روش محاسبه خسارت يك مزرعه

دراين روش كل سطح خسارت ديده ، درصد خسارت ودرصد پيشرفت عمليات مزرعه مشخص مي شود يعني پيشرفت فيزيكي عمليات اجرائي مزرعه چند درصد بوده و گياه درچه مرحله ای از رشد قرار دارد وآيا گياه درمزرعه مي تواند تجديد حيات نمايد یا نه (چند درصد). نهايتا"ميانگين عملكرد 5 سال منطقه منتهي به سال خسارت و قيمت تضميني ويا قيمت فروش آزاد محصول دربازار معین واز طريق فرمول غرامت وارده به كشاورز محاسبه مي شود :

1- نمونه گيري تصادفي

- نمونه برداشت شده بايد نماينده كل قسمت خسارت ديده مزرعه باشد.

- در صورتيكه قسمتي از مزرعه دچار خسارت نشده است نبايد از آن قسمت نمونه گيري شود.

- در صورتيكه در يك مزرعه شدت خسارت در يك قسمت بيشتر بوده و خسارت يكنواخت نباشد بايد از هر قسمت جداگانه نمونه برداري كرده و درصد خسارت هر قسمت جداگانه محاسبه گردد.

2- تعداد نمونه ها

تعداد نمونه ها بستگي به سطح خسارت ديده دارد. تعداد نمونه ها با افزايش سطح خسارت افزايش مي يابد.

 


مطالب مشابه :


روش محاسبه تراز در آزمون ها

به نام خالق اعداد - روش محاسبه تراز در آزمون ها نمره خام شما به صورت درصد بیان می‌شود.
محاسبه درصد خلوص

کیمیاگران فردا - محاسبه درصد خلوص - مفید ترین و جدیدترین مطالب شیمی - کیمیاگران فردا
روش محاسبه خسارت يك مزرعه

دراين روش كل سطح خسارت ديده ، درصد خسارت ودرصد پيشرفت عمليات مزرعه مشخص مي شود يعني پيشرفت
روشهای شناسایی سود پیمانکاری_ قسمت دوم (روش درصد پیشرفت کار)

روش محاسبه سود نا خالص دوره جاری پیمان: مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار
محاسبه درصد پیشرفت پروژه ها

Amiteess - محاسبه درصد پیشرفت پروژه ها - Project Manager, Project Control, Planning, Contracts Management
روشهای محاسبه درصد وزنی در پروژه

روشهای محاسبه درصد وزنی در پروژه محاسبه درصد وزنی به ۵ صورت انجام میگیرد البته بعد از توافق
چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه نمره تراز و نمره خام :

پیام آموزش - چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه نمره تراز و نمره خام : - تدریس
برچسب :