دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد آزاد 93

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد 93

دانلود کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد 93

 

دانلود فایل

 

 

    10109 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت خدمات بهداشتي و درماني

    10304 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- نظارت بر امور دارويي

    10403 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- پرستاري

    10507 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- انگل شناسي دامپزشکي

    10522 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- بافت شناسي دامپزشکي

    10603 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- سم شناسي

    20101 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زبان و ادبيات فارسي

    20105 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زبان و ادبيات فارسي - ادبيات مقاومت

    20106 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زبان و ادبيات فارسي - ادبيات تطبيقي

    20202 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زبان و ادبيات عرب

    20203 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مترجمي زبان عربي

    20311 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زبان و ادبيات انگليسي

    20312 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- آموزش زبان انگليسي

    20315 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مترجمي زبان انگليسي

    20321 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زبان و ادبيات فرانسه - ادبي

    20322 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- آموزش زبان فرانسه

    20323 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مترجمي زبان فرانسه

    20332 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- آموزش زبان آلماني

    20334 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زبان و ادبيات آلماني

    20390 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زبان شناسي همگاني

    20401 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- الهيات و معارف اسلامي - اديان و عرفان

    20402 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- الهيات و معارف اسلامي - تاريخ و تمدن ملل اسلامي

    20405 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- الهيات و معارف اسلامي - علوم قرآن و حديث

    20407 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي

    20410 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و حکمت اسلامي

    20411 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- عرفان اسلامي

    20418 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فقه و مباني حقوق اسلامي

    20426 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فلسفه و کلام اسلامي - فلسفه اسلامي

    20434 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مدرسي الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و کلام اسلامي

    20435 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مدرسي الهيات و معاف اسلامي - تاريخ اسلام و ريشه هاي انقلاب اسلامي

    20436 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مدرسي الهيات و معارف اسلامي - اخلاق و تربيت اسلامي

    20439 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فلسفه و کلام اسلامي - کلام اسلامي

    20446 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فقه و معارف اسلامي - فقه و اصول

    20505 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم اجتماعي - جامعه شناسي

    20506 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم اجتماعي - جمعيت شناسي

    20509 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم ارتباطات اجتماعي - روزنامه نگاري

    20510 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم اجتماعي - مردم شناسي

    20512 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- پژوهش علوم اجتماعي

    20515 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم ارتباطات اجتماعي - تحقيق در ارتباطات اجتماعي

    20517 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم ارتباطات اجتماعي

    20518 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مطالعات زنان - زن در خانواده

    20520 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مطالعات زنان - حقوق زن در اسلام

    20603 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم تربيتي - برنامه ريزي درسي

    20608 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم تربيتي - تکنولوژي آموزشي

    20613 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت آموزشي

    20614 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم تربيتي - برنامه ريزي آموزشي

    20619 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعليم و تربيت اسلامي

    20620 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تحقيقات آموزشي

    20622 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم تربيتي - آموزش و پرورش ابتدايي

    20623 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم تربيتي - آموزش و پرورش پيش دبستاني

    20701 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- روانشناسي باليني

    20702 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- روانشناسي تربيتي

    20703 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- روانشناسي شخصيت

    20704 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- روانشناسي صنعتي و سازماني

    20705 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- روانشناسي عمومي

    20708 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- سنجش و اندازه گيري (روانسنجي)

    20712 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- کودکان استثنائي (عقب ماندگان ذهني)

    20804 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- حقوق بين الملل

    20805 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- حقوق جزا و جرم شناسي

    20807 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- حقوق خصوصي

    20808 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- حقوق عمومي

    20810 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- روابط بين الملل

    20812 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم سياسي

    20814 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مطالعات منطقه اي

    20816 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم اسلامي - انديشه سياسي در اسلام

    20822 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم اسلامي - حقوق خصوصي

    20823 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- حقوق تجارت بين الملل

    20824 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مطالعات منطقه اي - مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا

    20825 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مطالعات منطقه اي - مطالعات اروپا

    20826 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مطالعات منطقه اي - مطالعات آمريکاي شمالي

    20827 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مطالعات منطقه اي - مطالعات خليج فارس

    20828 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مطالعات منطقه اي - مطالعات ايران

    20829 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مطالعات منطقه اي - مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز

    20834 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم اسلامي - علوم جزايي و جرم شناسي

    20835 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- حقوق ثبت اسناد و املاک

    20836 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم اسلامي - حقوق بين الملل

    20911 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي

    20912 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

    20914 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم اقتصادي

    20917 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- اقتصاد انرژي

    21002 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فلسفه

    21003 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فلسفه علم

    21102 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- باستان شناسي

    21103 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ

    21105 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فرهنگ و زبانهاي باستاني

    21108 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ - تاريخ ايران باستان

    21110 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ علم

    21111 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ - تاريخ عمومي جهان

    21112 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ - تاريخ اسلام

    21113 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ - تاريخ ايران اسلامي

    21116 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

    21121 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ - تاريخ انقلاب اسلامي

    21122 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ - مطالعات خليج فارس

    21123 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ - مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز

    21124 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ - اسناد و مدارک آرشيوي و نسخه شناسي

    21207 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت بازرگاني

    21210 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت دولتي

    21211 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت صنعتي

    21214 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- برنامه ريزي مديريت و آموزش محيط زيست - مديريت محيط زيست

    21215 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت اجرايي

    21223 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژي

    21224 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت فناوري اطلاعات - کسب و کار الکترونيکي

    21225 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- برنامه ريزي مديريت و آموزش محيط زيست - اقتصاد محيط زيست

    21226 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- حقوق محيط زيست

    21237 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت شهري

    21240 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- امور فرهنگي - مديريت امور فرهنگي

    21241 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- امور فرهنگي - برنامه ريزي امور فرهنگي

    21245 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت مالي

    21246 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت محيط زيست - مديريت محيط زيست، ايمني، بهداشت (HSE)

    21254 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت بازرگاني - بازاريابي

    21255 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت دولتي - مديريت تحول

    21256 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت بازرگاني - بازرگاني داخلي

    21257 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني

    21258 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت دولتي - مديريت مالي دولتي

    21268 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت صنعتي - توليد

    21269 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات

    21270 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت بازرگاني - مديريت مالي

    21271 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي

    21272 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت بازرگاني - مديريت بيمه

    21273 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت بازرگاني - مديريت تحول

    21274 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت تکنولوژي - سياست هاي تحقيق و توسعه

    21278 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت صنعتي - مالي

    21279 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت دولتي - مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

    21280 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت دولتي - تشکيلات و روشها

    21284 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت کارآفريني - کسب و کار جديد

    21294 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت تکنولوژي

    21295 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت تکنولوژي - انتقال تکنولوژي

    21296 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت تکنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتي

    21297 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت MBA - مديريت بازاريابي

    21301 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- حسابداري

    21341 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت فناوري اطلاعات

    21342 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت فناوري اطلاعات - مديريت منابع اطلاعاتي

    21343 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت فناوري اطلاعات - سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته

    21344 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت فناوري اطلاعات - مديريت دانش

    21402 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تربيت بدني و علوم ورزشي

    21404 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي

    21410 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي

    21411 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تربيت بدني و علوم ورزشي - بيومکانيک ورزشي

    21415 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تربيت بدني و علوم ورزشي - رفتار حرکتي

    21417 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تربيت بدني و علوم ورزشي - حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي

    21418 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تربيت بدني و علوم ورزشي - روانشناسي ورزشي

    21420 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- جامعه شناسي ورزشي

    21421 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي در ورزش

    21501 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- جغرافيا و برنامه ريزي شهري

    21506 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- جغرافياي سياسي

    21518 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

    21520 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي در برنامه ريزي محيطي

    21522 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- جغرافيا - برنامه ريزي توريسم

    21524 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- جغرافياي طبيعي - ژئومرفولوژي در برنامه ريزي محيطي

    21525 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

    21537 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- برنامه ريزي آمايش سرزمين

    21602 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مشاوره

    21603 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مشاوره و راهنمايي

    21609 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مشاوره - مشاوره مدرسه

    21611 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مشاوره - مشاوره خانواده

    21614 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مشاوره - مشاوره شغلي

    21615 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مشاوره - مشاوره توانبخشي

    21701 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم کتابداري و اطلاع رساني

    21709 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم کتابداري و اطلاع رساني - کتابخانه هاي دانشگاهي

    21710 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم کتابداري و اطلاع رساني - کتابخانه هاي عمومي

    30101 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- رياضي محض

    30106 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- رياضي کاربردي - تحقيق در عمليات

    30109 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- رياضي کاربردي

    30111 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- آموزش رياضي

    30115 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- رياضي کاربردي - آناليز عددي

    30117 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مجموعه علوم کامپيوتر - علوم کامپيوتر

    30121 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- رياضي محض - جبر

    30122 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- رياضي محض - آناليز

    30124 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- رياضي محض - هندسه توپولوژي

    30128 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- رياضي کاربردي - رياضي فيزيک

    30129 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مجموعه علوم کامپيوتر - علوم تصميم و مهندسي دانش

    30130 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- رياضي - رياضيات مالي

    30204 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- ژئوفيزيک

    30209 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- ژئوفيزيک - لرزه شناسي

    30213 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- ژئوفيزيک - گراني سنجي

    30214 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- ژئوفيزيک - مغناطيس سنجي

    30215 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- ژئوفيزيک - الکتريکي

    30217 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فيزيک - اتمي و مولکولي

    30218 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فيزيک - حالت جامد

    30219 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فيزيک - ذرات بنيادي و نظريه ميدانها

    30223 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فيزيک - هسته اي

    30224 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فيزيک - فيزيک نجومي

    30225 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فيزيک - فيزيک بنيادي

    30230 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- ژئوفيزيک - زلزله شناسي

    30235 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- نانوفيزيک

    30303 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- شيمي - شيمي کاربردي

    30305 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- شيمي - شيمي تجزيه

    30306 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- شيمي - شيمي معدني

    30307 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- شيمي - شيمي فيزيک

    30308 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- شيمي - شيمي آلي

    30317 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- فيتوشيمي

    30323 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- شيمي - شيمي و فناوري اسانس

    30326 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- شيمي - شيمي پليمر

    30327 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم و فناوري نانو - نانوشيمي

    30328 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- شيمي دارويي

    30403 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زمين شناسي - زمين شناسي مهندسي

    30405 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زمين شناسي - زمين شناسي اقتصادي

    30406 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زمين شناسي - آب شناسي

    30407 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زمين شناسي - پترولوژي

    30408 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زمين شناسي - تکتونيک

    30411 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زمين شناسي - فسيل شناسي و چينه شناسي

    30413 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زمين شناسي - سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي

    30414 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زمين شناسي - زمين شناسي نفت

    30420 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زمين شناسي زيست محيطي

    30421 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- سنجش از دور زمين شناختي

    30503 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - ژنتيک

    30504 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - علوم جانوري

    30505 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - علوم سلولي و مولکولي

    30506 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - علوم گياهي

    30507 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - ميکروبيولوژي

    30512 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - بيوفيزيک

    30516 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - علوم گياهي - فيزيولوژي گياهي

    30520 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - بيوشيمي

    30531 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي دريا - بوم شناسي دريا

    30532 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي دريا - جانوران دريا

    30533 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي دريا - گياهان دريا

    30534 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي دريا - آلودگي دريا

    30555 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - علوم جانوري - بيوسيستماتيک جانوري

    30556 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - علوم جانوري - زيست سلولي و تکويني

    30557 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - علوم جانوري - فيزيولوژي جانوري

    30558 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - علوم گياهي - سيستماتيک اکولوژي

    30559 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست شناسي - علوم گياهي - زيست شناسي تکويني

    30560 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست فناوري (بيوتکنولوژي) - ميکروبي

    30562 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم محيط زيست

    30564 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- زيست فناوري دريا

    30602 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- شيمي - شيمي دريا

    30604 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم دريايي و اقيانوسي - فيزيک دريا

    30607 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- آلودگي و حفاظت محيط زيست دريا

    30608 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- علوم دريايي و اقيانوسي - علوم زيستي دريا - هيدروگرافي

    30611 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- محيط زيست دريا

    30702 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- هواشناسي

    30801 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- آمار رياضي

    30804 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- آمار اجتماعي و اقتصادي

    40101 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي برق - الکترونيک

    40103 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي برق - کنترل

    40105 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي برق - مخابرات

    40109 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي پزشکي - بيومکانيک

    40111 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي پزشکي - بيوالکتريک

    40123 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي برق - قدرت

    40160 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي پزشکي - توانبخشي

    40178 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي پزشکي - مهندسي بافت

    40180 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي برق - قدرت - سيستم هاي قدرت

    40181 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي برق - قدرت - تکنولوژي فشار قوي

    40182 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي برق - قدرت - ماشين هاي الکتريکي

    40183 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي برق - قدرت - الکترونيک قدرت

    40201 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي شيمي

    40206 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي پليمر - صنايع پليمر

    40214 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي شيمي - صنايع غذايي

    40216 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي شيمي - بيوتکنولوژي

    40227 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي شيمي - مهندسي محيط زيست

    40231 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي رنگ - صنايع رنگ

    40232 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مخازن هيدروکربوري

    40234 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي نفت

    40235 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي اکتشاف نفت

    40236 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي نفت - مهندسي حفاري و استخراج نفت

    40237 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- پژوهشي مهندسي نفت - پالايش

    40241 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي نفت - حفاري و بهره برداري

    40248 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي شيمي - مهندسي فرآيند

    40268 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي شيمي - مهندسي پليمر

    40272 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي شيمي - ترموديناميک و سينتيک

    40273 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي شيمي - پديده هاي انتقال

    40274 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي شيمي - مهندسي بيوشيميايي

    40275 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي

    40309 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي صنايع - مديريت سيستم و بهره وري

    40310 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي صنايع - مهندسي صنايع

    40314 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي سيستمهاي افتصادي - اجتماعي

    40326 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مالي

    40408 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي عمران - سازه هاي هيدروليکي

    40409 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي عمران - مهندسي سازه

    40412 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي عمران - راه و ترابري

    40424 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي عمران - مکانيک خاک و پي

    40426 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي عمران - مهندسي زلزله

    40436 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي عمران - مهندسي و مديريت ساخت

    40443 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي عمران - مهندسي آب

    40455 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي عمران - برنامه ريزي حمل و نقل

    40456 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي طراحي محيط زيست

    40472 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي عمران - مهندسي سازه هاي دريايي

    40491 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي عمران - ژئودزي

    40501 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي معدن - اکتشاف معدن

    40502 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي معدن - استخراج معدن

    40514 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي معدن - فرآوري مواد معدني

    40515 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي معدن - مکانيک سنگ

    40603 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مکانيک - ساخت و توليد

    40604 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مکانيک - طراحي کاربردي

    40610 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مکانيک - تبديل انرژي

    40632 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مکاترونيک

    40652 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي سيستمهاي انرژي - سيستمهاي انرژي

    40653 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي سيستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژي

    40654 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي انرژي هاي تجديدپذير

    40672 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مکاترونيک گرايش اتوماتيک و کنترل توليد

    40673 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مکاترونيک گرايش طراحي رباتها و سيستم هاي مکاترونيکي

    40674 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مکاترونيک گرايش ارتباطات جنبي انسان - ماشين - کامپيوتر

    40704 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مواد - سراميک

    40711 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مواد - خوردگي و حفاظت مواد

    40717 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مواد - جوشکاري

    40730 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي پزشکي - بيومتريال

    40731 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مواد - شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

    40803 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي نساجي - تکنولوژي نساجي

    40810 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي نساجي - شيمي نساجي و علوم الياف

    40814 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مديريت صنايع نساجي

    41002 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کامپيوتر - نرم افزار

    41005 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کامپيوتر - معماري سيستم هاي کامپيوتري

    41007 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي

    41010 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي فناوري اطلاعات - شبکه هاي کامپيوتري

    41106 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي هوافضا (کليه گرايش ها)

    41203 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي هسته اي - مهندسي پرتو پزشکي

    41204 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي هسته اي - مهندسي رآکتور

    41206 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي هسته اي - مواد و چرخه سوخت

    41401 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي محيط زيست - منابع آب

    41402 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي محيط زيست - آب و فاضلاب

    41403 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي محيط زيست - هوا

    50102 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم دامي

    50103 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام

    50106 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم دامي گرايش فيزيولوژي

    50202 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - خاک شناسي

    50204 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم باغباني

    50205 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي

    50206 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - ترويج و آموزش کشاورزي

    50207 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - اصلاح نباتات

    50208 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - زراعت

    50209 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - حشره شناسي کشاورزي

    50217 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم خاک گرايش شيمي و حاصلخيزي خاک

    50218 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم خاک گرايش پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاک

    50219 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم خاک گرايش فيزيک و حفاظت خاک

    50220 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش گياهان دارويي، ادويه اي و نوشابه اي

    50221 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه

    50222 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح سبزي ها

    50223 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي

    50225 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم و تکنولوژي بذر

    50228 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم خاک گرايش بيولوژي و بيوتکنولوژي خاک

    50229 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - کشاورزي اکولوژيک (اگرواکولوژي)

    50240 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش بيوتکنولوژي و ژنتيک مولکولي محصولات باغباني

    50251 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت محصولات باغباني

    50304 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - آبياري و زهکشي

    50310 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - مکانيک ماشين هاي کشاورزي

    50313 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - مکانيزاسيون کشاورزي

    50319 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - توسعه روستايي

    50322 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - بيوتکنولوژي کشاورزي

    50325 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - مديريت کشاورزي

    50326 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - مهندسي منابع آب

    50328 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - سازه هاي آبي

    50330 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - تکثير و پرورش آبزيان

    50337 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي توليدات گياهي - توليد محصولات باغباني

    50367 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم دامي گرايش اصلاح نژاد دام

    50369 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم دامي گرايش مديريت دامپروري

    50370 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - بوم شناسي آبزيان شيلاتي

    50372 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه طيور

    50373 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي فضاي سبز گرايش گياهان زينتي در منظر

    50374 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - توسعه روستايي - توسعه کشاورزي

    50375 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - توسعه روستايي - توسعه اقتصادي

    50376 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - توسعه روستايي - توسعه اجتماعي

    50377 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - توسعه روستايي - مديريت توسعه

    50378 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - مديريت کشاورزي - مديريت مزرعه

    50379 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - مديريت کشاورزي - مديريت کشاورزي

    50401 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي

    50407 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي - تکنولوژي مواد غذايي

    50408 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي

    50410 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي - شيمي مواد غذايي

    50411 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي - ميکروبيولوژي مواد غذايي

    50414 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي - مهندسي صنايع غذايي

    50502 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري

    50507 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - فرآوري محصولات شيلاتي

    50512 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - صنايع چوب

    50519 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - آبخيزداري

    50521 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - مرتعداري

    50539 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست گرايش زيستگاهها و تنوع زيستي

    50540 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست گرايش آلودگي هاي محيط زيست

    50541 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين

    50548 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - مهندسي جنگل

    50550 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - مديريت مناطق بياباني

    50551 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - پرورش و مديريت توليد طيور

    50576 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - حفاظت و اصلاح چوب

    50577 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - جنگل شناسي و اکولوژي جنگل

    50579 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - همزيستي با بيابان - محيط زيست و منابع طبيعي

    50585 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي منابع طبيعي - جنگلداري - بيشه زراعي

    50607 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - بيماري شناسي گياهي

    50616 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مهندسي کشاورزي - شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز

    50617 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- هواشناسي کشاورزي

    60101 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- طراحي پارچه و لباس

    60102 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- طراحي صنعتي

    60107 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تصويرسازي

    60111 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- نقاشي

    60115 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- پژوهش هنر

    60116 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- ارتباط تصويري

    60117 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي

    60136 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- نوازندگي ساز جهاني

    60137 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- تاريخ هنر ايران باستان

    60202 - سوالات کارشناسي ارشد آزاد 93- مجموعه معماري - مه


مطالب مشابه :


سوالات زبان کنکور سراسری 90

سوالات زبان کنکور سراسری 90 سوالات زبان کنکور سال 90 مکالمه دانلود كتاب تمرينات
سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته فیزیک سال 90 + پاسخنامه

دانلود دفترچه کنکور کارشناسی ارشد فیزیک سال 90, دانلود سوالات زبان انگلیسی سوالات
دانلود سوالات کاردانی به کارشناسی زبان انگلیسی (آموزش، مترجمی) 93 سراسری

دانلود کنکور کاردانی 93 و 92 و 91 و 90 - دانلود سوالات کاردانی به کارشناسی زبان انگلیسی
سوالات زبان کنکور سراسری 90

سوالات زبان کنکور سراسری 90 دانلود مطمئن ترینهای زبان english. سوالات زبان کنکور سراسری 90 .
دانلود سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد آزاد 93

دانلود سوالات و کلید آزمون دانلود رایگان سوالات کنکور سوالات ارشد زبان و
دانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال ۹۰

دانلود نمونه سوال پيام نور- فراگير 90-91 - دانلود رایگان سوالات کنکور فرهنگ ‌و زبان
دانلود رایگان سوالات و کلید آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 91 90 با جواب

ارشد زبان انگلیسی سال 91 90 سوالات پیام نور دانلود سوالات کنکور 88
سوالات کنکور سراسری 90

سوالات کنکور سراسری 90 - آموزش زبان و نمونه » نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه هفتم متوسطه
سوالات کنکور منحصرا زبان و عمومی زبان سال 90

سوالات کنکور منحصرا زبان و عمومی زبان سال 90 - زبان انگلیسی و دانلود رایگان سوالات
برچسب :