اهمیت نظم وچند خاطره از مرحوم امام(ره)

، حيوانات بطور غير ارادي وناخواسته ازيك نظم دقيق برخوردارهستند. حتي ميتوان ازنظم حاكم برحيوانات نظم راعملا درزندگي پياده كرد. همين دستاوردهايي كه ازحيوانات بوجود مي آيد،(رشد،حركت،بازدهي، مواد مصرفي،توليدات

هرحيوان و....)دال برنظم ثابت وسيرثابت بروجوداين حيوانات است.

3- نظم وفطرت: نظم امري فطري درانسان است، فرق فطرت وغريزه اينست: چيزهايي كه اختصاص به انسان دارد، باتوجه به بعد مادي ومعنوي انسان، به آن فطرت ميگويند. وآنچه اختصاص به انسان دارد، غريزه نام دارد، زيرا بعد مادي تنها ميباشد وانسان دراين مورد باحيوان مشترك است. انسان ازنظرفطري هم نظم را بعنوان يك اصل ثابت ولازم پذيرفته است.

4- نظم روان: علاوه براين، نظم امري رواني است. اگراز نظر رواني، انسان دريك سيرونظم ثابن قرار گيرد، مثل همان نظمي كه دردستگاه گوارش حاكم است. ازنظر روحي نيز اگرانسان منظم باشد به محض اينكه زمان تغذيه ي روحي اوميشودوبه تاخير افتد اغنا نميشود. اگر روح سالم باشد، احساس خلاء ميكند. چنانكه جسم گرسنه، هنگام نيازاعلام گرسنگي مي كند، روح گرسنه نيزتظاهراتي دارد كه بايد درموقع گرسنگي او را تغذيه كرد. گاهي تغذيه روح در ارتباط باخداست، گاه پس ازمدتها دوري ازپدر ومادر، به محبت آنها نيازمند است وگاه درشدايد سختيهابه تسكين وتسلي محتاج است. روح سالم دراين زمانهااعلام نياز مي كند.

5- نظم واجتماع: نظم امري اجتماعي هم هست، اگر جامعه اي نظم حاكم نباشد، نظام جامعه برهم ميخورد، بي نظمي ثمرات خوبي براي هيچ يك ازافراد دربرنخواهد داشت. مشخص است كه نظم حاكم براجتماع را افراد منظم جامعه وقانون بوجود مي آورند.

امام خميني(ره) درمدت زندگي پربركت خودهمواره نظم وبرنامه ريزي راسرلوحه كارهاي شخصي وغير شخصي قرار ميداند. به طوري كه اطرافيان دقيقا نظم وترتيب را درزندگي ايشان درك ميكردند، زيرا نظم يكي ازاساسي ترين برنامه هاي انسان متعهد درارتباط برقراركردنبا خالق است. به قول خود امام(ره) كه ميفرمودند: ((اگر درندگي مان، دررفتاروحركتمان نظم بدهيم، فكرمان هم بالطبع نظم ميگيرد، وقتي فكر نظم گرفت وانسان درزندگي نظم داشت، يقينا ازآن نظم فكري كامل الهي برخوردار

 

خواهدشد، دراينصورت لغزشها واشتباهات كمترميشود وانسان درمرحله اي قرار ميگيرد كه جز براي پياده كردن اوامر الهي ورضايت او به چيز ديگري نظر نخواهدكرد)). دراين رابطه ميبينيم كه كلام امام رهنمون ما درمورد نظم است. چنانكه فرمايشي ازمولاي متقيان علي(ع) به مارسيده كه، شما رابه تقواي الهي ونظم دركارهايتان توصيه مي كنم، با كمي فكر وتامل مي بينيم كه برنامه ريزي جهت امورات ديني هم بدن نظم ميسر نيست چنانكه امام علي (ع) ميفرمايند: يك مومن اوقات خود را به سه دسته تقسيم ميكند؛ ساعتي به كاروتلاش جهت  امرار معاش، ساعتي براي بندگي وعبادت وساعتي براي خوردن واستراحت. با توجه به اين حديث شريف ما نوجوانان وجوانان كه فعلا زير بار مسئوليت خانواده جهت امرارمعاش نرفته ايم پس ساعت مقرر براي كار وتلاش را ميتوانيم تعبير به درس خواندن ومطالعه بكشيم. هر روز كه از24 ساعت تشكيل شده، آنرا ميتوان به 3 تا8 ساعت تقسيم  نمود وبرنامه اي كه امام علي(ع) به ما داده را برطبق آن تنظيم نماييد. نظم يك خصلت اسلامي واز دستورات اسلام است كه اين دستور به طور دقيق ونمايان درزندگي حضرت امام(ره) محسوس وملموس بود،  زيرا ايشان  يك چنين برنامه منظمي درزندگي خود داشتند به نحوه ي كه، عبادت ايشان ازروي برنامه، قرآن خواندن ايشان ازروي برنامه، غذا خوردن از روي برنامه، رسيدگي به امور مردم، و...خلاصه تمام كارهاي ايشان برگرفته از نظم وترتيب بود. ايشان به قدري دراين جهت مقيد بود كه تمام امور ايشان منظم ومرتب، ودر وقتهاي تعيين شده انجام ميگرفت. لذا اطرافيان امام ميگويند: ايشان درزندگي به حدي نظم داشتند كه انسان ميتوانست طبق برنامه كار ايشان، ساعت خود را تنظيم كند، چنانكه كاركنان امام(ره) درنجف اشرف ازحركت وسكون وخواب وبيداري ونشست وبرخاست ايشان درميافتند كه الان چه ساعتي از روز يا شب است. عبادت به جاي خود، سياست به جاي خود، مسائل اجتماعي واخلاقي هريك به جاي خود، اينطور نبود كه ايشان هيچ يك ازمسائل وموضوعات را به خاطر يكديگر تحت الشعاع قرار دهندوبخاطر همين نظم بود كه امام هم كوه را ميديد وهم كاه را ومسائل ريز ودرشت را باهم مخلوط نميكردند واز اين خصوصيات بارز امام بود. حضرت امام(ره) كارها را دقيقا از روي نظم انجام ميداد واين بصورت يك قانون براي شخص خود وبالطبع آن براي افراد خانواده واطرافيان شده بود. برنامه داشتن دركارها موجب ميشود كه انسان بتواند ازعمرش استفاده كامل كندوعمرش اربه هدر ندهد، لذا امام از اين جهت خيلي مواظبت ميكردند. حضرت امام آنچنان نظمي درامور زندگي داشتند كه انسان را مبهوت ميكند.

 

چند خاطره دررابطه با نظم مرحوم امام(ره):

1- روح الله واقعا روح الله است: مرحوم آية الله شاه آبادي(استادامام) درباره نظم وحضور امام درجلسات درس گفته بود: (( روح الله، واقعا روح الله است)) نشد يك روز ببينم كه ايشان بعد ازبسم الله دردرس حاظر باشد، هميشه پيش ازآنكه بسم الله درس رابگويم، حاضر بوده است.

2- نظم درتدريس :درتمام حوزه علميه،(منظور تمام كلاسهاي حوزه علميه اي كه امام درآن تدريس ميكردند.) منظم تراز درس ايشان نبودوحتي با حوزه هاي ديگرهم كه مقايسه ميكرديم، درسي منظم تراز درس ايشان سراغ نداشتيم، ايشان مدت چهارسال ونيم يك دوره اصول ميگفتندكه دراين مدت به غيراز اعياد وفات ائمه وجمعه ها كه معمولا تعطيل بود، فقط 2 روز درس را تعطيل كردند وكسي مثل ايشان اينطور منظم ومرتب نبود.

3- بيست وسه ثانيه ديگر مانده است: امام دربيست وچهار ساعت، نيم ساعت را به راهپيمايي اختصاص داده بودند وطبق برنامه درحياط قدم ميزدند،و وقتي كه راهپيمايشان تمام ميشد روي نيمكتي كه درحياط بود مي نشستندومعمول بود كه پس ازراهپيمايي بايستي چاي ميل ميكردند. يك روزجمعه كه هوا خوب بود وايشان طبق معمول درحياط قدم ميزدند، وقتي نيم ساعت گذشت، همسرم(دخترامام) به امام گفت: آقا چاي بياورم خدمتتان؟ ايشان به ساعتشان نگاه كردند وفرمودند: 23 ثانيه ديگرمانده است! اينقدر زمان را به تصرف درآوردن واز لحظات استفاده كردن، خيلي عجيب است! امام حتي يك لحظه از عمر گرانمايه خود رابه بيهودگي نميگذراندند ودائما مشغول كار ميباشند. اگرشخصي يك دفتر برميداشت وبا امام حركت ميكرد، دائما مي توانست ازحركات وسكنات امام كارهاي خوب ثبت كند. حضرت امام خميني درعين پركاري وتلاش مداوم، بسيار منظم بودند واگر بگوييد يكي ازاساسي ترين رموز موفقيت ايشان درزندگي((نظم)) است مطلب اغراق آميزي نگفته ايم. لذا اهل منزل امام زندگي ايشان را بصورت يك ساعت خودكارواتوماتيك درك كرده بودند به خاطر همين، كارهاي خودشان را روي كارهاي امام تنظيم ميكردند.

۴- قدم زدن درسلول: حضرت امام را وقتی دستگیر کردند٬ ازقم به تهران بردند٬ مدت ۱۹ روز دریک محلی نگه داشتند. سپس به مدت ۲۴ ساعت ایشان را به یک سلول انفرادی بردند که خود امام آنجا را چنین توصیف کرده بودند:

(( طول آن اطاق چهارقدونیم بود٬ ومن سه تانیم ساعت طبق روال هرروزه ام درآنجا قدم میزدم)) چقدر جالب است درآن سلول کوچک نیز٬ برنامه ورزش خود راکه همان قدم زدن بود انجام میداند.

آنچه دراينجه آمد برگي بودازچند دفتر فضائل اخلاقي اين مرد الهي، كسي كه جان ملت ايران روحي تازه دميد وغبار ازآيينه معرفتها برگرفت به اميد آنكه، اين اندك كفايت بسيار كند.

 

صبربسيار ببايد پدرپير فلك را                         تا مادر گيتي چو تو فرزند بزايد


مطالب مشابه :


مدیریت خانواده در اسلام

با توجه به اشاراتی که درباره ی عبّاسی راوی حدیث می نظم و مقررات یکی از پایه
حدیث درباره شهادت

حدیث درباره حمدا نسعدبه فی السّعداء من اولیائه و نصیر به فی نظم الشّهداء بسیوف اعدائه.
چهل حدیث امام علی

فنگ شویی و هنر طراحی نظم - چهل حدیث امام علی - آموزش فنگ شویی متناسب با فرهنگ ایرانی - فنگ
اهمیت نظم وچند خاطره از مرحوم امام(ره)

نظم يك خصلت اسلامي واز دستورات اسلام است كه اين درباره نظم وحضور امام درجلسات حدیث کساء
احادیثی درباره عبادت خداوند، اهل دنیا، نظم در امور، غیبت کردن، لباس شهرت، یادمرگ و ...

دنیای تعلیم - احادیثی درباره عبادت خداوند، اهل دنیا، نظم در امور، غیبت کردن، لباس شهرت
برق کاخ سفید قطع شد

گروه چاپ و تبلیغات و طراحی بهرنگ - برق کاخ سفید قطع شد - گروه طراحی و چاپ و تبلیغات بهرنگ
آياتي درباره نظم ( براي تحقيق)

دانلود آهنگ و کلبه سرگرمی ( حـــانـــا) - آياتي درباره نظم ( براي تحقيق) - دانلود آهنگ، رمان
حدیث در مورد وحدت

حدیث در مورد وحدت خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی
حدیث

حدیث - دو کلام خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت درباره
برچسب :