شعری بسیار جالب در مورد کار در صنایع نفت و گاز با نگاهی به ایمنی

من در مورد نویسنده این شعر تحقیق کردم ولی متاسفانه نتوانستم نویسنده ان را بیابم که از آن اجازه انتشار بخواهم امیدوارم که ما را ببخشند و از دوستان عزیز میخواهم اگر نویسنده این شعر را که احتمالا از منطقه نفتی سیری میباشد را میشناسند اطلاع دهند.

به نام خدادوستی دارم که نوبتکار بود                              سخت کوش و جدی و هشیار بودگاه در اندیشه تقطیر بود                                  فکر LPG و گاز و قیر بودگاه می آمد به سوی آیزوماکس                     تا بگیرد دیزل و نفت و سلاپسعاشق افزایش تولید بود                                  فکر مشتقات آیزوفید بودگاه کارش آب ترش و شور بود                          گاه با گوگرد و با سولفور بودمدتی در واحد آب و بخار                                 در کنار برق و گرما و فشارهر کجا که نشتی اِستیم داشت                        او ز اتلاف انرژی بیم داشتگاه می آمد کنار کوره ها                                  تا کند چک مهره و ماسوره هایک نظر هر روز بر اِستاک داشت                      آرزوی یک هوای پاک داشتیک نمونه از فلوگس می گرفت                                    گازهای رفته را پس می‌گرفتگاه می دیدم  کنار بویلر است                          گاه دستش بر روی اکسچنجر استگاه روی برج و گاهی روی فن                           گاه در واحد و گاهی بُردْ منعینکی در جیبِ بیلر سوت داشت                   بر سر و پایش کلاه و بوت داشتدسته ای پِرمیت کار گرم داشت                      خلق و خویی مهربان و نرم داشتکوله باری تجربه بر دوش او                              ایمنی آویزه ای در گوش اونزد همکاران همیشه ارج داشت                       باحقوق خود هزاران خرج داشتخوب می آموخت کار خویش را                        مشکلات روز های پیش راکار با پیچ گوشتی و آچار را                              رفع برخی معضلات کار رانحوه رفتار با همکار را                                      کار ایمن با همه ابزار رادائما اندیشه تعمیر داشت                                            چهره ای محجوب و سر در زیر داشتدر حوادث دقت بسیار داشت                           چشم هایی دائماً بیدار داشتدرک باید کرد این سرمایه را                            برد بالا این حقوق پایه راتا شدم با او صمیمی و رفیق                             درک کردم چیست ابزاردقیقدرک کردم نام ترموکوبل را                             زوج گرماییِ جفت و دوبل راشدت جریان در اوریفیس را                            خواندن اندازه کولیس رادرک کرد م متر و اینچ و فوت را                      یا فشار گیج وAbsolute راخوب فهمیدم فشار گیج چیست                     کار کردن بر رویstage چیستدقت بسیار میکرومتر را                                              کار کردنْ روزِ عیدِ فطر رادر اورهال ها که واحد بسته بود                       کارها بی وقفه و پیوسته بوداندک اندک فید نقصان می گرفت                    تیم تعمیرات اسکان می گرفتیک طرف جَرِّثقیل بیست تن                           یک طرف سیمان و فولاد و بتنباز می شد شیرها ریز و درشت                        با چکش با نیروی بازو و مشتبا تمام دقت و با احتیاط                                    حمل می کردند بر روی دوراتبعد می بردند سوی کار گاه                               تا شود چک بی خطا و اشتباهگاه واحد غرق شیر آلات بود                            مملو از انسان و تجهیزات بودبرج ها خالی ز کاتالیست بود                            هر کسی فکر محیط زیست بودجوشکاران جملگی  مشغول جوش                  با فلنج و مغزی و زانو و بوشکار می کردند اغلب بی خطر                           یا اگرهم بود خُرد و مختصرحال می گویم برایت حرف ها                           از مبدل ها و یا از ظرف هاباز می کردند شِل را از تیوب                           بر طرف می شد تمامی عیوبلوله ها بعضاً کمی فرسوده بود                         پر ز اکسید و ذغال و دوده بودگاه می شستند آن را با اسید                          تا شود خوش رنگ و زیبا و سفیدگاه می دادند آن را شستشو                            با فشار آب جِت از هردو سوکار باجِت واقعاً دشوار بود                                 تیز بود و قابل هشدار بودیاد دارم افسری از ایمنی                                 ساعت ده وقت چای و بستنیگفت ما داریم تنها یک شعار                            گام اول ایمنی و بعد کارگفتم اکنون شمه ای از کار خود                       عذر می خواهم از این اشعار خود
منبع : http://iranhse.ir/


مطالب مشابه :


شعری بسیار جالب در مورد کار در صنایع نفت و گاز با نگاهی به ایمنی

من در مورد نویسنده این شعر تحقیق کردم ولی متاسفانه نتوانستم نویسنده ان را بیابم که از آن
شعر بهداشت محیطی

شعر بهداشت محیطی محلی برای تبادل نظر در مورد مباحث بهداشت محیط کار و رفتار
شعرهای بهداشت

بهداشت محیط خلق ایران شعر کودکانه در مورد نظافت و بهداشت فردي صحبت
تصفیه آب

بهداشت محیط آزمایشات زیادی در مورد تاثیر حرارت بر عمل و اما شعر بهداشت محیط
آب در طبیعت

اكنون در جهان بيش از 500كيلومتر مكعب آب در رابطه با صنعت مورد استفاده و اما شعر بهداشت محیط
حقایقی در مورد آزمایش آبهای معدنی در شرکت نفت (غیر کارشناسی بودن صورتجلسه مذکور)

محیط زیست و بهداشت های مهم در بحث کیفیت آب در مورد آن سنجیده شود و یا حداقل شعر زلال. rss
مقاله در مورد رابطه بهداشت حرفه ای و نانو تکنولوژی

مقاله در مورد رابطه بهداشت حرفه ای و نانو وبلاگ بهداشت محیط
شعر ایمنی

بازرسین ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ابـزاري منـاسب را بگـيري در است مورد قبول
برچسب :