توانايي تشخيص و ترسيم گونه هاي سطح

 مقدمه:

براي سطح نيز مانند،ديگر عناصر هنرهاي تجسمي تعاريف گوناگوني شده است. در ساده ترين تعريف، سطح به شكل بسته اي است كه داراي دو بُعد طول و عرض مي باشد.

اشاره نموديم كه هر وقت نقطه از يك جهت رشد نموده و حركت كند، خط ايجاد مي شود. حال اگر همان نقطه از تمام جهات رشد نمايد، سطح ايجاد مي كند.در تعريف ديگر مي توانيم بگوييم كه سه نقطه در سه فاصله مرتبط با هم مطرح شوند، فضايي را مشخص مي كنند كه بصورت سطح نامرئي قابل درك مي باشد. بنابراين براي ايجاد سطح، وجود حداقل سه نقطه الزاميست.

وجود سه نقطه در فضا و ارتباط آنها با يكديگر اولين و ساده ترين سطح دو بعدي يعني مثلث را به و جود مي آورد. با كمك مثلث مي توان به ديگر سطوح هندسي مانند مربع، مستطيل، ذوزنقه، متوازي الاضلاع، لوزي و.... دست يافت.

سطوح نيز مانند خط و نقطه از حالتهاي گوناگون بوجود مي آيند. به عنوان مثال هرگاه دو خط موازي در فاصله اي نسبت به هم قرار گيرند، فضاي شكل گرفته بين آنها معرف يك سطح است.

 شناسايي سطحهاي ايزومتريك (هندسي)

 سطوح را مي توان به طور كلي به دو دسته تقسيم كرد:

1.       سطوح هندسي

2.       سطوح غيرهندسي

سطوح هندسي عبارتند از مثلث، مربع، دايره، مستطيل،ذوزنقه، متوازي الاضلاع، بيضي و ساير اشكال هندسي.

سطوح غير هندسي نيز شال كليه سطوح هستند كه شكل منظمي نداشته و معمولاً از قاعده خاصي پيروي نمي كنند. مانند كليه اشكال موجود در طبيعت.

شناسايي سطوح اصلي هندسي (مثلث، مربع، دايره)

سطوح هندسي داراي سه سطح اصلي مربع، مثلث و دايره مي باشند. تمامي سطح هاي هندسي از اين سه شكل با ترتيبي از آنها به وجود مي آيند.

 دايره:

دايره شكل كاملي است. نماد حركت جاودانه و چرخش مداوم و مستمر در طبيعت مي باشد و بيانگر آمد و شد شب و روز، هفته ها، ماهها، فصلها و سالها است.

دايره نماد نرمي، لطافت، سيال بودن، رونگرايي، آرامش،معنويت و آن جهاني بودن مي باشد. در هنر ايراني به نمونه هاي زيادي برخورد مي كنيم كه هنرمند از كادر يا تركيب بنديهاي دايره استفاده كرده است. دايره در تمام حالات داراي تعادل مي باشد.

 مربع:

يكي از شكلهاي پايه در هندسه است كه متشكل از چهار زاويه و چهار ضلع مساوي و موازي است.

مربع نماد صلابت، استواري و سكلون است و ميل به عدم تغيير وضعيت در او وجود دارد. مربع مظهر قدرت زمين و از زيباترين اشكال هندسي است.

مثلث: (متوازي الاضلاع)

هنگامي كه اين شكل بر قاعده خود قرار مي گيرد، از پايدارترين اشكال هندسي است و مثل يك كوه استوار به نظر مي رسد. اما در مقابل چنانچه بر رأس خود قرار گيرد حالتي كاملاً ناپايدار و متزلزل دارد. مثلث به خاطر زواياي تندي كه دارد، حالتي تهاجمي و جهت دار مي باشد.

آشنايي با سطوح هندسي ديگر (لوزي، بيضي، ذوزنقه)

 لوزي

لوزي متوازي الضلاعي است كه چهار ضلع آن با هم دو به دو موازي و مساوي هستند. در لوزي قطرها برهم عمودند و نيمساز زواياي داخلي خود مي باشند. لوزي داراي دو محور تقارن مي باشد و از دو مثلث بوجود مي آيد.

ذوزنقه

ذوزنقه داراي چهار ضلع است كه دو ضلع آن با هم موازي هستند. دو ضلع موازي ذوزنقه را قاعده و دو ضلع غير موازي آنرا ساق گويند. ذوزنقه از تركيب يك مربع و دو مثلث بوجود مي آيد.

 نكته: اشكال هند سي كه از تركيب سطوح اصلي بدست مي آيند، معمولاً داراي ويژگيهاي تلفيقي از سطوح اصلي تشكيل دهنده خود هستند.

 بيضي

براي رسم بيضي با قطرهاي مشخص، ابتدا دو دايره متحدالمركز، يكي به اندازه قطر بزرگ بيضي و ديگري به اندازه كوچك بيضي رسم مي كنيم.

يكي از دو دايره را به قسمتهاي مساوي تقسيم كرده از مركز به نقاط تقسيم روي محيط دايره وصل مي كنيم. ادامه دهيد تا محيط هر دو دايره را قطع كنند. حال از نقاط روي محيط دايره بزرگتر، خط عمود از نقاط روي دايره كوچتر خط افقي رسم مي كنيم تا خطوط يكديگر را قطع كنند.

نقاط حاصل، محيط بيضي را تشكيل خواهند داد كه با وصل آنها به هم، بيضي مورد نظر رسم مي شود.

سطوح ارگانيك يا سازماني

سطوح ارگانيك سطوحي غير هندسي و طبيعي هستند. اين سطوح به صورت طبيعي رشد نموده و فاقد فرم مشخصي مي باشند اين مسئله بدان معنا نيست كه اين فرمها فاقد نظم هستند. بلكه سطوح ارگانيك فاقد نظم هندسي هستند اما در درون خود از نظمي خاص پيروي مي كنند نظم حاكم بر اين سطوح تابع قوانين دروني آنهاست. حال با يك مقايسه اين مسئله را روشن مي كنيم يك شهر را با ساختار كاملاً هندسي و حركتهاي عمودي و افقي موجود در آن و در مقابل شهري مانند ماسوله را در نظر بگيريد. نظام هندسي تعريف شده شهر اول را نظامي منظم مي دانيم گسترش در اين شهر تابع قوانين هندسي و رياضي مي باشد. اين مسئله در نگاه اول كاملاً روشن است.

حال شهر ماسوله را در نظر بگيريد. حجمهاي حركت كننده در داخل هم، عدم حضور نظم هندسي خاص، اين شهر را تبديل به يك نظام ارگانيك نموده. با اين وجود مي دانيم اين شهر نيز تابع قوانين خاص خود است. در ماسوله پشت بام هر خانه حياط خانه ديگر محسوب مي شود. در نگاه اول و بدون داشتن اطلاعات كافي و تعمق، اين شهر يك سيستم بي نظم تعريف مي شود كه از قانوني خاص تبعيت نمي كند. اما ديديم كه اين سيستم به ظاهر بي نظم تابع نظم قوانين خاص نهفته در خود است.

 سطوح سيال

 اين سطوح را با مثالهايي روشن مي كنيم. يك لكه رنگ كه روي ديوار شره كرده و در همان حالت خشك مي شود، مجموعه اي از عناصر تجسمي كه خود داراي حركت باشند. رابطه ميان سطوح منفي و مثبت كه موجب پويايي و تحرك گشته و چشم را از نقطه اي به نقطه ديگر تصوير حركت به حركت در آورند. همگي مثالهايي براي سطوح سيال هستند. به عبارت ديگر سطوح سيال سطوحي هستند كه مهمترين ويژگيشان القا حس حركت مي باشد


مطالب مشابه :


روش رسم بیضی با دایره(سوم راهنمایی)

نقاط حاصل، محيط بيضي را تشكيل خواهند داد كه با وصل آنها به هم، بيضي مورد نظر رسم مي شود.
مساحت ومحيط اشكال هندسي

محيط مثلث متساوي الساقين= مجموع سه مساحت بيضي = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3
روش بدست آوردن تقريبي محيط يك بيضي با خروج از مركز كم(سخت!)

سوالاتی چند اندر باب المپیاد نجوم - روش بدست آوردن تقريبي محيط يك بيضي با خروج از مركز كم(سخت!)
توانايي تشخيص و ترسيم گونه هاي سطح

نقاط حاصل، محيط بيضي را تشكيل خواهند داد كه با وصل آنها به هم، بيضي مورد نظر رسم مي شود.
فرمول مساحت اشکال هندسي

محيط بيضي=14/3 مساحت جانبي هرم =محيط قاعده× سهم هرم ÷2 (طول شیب=سهم) مساحت كل هرم =مساحت
توانايي تشخيص و ترسيم گونه هاي سطح

نقاط حاصل، محيط بيضي را تشكيل خواهند داد كه با وصل آنها به هم، بيضي مورد نظر رسم مي شود.
نقطه، خط، سطح، حجم و بافت : در گرافیک، نقاشی و عکاسی

نقاط حاصل، محيط بيضي را تشكيل خواهند داد كه با وصل آنها به هم، بيضي مورد نظر رسم مي شود.
قطبش بيضوي

در مورد چنين موجي ذرات ريسمان واقعا روي محيط يك دايره يا بيضي حركت مي‌كند.
محیط و مساحت

محيط مثلث متساوي الساقين= مجموع سه مساحت بيضي = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3
جزوه درسي گرافيك كاربردي ( قسمت دوم - سوم- چهارم و پنجم )

نقاط حاصل، محيط بيضي را تشكيل خواهند داد كه با وصل آنها به هم، بيضي مورد نظر رسم مي شود.
برچسب :