ، با اين تفاوت كه در هنگام ورود دست به آب ، آن را با لبه ي داخلي ( طرف شست ) به آب وارد كنيد و اندكي داخل ببريد و سپس به بالا برگردانده ، خته را بگيريد و همين تمرين را با دست ديگر اجرا كنيد .
شايان ذكر است كه تاكيد بر ورود دست به داخل آب در هنگام ورود ، به خاطر كمك به اجراي حركت موجي و دلفين از بالا تنه است .
گام شانزدهم : تمرين قبلي را بدون استفاده از تخته انجام دهيد . فقط دقت كنيد كه در ازاي هر دو يا سه ضربه پاها ، يك دست كرال سينه با هركدام از دستها اجرا نماييد و پس از ورود هركدام از دستها به آب در امتداد بدن ، سعي كنيد آن را كمي به زير آب ببريد و بالا آوريد و با حمايت حركات سر و سينه ، حركت موجي بدن را نيز شروع كنيد .
گام هفدهم : در اين تمرين با سُر خوردن روي آب بخوابيد . سپس ضربات پاي دلفين را شروع كنيد  و بعد از آن ابتدا يك دست كرال سينه با دست راست و بلافاصله يك دست چپ كرال سينه را مطابق تمرين گام شانزدهم اجرا كنيد و در ادامه ، اين حركت را با دو دست اجرا كنيد و اين تركيب را مجدداً از ابتدا اجرا كنيد .
گام هجدهم : در اين گام سعي كنيد ابتدا تمرين گام قبلي را ( پاي دلفين ، يك دست راست سينه ، يك دست چپ سينه ، دو دست كامل پروانه ) به اجرا در آوريد و در ادامه آن ، همراه پاي ِ دلفين ، ديگر از حركات تكدست استفاده نكنيد بلكه دو دستهاي پروانه را با آرامش كامل اجرا كنيد .
گام نوزدهم : پس از سُر خوردن در عرض استخر ، در قسمت كم عمق ، پاي دلفين آغاز كنيد  و پس از چند حركت پاي پروانه بلافاصله دست پروانه را به طور كامل به اجرا در آوريد و همين روند را ( دو ضربه پا و يك دست پروانه ) انجام دهيد .
شكل ص 110
استارت شناي پروانه
گام بيستم : استارت پروانه ، مشابه استارت كرال سينه است با اين تفاوت كه پس از سُر خوردن در آب شناگر حركت خود را به جاي پاي كرال سينه با پاي دلفين آغاز مي كند و در ادامه دست را به آن اضافه كرده ، مسافت مورد نظر خود را شنا مي كند.
برگشت شناي پروانه
گام بيست و يكم : دربرگشت شناي هنگام رسيدن به ديواره مانند شناي قورباغه ، بايد ديواره را با دو دست همزمان لمس كنيد . سپس يك دست را رها كرده ، در مسير برگشت قرار دهيد و بدنتان را به سمت ديواره حركت دهيد و پس از قراردادن پاها بر روي ديواره دستها را در امتداد بدن قرار دهيد و با فشار پاها به ديواره ، سُر خوردن را اجرا كنيد .
شكل ص 112
تذكراتي در مورد شناي پروانه
در شناي پروانه به ازاي هر دور كامل حركت دستها ، دو ضربه پا زده مي شود كه يكي از آنها در بيرون از آب ( پاي اول ) و ضربه ي بعدي در زير آب زده شده و به پاي دوم معروف است .
دستها درهنگام ورود به آب بايد در امتداد شانه ها و در مقابل بدن وارد آب شوند .
درانجام حركت كشش و فشار دستها در پروانه عجله نكنيد و سعي كنيد حركت دستها را به آرامي و با فشار كامل به آب در مسير خود حركت دهيد .
سعي كنيد سرتان پس از نفس گيري ، قبل از دستها وارد آب شود و به اصطلاح ضربه سر وارد كنيد .
به منظور اجراي حركت موجي هرچه بهتر ، ضمن تاكيد بر ضربه ي صحيح كمري ، سعي كنيد تمام اعضاي بدنتان مانند سر ، دستها ، كمر و پاها به نحوي در انجام حركت موجي شركت كنند .
انگشتان دست را بسته نگاه داريد و پنجه هاي پا را نزديك به يكديگر قرار دهيد . + نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390ساعت 18:42  توسط احمد شناگر  |  نظر بدهید

آموزش پای پروانه

آموزش پاي پروانه
گام هشتم : مهارت پاي پروانه به دليل اين كه حركت هر دو پا با هم انجام مي گيرد ، اندكي مشكل تر از كرال سينه و پشت اجرا مي شود . اين مهارت عيناً شبيه پاي كرال سينه است كه به صورت جفت انجام مي گيرد . براي فراگيري حركت ابتدا در بيرون از استخر بايستيد و دستها را بالا آورده  ، در امتداد شانه ها در طرفين بدن به حالت صليب قرار دهيد . در اين وضعيت سعي كنيد بر روي انگشتان پا ايستاده ، ميان تنه خود را به طرف عقب و جلو حركت دهيد . بدين صورت كه كمرتان حدود 15 تا 20 سانتي متر به طرف عقب تر از محور طولي بدن و به همان اندازه به جلو حركت كند . سعي كنيد در انجام اين تمرين سر و سينه شما كمتر به عقب و جلو حركت كند و در امتداد پاها ثابت باشد .
گام نهم : تمرين گام هشتم را به حالت ايستاده در قسمتي از استخر كه ارتفاع آب تا زير چانه شما باشد تكرار نماييد . در اين هنگام سعي كنيد حركت كمرتان در داخل آب كاملاً به طرف پاها منتقل شده ، آنها را به حركت در آورد و همچنان در ثابت نگهداشتن سر و سينه در سطح آب بكوشيد . در اين تمرين برخي مواقع حركت كمرتان موجب خواهد شد كه بدنتان اندكي به سمت بالاي آب حركت كند .
گام دهم : در كنار ديواره ي استخر بنشينيد و پاهاي خود را تا زانو در آب قرار دهيد و به صورت جفت حركت پاي دلفين را انجام دهيد . در اين تمرينات سعي كنيد پنجه هاي پا نزديك هم ديگر قرار گيرند.
گام يازدهم : در داخل قسمت كم عمق استخر رو به ديواره بايستيد و با قراردادن دستها بر روي لبه استخر ، پاهايتان را بالا بياورد و در حال خوابيده بر روي سينه در سطح آب ، شروع به اجراي حركت پاي دلفين ( پروانه ) كنيد كه همان حركت كمر در گام هاي قبلي است . در اين تمرين سعي كنيد كمر و مايوي شناي شما در هر حركت اندكي از آب خارج شود و سپس به همان اندازه به زير آب بروي تا با انتقال اين ضربات به پاها ، حركت شنا كامل شود .
شكل ص 107
گام دوازدهم : حركت گام قبلي را با استفاده از كمك يك نفر كه دستهاي شما را بگيرد و عقب عقب به آرامي در استخر راه برود ، انجام دهيد . تمام سعي خود را بكنيد كه سر و سينه شما ثابت باشند .
شكل ص 107
گام سيزدهم : با گرفتن تخته شنا در بين دستها در آب سُر بخوريد و حركت جفت پاي پروانه را انجام دهيد و اين مهارت را در عرض استخر چند بار تكرار كنيد .
شكل ص 108
تنفس در شناي پروانه
گام چهاردهم : در اين شنا در انتهاي اجراي حركت فشار با دستها ، سر از آب خارج شده و عمل تنفس انجام مي شود و در انتهاي پرتاب دستها از بيرون آب به جلو و اندكي قبل از ورود آنها به داخل آب ، حركت بازگشت سر به داخل آب انجام مي گردد .
شكل ص 108 + نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390ساعت 12:53  توسط احمد شناگر  |  نظر بدهید

آموزش شنای پروانه

آموزش شنای پروانه
ادامه مطلب + نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم خرداد 1390ساعت 23:22  توسط احمد شناگر  |  5 نظر

هماهنگی دست و پای در شنای قورباقه

هماهنگی دست و پای قورباقه و نفس گیری 
ادامه مطلب + نوشته شده در  جمعه سیزدهم خرداد 1390ساعت 5:19  توسط احمد شناگر  |  یک نظر

شنای قورباغه

آموزش شنای قورباغه
ادامه مطلب + نوشته شده در  سه شنبه دهم خرداد 1390ساعت 20:10  توسط احمد شناگر  |  نظر بدهید

شنای کرال سینه

شناي كرال سينه

شناي كرال سينه يكي از چهار شنايي است كه مسابقات آن در سطح جهان برگزار مي گردد و اين شنا بدليل ويژگي هاي خاص ، داراي بيشترين ركورد سرعت در بين شناگران قهرماني است . اين نوع از شناهاي چهارگانه ، بدليل قرار گرفتن شناگران بر روي سينه و انجام حركات متناوب دستها و پاها ، شناي كرال سينه نام گرفته است .

در اين بخش ، گام هاي آموزش شناي كرال سينه توضيح داده مي شود تا تمامي مربيان عزيز كه قصد آموزش دادن اين رشته را به نوآموزان دارند ، با بهره گيري از موارد گفته شده بتوانند آموزش خود را به نحو مطلوبي پياده كنند . تمامي افرادي كه مي خواهند به تمرين و يادگيري شنا بپردازند نيز مي توانند با انجام گم به گام تمرينات گفته شده به فراگيري اين رشته بپردازند . ذكر اين نكته نيز دور از فايده نخواهد بود كه در تمامي مراحل و گام هاي آموزشي شنا استفاده از وسائل كمك آموزشي بسيار مفيد خواهد بود .

قبل از آغاز گام هاي آموزش اين رشته بايد بدانيد كه شناي كرال سينه به نام شناي آزاد نيز معروف است . + نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1390ساعت 3:29  توسط احمد شناگر  |  نظر بدهید

فصل دوم - پای دوچرخه

فصل دوم

پاي دوچرخه

بسياري از افراد نو آموز كه مراحل اوليه ي شنا را ياد مي گيرند ، از اينكه به صورت عمودي در آب قرار بگيرند و پاهاي آنها به كف استخر نرسد هراسانند . مهارت پاي دوچرخه بدين منظور به كار مي رود تا نو آموزان بتوانند بر روي قسمت عميق استخر قرار گيرند و به راحتي حركت پاي دوچرخه را انجام دهند .

گام اول : براي فراگيري حركت پاي دوچرخه بهتر است ابتدا تمرينات بر روي خشكي انجام پذيرد . بدين صورت كه به حالت نشسته  بر روي دوچرخه قرار بگيريد . كمي زانو ها را خم و بدنتان را به سمت جلو متمايل كنيد . در اين هنگام پاها را تك تك از زمين بلند و زانو را به سمت سينه بياوريد و سپس با فشار كف پا ، به سمت زمين برگردانيد . به خاطر داشته باشيد كه پاها به طور متناوب اين حركت را اجرا كنند و مسير حركت پاها به شكل 8 باشد بدين صورت كه بعد از بلند كردن پا از زمين و هنگام بازگشت ، كمي پا را به طرف بيرون حركت دهيد تا فاصله ي پاها كمي بيشتر از عرض شانه باشد .

شكل ص 45

گام دوم : پس از تمرين حركات پا ، به تمرين و تكرار تكنيك ساده ي دست در پاي دوچرخه بپردازيد . بدين صورت كه دستها را در همان حالت قبلي ( نشسته بر روي دوچرخه ) در مقابل سينه و شكم به آرامي به همديگر نزديك كنيد و سپس با چرخش مچ از همديگر دور كنيد ، مثل اينكه آب را با كف دستها در مقابل بدن جمع و سپس به طرفين پخش مي كنيد . دقت كنيد حركت دستها از محدوده ي سينه شما بيشتر نشود .

گام سوم : تمرين گام اول را آغاز و سپس به آرامي حركات دستها را به آن اضافه كنيد تا بدين طريق حركت دست و پاي همزمان دوچرخه را در خشكي تمرين و تكرار نماييد .

گام چهارم : تمرين گام اول را با قرار گرفتن در قسمت كم عمق به نحوي كه ارتفاع آب تا زير چانه شما باشد ، تكرار كنيد . در اين گام سعي كنيد هنگام تمرين حركات پا ، بدنتان ضمن حفظ حالت نشستن بر روي دوچرخه ، به صورت غوطه ور در سطح آب بماند . البته انجام  پاي دوچرخه فقط كمك خواهد كرد تا سر شما در بالاي آب باقي بماند .

گام پنجم : پس از تمرين و تكرار حركات پا در دوچرخه كه در گام چهارم اجرا شد ، اين بار حركات دست را نيز همراه با پا به طور متناوب به اجرا در آوريد تا مهارت پاي دوچرخه شما كامل گردد .

گام ششم : براي كسب مهارت بيشتر در اجراي پاي دوچرخه ، تمرين ديگري را به اجرا در آوريد . بدين صورت كه ابتدا تكنيك غوطه وري لاك پشتي را اجرا كنيد و پس از غوطه وري در آب ، دست هايتان را رها كنيد تا پاها آزاد شوند . سپس شروع به انجام حركات پاي دوچرخه كنيد درحالي كه بالا تنه شما عمود نباشد و در سطح آب غوطه ور باقي مانده باشد .

پس از اينكه كمي در زدن پاي دوچرخه در اين حالت مهارت پيدا كرديد ، با اجراي حركت دست در دوچرخه كه مقابل سينه شما انجام مي گيرد ، به آرامي سرتان را از آب بلند كنيد و ضمن غوطه وري درسطح آب ، به اجراي حركت كامل پاي دوچرخه اقدام كنيد .

به خاطر داشته باشيد كه مهارت پاي دوچرخه به مرور زمان و با انجام تمرينات مداوم و تكرار به ميزان كافي به طور مطلوب به مرحله ي اجرا در خواهد آمد و شما خواهيد توانست با آرامش كامل و به كارگيري نيروي بسيار كمي در سطح آب باقي بمانيد .

خطرات شنا

شنا یک ورزش سالم است و در مقایسه با ورزش‌های دیگر خطرات کمتری در پی دارد. با این وجود تعداد کمی خطرات وجود دارد که در زیر می‌آید:

 • غرق شدن و استنشاق آب به دلیل:
  • شرایط ناسازگار آب که باعث آبپوشیدگی یا آب گرفتگی شناگر می‌شود یا استنشاق آب را در پی دارد
  • این که دیگران برای بازی یا عمداً سرمان را به زیر آب فشار دهند
  • خستگی مفرط یا بی هوشی
  • ناتوانی از طریق بیهوشی حاصل از شنا در آب‌های کم عمق (یا بیهوشی غواص که نفس را زیر اب حبس کرده)، حمله قلبی، نارسایی سینوس‌های شریانی یا شنای بیش از حد
 • اثرات مضر زیر آب ماندن:
 • قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی:
  • کلر گند زدا pH آب را افزایش می‌دهد. مقدار زیاد pH ممکن است باعث سوزش چشم یا پوست شود[۱]
  • استنشاق کلرٍ؛ استنشاق طولانی مدت مقادیر کم کلر موجود درسطح آب ممکن است اثرات مخربی بر ریه‌ها بگذارد به خصوص برای کسانی که آسم دارند. این مشکل ممکن است با استفاده از استخرهایی که سیستم تهویه بهتری دارند حل شود. با یک استخر روباز با نتیجه بهتری مواجه می‌شویم.
  • قرار گرفتن طولانی مدت در برابر کلر اثرات مخرب آرایشی دربر دارد. مثلا رنگ مو را تغییر می‌دهد. کلر ساختار مو را خراب می‌کند و آن را مجعد و پیچیده می‌کند. کلر می‌تواند مس را در خود حل کند که این خاصیت باعث می‌شود رنگ مو تغییر کند. مراقبت خوب از استخر می‌تواند مقدار مس موجود در آب را کاهش دهد. تر کردن مو با استفاده از مایعات لغزنده مخصوص قبل از ورود به استخر می‌تواند جذب مس را کاهش دهد.
  • کلر حتی بعد از چند بار شستن معمولاً به صورت بی آب روی پوست باقی می‌ماند. این کلر وقتی دوباره در یک ترکیب آبدار (آبپوشیده) برگردد بدبو می‌شود (وقتی بزاق روی آن ریخته شود یا در طی دوش گرفتن و غیره)
 • عفونت:
  • آب بسته به نوع آن محل ایده آلی برای باکتری‌ها، انگل‌ها، قارچ‌ها و ویروس‌ها است.
  • عفونت پوست حاصل از شنا یا حمام باعث بیماری ترک خوردن بین انگشتان پا می‌شود. آسان‌ترین روش برای رفع این مشکل تمیز کردن بین انگشتان پاست. [۲]
  • انگل‌های میکروسکپی مثل کریپتوسپوریدیوم می‌توانند در برابر کلر مقاومت کنند و اگر شناگر آن را ببلعد دچار بیماری‌های اسهالی می‌شود.
  • بیماری‌های گوش، التهاب گوش میانی، التهاب گوش خارجی
  • وقتی تعادل میزان کلر موجود در آب به هم بخورد ممکن است بیماری‌های جدی همچون برونشیت مزمن و آسم به وجود آید.
 • فعالیت‌های خود شناگران:
  • صدمات ناشی از فعالیت زیاد؛ به عنوان مثال شنای پروانه مسابقه‌ای (پروانه سرعت، و نه استقامت) ممکن است باعث مقداری کمر درد شود شامل شکستن استخوان‌های ستون فقرات در موارد نادر و درد شانه‌ها پس از سالهای متمادی تمرین، شنای قورباغه ممکن است باعث درد مچ پا و درد مفاصل ران شود، شنای آزاد و کرال پشت ممکن است باعث ورم زانو شود.
  • نفس نفس زدن بیش از حد برای نگه داشتن نفس در زیر آب باعث می‌شود که دی اکسید کربن در خون کم شود و در نتیجه کم شدن متوالی هوشیاری بموجب بیهوشی می‌شود.
 • شرایط نامساعد جوی و وضع نابسامان آب:
  • جریان‌ها از جمله موج و رودها می‌تواند خستگی مفرط را به دنبال داشته باشد و شناگران را به دور از ناحیه سالم هدایت کند یا آنها را به زیر آب بکشد.
  • باد، موج را زیاد می‌کند و می‌تواند باعث از دست رفتن کنترل شناگر شود.
  • کم شدن حرارت بدن در اثر شنا در آب‌های سرد می‌تواند به سرعت باعث خستگی مفرط یا بیهوشی شود.
  • شدت آفتاب سوختگی می‌تواند با انعکاس نور به وسیله سطح آب و نپوشیدن لباس مناسب شنا بیشتر شود. ماندن زیاد در آفتاب می‌تواند یکی از علت‌های سرطان پوست باشد.
 • اشیاء موجود در آب:
  • پروانه کشتی علت بزرگی برای صدمات است چه در وقت شنا در زیر قایق و نزدیک آن و چه هنگام بالا آمدن از قایق
  • برخورد به شناگران دیگر یا به دیوار استخر یا سنگ یا قایق
  • شیرجه زدن در آب‌هایی که اشیایی با عمق کم در آن هستند مخصوصاً در آب گل آلود (چون عمق آب را نمی‌بینیم)
  • پای نهادن روی چیزهای شکسته همچون شیشه خرده
 • جانوران آبزی:

سازمان‌ها راهنمایی‌هایی درباره سلامت منتشر کرده‌اند که به شناگران برای جلوگیری از این خطرات کمک کند.[۵][۶][۷]

انواع شنا


مطالب مشابه :


مایو شنا

باباجون مدل - مدل لباس و مایو شنا مدل لباس هندی kaneesha . Powered By BLOGFA.COM
همه چیز درباره شـــــــــــنـا

۳.۱ لباس شنا; ۳.۲ کلاه شنا; ۳.۳ عینک شنا; ۴ آموزش شنا; ۵ شنای بچه‌ها; ۶ خطرات شنا; ۷ انواع شنا;
آموزش شنا

انواع شنا. مشخصات استخر. لباس شنا. نحوه غوطه ور شدن در
جستجو و نجات در سيلاب ......

و- آشنايي با شنا و انواع شنا جهت گروه براي كسي كه جليقه نجات و يا لباس بر تن دارد عالي ترين
شنا- شیرجه- واترپلو و نجات غریق

لباس شنا : لباس مخصوص انواع شيرجه عبارت است از : فرشته ، شكسته ، جمع باز ، يك چرخ از جلو با
مقدمات جستجو و نجات در سیلاب

غواصی در ایران - آموزش شنا - مقدمات جستجو و نجات در سیلاب - وبلاگی خبری آموزشی در مورد غواصی
كوسه و فناوري قرن بيست‌ويكم

غواصی در ایران - آموزش شنا - كوسه و فناوري قرن بيست‌ويكم - وبلاگی خبری آموزشی در مورد غواصی
انواع شنا

دانش آموز سما - انواع شنا - علمی * آموزشی * فرهنگی* بهداشتی*ورزشی - دانش آموز سما
شنای بانوان

آموزش شنا - شنای بانوان - فیلمی از شنای یک زن مسلمان با مایو اسلامی در دریا
برچسب :