آرشیو مطالب استاد محمد رضا شجریان

محمد رضا لطفی | محمد رضا شجریان | پشنگ کامکار

 

::: برای دریافت متن  تمامی آلبوم ها بر روی لینک ها ی زیر کلیک کنید تا به

صفحه ی دانلود هدایت شوید ( دانلود آلبوم ها به صورت تِرک و یک جا به انضمام متن اشعار) :::.


 برای دانلود به صورت زیپ کلیک کنید


 بيداد | آهنگساز: پرويز مشكاتيان آلبوم بیداد محمد رضا شجریان

دستگاه: همايون - اجرا: 1361 - انتشار: 1365

آواز: ياران را چه شد                                                

ساز: قطعه سوز و گداز

تصنيف: ياد باد

آواز: عاشق مسكين (باغبان گر پنج روزي...)

آواز: دل رميده

تصنيف: هلاك من


آستان جانان | آهنگساز: پرويز مشكاتيان آستان جانان محمد رضا شجریان

دستگاه: شور (بيات ترك، بيات كرد، دشتستاني)اجرا: 1361 انتشار: 1365

ساز: پيشدرآمد سرانداز

ساز: چهارمضراب سروناز

آواز: خاطر حزين (كي شعر تر انگيزد)

آواز: دوبيتي (سري ديرم كه سامانش نميبو)

تصنيف: آستان جانان

آواز: استغناي عشق (سينه مالامال درد است...)

آواز: دوبيتي (دلا از دست تنهايي به جونم)

تصنيف: شيدايي


سر عشق | آهنگساز: پرويز مشكاتيان سر عشق شجریان

دستگاه: ماهور - اجرا: 1361 - انتشار: 1365

آواز: سر عشق (هزار جهد بكردم...)

آواز: دوبيتي (بود درد مو و درمونم از دوست)

تصنيف: راز پنهان (دل ميرود زدستم...)

آواز: بيقرار

تصنيف: عشق تو


نوا | آهنگساز: پرويز مشكاتيان

دستگاه: نوا و مركب خواني (بيات ترك، سه گاه) اجرا: 1361 - انتشار: 1365

ساز: قطعه طلوع

آواز: اهل عشق (بگذار تا مقابل روي تو بگذريم)

ساز: قطعه نهفت

آواز: حكايت دوست (ما گدايان خيل سلطانيم)

آواز: جور يار (غم زمانه خورم يا فراق يار كشم)

آواز: دوبيتي (الهي آتش عشقم به جان زن)

تصنيف: جان و جهان! (دوش كجا بودهاي)


دستان | آهنگساز: پرويز مشكاتيان دستان

دستگاه: چهارگاه - اجرا: 1366 - انتشار: 1367

ساز: دخترك ژوليده

آواز: اسير نظر (از در درآمدي و...)

ساز: قطعه چكاد

آواز: درياي عشق (دوش دور از رويت اي جان...)

آواز: غم زمانه (ميبرزند زمشرق شمع فلك زبانه)

تصنيف: صبح است ساقيا


سرو چمان | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ محمدرضا شجريان)

دستگاه: ماهور - اجرا: 1369 - انتشار: 1370

ساز: پيشدرآمد جلوه يار

ساز: چهارمضراب رخس پروانه

آواز: دوستان يكدل (نه طريق دوستان است و...)

تصنيف: سرو چمان

تصنيف: خاطر حزين

آواز: خلوت خوش

تصنيف: بيهمزبان (به سكوت سرد زمان)

تصنيف: مرغ سحر


پيام نسيم | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ محمدرضا شجريان)

دستگاه: ابوعطا - اجرا: 1369 - انتشار: 1370

ساز: پيشدرآمد ابوعطا

آواز: مژدة دلدار (اي صبا نكهتي از...)

تصنيف: پيام نسيم

آواز: سوداي عاشقي (دلبر برفت و...)

آواز: دوبيتي (خوش آن ساعت كه ديدار ته وينم)

آواز: درد شوق (دل از من برد و...)

ساز: رخس شمشير

تصنيف: عشق نهان (دل بردي از من...)

تصنيف: سرو خجل (اي كه به پيش قامتت...)

ساز: دمجنبانك (رنگ ابوعطا)


دل مجنون | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ محمدرضا شجريان)

دستگاه: شور (بيات ترك، افشاري) - اجرا: 1369 - انتشار: 1370

ساز: درآمد بيات ترك

آواز: پيك دوست

تصنيف: جفاي صنم (صنما جفا رها كن)

آواز: بخت خواب (نفس بر آمد و كام از تو بر نميآيد)

تصنيف: دل مجنون (در دل و جان خانه كردي عاقبت)

آواز: حكايت ني

تصنيف: يعني چه

ساز: رنگ بيات ترك


آسمان عشق | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ سعيد فرجپوري و محمدرضا شجريان)

دستگاه: سه گاه - اجرا: 1370 - انتشار: 1371آسمان‌عشق,محمد رضا شجریان

ساز: پيشدرآمد و چهارمضراب + چهارمضراب مخالف

آواز: وصف عشق (جانا حديث حسنت...)

تصنيف: ميدانم (به گرد دل همي گردي...)

آواز: درد فراق (جانا ز فراق تو...)

آواز: عاشق رسوا (زهي در كوي عشقت مسكن دل)

تصنيف: آسمان عشق (چنان مستم...)


نگاهی به فیلم دلشدگان و آوازهای استاد محمد رضا شجریان در این فیلم

دلشدگان | آهنگساز: حسين عليزاده

دستگاه: مختلف - اجرا: 1370 - انتشار: 1371

آواز: گلچهره

تصنيف: پيمانة عشق (زدهام بادة نابي كه مپرس)

تصنيف: دلشدگان

آواز: پاسبان حرم دل

تصنيف: اميد عشق (به كجاها برد اين اميد ما را)

آواز: غلام چشمآذر (مرا چشمي است خونافشان...)


خلوت گزيده | آهنگساز: فرامرز پايور، پرويز مشكاتيان

دستگاه: شور - اجرا: 1358

تصنيف: بخت خفته (مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو)

آواز: خلوتگزيده

تصنيف: اي امان

 

 

 

 

 


ياد ايام | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ محمدرضا شجريان)

دستگاه: شور - اجرا: 1371 - انتشار: 1374

ساز: پيشدرآمد شور + چهارمضراب

آواز: جان عشاق (دوش م يآمد و رخساره برافروخته بود)

تصنيف: سلسلة موي دوست

آواز: چشم بيمار

تصنيف: ياد ايام

تصنيف: خم زلف


چشمة نوش | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: راست پنجگاه و مركب خواني (دشتستاني، نوا، بيات اصفهان) - اجرا: 1374 - انتشار: 1374

ساز: چهارمضراب

آواز: چشمة نوش (روشن از پرتوي رويت نظري نيست كه نيست)

آواز: دلي ديرم كه بهبودش نميبو

تصنيف قديمي نوا (رفتم در ميخانه)

ساز: جامهدران

تصنيف: سرخوشان (ما سرخوشان مست...)


جان عشاق | آهنگساز: پرويز مشكاتيان (+ جواد معروفي و داريوش پيرنياكان)

دستگاه: بيات اصفهان، شور - اجرا: 1364 - انتشار: 1374

ساز: پيشدرآمد بيات اصفهان

آواز: هماي سعادت

آواز: نگارينا دل و جانم ته داري

تصنيف: جان عشاق

آواز: آتش نهفته (حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت)

تصنيف: چندان كه گفتم غم با طبيبان


همايون مثنوي | آهنگساز: منصور صارمي 

همايون و مركب خواني - اجرا: 1362 - انتشار: 1374

آواز: سوداي خيال (بود آيا كه خرامان ز درم بازآيي)

آواز: دل آرزومند (بيا كه ب يتو به جان آمدم ز تنهايي)

آواز: دلي دارم چه دل محنتسرايي

آواز : دلدارم تو باشي

آواز: نظر مستانه


گنبد مينا | آهنگساز: پرويز مشكاتيان (+ فرامرز پايور و داريوش پيرنياكان)

دستگاه: دشتي، سهگاه، ماهور، چهارگاه - اجرا: 1364 - انتشار: 1374

آواز: غم عشق (ديدي اي دل كه غم عشق...)

تصنيف: گنبد مينا (ديده دريا كنم و...)

تصنيف: ساز قصهگو (تا دور چشم مست او...)

آواز: پيام نسيم (ز كوي يار ميآيد نسيم...)


عشق داند | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: ابوعطا - اجرا: 1359 - انتشار: 1376

آواز: عشق داند (در نظربازي ما ب يخبران حيرانند)

آواز: دوبيتي (به كشت خاطرم جز غم نرويد)

تصنيف: بهار دلكش

 

 

 

 


راز دل |  پيغام اهل راز ۱  |  آهنگساز: فرامرز پايور

دستگاه: دشتي - اجرا: 1358 - انتشار: 1359

ساز: پيشدرآمد

آواز: چشم انتظار (نه لب گشايدم از گل نه دل كشد به نبيد)

تصنيف: راز دل (گريه را به مستي بهانه كردم)

آواز: بهار غمانگيز

تصنيف: از خون جوانان

ساز: رنگ دشتي


انتظار دل | پيغام اهل راز ۲ |   آهنگساز: فرامرز پايور انتظار دل,محمد رضا شجریان

دستگاه: افشاري، شور (+ سه گاه) - اجرا: 1358 - انتشار: 1359

تصنيف: ملكا

آواز: جلوة معشوق (بلبلي برگ گلي خوشرنگ در منقار داشت)

تصنيف: انتظار دل

آواز: حكايت دل (آنانكه خاك را به نظر كيميا كنند)

 

 


رسواي دل | آهنگساز: داريوش پيرنياكان (+ مرتضي محجوبي و علياكبر شيدا)

دستگاه: سه گاه - اجرا: 1375 - انتشار: 1376

ساز: پيش درآمد + درآمد + چهارمضراب سه گاه

آواز: شب فراق (جزاي آن كه نگفتيم...)

تصنيف: رسواي دل (من از روز ازل ديوانه بودم)

آواز: بي پا و سر (بجز غم خوردن عشقت...)

تصنيف: تار زلف

تصنيف: غم دل (از غم عشق تو اي صنم...)

تصنيف: تو دوري از برم، دل برم نيست

تصنيف: دل شيدا + برگردان دل شيدا


راست پنجگاه | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: راست پنجگاه و سه گاه - اجرا: 1355 - انتشار: 1377

آواز + تصنيف: چاه زنخدان (در ازل پرتو حسنت...)

تصنيف: بت چين

آواز: يارب به خدائي خدائيت

آواز: صلاي عشق (دلا يكدم رها كن آب و گل را)

 


شب وصل | آهنگساز: داريوش طلائي، سعيد فرجپوري

دستگاه: ماهور - اجرا: 1376 - انتشار: 1376

ساز: پيشدرآمد + چهارمضراب ماهور

آواز: حديث آرزومندي

تصنيف: شب وصل

آواز: منتهاي عشق (هر لحظه در برم دل...)

تصنيف: شمع شب تار (شنيدم ماهي...)

تصنيف: ز دست محبوب

ساز: رنگ شهرآشوب


معماي هستي | آهنگساز: محمدرضا لطفي (+ حسين كسائي)

دستگاه: شور - اجرا: 1376 - انتشار: 1376

ساز: پيشدرآمد + چهارمضراب شور

آواز: غم عشق (مرا ميبيني و هر دم زيادت ميكني دردم)

تصنيف: پرنده شوشتري

آواز: معماي هستي (زاهد ظاهرپرست...)

تصنيف: نگار من (هرچه كني بكن، مكن...)

ساز: قطعة ضربي دشتي

آواز: چشم ياري

تصنيف: به تيغم گر زني دستت نگيرم

تصنيف: دل تنگ من


چهره به چهره | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: نوا - اجرا: 1356 - انتشار: 1377

ساز: قطعة نستاري

آواز: آتش نهفته (حسنت به اتفاق ملاحت...)

ساز: رنگ نوا

تصنيف قديمي نوا: چهره به چهره

تصنيف قديمي: ما را همه شب نميبرد خواب


شب سكوت كوير | آهنگساز: كيهان كلهر سکوت کویر,محمد رضا شجریان

موسيقي محلي خراسان - اجرا: 1376 - انتشار: 1377

ساز: سكوت شب + كوير

آواز: دوبيتي (تو كه نازنده بالا دلربايي)

ساز: شب كوير

آواز و تصنيف: بارون

ساز: طرقه

آواز: حكايت دل (لعل تو داغي نهاد...)

ساز: شرنگ

تصنيف: اي عاشقان


آرام جان | آهنگساز: داريوش پيرنياكان آرام جان,محمد رضا شجریان

دستگاه: افشاري - اجرا: 1377 - انتشار: 1378

ساز: پيشدرآمد افشاري

تصنيف: آرام جان

آواز: غمسپار (خبرت خرابتر كرد، جراحت جدايي)

ساز: چهارمضراب عراق

تصنيف: آفت عقل و دين (نه قدرت كه با وي نشينم)

ساز: چهارمضراب جامهدران

آواز: دستآموز غم

تصنيف: مهلقا + تند تند

تصنيف: انتظار _________دل


آهنگ وفا | دستگاه: ماهور - اجرا: 1378آهنگ وفا,محمد رضا شجریان

ساز: پيشدرآمد

تصنيف: شب وصل

آواز: بادية سودا (هشيار كسي بايد...)

تصنيف قديمي: ز دست محبوب

آواز: نقش خال (خوشا دلي كه مدام...)

تصنيف قديمي: آهنگ وفا

آواز: ملامتگوي عاشق (گرم بازآمدي محبوب...)

تصنيف: ز من نگارم

ساز: رنگ شهرآشوب


بوي باران | آهنگساز: حسين يوسف زماني بوی باران,محمد رضا شجریان

دستگاه: چهارگاه، افشاري - اجرا: 1378

ساز: مقدمه چهارگاه

آواز: زندة عشق (بگذار كه بر شاخة اين صبح دلاويز)

تصنيف: بوي باران

ساز: مقدمه و چهارمضراب افشاري

آواز: ترك مبتلا (مرا رها كن)

آواز: وصل و هجران (اي خدا اين وصل را هجران مكن)

تصنيف: نيزن


پيوند مهر | دستگاه: شور، ابوعطا - اجرا: 1363

آواز: پيوند مهر (خفته خبر ندارد، سر بر كنار جانان)

تصنيف: اي ساربان

آواز: تمناي دوست (هركس به تماشايي رفتند به صحرايي)

تصنيف: وداع ياران

 

 

 

 


زمستان است | آهنگساز: حسين عليزاده (+ كيهان كلهر)

در مقام داد و بيداد - اجرا: 1379

آواز: سلامت را نميخواهند پاسخ گفت  ساز: رنگ اصول

 

 

 

 

 

 

 


بي تو به سر نميشود | آهنگساز: حسين عليزاده (+ كيهان كلهر)

دستگاه: نوا، بيات كرد - اجرا: 1380 - انتشار: 1381بی تو بسر نمی‌شود,محمد رضا شجریان

آواز: بي تو به سر نميشود

تصنيف: مطرب دل (با من صنما...)

ساز: قطعة ضربي + چهارمضراب نوا

آواز: ره ميخانه

آواز: چندان كه گفتم غم با طبيبان

تصنيف: دل ديوانه {دوبيتي}

آواز: خورشيد عالم (چون تو جانان مني...)

تصنيف: بيتو بهسر نميشود


فرياد | آهنگساز: حسين عليزاده (+ كيهان كلهر، محمدرضا شجريان)

دستگاه: راستپنجگاه، مركبخواني (دشتي، شور، همايون) - اجرا: 1381 - انتشار: 1382

ساز: مقدمة راست پنجگاه نگارا

آواز و تصنيف: مريض عشق (هركه سوداي تو دارد...)

تصنيف: سمن بويان

آواز: بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود

ساز: چهارمضراب دشتي

تصنيف: فرياد

آواز: سوز دل

آواز: چهره به چهره

ساز: چهارمضراب ابوعطا

آواز: دل ناصبور (تو را سري است كه با ما فرو نميآيد)

تصنيف: يار دلنواز

آواز: خفقان

تصنيف: بوسههاي باران


ساز خاموش | آهنگساز: حسين عليزاده (+ كيهان كلهر)

دستگاه: آواز دشتي - اجرا: 1384

ساز: پيشدرآمد دشتي

آواز: درمانده

تصنيف: ترك مبتلا (مرا رها كن)

آواز: درد شوق (دل از من برد و روي از من نهان كرد)

آواز: خسرو شيرين

آواز: دوبيتي (به سر شوق سر كوي تو ديرم)

تصنيف: ساز خاموش


سرود مهر | آهنگساز: حسين عليزاده (+ كيهان كلهر)

دستگاه: آواز بيات ترك و افشاري - اجرا: 1384

تصنيف: عياران

آواز: عشقباز (دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نميبينم)

آواز: غمپرست (در وفاي عشق تو مشهور خوبانم چو شمع)

تصنيف: اي سلسله مو

آواز: زنده به عشق

تصنيف: نيايش


غوغاي عشقبازان | آهنگساز: مجيد درخشاني (+سعيد فرجپوري)

دستگاه: شور، افشاري - اجرا: 1386

ساز: قطعة ديدار

آواز: دلشكن (من چرا دل به تو دادم...)

تصنيف: عشق حقيقي (چشم رضا و مرحمت...)

آواز: غوغاي عشقبازان

تصنيف: در فراق (بسم از هوا گرفتن...)

ساز: رقص پروانه

آواز: شوريدة عشق

تصنيف: ساقيا (من از كجا پند از كجا...)

آواز: عشق باقي (من اندر خود نمييابم كه روي از دوست برتابم)

تصنيف: بادة عشق (شكست عهد مودت...)


آه باران | آهنگساز: مزدا انصاري، مرتضي محجوبي، پرويز ياحقي، محمدرضا شجريان

مايه: دشتي - انتشار: 1387

آواز: آرزوي خام (گداخت جان كه شود كار دل تمام و نشد)

تصنيف: نواي ني (چنانم بانگ ني آتش بر جان زد)

تصنيف: ديدي اي مه

آواز: جانا مرا چه سوزي چون بال و پر ندارم

تصنيف: آه باران


رندان مست | آهنگساز: مجيد درخشاني

دستگاه: همايون - اجرا: 1387 - انتشار: 1388

ساز: قطعة ديدار + زنگ شتر

آواز: نداي عشق (چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست)

تصنيف: چشم ياري (ما ز ياران...)

تصنيف: باد صبا

آواز: مرهم دل (تو را ناديدن ما غم نباشد)

ساز: چندمضراب بيداد

آواز: آرزومند (گفتم آهندلي كنم چندي)

تصنيف: رندان مست


گلبانگ 1 (بت چين) | آهنگساز: فريدون شهبازيان

دستگاه: بيات اصفهان، ماهور - اجرا: 1356 - انتشار: 1357

تصنيف: عشق تو

آواز: يار سروبالا (اگر تو فارغي از حال دوستان، يارا)

تصنيف: نگارم

تصنيف: بت چين

آواز: ساية معشوق (پيش از اينت بيش از اين...)


گلبانگ 2 (دولت عشق) | آهنگساز: حسين يوسفزماني

دستگاه: ماهور، دشتي - اجرا: 1356 - انتشار: 1357

تصنيف: مبتلا (نسيمي كز بن آن كاكل آيو) {دوبيتي}

آواز: دوبيتي (دلي ديرم چو مرغ پا شكسته)

تصنيف: دولت عشق (مزن بر دل ز نوك غمزه...)

آواز: خلوتنشين (سحرگه رهروي در سرزميني)

 

 


دود عود | آهنگساز: پرويز مشكاتيان - دستگاه: نوا - اجرا: 1366

ساز: درآمد + پيشدرآمد

آواز: درياي عشق (عقل كجا پي برد شيوة سوداي عشق)

آواز: آتشافشان (آتش عشق تو در جان خوشتر است)

آواز: سرگشتگي (در عشق تو عقل سرنگون گشت)

تصنيف: دود عود (اي يوسف خوشنام ما)

 

 


در خيال | آهنگساز: مجيد درخشاني

دستگاه: سه گاه، بيات ترك - اجرا: 1374 - انتشار: 1375

ساز: مقدمه

آواز: در خيال (خبرت خرابتر كرد جراحت جدايي)

ساز

تصنيف: سر آن ندارد امشب كه برآرد آفتابي

آواز: پيمانگسل (برخيز تا يكسو نهيم اين دلق ازرقفام را)

تصنيف: هوس خيال (آمدهام كه سر نهم عشق تو را به سر برم)


قاصدك | آهنگساز: پرويز مشكاتيان

دستگاه: راستپنجگاه، ماهور، دشتي - اجرا: 1373

آواز: شب فراق (جزاي آن كه نگفتيم شكر روز وصال)

آواز: فتنه دل (صورت نبندد اي صنم بي زلف تو آرام دل)

آواز: ترك مبتلا (مرا رها كن)

تصنيف: قاصدك

آواز: زمام اختيار (عشق در دل ماند و يار از دست رفت)

آواز: دوبيتي (بميرم تا تو چشم تر نبيني)

تصنيف: شب (هست شب يك شب دمكرده و خاك...)


بت چين | آهنگساز: فرامرز پايور

تصنيف: باغ نظر

تصنيف: نبود ز رخت قسمت ما غير نگاهي

تصنيف: اي خسرو خوبان نظري سوي گدا كن

تصنيف: رفتم در ميخانه، خوردم دو سه پيمانه

تصنيف: صبحدم ز مشرق طلوعي در جهان كن

تصنيف: بت چين

تصنيف: دل شيدا (تو دوري از برم دل در برم نيست)

تصنيف: به ياد عارف (بنشين به يادم شبي)

تصنيف: ناز ليلي (غمت در نهانخانة دل نشيند)

تصنيف: داروگ (خشك آمد كشتگاه من)


خزان | آهنگساز: فرامرز پايور

تصنيف: هزاردستان چمن

تصنيف: به ياد داري ماه من

تصنيف: باد صبا بر گل گذر كن

تصنيف: خستهپر (به تو مشغول بود خاطر ارباب نظر)

تصنيف: ترك آشيانه (اي كبوتر از آشيان كرانه كردي)

تصنيف: خزان

تصنيف: اشك مهتاب (به من گفتي كه دل دريا كن اي دوست)

تصنيف: چشم نرگ (خواهم كه بر زلفت هر دم زنم شانه)


بهار دلكش | آهنگساز: فرامرز پايور

تصنيف: بهار دلكش

تصنيف: گريلي (شبي مجنون به ليل

ي گفت...)

تصنيف: شمع و پروانه (شبي ياد دارم كه چشمم نخفت)

تصنيف: افتخار آفاق + بار غم

تصنيف: گل باغ آشنايي (ز دو ديده خون فشانم)

تصنيف: كمانكشيده (چه شود به چهرة زرد من)

تصنيف + آواز: شب نيشابور (آمد سحري ندا ز ميخانة ما)


ديلمان | آهنگساز: فرامرز پايور

آواز: من همان نايم كه گر خوش بشنوي

آواز: مونس جان (باز آ و دل تنگ مرا...)

آواز: ندانمت به حقيقت كه در جهان به كه ماني

آواز: درد شوق (دل از من برد و...)


بهاريه | آهنگساز: پرويز مشكاتيان

دستگاه: آواز ماهور و چهارگاه

آواز: پيام نسيم (ز كوي يار ميآيد نسيم باد نوروزي)

آواز: سحر ببوي نسيمت به مژده جان سپرم

 

 

  


ساز قصه گو | آهنگساز: فرامرز پايور (+ داريوش پيرنياكان و محمدرضا شجريان)

دستگاه: سهگاه، شور - اجرا: 1359 - انتشار: 1375

آواز: حكايت دل (آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند)

تصنيف: ساز قصهگو

آواز: حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

تصنيف: چندان كه گفتم غم با طبيبان (شيداي گيتي)

 

 

 

 


جام تهي | آهنگساز: فريدون شهبازيان (+ حبيبا... بديعي، محمدرضا لطفي، فرامرز پايور، حسين عليزاده)

دستگاه: ماهور - اجرا: دهة 40 - انتشار: 1384

آواز: پر كن پياله را

تصنيف: كوچهسار شب (در اين سراي بي كسي...)

 

 

 

 

 


رباعيات خيام | آهنگساز: فريدون شهبازيان – دستگاه: شور


محمد رضا لطفی | محمد رضا شجریان | پشنگ کامکاربه ياد عارف (چاووش 1) | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: آواز بيات ترك - اجرا: 1356

آواز: چشم انتظار (نه لب گشايدم از گل نه دل كشد به نبيد)

آواز: بانگ ني (باز بانگي از نيستان ميرسد)

تصنيف: به ياد عارف (بنشين به يادم شبي)

 

 

 

 

 


سپيده | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: ماهور - اجرا: 1358

آواز: بشارت (زمانه قرعة نو ميزند به نام شما)

تصنيف: ايراني

آواز: يادگار خون سرو (دلا ديدي كه خورشيد از شب سرد)

تصنيف: سپيده

 

 

 


جان جان | آهنگساز: محمدرضا لطفي

دستگاه: بيات ترك - اجرا: 1355

ساز: پيشدرآمد و درآمد كرشمه

ساز: چهارمضراب زنگ شتر

آواز: اي در ميان جانم و جان از تو بيخبر

ساز: قطعة ضربي

آواز: عزم آن دارم كه امشب مست مست

تصنيف: گل بوستانسرا (نامدگان و رفتگان...)

ساز: رنگ


چاووش1

تصنيف: شبنورد (شب است و چهرة ميهن سياهه)

تصنيف: رزم مشترك (همراه شو عزيز)

تصنيف: تنيده ياد تو

تصنيف: ميهن (ايران خورشيدي تابان دارد)


كنسرت پاريس | آهنگساز: پرويز مشكاتيان - دستگاه: افشاري

آواز: طريق عشق (چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود)

تصنيف: ألا يا أيها الساقي

تصنيف: دل مجنون (در دل و جان خانه كردي عاقبت)

آواز: اسرار مستي (الا اي طوطي گوياي اسرار)

آواز: مهرورزان (گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآيد)


ساير

تصنيف: سرود آزادي

تصنيف: زبان آتش (تفنگت را زمين بگذار)

تصنيف: سخن عشق

تصنيف: مرغ خوشخوان

آواز: برسان باده كه غم روي نمود اي ساقي (شبيخون بلا)

آواز: مثنوي شوشتري + ربنا

تصنيف: عشق گريزان (اي عشق من كو عهد و پيمانت)

تصنيف: موج (نفس ميزند موج)

تصنيف: عشق پيري (يره گه كار مو و تو دره بالا ميگيره)

تصنيف: يار وفادار (اگر كه دور از تو شوم)

تصنيف: جواني (


مطالب مشابه :


آموزش دهن به جوجه سهره

طرقه. سایت مخصوص می توان به سهره آواز پرنده توصیه می شود که 4 ساعت در روز آواز را پخش کنید
آرشیو مطالب استاد محمد رضا شجریان

آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) ساز: طرقه . آواز: حكايت دل (لعل تو داغي نهاد ) ساز: شرنگ .
موسیقی نواحی ایران در قاب تلویزیون

مربوط به برنامه طرقه با كارگردانی حمیدرضا اردلان بود كه از شبكه دوم سیما پخش آواز نو
موسیقی سنتی ایرانی

به‌طور مثال آواز دشتی از متعلقات ۷۰ سال اخیر طرقه اولین انجمن پخش مستقيم
مجله كاشان شناخت

طرقه. پرتال خبری کاشان***** وطن من
علل عدم استجابت دعا

انتم احق باللوم منه فاي دعاء يستجاب لكم مع هذا و قد سددتم ابوابه و طرقه آواز; یاد یاران
حكيم افضل الدين مرقي كاشاني فیلسوفی معنوی

آواز آید که افضل طرقه. پرتال خبری کاشان***** وطن من پخش زنده
تکثیر ونگهداری فنچ+مهد و زادگاه فنچ ها+گونه های فنچ

طرقه. سایت مخصوص مورد نیاز برای آواز خواندن می‏انجامد ها را به هر سو پخش می‏کنند.البته
برچسب :