پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار

فهرست مطالب

          عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول : عملیات پیمانکاری :

-         ارکان اصلی عملیات پیمانکاری…………………………………………………………………….. ۳

-         انواع قرارداد های پیمانکاری ………………………………………………………………………. ۳

-         مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری ………………………………………………………. ۴

-         مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح …………………………………………………………………….. ۴

-         ارجاع کار به پیمانکار ……………………………………………………………………………… ۵

-         انعقاد قرار داد با پیمانکار ……………………………………………………………………………. ۷

-         اجرای کار ( شروع عملیات ) ………………………………………………………………………. ۹

-         خاتمه کار ………………………………………………………………………………………… ۱۱

-         سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی ) ……………………………………………………… ۱۲

-         فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

-         دارائی های جاری

-         بانک و صندوق ……………………………………………………………………………………… ۱۵

-         تخواه گردان ها ……………………………………………………………………………………… ۱۵

-         حساب های دریافتی ………………………………………………………………………………….. ۱۶

-         حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول ……………………………………………………………….. ۱۶

-         اسناد دریافتنی ……………………………………………………………………………………….. ۱۶

-         پیش پرداخت ها ……………………………………………………………………………………… ۱۶

-         سپرده حسن انجام کار ………………………………………………………………………………… ۱۶

-         درارئیهای ثابت : …………………………………………………………………………………….. ۱۷

-         دارائیهای ثابت مشهود …………………………………………………………………………………. ۱۷

-         داراییهای ثابت نا مشهود ……………………………………………………………………………….. ۱۷

-         بدهی های جاری : …………………………………………………………………………………….. ۱۸

-         حسابهای پرداختنی …………………………………………………………………………………….. ۱۸

-         اسناد پرداختنی ………………………………………………………………………………………… ۱۸

-         پیش دریافت ها ………………………………………………………………………………………… ۱۸

-         بدهی های بلند مدت  ……………………………………………………………………………………. ۱۸

-         سرمایه ……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

-         در آمدها……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

-         هزینه ها………………………………………………………………………………………………. ۱۹

-         حساب پیمان …………………………………………………………………………………………… ۱۹

-         حساب کار گواهی شده ………………………………………………………………………………….. ۱۹

-         فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری

-         روش کار تکمیل شده ……………………………………………………………………………………. ۲۱

-         روش درصد پیشرفت کار………………………………………………………………………………… ۲۱

-         ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی…………………………………………………………………. ۲۲

-         دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری…………………………………………………………… ۲۳

-         تعیین سود پیمان تکمیل شده ……………………………………………………………………………… ۲۳

-         انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده ……………………………………………………………….. ۲۳

-         محاسبة صود پیمان نا تمام ……………………………………………………………………………… ۲۴

-         نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه……………………………………………… ۲۸

-         نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات . ………………………………………………. ۳۰

-         فصل چهارم : مالیات پیمانکاری

-         مالیات مقملوع …………………………………………………………………………………………. ۳۲

-         مالیات بر در آمد پیمانکاری ……………………………………………………………………………… ۳۲

-         در آمد مشحول مالیات پیمانکاری …………………………………………………………………………. ۳۲

-         مالیات موسسات پیمانکاری……………………………………………………………………………….. ۳۴

-         شرکت های سهامی …………………………………………………………………………………. ۳۴

-         نحوة نگهدای حساب های مالیاتی ……………………………………………………………………… ۳۷

-         پیش پرداخت مالیات………………………………………………………………………………….. ۳۷

-         مالیات قطعی پیمان ها …………………………………………………………………………………. ۳۷

-         ذخیرة مالیات بر در آمد ………………………………………………………………………………… ۳۷

-         فصل پنجم : گزارش های مالی

-         ترازنامه……………………………………………………………………………………………… ۴۱

-         جدول بهای تمام شدة‌کار در جریان ساخت ………………………………………………………………… ۴۳

-         گزارش های عملیاتی …………………………………………………………………………………… ۴۵

-         گزارش پیشرفت کار ……………………………………………………………………………………. ۴۶

-         صورت حساب صودو زیان ……………………………………………………………………………. ۴۷

-         تراز آزمایشی………………………………………………………………………………………….. ۵۶

          منابع………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

-         مراحل انجام عملیات پیمانکاری

-         حسابهای شرکت پیمانکاری

-         روش های متداول حسابداری پیمانکاری

-         مالیات پیمانکاری

-         گزارش های مالی

-         صورت مسئلة پیمانکاری

چکیده :

تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .


دانلود

نوع فایل: ورد 69 صفحه


مطالب مشابه :


حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

پروژه حسابداری دولتی حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری تعریف پیمان :
پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار

یادگاری - پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری سپید کار - یادگار
دانلود پروژه حسابداری - پیمانکاری

آموزشی / اطلاعات عمومی / حسابداری - دانلود پروژه حسابداری - پیمانکاری -
حسابداری پیمانکاری

حسابداری - حسابداری پیمانکاری - حسابداری موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه
حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

دانلود پروژه مالی حسابداری پیمانکاری دانلود. موضوعات پروژه های ارسالی
ثبت های حسابداری پیمانکاری

پروژه های در جریان مناقصه ** نقد ** بابت خرید اسناد برچسب‌ها: ثبت های حسابداری پیمانکاری
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری

انجمن تحقیق و توسعه حسابداری - دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پیمانکاری - کنکورحسابداری از
امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه های ساختمانی آرینا سازه

آرینا سازه - امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه های ساختمانی آرینا سازه - نرم
برچسب :