اعلام نتایج مسابقات علمی عملی کشوری هنرجویان هنرستانها ی فنی وحرفه ای

 

 

 

نتایج مربوط به سال تحصیلی

۹۰/۸۹ را از صفحه نخست

دریافت نمائید.

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

شهرتهران

رشتهتحصیلیمنطقه / ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 1

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر سید مسعود فرشادنیا 1052190 الکتروتکنیک تهران .منطقه 7 آزادی فلسطین

2 پسر سعید آرمیون 1052181 الکترونیک تهران .منطقه 7 آزادی فلسطین

3 پسر حسین دشتی 1052216 تأسیسات تهران .منطقه 7 آزادی فلسطین

4 دختر آدنا آراکلیان 1052269 حسابداری بازرگانی تهران .منطقه 8 طوماسیان

5 پسر مهدی علی خانی 1052199 ساخت و تولید تهران .منطقه 15 هفتم تیر

6 پسر محمد مجلسی فرد 1052258 سرامیک تهران .منطقه 5 پیام

7 دختر زینب عسکری 1052311 صنایع دستی تهران .منطقه 3 نور

8 پسر سیاوش نجاتی 1052227 صنایع نساجی تهران .منطقه 6 جابربن حیان

9 دختر هنگامه شهامتی نیا 1052283 طراحی و دوخت تهران .منطقه 5 مدرس

10 پسر رضا خیری 1052207 مکانیک خودرو تهران .منطقه 4 هشتم شهریور

11 دختر ایرانمهر سلیمی 1052295 نقاشی تهران .منطقه 16 زینبیه

12 پسر ابراهیم حبیبی 1052251 نقشه برداری تهران .منطقه 5 پیام

13 پسر هیرش محمدی 1052205 نقشه کشی عمومی تهران .منطقه 9 نظام مافی

14 دختر مهسا نوبری 1052267 نقشه کشی معماری تهران .منطقه 17 6 شهریور

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

شهرستانهایاستانتهران

رشتهتحصیلیمنطقه / ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 2

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 دختر سعیده عقلمند 1052441 تربیت بدنی (دختران) شهرری .ناحیه 2 آرمینه مصلی نژاد

2 دختر فاطمه میر محمدی 1052412 حسابداری بازرگانی اسلام شهر مهر ایران

3 پسر مصطفی زیادی 1052358 صنایع چوب و کاغذ ملارد شهید چمران

4 پسر داود یوسفی 1052348 صنایع فلزی کرج .ناحیه 3 شهدای سایپا

5 دختر مرضیه افشار 1052422 طراحی و دوخت کرج .ناحیه 1 هفده شهریور

6 دختر زهرا بهمن پور 1052400 کامپیوتر کرج .ناحیه 3 آیت ا.. . خامنه ای

7 دختر نسترن عنبری 1052429 گرافیک اسلام شهر مهر ایران

8 دختر حدیثه نوحه خوان 1052420 مدیریت خانواده کرج .ناحیه 2 سعدی

9 دختر شهلا روز گرد 1052434 نقاشی اسلام شهر مهر ایران

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

مرکزی

رشتهتحصیلیمنطقه / ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 3

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر حسن شعبانی 1052458 الکتروتکنیک محلات شهید مصطفی خمینی

2 پسر سیدامیر حسین فاطمی 1052469 ساخت و تولید ساوه شهید اسدی

3 پسر محسن مروج 1052514 سرامیک ساوه شهید اسدی

4 پسر محمد عرب حصاری 1052471 نقشه کشی عمومی اراک .ناحیه 1 باهنر

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

خراسانرضوی

رشتهتحصیلیمنطقه / ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 4

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر قاسم فرخاری 1052544 الکترونیک مشهد.ناحیه 5 امام خمینی

2 پسر علی یونسی نیا 1052619 امور دامی تربت جام امام جعفر صادق

3 پسر دانیال دیاری 1052580 تأسیسات مشهد.ناحیه 3 بهشتی

4 پسر میلا د شفیقی 1052607 تربیت بدنی (پسران) مشهد.ناحیه 7 تربیت بدنی کاظمیان

5 دختر فاطمه قلندرآبادی 1052693 تربیت بدنی (دختران) مشهد.ناحیه 4 فاضله

6 پسر سعید مرتضوی 1052641 چاپ مشهد.ناحیه 4 شهید آقاسی زاده

7 پسر امید ربانی 1052594 ساختمان مشهد.ناحیه 6 آیت ا.. . طالقانی

8 پسر سیدمیثاق بیگی 1052586 صنایع چوب و کاغذ نیشابور شریعتی

9 دختر منیره نجاری 1052703 صنایع دستی مشهد.ناحیه 4 مطهری

10 پسر ابوالفضل خیری کالشور 1052573 صنایع فلزی تبادکان سید الشهداء

11 دختر زینب عزتی 1052676 طراحی و دوخت مشهد.ناحیه 4 مطهری

12 دختر زینب علیزاده یزدی 1052664 کودکیاری مشهد.ناحیه 4 مطهری

13 دختر حوریه رجب زاده 1052680 گرافیک مشهد.ناحیه 1 فاطمه الزهرا(س)

14 پسر علی ابراهیمی 1052620 ماشین های کشاورزی نیشابور شهید رجایی

15 پسر حسن سعیدی 1052598 متالورژی تربت حیدریه فنی طالقانی

16 دختر اطهر حسن زاده 1052670 مدیریت خانواده مشهد.ناحیه 4 فکری

17 پسر سعید حسینی 1052639 معدن خواف خواجه نصیر الدین طوسی

18 پسر حسین نوروزی فر 1052572 مکانیک خودرو تربت حیدریه فنی طالقانی

19 دختر فهیمه رعنائی نظام دوست 1052649 نقشه کشی عمومی مشهد.ناحیه 6 شاهد کارواندیشه

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

اصفهان

رشتهتحصیلیمنطقه / ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 5

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر ایمان فرهمند 1052714 الکتروتکنیک مبارکه علم وصنعت

2 پسر مسعود نیکبخت 1052709 الکترونیک جی شهید چمران

3 پسر رسول ابراهیمی 1052777 امور دامی فریدن کشاورزی سروش

4 پسر مجتبی بابا جعفری دمنه 1052774 امور زراعی و باغی فریدن کشاورزی سروش

5 پسر سید مهدی مؤیدی 1052746 تأسیسات نجف آباد آیت اله طالقانی

6 پسر محسن صادقی 1052772 تربیت بدنی (پسران) اصفهان .ناحیه 3 شهید چمران

7 دختر سعیده موسوی 1052845 تربیت بدنی (دختران) اصفهان .ناحیه 2 دکتر شکرانی

8 پسر محمد رضا ملکوتی 1052797 چاپ اصفهان .ناحیه 4 سروش

9 پسر بهروز ثمری 1052721 ساخت و تولید گلپایگان شهید بهشتی

10 پسر محسن پاشایی 1052798 سرامیک اصفهان .ناحیه 4 کاوه

11 دختر پریسا منصوری 1052856 صنایع دستی اصفهان .ناحیه 1 هنر های زیبای دختران

12 دختر آرزو ترکان 1052846 صنایع شیمیایی اصفهان .ناحیه 4 پروین اعتصامی

13 پسر حسین حاتم پور 1052738 صنایع فلزی زرین شهر(لنجان ) شهید باهنر

14 پسر سیدمحمد حسینیه 1052754 صنایع نساجی کاشان شهید علی نراقی

15 دختر آصفه صادقی 1052802 کامپیوتر اصفهان .ناحیه 5 فرزانگان

16 دختر مریم عسگری 1052820 کودکیاری اصفهان .ناحیه 5 نوائی

17 دختر شمیم ایرانفر 1052833 گرافیک شهرضا تقوی

18 پسر محمدعلی قاضی خیادانی 1052786 ماشین های کشاورزی نجف آباد کشاورزی شهید پارسا

19 دختر حمیده خادم 1052823 مدیریت خانواده شهرضا تقوی

20 پسر حسین زمانی بروجنی 1052726 نقشه کشی عمومی اصفهان .ناحیه 1 ابوذر

21 دختر مهسا کفاشیان اسماعیلی 1052807 نقشه کشی معماری اصفهان .ناحیه 1 معتمد

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

آذربایجانشرقی

رشتهتحصیلیمنطقه / ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 6

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر مهدی فرامرز پور 1052862 الکترونیک مرند بهروز رفیعیان

2 پسر مجتبی محمدی 1052915 تربیت بدنی (پسران) مراغه نیرومند

3 دختر رعنا جباری نامور 1052960 حسابداری بازرگانی تبریز.ناحیه 1 استاد شهریار

4 پسر جواد غلامپور 1052945 سرامیک مرند بهروز رفیعیان

5 پسر حسین محمدپور مزرعه 1052898 صنایع چوب و کاغذ تبریز.ناحیه 2 وحدت

6 دختر زینب کارگری 1052993 صنایع شیمیایی بناب الزهرا(س)

7 دختر فا طمه برون تن 1052987 صنایع غذایی تبریز.ناحیه 5 زهرا مردانی آذر

8 دختر فریبا رضایی 1052969 مدیریت خانواده تبریز.ناحیه 5 زهرا مردانی آذر

9 پسر احمد احمدی 1052878 نقشه کشی عمومی تبریز.ناحیه 2 وحدت

10 دختر رویا دلیلی 1052952 نقشه کشی معماری تبریز.ناحیه 1 استاد شهریار

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

اردبیل

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 7

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر قادر ظهوری سا 1053004 الکتروتکنیک اردبیل ناحیه 2 شیخ بهائی

2 پسر محسن عیوضی قونسولکندی 1053013 ساخت و تولید اردبیل ناحیه 2 رازی اردبیل

3 پسر مرتضی نظری شیشه گران 1053057 صنایع غذایی اردبیل ناحیه 2 شهیدباهنراردبیل

4 پسر احمد تقی نژاد نیار 1053008 کامپیوتر اردبیل ناحیه 2 ظهیرنژاد

5 پسر بهلول داننده مغانلو 1053018 مکانیک خودرو اردبیل ناحیه 2 رازی اردبیل

6 پسر محسن ارشادیان 1053061 نقشه برداری اردبیل ناحیه 2 شیخ بهائی

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

مازندران

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 8

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر امید پسند محمدی 1053181 الکترونیک و مخابرات دریایی محمودآباد شهید کلانتری

2 پسر محمد مهدی علیبور 1053162 امور دامی آمل کشاورزی غرب

3 دختر مرضیه کاظمی کانی 1053200 حسابداری بازرگانی بابل حکیمی

4 پسر الیاس مرادی 1053139 صنایع چوب و کاغذ ساری .ناحیه 2 خیری مقدم

5 پسر سیدمصطفی حسینی افراکتی 1053141 صنایع نساجی قائم شهر چمران قائمشهر

6 پسر وحید فرج تبار 1053103 کامپیوتر بندپی غربی تیمورپور

7 دختر مهسا سلحشور 1053218 گرافیک آمل رازی

8 پسر عادل محمدعلی تبار 1053153 متالورژی بابل نوشیروانی 410

9 پسر پوریا دماوندی 1053184 مکانیک موتورهای دریایی محمودآباد شهید کلانتری

10 پسر میلاد کاردر 1053186 ناوبری محمودآباد شهید کلانتری

11 دختر وجیهه نورزاده 1053224 نقاشی بابل پروین اعتصا می

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

خراسانشمالی

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 9

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر ابراهیم صداقت 1053281 امور دامی مانه وسملقان هاشمی نژاد

2 پسر یونس جلایری 1053276 امور زراعی و باغی مانه وسملقان هاشمی نژاد

3 پسر امید ایزانلو 1053252 صنایع فلزی بجنورد سید جمال

4 پسر محسن پیلوار 1053284 ماشین های کشاورزی مانه وسملقان هاشمی نژاد

5 پسر مرتضی ارحامی 1053264 متالورژی بجنورد سید جمال

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

خراسانجنوبی

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 10

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 دختر فاطمه دادی 1053378 کودکیاری بیرجند رسالت

2 پسر حمید امام دادی 1053368 معدن نهبندان شهید رجایی

3 پسر وحید جعفری 1053365 نقشه برداری نهبندان شهید رجایی

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

فارس

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 11

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر علی اصغر رنجبران 1053421 تأسیسات استهبان شهید مرشدی

2 دختر سعیده دهقانی 1053496 حسابداری بازرگانی مرودشت زینب کبری

3 پسر ابوالفضل چالی گر 1053401 ساخت و تولید اقلید شهید یوسفی

4 پسر محمدرضا نظری 1053483 سرامیک شیراز.ناحیه 3 علم و صنعت

5 پسر اشکان کشاورز 1053430 صنایع چوب و کاغذ شیراز.ناحیه 2 شهید مطهری

6 دختر فاطمه گل نشان 1053534 صنایع دستی شیراز.ناحیه 3 الزهرا (س)

7 پسر آرمان بینایی 1053468 صنایع شیمیایی شیراز.ناحیه 1 دکتر اسماعیلی

8 پسر امین قاسمی 1053419 صنایع فلزی لامرد امام خمینی

9 دختر سمیه صباحی 1053506 طراحی و دوخت شیراز.ناحیه 4 امام موسی صدر

10 پسر مهدی صدرپور 1053399 کامپیوتر شیراز.ناحیه 1 معلم

11 دختر مریم ماهوری فرد جهرمی 1053503 کودکیاری جهرم مهر

12 پسر مهدی سعدی خانی 1053462 ماشین های کشاورزی آباده کشاورزی ولی عصر

13 پسر سید جواد حسینی 1053477 معدن خرم بید شهید چمران

14 پسر آرش بهرامی نژاد 1053410 مکانیک خودرو شیراز.ناحیه 2 شهید مطهری

15 دختر سارا یزدان پناه 1053494 نقشه کشی معماری شیراز.ناحیه 4 امام موسی صدر

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

قم

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 12

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر مسعود دیبائی 1053537 الکترونیک قم .ناحیه 1 قدس

2 پسر محمد رجبی 1053573 تربیت بدنی (پسران) قم .ناحیه 4 سیداحمدخمینی(ره)

3 دختر لیلی محمدی 1053619 تربیت بدنی (دختران) قم .ناحیه 2 تربیت بدنی فخری

4 پسر حامد مظاهری 1053582 چاپ قم .ناحیه 3 والفجر

5 دختر شاه زنان یوسف مطوره 1053603 کودکیاری قم .ناحیه 3 فتح المبین

6 پسر مهدی یوسفی 1053568 متالورژی قم .ناحیه 1 قدس

7 دختر ریحانه سادات میرتونی 1053605 مدیریت خانواده قم .ناحیه 1 خوشرفتار

8 دختر نرگس رضوی 1053617 نقاشی قم .ناحیه 3 حضرت زهرا(س)

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

گلستان

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 13

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر داوود کوچک نژاد 1053681 امور زراعی و باغی گنبدکاووس شهیدرجایی

2 دختر مایسه صحنه 1053735 تربیت بدنی (دختران) آق قلا نشاط

3 دختر زهرا لطفعلی 1053709 حسابداری بازرگانی گرگان بعثت

4 دختر مهین رحیم نیا 1053721 طراحی و دوخت گمیشان فاطمه الزهرا(س)

5 پسر حامد آتابای 1053698 مکانیک موتورهای دریایی بندرترکمن قدس

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

آذربایجانغربی

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 14

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر مظفر شیخی 1053820 امور دامی ارومیه .ناحیه 1 بهشتی

2 پسر رحیم مرسل جهان 1053817 امور زراعی و باغی نقده اسماعیلی

3 دختر اعظم اسمعیل زاده 1053840 حسابداری بازرگانی ارومیه .ناحیه 2 پژوهش

4 پسر محمد نیک سرشت 1053799 ساختمان میاندوآب طالقانی

5 دختر الهام شریف زاد 1053869 صنایع غذایی ارومیه .ناحیه 23 1 تیر

6 پسر عیسی موسی زاده 1053826 ماشین های کشاورزی نقده اسماعیلی

7 پسر صابر حسنلو 1053837 نقشه برداری ارومیه .ناحیه 2 عسگری

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

چهارمحالوبختیاری

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 15

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر محمد ترابی 1053900 تأسیسات کیار علم وصنعت کیار

2 پسر فرزاد یوسفی 1053918 تربیت بدنی (پسران) شهرکرد.ناحیه 2 امام علی (ع)

3 دختر نساء خدادادی 1053924 کامپیوتر شهرکرد.ناحیه 1 فرزانه

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

کرمانشاه

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 16

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر محسن ورمقانی 1054055 صنایع غذایی سنقر شهید چمران

2 پسر پژمان ابراهیمی 1054018 کامپیوتر جوانرود نبی اکرم

3 پسر سعید بابایی 1054054 ماشین های کشاورزی سنقر شهید چمران

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

خوزستان

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 17

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر حسین ناصری 1054156 متالورژی اهواز.ناحیه 2 شهدای فولاد

2 دختر معصومه سجادیان مهر 1054220 نقاشی دزفول حضرت نرجس (س)

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

گیلان

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 18

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر حافظ بدرک 1054293 امور دامی صومعه سرا شهید کلانتری

2 پسر محمد بخشی آتشگاهی 1054272 صنایع نساجی رشت .ناحیه 1 باهنر

3 پسر پویا فروغی 1054313 ناوبری بندرانزلی شهید خدادادی

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

کرمان

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 19

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر سبحان محمودابادی 1054356 الکتروتکنیک سیرجان شهید منتظری

2 پسر سید یحیی موسوی 1054387 تأسیسات جیرفت شهید بهشتی

3 دختر مهلا بازمانده 1054455 حسابداری بازرگانی رفسنجان سید جلال مهدوی

4 پسر وحید جزینی زاده 1054395 ساختمان بم امام خمینی

5 دختر فرزانه سالاری بردسیری 1054487 صنایع دستی کرمان .ناحیه 1 الزهراء

6 دختر مهدیه ایرانمنش 1054459 کودکیاری کرمان .ناحیه 2 مدرس

7 دختر نیلوفر مهدی زاده 1054477 گرافیک سیرجان شهید مهدی موقری

8 پسر علیرضا ضیاء الدینی 1054442 معدن کوهبنان شهیدچمران

9 دختر پردیس شریف پور 1054480 نقاشی کرمان .ناحیه 1 الزهراء

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

یزد

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 20

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 دختر افسانه دشتی 1054631 حسابداری بازرگانی یزد.ناحیه 2 محمدطاهری

2 پسر سعید کریمی زارچی 1054603 ساختمان زارچ شهید مدنی

3 دختر مریم رضایی 1054664 سرامیک یزد.ناحیه 1 سید علی اکبر سالاری

4 پسر سید جواد حسینی حاجی آبادی 1054596 صنایع چوب و کاغذ یزد.ناحیه 1 شهید رجائی

5 دختر الهام سلطانی 1054662 صنایع دستی یزد.ناحیه 1 سید علی اکبر سالاری

6 دختر فاطمه اژدری خدآباد 1054659 صنایع شیمیایی یزد.ناحیه 2 صنایع لاستیک

7 دختر فرزانه احمدی 1054657 صنایع غذایی یزد.ناحیه 2 صنایع لاستیک

8 دختر ندا گلکار 1054642 طراحی و دوخت یزد.ناحیه 2 ملک ثابت

9 دختر محیا گلشن 1054647 گرافیک یزد.ناحیه 2 سوره

10 پسر جواد اسلامی 1054614 معدن طبس امام خمینی

11 پسر مسعود سلطانی زارچ 1054611 نقشه برداری یزد.ناحیه 1 شهید منتظرقائم

12 دختر مژگان دهقان چناری 1054625 نقشه کشی معماری یزد.ناحیه 2 جوادالائمه

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

قزوین

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 21

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 دختر سمانه اسفندیاری 1054759 صنایع شیمیایی البرز ریحانه

2 دختر گلناز سیف زاده 1054757 صنایع غذایی البرز ریحانه

3 پسر علیرضا شاه محمدی 1054696 صنایع فلزی قزوین .ناحیه 1 شهید چمران

4 دختر فاطمه رحمانی 1054731 کامپیوتر تاکستان کوثر

5 دختر مژگان علی رضائی 1054742 مدیریت خانواده بوئین زهرا صبا

6 دختر نرگس صفایی 1054735 نقشه کشی معماری قزوین .ناحیه 1 ارم

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

سیستانوبلوچستان

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 22

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر عبدالله درزاده خواه 1054790 صنایع نساجی ایرانشهر یزدان شناس

2 پسر صادق حوت 1054812 ناوبری چاه بهار فاروق اعظم

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

هرمزگان

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 23

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر سینا مسعودی 1054877 الکترونیک و مخابرات دریایی بندرعباس .ناحیه 1 شهیدرجایی

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

بوشهر

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 24

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر رامین مینایی 1054967 الکترونیک و مخابرات دریایی بوشهر آزادگان

2 پسر بنیامین اکابری 1054960 صنایع شیمیایی دشتستان (برازجان ) ثامن الائمه

3 پسر مهرداد خیراندیش 1054969 مکانیک موتورهای دریایی بوشهر حاج جاسم بوشهری

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

لرستان

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 25

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر محمد مهدوی 1055043 ساختمان الیگودرز باهنر

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

همدان

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 26

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر بهنام زارعی 1055105 الکتروتکنیک همدان .ناحیه 2 باباخان

2 پسر رسول رستمی فرهمند 1055153 امور زراعی و باغی سردرود امام موسی

3 پسر سعید رحمانی تبار 1055149 تربیت بدنی (پسران) همدان .ناحیه 2 انقلاب

4 دختر سیده نرگس نقیبی 1055204 تربیت بدنی (دختران) ملایر اخترمدنی

5 پسر مهرداد امامی 1055122 مکانیک خودرو رزن امام علی

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

زنجان

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 27

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر سجاد احمدی 1055222 ساخت و تولید زنجان .ناحیه 2 مطهری

2 پسر کامران گلمحمدی پرچینی 1055245 صنایع نساجی ابهر بهشتی

3 پسر مهدی فیروز آبی سفلی 1055232 مکانیک خودرو ابهر بهشتی

ردیفنامنامخانوادگیشمارهداوطلبنامهنرستان

کردستان

رشتهتحصیلیمنطقه/ ناحیه

وزارتآموزشوپرورشصفحه: 28

دفترآموزشهایفنیوحرفهایوکاردانش

نهمیندورهیمسابقاتعلمیعملی

هنرجویانهنرستانهایشاخهیفنیوحرفهای

لیستپذیرفتهشدگانبهتفکیکاستان

جنسیت

1 پسر پرویز مرادی 1055308 الکترونیک سنندج .ناحیه 2 معلم

2 پسر سامان رحیم نیا 1055358 امور زراعی و باغی سنندج .ناحیه 1 نصری

3 پسر پوریا نادری زاده پور 1055326 ساخت و تولید سنندج .ناحیه 1 شهید نمکی

4 پسر سامان مروت 1055347 ساختمان کامیاران خوارزمی

5 پسر آرمان اقداشی 1055316 کامپیوتر سنندج .ناحیه 2 معلم

6 پسر آرمان عبدی 1055349 متالورژی سنندج .ناحیه 1 شهید نمکی

7 پسر میلاد عزتی 1055373 معدن قروه باهنر

8 پسر میلاد صادقی 1055369 نقشه برداری سنندج .ناحیه 2 معلم

9 پسر آرش محمدی نوره 1055329 نقشه کشی عمومی سنندج .ناحیه 1 شهید نمکی__

 

اطلاعات بیشتر را با کلیک بر روی آدرس زیر از صفحه نخست دریافت نمائید:

http://moshaverh-amiri2010.blogfa.com

 


مطالب مشابه :


اعلام نتایج مسابقات علمی عملی

اعلام نتایج مسابقات علمی سوالات آزمون تقویت بنیه علمی علمی عملی استان خراسان
زمان اعلام نتایج مرحله اول آزمون مدارس راهنمایی سمپاد

از دیار برازجان ودشتستان بزرگ تقدیم می نمایم: سلام بر چشم های زیبا ! آری به راستی چشمهایی که
اعلام نتایج مسابقات علمی عملی

اعلام نتایج مسابقات علمی فنی حرفه ای استان آزمون آزمون تقویت بنیه علمی
اعلام نتایج مسابقات علمی عملی کشوری هنرجویان هنرستانها ی فنی وحرفه ای

نهمین دوره ی مسابقات علمی لیست پذیرفته شدگان به تفکیک استان. فارس. رشته تحصیلی
آزمون پیشرفت تحصیلی

سوالات آزمون تقویت بنیه علمی استان سمنان استان فارس »» آمار و تحلیل نتایج فرم سنجش
برگزاري آزمون پیشرفت تحصیلی

سوالات آزمون تقویت بنیه علمی استان فارس استان نتایج بعد از حدود یک هفته در اختیار
تحلیل نمرات امتحانات نهایی سال تحصیلی گذشته

سوالات آزمون تقویت بنیه علمی استان فارس استان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی اقدام
نسخه نرم افزار کتاب برنامه سازی 1 (پایه دوم - رشته کامپیوتر فنی حرفه ای)

کامپیوتر فنی حرفه ای استان آزمون آزمون تقویت بنیه علمی استان سمنان استان فارس
تغييرات كتاب هاي درسي رشته كامپيوتر 92-91

آزمون بنیه علمی مرحله گروه کاردانش استان فارس. اعمال‌نتایج
برچسب :