مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد - دکتري گروه کشاورزي و منابع طبيعي،منابع دکتری کشاورزی

دکتري گروه کشاورزي و منابع طبيعي
شامل کلیه بسته سوالات آزمونهاي رشته های گروه کشاورزي و منابع طبيعي
مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد - دکتري گروه کشاورزي و منابع طبيعي
جزوات و منابع کارشناسی ارشد ،خرید جزوات کارشناسی ارشد کشاورزی
سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی و کلیه رشته های دانشگاهی
سوالات  آزمون دکتری و ارشد کلیه رشته ها


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری زراعت فيزيولوژي گياهان زراعي
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 88
زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
 3101
 - علوم و تحقیقات تهران
- تاکستان
- تبریز
- علوم و تحقیقات خوزستان
 1- فیزیولوژی گیاهان زراعی
 2- زبان تخصصی انگلیسی
 3- اکولوژی گیاهان زراعی
 4- طرح آزمایشهای کشاورزی
 5- گیاهان علوفه ای و صنعتی
 6- تکنولوژی بذر
 7- غلات و دیم کاری
ضرایب >>>>   3-3-3-2-2-2 2
 مرکز جزوات و سوالات آزمون و منابع کارشناسی ارشد و دکتری کشاورز تنها - محمد آروین  Alonefarmer.ir / Alonefarmer.blogfa.com / Alonefarmer.mihanblog.com

 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم مرتع
علوم مرتع
 3160
علوم و تحقیقات تهران
 1- تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری و ارزیابی مراتع ( مرتع داری ، اصلاح مرتع )
 2- تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی ( مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه ها)
 3- جامعه شناسی گیاهی ( شناسیایی گیاهان مرتعی )
 4- هیدرولوژی مرتع
 5- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   4-4-2-2-3
 

 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مهندسي منابع آب ( هيدرولوژي)
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
مهندسی منابع آب
(هیدرولوژی)
 3013
علوم و تحقیقات تهران
 1- ریاضیات
 2- آمار و احتمالات
 3- هیدرولیک و منابع آب
 4- زمین شناسی
 5- اقتصاد ریاضی
6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  2-3-2-2-3-2


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مهندسي آبياري - سازه هاي آبي
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
سازه های آبی
 3012
 علوم و تحقیقات تهران
 علوم و تحقیقات خوزستان
 1- ریاضیات
 2- مکانیک خاک
 3- هیدرولوژی
 4-طراحی سیستم های آبیاری
 5- ساختمان های توزیع و انتقال آب
 6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  2-2-2-3-3-2
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مکانيک ماشينهاي کشاورزي
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88 بجز سال 83
مکانیک ماشینهای کشاورزی
 3140
 علوم و تحقیقات تهران
 1- طراحی ماشین های کشاورزی
 2- روش های ابزار واندازه گیری
 3- آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی
 4- ریاضیات
 5- مقاومت مصالح
 6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   3-2-2-2-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مکانيزاسيون کشاورزي
شامل 5 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 84 الی 88
مکانیزاسیون کشاورزی
 3180
علوم و تحقیقات تهران
 1- آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی
 2- انتخاب و کاربرد ماشین های کشاورزی
 3- تحلیل سیستم های مکانیزه کشاورزی
 4- مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی
 5- ضایعات و بازیافت مواد کشاورزی
 6- ابزار و اندازه گیری
 7- انتقال مواد کشاورزی
 8- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   2-2-2-2-1-1-1-3

مرکز جزوات و سوالات آزمون و منابع کارشناسی ارشد و دکتری کشاورز تنها - محمد آروین  Alonefarmer.ir / Alonefarmer.blogfa.com / Alonefarmer.mihanblog.com
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری محيط زيست
شامل 6دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88 بجز سال 86 و 84
محیط زیست
3115
علوم و تحقیقات تهران
1- زبان تخصصی انگلیسی
2- اکولوژی منابع طبیعی و حیات وحش
3- آزمایش سرزمین
4- آلودگی های محیط زیست (هوا ،آب،صدا، مواد زائد جامد، پرتوها )
5-  ارزیابی اثرات توسعه
ضرایب >>>>   3-2-2-2-2
 


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری آبياري و زهکشي
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
آبیاری و زهکشی
 3011
علوم و تحقیقات تهران
 1- ریاضیات
 2- سیستم های آبیاری
 3- مهندسی زه کشی
 4- هیدرولیک و هیدرولوژی
 5- رابطه آب و خاک و گیاه
 6- زبان تخصصی انگلیسی
ضرایب >>>>  2-3-3-2-3-1
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری اقتصاد کشاورزي
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
اقتصاد کشاورزی
 3020
 علوم و تحقیقات تهران
 1- اقتصاد خرد
 2- اقتصاد کلان
 3- اقتصاد سنجی
 4- مدیریت کشاورزی و سیاست و توسعه
 5- اقتصاد ریاضی
 6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  2-1-2-3-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری اصلاح نژاد دام
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
اصلاح نژاد دام
 3132
علوم و تحقیقات تهران
1- ژنتیک جمعیت و کمی
2- اصلاح نژاد دام
3- روش های پیشرفته آماری
4- بیو شیمی
5- فیزیولوژی
6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>    3-3-3-3-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری اصلاح نباتات
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 88
اصلاح نباتات
 3150
 علوم و تحقیقات تهران
1- ژنتیک کمی
2- زبان تخصصی
3- اصلاح نباتات تکمیلی
4- ژنتیک عمومی و تکمیلی
5- اصول اصلاح نباتات
6- آمار و بیومتری
7- طرح آزمایشات
8- اصلاح نباتات خصوصی
9- زراعت
10- سیتوژنتیک
ضرایب >>>>   3-3-3-2-2-2-2-1-1-1
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری بيماري شناسي گياهي
شامل 6 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 83 الی 88
بیماری شناسی گیاهی
3040
علوم و تحقیقات تهران
1-بیماری های قارچی گیاهان
2- بیماری های پرو کاریونی گیاهان
3- بیماری های ویروسی گیاهان
4- بیماری های نمائدی گیاهان
5- اصول و روشهای مبارزه با بیماری های گیاهی
6- قارچ شناسی
7- پروکاریونهای بیماریزا در گیاهان
8- ویروس شناسی
9- روشهای آماری در کشاورزی
10 – زبان تخصصی
ضرایب >>>>  4-4-4-4-4-3-3-3-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری توسعه کشاورزي
شامل 5 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 84 الی 88
توسعه کشاورزی
 3052
علوم و تحقیقات تهران
1- توسعه کشاورزی
2- توسعه اقتصادی
3- ترویج و توسعه روستایی
4- آمار اجتماعی
5- ارزشیابی پروژه
6- مبانی سیاست گذاری توسعه کشاورزی
7- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   3-2-2-2-1-2-2
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری ترويج و آموزش کشاورزي
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
ترویج و آموزش کشاورزی
3051
 علوم و تحقیقات تهران
1-ترویج کشاورزی
2- آموزش کشاورزی
3- آموزشهای مستمر
4- جامعه شناسی توسعه
5- آمار اجتماعی
6- مدیریت برنامه های ترویجی و آموزشی
7- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  3-3-1-1-2-2-3


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری حشره شناسي کشاورزي
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
حشره شناسی کشاورزی
 3080
علوم و تحقیقات تهران
اراک
1- سیستماتیک جشرات و سایر جانوران
2- مورفولوژی حشرات
3- فیزیولوژی حشرات
4- اکولوژی حشرات
5- رفتارشناسی حشرات
6- روشهای مبارزه و مدیریت کنترل آفات
7- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   4-3-3-3-3-3-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری خاکشناسي – فيزيک و حفاظت خاک
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
خاکشناسی – فیزیک و حفاظت خاک
 3092
علوم و تحقیقات تهران
1- فیزیک خاک
2- کانی های رس
3- رایطه آب و خاک و گیاه
3- فرسایش و حفاظت خاک
5- ریاضیات
6- زبان انگلیسی
کلیه دروس با ضریب یک می باشد
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری خاکشناسي – پیدايش،رده بندي و ارزيابي خاک
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
خاکشناسی – پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک
3091
علوم و تحقیقات تهران
خوراسگان
پیدایش و رده بندی خاک
2- کانی های رس
3- ارزیابی تناسب اراضی
4- رابطه آب و خاک و گیاه
5- ژئومورفولوژی
6- زبان انگلیسی
کلیه دروس با ضریب یک می باشد
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری خاکشناسي – شيمي و حاصلخيزي
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
خاکشناسی – شیمی و حاصلخیزی
3090
علوم و تحقیقات خوزستان
خوراسگان
1- شیمی خاک
2- خاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
3- شیمی معدنی
4- بیولوژی خاک
5- رابطه آب و خاک و گیاه
6- زبان انگلیسی
کلیه دروس با ضریب یک می باشد
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری زراعت – اکولوژي کشاورزي
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 88
زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
 3101
 علوم و تحقیقات تهران
تاکستان
تبریز
علوم و تحقیقات خوزستان
1- فیزیولوژی گیاهان زراعی
2- زبان تخصصی انگلیسی
3- اکولوژی گیاهان زراعی
4- طرح آزمایشهای کشاورزی
5- گیاهان علوفه ای و صنعتی
6- تکنولوژی بذر
7- غلات و دیم کاری
ضرایب >>>>   3-3-3-2-2-2-2

مرکز جزوات و سوالات آزمون و منابع کارشناسی ارشد و دکتری کشاورز تنها - محمد آروین  Alonefarmer.ir / Alonefarmer.blogfa.com / Alonefarmer.mihanblog.com
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری زراعت فيزيولوژي گياهان زراعي
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 88
زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
3101
علوم و تحقیقات تهران
تاکستان
تبریز
علوم و تحقیقات خوزستان
1- فیزیولوژی گیاهان زراعی
2- زبان تخصصی انگلیسی
3- اکولوژی گیاهان زراعی
4- طرح آزمایشهای کشاورزی
5- گیاهان علوفه ای و صنعتی
6- تکنولوژی بذر
7- غلات و دیم کاری
ضرایب >>>>   3-3-3-2-2-2-2
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری شيلات
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 88
شیلات
3110
علوم و تحقیقات تهران
1- تکثیر و پروزش آبزیان (کلی و عمومی)
2- تکنولوژی صید و بهره برداری
3- تکنولوژی عمل آوری فرآورده های دریایی
4- زبان تخصصی
5- هیدروشیمی
ضرایب >>>>   3-2-2-3-2
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم مرتع
علوم مرتع
3160
علوم و تحقیقات تهران
1- تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری و ارزیابی مراتع ( مرتع داری ، اصلاح مرتع )
2- تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی ( مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه ها)
3- جامعه شناسی گیاهی ( شناسیایی گیاهان مرتعی )
4- هیدرولوژی مرتع
5- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   4-4-2-2-3


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسي آبخيزداري
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
علوم و مهندسی آبخیزداری
3170
علوم و تحقیقات تهران
1- حفاظت خاک
2- مدیریت حوزه های آبخیز
3- هیدرولوژی
4- ژئومورفولوژی
5- کنترل سیلاب و مدیریت منابع آب
6- برف و بهمن
7- سازنده های دوران چهارم
8- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   1-1-1-1-3-3-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم و صنايع چوب
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
علوم و صنایع چوب
3070
علوم و تحقیقات تهران
1- حفاظت و اصلاح چوب
2- تئوری های خشک کردن چوب
3- فرایند های صنایع چوب
4- اقتصاد تولید چوب
5- وسایل و روشهای اندازه گیری در صنایع چوب
6- مدیریت و حسابداری صنایع چوب
7- روش تحقیق
8- شناخت چوبهای تجارتی جهان
9- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   کلیه دروس با ضریب یک می باشد
 


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم و صنايع غذايي
شامل 6 دوره از سوالات آزمون هاي برگزار شده ازسال 83 الي 88
علوم و صنایع غذایی
3120
علوم و تحقیقات تهران
سبزوار
1- اصول مهندسی صنایع غذایی
2- اصول نگهداری مواد غذایی
3- شیمی مواد غذایی
4- میکروبیولوژی مواد غذایی
5- میکروبیولوژی صنعتی با بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
6- تکنولوژی صنایع غذایی
7- زبان تخصصی انگلیسی
ضرایب >>>>   2-3-3-3-3-2-3
 


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم باغبانی
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
علوم باغبانی
3030
علوم و تحقیقات تهران
1- فیزیولوژی گیاهی و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی
2- میوه کاری
3- سبزی کاری و گلکاری
4- تکثیر گیاهان و ر
5- تغذیه گیاهان در باغبانی
6- گیاه شناسی و اصلاح نباتات در باغبانی
7- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  2-2-3-2-3-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم جنگل( جنگلداري)
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
علوم جنگل
3060
علوم و تحقیقات تهران
1- جنگلداری و اندازه گیری جنگل
2- جنگل شناسی
3- اکولوژی جنگل
4- علوم و مهندسی جنگل
5- حمایت و بهداشت جنگل
6- اقتصاد ،مدیریت و سیاست جنگل
7- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   3-3-3-2-3-2-3

 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری  علوم دامي - تغذيه دام
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
تغذیه دام
3131
علوم و تحقیقات تهران
شبستر
1- بیوشیمی
2- تغذیه نشخوار کنندگان
3- فیزیولوژی
4- تغذیه طیور
5- آمار و طرح آزمایشها
6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   2-3-2-3-2-3

مرکز جزوات و سوالات آزمون و منابع کارشناسی ارشد و دکتری کشاورز تنها - محمد آروین  Alonefarmer.ir / Alonefarmer.blogfa.com / Alonefarmer.mihanblog.com

www.PHDazmoon.com

Phdazmoon.com 

Phdazmoon.com 

    سوالات و جزوات دکتری - دکترا   

 سوالات آزمون ها و منابع دکترا/دکتری دانشگاه سراسری و آزاد اسلامی 

بزرگترین مرکز فروش مجموعه سوالات کنکور،کتب،تست و جزوات کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری - دکترا تخصصی (Ph.D) - فنی و حرفه ای - کاردانش - تافل دکتری با جواب و ترجمه - سوالات تست پیام نور - سوالات تست دانشگاه آزاد اسلامی - سوالات تست دکتری رشته های کشاورزی و کلیه رشته ها و گرایشها   Alonefarmer.blogfa.com  / Alonefarmer.ir

تهیه جزوات درسی اساتید و دانشگاههای معروف کشور (شیراز، تهران، اصفهان، تبریزومشهد و ...) بعنوان مهمترین منبع كمك درسی و آمادگی كنكور، یكی از علاقه مندی های دانشجویان رشته های مختلف می باشد. 
فراهم آوردن امكان دسترسی آسان و كم هزینه با ایجاد كتابخانه تخصصی جزوه های دانشگاهی با كیفیت مناسب از اهداف گروه آموزشی ما می باشد.(تاسیس  ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۴).

تماس با آروین: 
     ۴۵۹۸ ۹۱۸ ۰۹۱۸- ۷۸۶۶ ۹۴۸ ۰۹۳۲ -۲۸۱۲ ۱۸۱ ۰۹۱۹  تماس مستقیم
ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
            ۲۲۲۵۰۴۷ -۰۲۸۲ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸ عصر  
         
   ۲۲۲۴۵۹۹ -۰۲۸۲ تماس ساعت ۲۱ الی ۲۴  شب

ارائه جزوه شما به کشاورز تنها،فروش جزوه به ما                  درخواست تهیه جزوه برای شما

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد
ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
ثبت نام آزمون ارشد فراگیر پیام نور
نتایج آزمون کارشناسی ارشد
ثبت نام کارشناسی فراگیر پیام نور
ثبت نام آزمون ناپیوسته فراگیر


نتایج آزمون فراگیر پیام نور ارشد
نتایج آزمون فراگیر پیام نور کارشناسی
نتایج کاردانی به کارشناسی سراسری
نتایج کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای
نتایج آزمون علمی کاربردی (کاردانی)
نتایج آزمون علمی کاربردی (کارشناسی)


دفترچه آزمون کارشناسی ارشد
دفترچه آزمون کارشناسی ناپیوسته
دفترچه آزمون ارشد فراگیر پیام نور
دفترچه آزمون کارشناسی فراگیر پیام نور
دفترچه آزمون ناپیوسته فراگیر


نمونه سوالات آزمون دکتری
نمونه سوال آزمون کارشناسی ارشد
نمونه سوال آزمون ارشد دانشگاه آزاد
نمونه سوال آزمون کارشناسی ناپیوسته
نمونه سوال آزمون ارشد فراگیر پیام نور
نمونه سوال کارشناسی فراگیر پیام نور
نمونه سوالات آزمون ناپیوسته فراگیر
نمونه سوال آزمون کاردانی فنی و حرفه ای
نمونه سوال آزمون کنکور سراسری


امتحانات نهایی سوم دبیرستان، هنرستان
آزمون کارشناسان رسمی دادگستری
کتاب ها و آزمونهای IELTS
کتاب ها و آزمونهای TOFEL
آزمون استخدامی آموزش و پرورش
سایت سنجش 3 (سوالات آزمون)
سایت سنجش 3 (اخبار)
تازه های نشر (سمت)
مترجم گوگل
سایت آروما پرتال دانشجویان
سایت سوالات آزمون دکتری/آزمون دکترا    Phdazmoon.com   09191812812  2225047-0282


مطالب مشابه :


چند خبر استخدامي

مسلط به استفاده از سامانه های مکانیزه کارت معافیت پزشکی دانشگاه علوم
آشنایی با سازمان نظام پرستاری

در شهرهای تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز استخدام نیرو(اجرا دانشگاه علوم پزشکی
منابع دکتری مكانيزاسيون كشاورزی ، منابع دکتری مهندسي پس از برداشت:

دکتری دانشگاه سراسری و آزاد نمونه سوالات دکترا phd پزشکی. نمونه سوالات دکترا phd علوم
مجموعه سوالات آزمون دكتري تخصصي دانشگاه آزاد - دکتري گروه کشاورزي و منابع طبيعي،منابع دکتری کشاورزی

منابع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آزمون دکتری دانشگاه آزاد اخبار دکتری پی اچ دی
مکانیزاسیون چیست؟ مکانیزاسیون کشاورزی یعنی استفاده از وسایل مکانیکی..

منابع ارشد مهندسی کشاورزی دانشگاه شیراز یا مکانیزه شدن دانشگاه علوم پزشکی
برچسب :