سیستم بیمارستان

۱ : برنامه ای با استفاده از کلاس (class) بنويسيد که با توجه به حقوق پايه و ميزان اضافه کار و

کسورات بيمه و ماليات، حقوق کارمند را محاسبه کند؟

 

نوشته شده با زبان های :

 C & C++ cin cout

قیمت : ۲۰۰.۰۰۰ ریال

توضيح اوليه : با استفاده از کلاس (شي)تابع سازنده اي را مينويسيم که اول تابع سازنده دو مقدار حقوق پايه و تعداد ساعات اضافه کاري را از ورودي دريافت مي کند و سپس بر اساس اين دو تابع بيمه، ماليات، تأثير اضافه کار و بعد حقوق نهايي را محاسبه مي کند. اگر ماليات %10 و بيمه 5% درنظر گرفته شود با فرمول حقوق پايه + تآثيراضافه کار - ماليات و بيمه ميتوان حقوق نهايي را محاسبه کرد.

توضيحات تکميلي : از اين برنامه از کلاس (شي)استفاده شده است. که با استفاده از 4 تابع اين برنامه نوشته مي شود. تابع اولي 2 مقدار حقوق پايه وتعداد ساعات اضافه کاري را از ورودي دريافت مي کند. تابع ديگري از کلاس داريم که بيهو ماليات در اين تابع نوشته مي شود. و در نابع کلاس ديگر تأثير اضافه کار محاسبه مي شود. و در تابه کلاس آخرحقوق نهايي محاسبه مي شود. اين برنامه در 89 خط نوشته شده است.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصاویری از خروجی :

     

 

    

 

......................................................................................................................................... 

۲ -محاسبه ماتريس معکوس به روش حذفي گاوس (گوس Gauss Elimination). مقدار n از ورودي (کاربر) دريافت ميشود. به زبان پاسکال Pascal

 

زبان برنامه نویسی : پاسکال

قیمت : ۲۵۰.۰۰۰ ربال

 

توضیحات اولیه :  برنامه اي به زبان پاسکال Pascal بنويسيد کهn(ابعاد ماتريس)را گرفته، سپس عناصر ماتريس را دريافت کند. با استفاده از روش حذف گاوس(گوس Gauss Elimination)معکوس ماتريس را بدست آورده و چاپ کند.

 توضیحات تکمیلی : در اين برنامه طبق روش حذفي گاوس (گوس Gauss Elimination)، ابتدا ماتريس يکاني معادل، به ستونهاي جلوي ماتريس اصلي اضافه شده و سپس بوسيله عمليات سطري و ستوني پايه ماتريس اوليه به ماتريس يکاني تبديل ميشود. در اين تبديل ماتريس يکاني اوليه، تبديل به ماتريس معکوس ميشود. برنامه با ويندوز 32 بيتي کامپايل شده است.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصاویری از خروجی :

 

      

 

 ..........................................................................................................................................

 

۳ : محاسبه ماتريس معکوس به روش حذفي گاوس (گوس Gauss Elimination). مقدار n از ورودي (کاربر) دريافت ميشود. به زبان سي C

نوشته شده با زبانهای :  scanf &  C & C++ printf

قیمت : ۲۵۰.۰۰۰ ریال

 

 توضيحات اوليه : برنامه اي به زبان سي C بنويسيد کهn(ابعاد ماتريس)را گرفته، سپس عناصر ماتريس را دريافت کند. با استفاده از روش حذف گاوس(گوس Gauss Elimination)معکوس ماتريس را بدست آورده و چاپ کند.

 

 توضيحات تکميلي : در اين برنامه طبق روش حذفي گاوس (گوس Gauss Elimination)، ابتدا ماتريس يکاني معادل، به ستونهاي جلوي ماتريس اصلي اضافه شده و سپس بوسيله عمليات سطري و ستوني پايه ماتريس اوليه به ماتريس يکاني تبديل ميشود. در اين تبديل ماتريس يکاني اوليه، تبديل به ماتريس معکوس ميشود. برنامه با ويندوز 32 بيتي کامپايل شده است.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصاویری از خروجی :

 

  

 

........................................................................................................................................ 

 

۴ : محاسبه ماتريس معکوس به روش حذفي گاوس (گوس Gauss Elimination). مقدار n از ورودي (کاربر) دريافت ميشود. به زبان سي C       زبان برنامه نویسی : C++ & C     قیمت : ۲۵۰.۰۰۰ ریال       توضیحات اولیه : برنامه اي به زبان سي C بنويسيد که n (ابعاد ماتريس n در n) را گرفته و سپس عناصر ماتريس را دريافت کند و با استفاده از روش حذف گاوس (گوس-جردن Gauss Elimination) معکوس ماتريس را بدست آورده و چاپ کند.     توضيحات تکميلي : در اين برنامه طبق روش حذفي گاوس (گوس Gauss Elimination)، ابتدا ماتريس يکاني معادل، به ستونهاي جلوي ماتريس اصلي اضافه شده و سپس بوسيله عمليات سطري و ستوني پايه ماتريس اوليه به ماتريس يکاني تبديل ميشود. در اين تبديل ماتريس يکاني اوليه، تبديل به ماتريس معکوس ميشود. برنامه با ويندوز 32 بيتي کامپايل شده است.    

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

........................................................................................................................................

 

۵ : حل دستگاه معادلات خطي n معادله n مجهول به روش دستور کرامر. مقدار n از ورودي (کاربر) دريافت ميشود. به زبان پاسکال Pascal

زبان برنامه نویسی : Pascal

 

قیمت : ۲۵۰.۰۰۰

توضیحات اولیه : برنامه اي به زبان پاسکال Pascal بنويسيد که n (تعداد معادلات خطي در n معادله n مجهول) را گرفته و سپس ضرايب مجهولات و سپس مقادير معلوم را دريافت کند و با استفاده از روش دستور کرامر معادله را حل و مقادير مجهولات را بدست آورده و چاپ کند.

 

توضیحات تکمیلی : در اين برنامه طبق روش دستور کرامر، ابتدا دترمينان ماتريس ضرايب محاسبه شده و سپس مقادير معلوم بجاي ستون اول قرار گرفته و دترمينان ماتريس جديد بدست مي آيد. با تقسيم دترمينان ماتريس جديد بر دترمينان ماتريس ضرايب، جواب مجهول اول بدست مي آيد. اين کار براي ستون دوم و سوم الي آخر براي بدست آوردن ديگر مجهولات تکرار ميشود. برنامه با ويندوز 32 بيتي کامپايل شده است.

 

دریافت فایل exe 

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصاویری از خروجی :

 

      

 

..........................................................................................................................................

 

۶ : حل دستگاه معادلات خطي n معادله n مجهول به روش دستور کرامر. مقدار n از ورودي (کاربر) دريافت ميشود. به زبان سي C     زبان برنامه نویسی : C++ & C

 

قیمت : ۲۵۰.۰۰۰ ریال

 

توضيحات اوليه :  برنامه اي به زبان سي C بنويسيد که n (تعداد معادلات خطي در n معادله n مجهول) را گرفته و سپس ضرايب مجهولات و سپس مقادير معلوم را دريافت کند و با استفاده از روش دستور کرامر معادله را حل و مقادير مجهولات را بدست آورده و چاپ کند.

 

توضیحات تکمیلی : در اين برنامه طبق روش دستور کرامر، ابتدا دترمينان ماتريس ضرايب محاسبه شده و سپس مقادير معلوم بجاي ستون اول قرار گرفته و دترمينان ماتريس جديد بدست مي آيد. با تقسيم دترمينان ماتريس جديد بر دترمينان ماتريس ضرايب، جواب مجهول اول بدست مي آيد. اين کار براي ستون دوم و سوم الي آخر براي بدست آوردن ديگر مجهولات تکرار ميشود. برنامه با ويندوز 32 بيتي کامپايل شده است.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصاویری از خروجی :

           

 

...........................................................................................................................................

 

۷ : حل دستگاه معادلات خطي n معادله n مجهول به روش تکرار ژاکوبي (Jacobi Iteration). مقدار n از ورودي (کاربر) دريافت ميشود. به زبان پاسکال

 

زبان برنامه نویسی : Pascal

 

قیمت : ۲۵۰.۰۰۰ ریال

 

توضیحات اولیه : برنامه اي به زبان پاسکال Pascal بنويسيد که n (تعداد معادلات خطي در n معادله n مجهول) را گرفته و سپس ضرايب مجهولات و سپس مقادير معلوم را دريافت کند و با استفاده از روش تکرار ژاکوبي (Jacobi Iteration) معادله را حل و مقادير مجهولات را بدست آورده و چاپ کند.

 

توضیحات تکمیلی : در اين برنامه طبق روش تکرار ژاکوبي (Jacobi Iteration)، بوسيله عمليات تکراري، محاسبه هر مجهول بر اساس حدس تصادفي اوليه ديگر مجهولات، و تکرار اين عمليات، مقادير مجهول را بدست آورده و چاپ ميکند. در اين روش اگر عناصر روي قطر اصلي، بزرگتر از ديگر عناصر باشد، روش همگرا ميشود. برنامه با ويندوز 32 بيتي کامپايل شده است.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

تصاویری از خروجی :

 

  

 

..........................................................................................................................................

 

۸ : حل دستگاه معادلات خطي n معادله n مجهول به روش تکرار ژاکوبي (Jacobi Iteration). مقدار n از ورودي (کاربر) دريافت ميشود. به زبان سي C

 

زبان برنامه نویسی : C++ & C

 

قیمت : ۲۵۰.۰۰۰ ریال

 

توضیحات اولیه : برنامه اي به زبان سي C بنويسيد که n (تعداد معادلات خطي در n معادله n مجهول) را گرفته و سپس ضرايب مجهولات و سپس مقادير معلوم را دريافت کند و با استفاده از روش تکرار ژاکوبي (Jacobi Iteration) معادله را حل و مقادير مجهولات را بدست آورده و چاپ کند.

 

توضیحات تکمیلی : در اين برنامه طبق روش تکرار ژاکوبي (Jacobi Iteration)، بوسيله عمليات تکراري محاسبه هر مجهول بر اساس حدس تصادفي اوليه ديگر مجهولات، و تکرار اين عمليات، مقادير مجهول را بدست آورده و چاپ ميکند. در اين روش اگر عناصر روي قطر اصلي، بزرگتر از ديگر عناصر باشد، روش همگرا ميشود. برنامه با ويندوز 32 بيتي کامپايل شده است.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

تصاویری از خروجی :

      

 

 

.........................................................................................................................................

 

۹ :پاسکال-حل دستگاه معادلات خطي n معادله n مجهول به روش حذفي گاوس-جردن (گوس-جردن Gauss-Jordan Elimination). مقدار n از ورودي (کاربر) دريافت ميشود. به زبان پاسکال Pascal

زبان برنامه نویسی : Pascal

قیمت : ۲۵۰.۰۰۰ ریال

 

 توضيحات اوليه : برنامه اي به زبان پاسکال Pascal بنويسيد که n (تعداد معادلات خطي در n معادله n مجهول) را گرفته و سپس ضرايب مجهولات و سپس مقادير معلوم را دريافت کند و با استفاده از روش حذف گاوس-جردن (گوس-جردن Gauss-Jordan Elimination) معادله را حل و مقادير مجهولات را بدست آورده و چاپ کند.

 

توضيحات تکميلي : در اين برنامه طبق روش حذفي گاوس-جردن (گوس-جردن Gauss-Jordan Elimination)، ابتدا بوسيله عمليات سطري و ستوني پايه ماتريس تبديل به ماتريس قطري ميشود و سپس مقادير مجهول بدست ميآيند. براي وارد نمودن اطلاعات ابتدا ضرايب مجهول معادله و بعد ضرايب مجهول معادله دوم، الي آخر وارد ميشوند. سپس مقادير معلوم وارد ميشوند. برنامه با ويندوز 32 بيتي کامپايل شده است.

 

دریافت فابل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصاویری از خروجی :

 

    

 

.......................................................................................................................................

 

۱۰ : حل دستگاه معادلات خطي n معادله n مجهول به روش حذفي گاوس-جردن (گوس-جردن Gauss-Jordan Elimination). مقدار n از ورودي (کاربر) دريافت ميشود. به زبان سي C

 

زبان برنامه نویسی : C++ & C

 

قیمت : ۲۵۰.۰۰۰

 

توضیحات اولیه : برنامه اي به زبان سي C بنويسيد که n (تعداد معادلات خطي در n معادله n مجهول) را گرفته و سپس ضرايب مجهولات و سپس مقادير معلوم را دريافت کند و با استفاده از روش حذف گاوس-جردن (گوس-جردن Gauss-Jordan Elimination) معادله را حل و مقادير مجهولات را بدست آورده و چاپ کند.

 

توضیجات تکمیلی : در اين برنامه طبق روش حذفي گاوس-جردن (گوس-جردن Gauss-Jordan Elimination)، ابتدا بوسيله عمليات سطري و ستوني پايه ماتريس تبديل به ماتريس قطري ميشود و سپس مقادير مجهول بدست ميآيند. براي وارد نمودن اطلاعات ابتدا ضرايب مجهول معادله و بعد ضرايب مجهول معادله دوم، الي آخر وارد ميشوند. سپس مقادير معلوم وارد ميشوند. برنامه با ويندوز 32 بيتي کامپايل شده است.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصاویری از خروجی :

 

      

 

..........................................................................................................................................

 

۱۱ : پيدا نمودن ريشه معادله غير خطي يک متغيره به روش تکرار ساده به زبان سي (تابع در سورس برنامه قرار دارد)

 

زبان برنامه نویسی : C++ & C 

 

قیمت : ۲۰۰.۰۰۰ ربال

 

توضیحات اولیه : برنامه اي به زبان سي بنويسيد که پس از دريافت نقطه شروع و e (مقدار خطا) ريشه معادله x^2-2*x-3 را در با دقت خطاي e به روش تکرار ساده محاسبه نمايد.

 

توضیحات نکمیلی : در اين برنامه از تابع (function) استفاده شده است. و برنامه ريشه معادله را به روش تکرار ساده محاسبه ميکند. اگر تابع را عوض کنيد (تابع در سورس برنامه است)، بايد تابع معادل آن (معادله تکرار) را نيز عوض کنيد. در انتها مقدار ريشه و تعداد مراحل انجام کار براي بدست آوردن ريشه را چاپ ميکند.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصویر از خروجی :

 

...........................................................................................................................................

 

 ۱۲ : پيدا نمودن ريشه معادله غير خطي يک متغيره به روش هاي مولر (Muller)، نيوتن رافسون (nioton-raphson) و نيوتن رافسون-هورنر (Horner) به زبان بيسيک Basic براي تابع چند جمله اي f(x)=x^7+x^6-11*x^5-4*x^4+33*x^3-10*x^2-12*x+5

 

ربان برنامه نویسی : Basic Dos

 

قیمت : ۳۰۰.۰۰۰ ربال

 

توضیحات اولیه : برنامه اي به زبان بيسيک Basic بنويسيد که به کمک منو بندي يکي از روشهاي مولر (Muller)، نيوتن رافسون (nioton-raphson) و نيوتن رافسون-هورنر (Horner) را انتخاب و سپس ريشه چند جمله اي را به روش انتخاب شده بدست آورد.

 

توضیحات تکمیلی : در اين برنامه از تابع (function) استفاده شده است. و برنامه ريشه معادلات را به روشهاي مولر (Muller)، نيوتن رافسون (nioton-raphson) و نيوتن رافسون-هورنر (Horner) محاسبه ميکند. اگر تابع را عوض کنيد (تابع در سورس برنامه است)، بايد تابع مشتق و مشتق روش هورنر را نيز عوض نماييد. برنامه باز هم ريشه معادله جديد را بدست مي آورد و نياز به تغيير جاي ديگري در سورس نيست.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 ۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

تصاویری از خروجی :

 

    

 

 

........................................................................................................................................

 

۱۳ : محاسبه انتگرال معين به روش نقطه مياني به زبان سي (تابع در سورس برنامه قرار دارد)

 

زبان برنامه ونویسی : C++ & C پاسکال

 

قیمت : ۱۵۰.۰۰۰ ربال

 

توضیحات اولیه : برنامه اي به زبان سي بنويسيد که پس از دريافت مقدار a و b و n انتگرال معين تابع sin x * cos x را در فاصله a تا b به n قسمت تقسيم و به روش نقطه مياني محاسبه نمايد.

 

توضیحات تکمیلی : در اين برنامه از تابع (function) استفاده شده است. و برنامه از تابع به روش نقطه مياني انتگرال گيري ميکند. اگر تابع را عوض کنيد(تابع در سورس برنامه است)، برنامه باز هم از تابع جديد انتگرال معين ميگيرد و نياز به تغيير جاي ديگري در سورس نيست. در هر مرحله، يک مستطيل مفروض ميکند. طول مستطيل را در ارتفاع نفطه مياني مستطيل ضرب و مساحت مستطيل را محاسبه نموده و مجموع مساحت ها، همان انتگرال ميشود. در انتها مقدار انتگرال را چاپ ميکند.

 

دریافت فابل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصویر از خروجی :

 

 

 ..........................................................................................................................................

 

۱۴ :  محاسبه انتگرال معين به روش رامبرگ به زبان سي (تابع در سورس برنامه قرار دارد)

 

زبان برنامه نویسی : C++ & C

 

قیمت : ۲۵۰.۰۰۰ ربال

 

توضیحات اولیه : برنامه اي بنويسيد که پس از دريافت مرحله رامبرگ و مقدار a و b، انتگرال معين تابع sin x را در فاصله a تا b با مرحله رامبرگ مربوطه محاسبه نمايد.

 

توضیحات نکمیلی : در اين برنامه از تابع (function) استفاده شده است. و برنامه از تابع، به روش رامبرگ، انتگرال گيري ميکند. برنامه مرحله رامبرگ را از ورودي دريافت ميکند. سپس ميپرسد که آيا مراحل انجام محاسبه و نتيجه هر مرحله را نمايش دهد يا خير. در صورت بله، مراحل محاسبه را نمايش ميدهد و در انتها نتيجه انتگرال را نمايش ميدهد. برنامه ميتواند هر مرحله رامبرگي را محاسبه نمايد (رامبرگ مرحله 1، 2، 3، 4، ... ). اگر تابع را عوض کنيد(تابع در سورس برنامه است)، برنامه باز هم از تابع جديد انتگرال معين ميگيرد و نياز به تغيير جاي ديگري در سورس نيست. در انتها مقدار انتگرال بدست آمده را چاپ ميکند.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصویر از خروجی :

 

..........................................................................................................................................

 

۱۵ : محاسبه انتگرال معين به روش سيمپسون به زبان سي (تابع در سورس برنامه قرار دارد)

 

زبان برنامه نویسی : C++ & C 

 

قیمت : ۱۵۰.۰۰۰ زبال

 

توضیحات اولیه : برنامه اي بنويسيد که پس از دريافت مقدار a و b و h انتگرال معين تابع x^3 * sin x را در فاصله a تا b با مقدار پله h (همان step است) محاسبه نمايد.

 

توضیحات تکمیلی : در اين برنامه از تابع (function) استفاده شده است. و برنامه از تابع به روش سيمپسون انتگرال گيري ميکند. اگر تابع را عوض کنيد(تابع در سورس برنامه است)، برنامه باز هم از تابع جديد انتگرال معين ميگيرد و نياز به تغيير جاي ديگري در سورس نيست. در هر مرحله، مقدار زيگماي آن مرحله محاسبه و چاپ ميشود و در انتها زيگما در h/3 ضرب شده و مقدار انتگرال محاسبه و چاپ ميشود.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصویر از خروجی :

 .........................................................................................................................................

 

۱۶ : محاسبه انتگرال معين به روش ذوزنقه

 

زبان برنامه نویسی : سی پلاس پلاس و سی

 

قیمت : ۱۵۰.۰۰۰۰ ریال

 

توضیحات اولیه : برنامه اي بنويسيد که پس از دريافت مقدار a و b و h انتگرال معين تابع sin x + x * cos x را در فاصله a تا b با مقدار پله h (همان step است) محاسبه نمايد.

 

توضیحات تکمیلی : در اين برنامه از تابع (function) استفاده شده است. و برنامه از تابع به روش ذوزنقه انتگرال گيري ميکند. اگر تابع را عوض کنيد، برنامه باز هم از تابع جديد انتگرال معين ميگيرد و نياز به تغيير جاي ديگري در سورس نيست. در هر مرحله، مقدار زيگماي نتيجه چاپ ميشود و در انتها زيگما در h/2 ضرب شده و مقدار انتگرال محاسبه و چاپ ميشود.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 تصویر از خروجی :

 

...........................................................................................................................................

 

۱۷ : ساعات ورود و خروج کارمندان را دريافت نموده و ميزان کارکرد کارمند را محاسبه نمايد. با استفاده از کلاس و به روش شي گرا

 

 زبان برنامه نویسی : c & c++ cin cout

 

قیمت : ۲۰۰.۰۰۰ ریال

 

توضیحات اولیه : يک کلاس طراحي نماييد که کد کارمند و ساعات ورود و خروج کارمند (شامل ساعت و دقيقه) را در خود جا داده (به صورت متغير يا صفت) و کل ساعات کارکرد (ميزان ساعت و دقيقه) کارمند را حساب نمايد. سپس از اين کلاس يک آرايه ايجاد نماييد و يک منو بسازيد که کاربر تعدادي کارمند جديد درج نمايد، ساعت ورود و خروج هر کارمند را بتواند وارد نموده و ميزان کارکرد هر کارمند را دريافت نمايد.

 

توضیحات تکمیلی : در اين برنامه از کلاس (شي) استفاده شده است. کلاس تردد درست شده است که اطلاعات يک تردد شامل ساعت و دقيقه ورود و خروج را در خود نگهداري ميکند، کلاس تردد تابع سازنده و نابود کننده (instructior و distructor) دارد. متغير ها در قسمت private و توابع در قسمت public تعريف شده اند. کلاس کارمند شامل کد کارمندي و يک آرايه از کلاس تردد ميباشد تا کد کارمندي و ترددهاي هر کارمند را ذخيره نمايد. يک منو جهت مديريت کلاسهاي فوق طراحي شده است. اين برنامه شامل حدود 193 خط ميباشد.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .   

 

                                                      ۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصویر از خروجی :

 

...........................................................................................................................................

 

۱۸ : محاسبه مقادير آماري xi و fi و gi و si و xbar و مد و d و واريانس و انحراف معيار و cu و بزرگترين عنصر و کوچکترين عنصر

 

زبان برنامه نویسی : c & c++ cin cout

 

قیمت : ۲۰۰.۰۰۰ ریال

 

توضیحات اولیه : برنامه اي بنويسيد که تعداد بازه ها و محدوده هر بازه را براي داده هاي گسسته را دريفت نموده و سپس داده هاي آماري را دريافت نموده و پارامتر هاي زير را محاسبه نمايد: xi و fi و gi و si و xbar و مد و d و واريانس و انحراف معيار و cu و بزرگترين عنصر و کوچکترين عنصر

 

توضیحات تکمیلی : در اين برنامه از آرايه و structure و آرايه اي از structure و structure در structure و توابع استفاده شده است. تعداد خطوط اين پروژه حدود 277 خط ميباشد.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

تصاویری از خروجی :

          

 

...........................................................................................................................................

 

۱۹ : محاسبه معدل يک دانشجو با استفاده از آرايه و محاسبه درصد نمرات بالاتر از معدل و درصد نمرات پايين تر از معدل

 

زبان برنامه نویسی : c & c++ cin cout

 

قیمت : ۱۵۰.۰۰۰۰ ریال

 

توضیحات اولیه : تعداد دروس دانشجو را پرسيده و سپس نمره هر درس را دريافت نماييد (تعداد واحد هاي دروس را مساوي در نظر بگيريد). سپس معدل دانشجو را محاسبه نماييد. درصد نمرات بالاتر از معدل و درصد نمرات پايينتر از معدل را محاسبه نماييد.

 

توضیحات تکمیلی : در اين پروژه از آرايه براي ذخيره نمودن نمرات و از توابع استفاده شده است. تعداد خطوط پروژه 64 خط ميباشد.

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

 

تصویر از خروجی :

 

...........................................................................................................................................

 

۲۰ : عمليات آرايه شامل دريافت اطلاعات، سورت، merge يا ادغام دو آرايه

 

 زبان برنامه نویسی : c & c++ cin cout

 

قیمت : ۱۵۰.۰۰۰ ریال

 

توضیحات اولیه : يک منو دارد که به کمک آن اطلاعات آرايه ها را دريافت مينمايد، هر يک را سورت ميکند. آرايه دوم را در انتهاي آرايه اول درج ميکند (ادغام) اين درج به صورت غير سورت ميباشد.

 

توضیحات تکمیلی : در اين پروژه از دو آرايه عددي استفاده شده است. براي هر يک از عملياتها (دريافت آرايه، چاپ آزايه، سورت يک آرايه، درج آرايه دوم از انتهاي آرايه اول) به ترتيب از توابع (get, print, sort, merge) استفاده شده است. اين برنامه شامل يک منوي ساده عددي براي انتخاب هر يک از عملياتهاي فوق ميباشد. 

 

دریافت فایل exe

 

برای دریافت پروژه پس از واریز مبلغ با مدیر سایت تماس حاصل فرمائید .

 

۰۹۳۹۷۵۴۵۱۱۹

تصویر از خروجی :

 

...........................................................................................................................................

 

 


مطالب مشابه :


سیستم بیمارستان

(گوس-جردن Gauss Elimination) معکوس ماتريس را بدست آورده و چاپ کند. پروژه سیستم آموزشگاه رانندگی.
آمبولانس و امداد

رعایت ضوابط رانندگی و ایمنی در مرحله در مسیر ساعت ديواري جردن آموزشگاه
نوجواني 15 ساله فاتح تمام قله‌هاي مرتفع قاره‌هاي مختلف جهان

جردن در 11 سالگي و در سال 2008 به بلندترين قله كشورش يعني «مك‌كينلي» صعود كرد كه با 194/6 متر
برچسب :