گزارش کار آلکالیمتری

محلولهای استاندارد

محلولهای استاندارد بکار گرفته شده در تیتراسیونهای خنثی شده، اسیدهای قوی یا بازهای قوی هستند. زیرا این اجسام در مقایسه با اسیدهای ضعیف و بازهای ضعیف بطور کامل تر با آنالیت واکنش می‌دهند. اسیدهای استاندارد ازاسید هیدرو کلرویک،اسید پرکلریکو ا سیدسولفوریک تهیه می‌شوند. اسید نیتریک به ندرت بکار برده می‌شود، زیراخاصیت آن بعنوان یک اکسنده، عامل بالقوه‌ای برای واکنشهای جانبی ناخواسته است.

باید بخاطر داشت که محلولهای گرم و غلیظ اسید سولفوریک و اسید پرکلریک نیز عوامل اکسنده مستعدی هستند و بنابراین پرخطرند.

بنابرین ، خوشبختانه ، محلولهای رقیق این واکنشگرها نسبتابی‌خطرند و می‌توانند بدون احتیاطهای خاص بجز محافظت چشم ، در آزمایشهای شیمی تجزیه‌ بکار برده شوند. محلولهای استاندارد بازی معمولا ازهیدروکسید سدیم،هیدروکسید پتاسیمو گهگاه ازهیدروکسید باریمتهیه می‌شوند. مجددا ، هنگام کار با این واکنشگرها ومحلولهای آنها باید همیشه چشمها محافظت شوند.

نظریه رفتار شناساگر

بسیاری از اجسام طبیعی و سنتزی ، رنگهایی از خود نشانمی‌دهند که بهPHمحلولی که این اجسام در آن حل شده ‌اند، بستگی دارند. برخی از این اجسام که طی قرنها برای نشان دادن خاصیت قلیایی یا اسیدی آب بکار برده شده‌اند، در سالهای اخیر به عنوان شناساگر اسید و باز بکار گرفته می‌شوند. بطور کلی ، شناساگرهای اسید و باز ، اسیدها و بازهای ضعیف آلی هستند که بسته به تفکیک یا تجمع ، متحمل تغییرات ساختاری درونی می‌شوند که به تغییردر رنگ منجر می‌شود.

کاربردهای نوعی تیتراسیونهای خنثی‌شدن

تیتراسیونهای خنثی‌شدن در اندازه گیری آن دسته از گونه‌های بی‌شمار معدنی ، آلی و زیستی که خواص اسیدی یا بازی ذاتی دارند بکار برده می‌شوند. ولی کاربردهای بسیاری به همان اندازه اهمیت وجود دارند که در آنها ترکیب مورد تجزیه با یک واکنشگر مناسب به یک اسید یا باز تبدیل و سپس با یک باز یا اسید قوی استاندارد تیتر می‌شود.

دو نوع عمده از نقاط پایانی بطور گسترده در تیتراسیونهای خنثی‌شدن بکار برده می‌شود. نوع اول یکنقطه پایانی بصریاست و بر پایه تغییر رنگ شناساگرقرار دارد. نوع دوم یکنقطه پایانی پتانسیومتریاست که در آن پتانسیل یک سیستم الکترودشیشهکاموملبا یک وسیله اندازه گیری ولتاژ تعیین می‌شود. پتانسیل اندازه گیری شده مستقیما متناسب با PH است.

تجزیه عنصری

تعدادی از عناصر مهم را که در سیستم های آلی و زیستی دخالت می‌کنند، می‌توان به سهولت با روشهایی که در مرحله پایانی به یک تیتراسیون اسید و باز ختم می‌شوند، اندازه گیری کرد. عموما عناصری که قابلیت این نوع تجزیه را دارند،غیرفلزند و شامل کربن،نیتروژن،گوگرد،کلر،برم،فلوئور وچند گونه نامتداول دیگرند. در هر مورد ،عنصربه یک اسید یا بازمعدنی تبدیل و متعاقبا تیتر می شود.
بعنوان مثال ، نیتروژن در بسیاری ازمواد با اهمیت در پژوهش ، صنعت ، کشاورزی یافت می‌شود. مثلا نیتروژن در اسیدهای آمینه،پروتئینها،داروهای سنتزی،کودهای شیمیایی،مواد منفجره،خاک،آبهای آشامیدنی و رنگها وجود دارد. پس روشهای تجزیه‌ای برای تعیین نیتروژن به ویژه در مواد آلی از اهمیت بسیاری برخوردارند.

اندازه گیری مواد معدنی

تعداد زیادی از گونه‌های معدنی را می‌توان توسط تیتراسیون با اسیدها یا بازهای قوی اندازه گیری کرد. بعنوان مثال ،نمکهایا آمونیوم را می‌توان به سادگی با تبدیل به آمونیاک توسط باز قوی و سپس تقطیردردستگاه کلدال اندازه گیری کرد. آمونیاک طبق روش کلدال جمع آوری و تیترمی‌شود. روشی را که برای نمکهای آمونیوم بیان شد، می‌توان برای اندازه گیرینیتراتو نیتریت معدنی تعمیم داد.

تعیین گروههای عاملی آلی

تیتراسیونهای خنثی‌شدن برای سنجش مستقیم و غیرمستقیم انواع گروههای عاملی آلی روشهای ساده‌ای را فراهم می‌کنند.

کاربرد واکنشهای خنثی شدن در محیط غیر آبی

دو نوع از ترکیباتی را که درمحیط آبی قابل تیتر کردن نیستند، می‌توان با تیتراسیون خنثی‌شدن در حلالهای غیر آبیمناسب اندازه گیری کرد. دسته اول ، اسیدها و بازهای آلی با وزن مولکولی زیادند که انحلال‌پذیری محدودی در آب دارند. نوع دوم ترکیبات معدنی یا آلی هستند که از نظراسید و باز آنقدر ضعیف هستند( یا )کوچکتر از که نقاط پایانی رضایت بخشی در محیط آبی ارائه نمی‌دهند.

مثالهایی از این دسته عبارتند ازآمینهای آروماتیک ،فنلهاو نمکهای مختلفی از اسیدهای معدنی و کربوکسیلیک. اغلب ترکیباتی که نقاط پایانی رضایت بخشی در آبندارند، در حلالهایی که خاصیت اسیدی یا بازی آنها را افزایش می‌دهند نقاط پایانیتیزی را ارائه می‌دهند.

هر چند تیتراسیونهای غیر آبی ، اندازه گیری گونه‌ای را که در آب قابل تیتراسیون نیست، امکان پذیر می‌سازند، معایب چندی نیز در استفادهاز آنها وجود دارد. معمولا حلالها ، گران و اغلب فرار و سمی‌اند. همچنین اکثر آنهاضرایب انبساط کاملا بزرگی دارند و کنترل بیشتری دمای واکنشگر برای جلوگیری ازبروز خطاهای نامعین در اندازه گیری حجم لازم است.24.gif


مطالب مشابه :


گزارش کار آلکالیمتری

mahdishimist - گزارش کار آلکالیمتری - zibatarin chiz dar donia chist
آلکالیمتری

مهندسی صنایع غذایی - آلکالیمتری - به وبلاگ مهندسی صنایع غذایی دانشگاه بوئین زهرا خوش اومدید
از تجزیه

1_ آلکالیمتری محلول اسیدی al3+ به وسیله ی سود در حضور یون های فلئور و اگزالات :
از تجزیه

2_ تیتراسیون آلکالیمتری محلول نمک دی سدیمی . edta: اتیلن دی آمین تترا استیک اسید کاربرد الکترود
1- کربنات و بی کربنات

آزمایشگاه خاکشناسی - 1- کربنات و بی کربنات - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
آزمایش تیتراسیون

!ostad hamechi doon - آزمایش تیتراسیون - - !ostad hamechi doon
تیتراسیون اسید-باز

مهندسی شیمی - تیتراسیون اسید-باز - BOSS2016.blogfa.com - مهندسی شیمی
از تجزیه

5_ آلکالیمتری اسید قوی ( hcl ) و ضعیف (ch3cooh) بوسیله ی باز قوی (naoh) . وسایل مورد نیاز :
گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1(نسخه متفاوت)

شیمی و آزمایشگاه شیمی - گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1(نسخه متفاوت) - برترين مطالب با موضوع
برچسب :