آماده سازی آلیاژریخته گری چدن:

مقاله زیرتوسط Janina Radzikowska ارشدمتالوگرافی با22عکس متالوگرافی همراه است.

 

آماده سازی آلیاژریخته گری چدن:

 

یادداشت سردبیر:مابسیارخوشحال می شویمکه بتوانیم به شماارائه بدهیم موضوع کاری خانم Janina Radzikowska ارشدمتالوگرافی درپایگاه تحقیقاتی ریخته گران درکراکوف لهستان. کیفیت بالای کاراودرهمه ی عکس های متالوگرافی بایدالهام گرفته شود.

چدن می تواندبصورت طیف وسیعی ازریزساختارهای وابسته به ترکیبات وعملیات حرارتی وجود داشته باشد.آماده سازی آن مشکل است به علت نیازبه حفظ درست فازهای گرافیت هنگامی که موجود است.حضورانقضابات حفره ای کوچک مشکل سازاست خصوصاٌکنترل bleedout از مایعات واچانتها.مسأله متالوگرافی ممکن است تنهاارزیابی کیفی باشد،برای مثال،برای تعریف و اندازه ی نسبی ازفازگرافیت وشناسایی مراحل وترکیبات دیگرمثل نیتریدواجزای سازندش شامل می شود.یک رونددرصنعت ریخته گری وجودداردکه بیشتربه سمت تصورتجزیه وتحلیل اندازه گیری هاازمقدارفاز،شکل گرافیت وتراکم چگالی تبدیل شده است.درکارتحقیقاتی ما،تمام کمیت ساختار تعیین شده است.بااین حال،مؤسسه هانیازندارندکه درمطالعه ی کنترل کیفیت دقیق باشند.

 

فرایندآماده سازی:

 

برای کارما،که اغلب شامل کمیت اندازه گیری بااستفاده ازتصورتجزیه وتحلیل هااست،ماصادقانه بایدریزساختاردرست رابیان کنیم.به این خاطر،روندآماده سازی مابیشترین جزؤیات مورداستفاده برای موسسات رادارد.مااستفاده می کنیم ازروش گسترده ای اچ-اشاج(سیری)واین روش نیازکیفیت بالاداردکه باتمرین وآمادگی محقق می شود.

برای کارنشان داده شده اینجا،من روش زیرراباتغییرات جزئی وابسته به اینکه ایانمونه اچ می شود یانه واگراچ شداستفاده شود،استفاده می کنم.نمونه های سوارشده قرارگرفتنددرشش نگهدارنده ی نمونه(معمولاً).نیروی مرکزی وچرخش مکمل (صفحه پهن فلزودارنده ی چرخش درجهت یکسان) استفاده شد.مراحل بصورت زیربودند:

1)کاغذسنگ ماسه(کاربیدسیلیسیم)بادانه های120،300دوردردقیقه،(Ibs5/22)100Nونیرویی بر تمامی سطوح(خنک کننده آب)

2)سنباده کاربیدسیلیسیم240،300دوردردقیقه 100Nنیروبرای 2دقیقه(خنک کننده آب)

3)9ym metadi،پودرالماسه برای چسبیدن فوق العاده PADTM،150دوردردقیقه،100Nبرای 3دقیقه

4)3ym metadi،پودرالماسه در1000pod Texmet،150دوردردقیقه(27Ibs)120Nنیرو برای 3دقیقه

5)1ym metadi،چسباندن الماسه در1000pod Texmet،150دوردردقیقه100Nنیروبه مدت 2دقیقه

6)نمونه هابه ارامی با4%HNOاچ درالکل(نایتال)

7)پولیش باسنگ Masterprep Alاستفاده شده درسیستم تعلیق Microclothپرداخت باپارچه مرطوب باآب،150دوردردقیقه.90-120N(20-27Ibs)نیروالبته به درجه ی اچ برای 2-5/1 دقیقه(بسته به درجه اچ)

METADIسیاست به عنوان روان کننده مورداستفاده قرارگرفت/ادامه دهنده باالماس ساینده(سمباده  الماسه).پس ازهرمرحله پولیش(شماره های3/4/5/6/7)نمونه هاباالکل شسته شودوباسشوارخشک شوند(بایدتمیزوخشک باشد)شستن باآب دربرخیاوقات سبب لکه زنگ زدگی برای سطح می شود. بنابراین من معمولاًازالکل برای تمیزکردن نهایی استفاده می کنم.(شماره7)نیروی مقابل همچنین می تواندمورداستفاده قرارگیرد.خصوصاًاگرمن نمونه به اندازه کافی برای پرکردن چرخنده نداشته باشم.(تقسیم نیروی داده شده دربالاتوسط6برای تعیین استفاده ازنیروی فردی)

 

ریزساختار:

 


مطالب مشابه :


بهروز ریخته گران

بهروز ریخته گران. نفت نیوز: شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان تا پایان تیرماه امسال حدود 16 میلیارد
اظهارات مديرعامل شرکت ماهان سپاهان درباره سهام بانک سرمایه

به گزارش موج، بهروز ريخته گران اصفهاني، مدير عامل شرکت ماهان سپاهان پيرو درج خبري در
لیست اسامی اعضای احتمالی هیات مدیره پرسپولیس

بهروز ریخته گران(عضو اقتصادی)همچنین از علی سعید لو به عنوان رئیس مجمع نام برده می شود.
ناگفته های مدیر عامل پتروشیمی اصفهان

این درحالی است که پیگیری‌ها از رئیس هیئت مدیره این شرکت یعنی بهروز *ریخته گران که
مصاحبه با وحید شمسایی

پس از آن با خانواده ریختهگران آشنا شدم و دوستی‌ام با بهروز ریخته‌گران آغاز شد اما واقعیت
آماده سازی آلیاژریخته گری چدن:

بهروز دبیر انجمن موضوع کاری خانم Janina Radzikowska ارشدمتالوگرافی درپایگاه تحقیقاتی ریخته گران
ریخته گری نیمه جامد آلومینیوم

ریخته گری نیمه جامد آلومینیوم،روشی نوین در فرایند ریخته گری محسوب می گردد.از این روش جهت
مبانی سیستم های راهگاهی

بهروز دبیر انجمن قطعات ریخته گری سالم آگاهی از می توان دریافت که ریخته گران گذشته تا چه
مواد قالبگیری

بهروز دبیر انجمن ای در ریخته گری به کار میرود و ارزان در دسترس ریخته گران قرار می گیرد
ریخته گری تحت فشار Die Casting

ریخته گری تحت فشار نوعی ریخته گری می باشد که مواد مذاب تحت فشار به داخل قالب تزریق می شود.
برچسب :