نقاشی برای کودکان استثنایی

 

بنام خدا

فعالیت های نقاشی برای کودکان استثنایی

1-نقاشی خط خطی:بااستفاده ازچند رنگ دلخواه مدارنگی روی یک صفحه خط های مختلف ترسیم می کنند.(نمونه زیر)

 

2-خط های راست(افقی):پس از کادر بندی صفحه ی نقاشی،بارنگ های مختلف ازراست به چپ از چپ به راست خط های افقی رسم کنند. (نمونه زیر)

3- خط های راست(عمودی):پس از کادر بندی صفحه ی نقاشی،بارنگ های مختلف ازبالا به پایین خط های عمودی رسم کنند. (نمونه زیر)

4-خط های راست افقی وعمودی: پس از کادر بندی صفحه ی نقاشی،بارنگ های مختلف ازبالا به پایین واز چپ به راست خط های عمودی و افقی رسم کنند. (نمونه زیر)

5-خط های مایل:این نوع خط ها هم مانند سه مرحله بالا انجام می گیرد. (نمونه زیر)

6-فضا سازی باخط های اتفاقی:داخل کادر نقاشی با مداد،خط های منحنی اتفاقی رسم کنند سپس با پاک کردن خط های اضافه ی خارج از کادروبرخی فضاهای کوچک، فضاهای متناسب ایجاد نمایندو آنهارارنگ آمیزی کنند. (نمونه زیر)

7-فضاسازی با خط های راست وشکسته:مانند تمرین بالاعمل می کننداما بجای خط های منحنی از خط های شکسته وراست استفاده می کنند . (نمونه زیر)

8-شکل یابی از فضاهای اتفاقی باخط های منحنی:مانند تمرین 6با مدادفضاهای اتفاق ی ایجا کنند سپس در داخل آن فضاها جستجو نموده وشکل های مختلف یافته ورنگ نمایند.

9-شکل یابی از فضاهای اتفاقی باخط های شکسته: مانند تمرین7 با خط های شکسته و راست فضای ا تفاقی ایجاد نمایندسپس به جستجوی شکل های مختلف بپردازند.

10-ترسیم شکل های ساده ی هندسی:نمونه هایی ازشکل های دایره،بیضی،مربع،مستطیل و مثلث را برای بچه ها رسم کنید، بعد از آشنایی با شکل ها،ازآن ها بخواهید تعدادواندازه های مختلفی از این شکل هارا رسم نمایند.

11- تزیین یک صفحه با دایره های مختلف با رنگ های متنوع.

12-- تزیین یک صفحه با مربع هاب مختلف با رنگ های متنوع.

13- تزیین یک صفحه با مستطیل های مختلف با رنگ های متنوع.

14- تزیین یک صفحه با مثلث های های مختلف با رنگ های متنوع.

15- تزیین یک صفحه با بیضی های مختلف با رنگ های متنوع.

16- شکل سازی با شکل های هندسی:با استفاده ازتعدادی دایره،مربع،مستطیل،بیضی ومثلث شلکل های مختلف رسم کنند.

17- تبدیل شکل های هندسی به تصاویر مختلف:

_در صفحه  ی نقاشی تعدادی دایره رسم کنند سپس هرکدام از آن هارا به شکل هایی که می شناسند تبدیل نمایند.مانند: خورشید،گل آفتابگردان وجراغ راهنمایی...

_در صفحه  ی نقاشی تعدادی مربع ومستطیل رسم کنند سپس هرکدام از آن هارا به شکل هایی که می شناسند تبدیل نمایند.مانند:تلویزیون،یخچال وقاب عکس...

 _در صفحه  ی نقاشی تعدادی مثلث رسم کنند سپس هرکدام از آن هارا به شکل هایی که می شناسند تبدیل نمایند.مانند: نان سنگک،کوه و...

_در صفحه  ی نقاشی تعدادی بیضی رسم کنند سپس هرکدام از آن هارا به شکل هایی که می شناسند تبدیل نمایند.مانند:تخم مرغ،گلبرگ گل هاو...

 

 


مطالب مشابه :


نقاشی برای کودکان استثنایی

فعالیت های نقاشی برای کودکان داخل کادر نقاشی با مداد،خط های منحنی اتفاقی رسم کنند سپس
نقاشی آزاد

امروز براتون چند تا کادر گذاشتم که میتونید موقع نقاشی آزاد اونا رو در اختیار بچه ها قرار
کادر چیست ؟

انرژی های بصری که از درون کادر سرچشمه می گیرند و پس چگونه است که نقاشی های کودکان را ناب
ترکیب بندی در نقاشی

دغدغه های یک دانشجوی است که به نظر من قابل مقایسه با کادر در نقاشی های غیر
ویژگی های نقاشی ایران زمین

در این نقاشی ها انسان و طرح های اصلی در مرکز اثر و در هرگوشه و طرف کادر نقاشی های حاشیه ای و
مفهوم کادر در طراحي

هنرهای تجسمی،طراحی،نقاشی ٰٔگرافیک،معماری - مفهوم کادر در طراحي - آموزش هنرهای تجسمی
عناصر بصری(نقطه،خط،سطح،حجم)

موقعیت های مختلف نقطه: بسته به این که نقطه ی بصری در کجای کادر قرار گرفته باشد، موقعیت های
شنایی ابتدایی با تناسب،تعادل و کادر، در هنر های تجسمی

آشنایی ابتدایی با تناسب،تعادل و کادر، در هنر های تجسمی تناسب عناصر بصری ظرفیت آن را دارند
نقاشی - 1

دويدن - Running - نقاشی نسبت به محورهای افقی و عمودی وسط کادر. بر نقاشیهای مهسا
نمونه کادر

تجربه های آموزشی قرآنی - نمونه کادر - - تجربه های آموزشی کادر و حاشیه, ابزار کار, نقاشی
برچسب :