منابع كارشناسي ارشد رشته تاريخ

اين منابع تنها انتخابي از كتاب هاي بسياري است كه در طرح سؤالات مورد توجه قرار مي گيرند و ارائه آنها به اين معني نيست كه ديگر كتاب ها مورد مطالعه قرار نگيرد.

-    پيش از هر چيز توصيه مي شود جزوه هاي كلاسي اساتيد محترم گروه تاريخ، دقيقاً مطالعه شود زيرا نماي كلي از تاريخ و كليات هر دوره را نشان مي دهد.

-    در مطالعه اين كتابها نيز نبايد از مشورت با اساتيد محترم گروه غافل ماند چرا كه برخي كتابها از اهميت بسيار برخوردارند كه بايستي بيشتر به آنها توجه شود و در برخي ديگر تنها بايستي چند فصل را مطالعه كرد.

-    از آنجا كه در دوره كارشناسي ارشد در 4 گرايش تاريخ ايران باستان، تاريخ ايران دوره اسلامي، تاريخ اسلام و تاريخ عمومي جهان دانشجو پذيرفته مي شود، متناسب با اين چهار گرايش  كتاب هاي مورد نظر ارائه مي شوند.

-    در هر گرايش درس مورد نظر در آن، ضريب 2 و بقية درس ها ضريب يك دارند. مثلاً براي گرايش تاريخ ايران باستان، امتحان تاريخ ايران باستان ضريب 2 دارد و سه درس ديگر ضريب يك دارند.

-         براي تمام گرايش ها زبان عربي و زبان خارجي ( انگليسي و يا … ) ضريب 2 دارند.

-    بايد توجه شود كه هرگاه آزمون كارشناسي ارشد به صورت كتبي برگزار شود تشريح و تبيين حداكثر مطالب در حداقل ظرفيت ( مثلاً براي هر سؤال يك يا دو صفحه ) ضمن استناد به منابع اصلي تاريخ اهميت بسيار دارد و در اين راه اگر با ديدگاه تحليلي مطالب ارائه شود نتيجه مفيدتري خواهد داد. اما در آزمون تستي بايستي بر آن بود كه جزئيات مهم كتاب ها بهتر خوانده شوند.

-     روش خاصي براي مطالعه توصيه نمي شود اما بهتر آن است كه با توجه به حجم كتابها نكات كليدي و مهم يادداشت شود تا در موقع ضرورت مورد بازبيني قرار گيرند.

-    مطالعه مجموعه سئوالات سالهاي گذشته ( سؤال هاي هر سال توسط انتشارات فرهنگ ايران  « تهران، خيابان انقلاب، روبروي دانشگاه تهران » از طرف سازمان سنجش به فروش مي رسد). ضمن آنكه اين سؤالات در كتابي توسط نشر پردازش توسط حسن زنديه در 2 جلد گردآوري شده است.

برخي كتابها كه مهم تر مي باشند مشخص شده اند. 

زبان انگليسي:

-    به مانند زبان عربي حدود 50٪ از سؤالات زبان انگليسي را نكات گرامري و 50٪  ديگر را ترجمه متن شامل مي شود. بديهي است براي درك خوب اين زبان مي توان از كلاسهاي آموزشي مكالمه بهره مند شد. در كتاب هايي مانند: Essential Grammer in use با جلد قرمز رنگ نوشته Murphy و كتاب تكميلي آن English Grammer in use با جلد آبي رنگ از همان نويسنده، گرامر انگليسي به اختصار با آوردن تمرين آمده است. ضمن اينكه با تأكيد نمي توان كتابي خاص را در اين زمينه معرفي كرد.

-    براي ترجمه متون انگليسي بهتر آن است كه بخش هايي از كتاب هايي مانند تاريخ ايران كمبريج ترجيحاً جلدهاي 4، 5، 6 انتخاب شوند و ضمن ترجمه با متن ترجمه شده آن ( توسط حسن انوشه ج 4 و 5 . توسط دكتر آژند، ج 6 – تيموريان، صفويان ) مقابله شود، آنگاه بخش هاي ترجمه   نشده اي از جلدهاي 1، 2 و 7 The cambridge history of Iran و نيز مقاله هايي از     Encyclopaedia Iranica يا Encyclopaedia of Islam ترجمه شوند. نيز متن هايي از كتاب گزيدة متن ها و راهنماي تاريخ ايران نوشته دكتر وطن دوست، انتشارات سمت ترجمه شود                       A Reference Guide to the History of Iran)).

-    با توجه به اينكه زبان عربي و زبان انگليسي براي تمام گرايش ها ضريب 2 دارند، لازم است توجه بيشتري به اين دو درس اعمال شود.

 

زبان عربي:

معمولاً از 100٪ نمره، 50 ٪ به قواعد و50 ٪ به ترجمه اختصاص مي يابد. از اين رو مطالعة قواعد عربي كه در كتاب هاي دوره دبيرستان به اختصار بيان شده اند بسيار مفيد مي باشد ضمن آنكه  مي توان در كنار آن از كتاب هايي مانند عربي به زبان ساده – ميرشكاري            ( ايادفيلي ) كه قواعد را در قالب توضيح و تست ارائه كرده اند بهره برد. در ترجمه متون عربي نيز بهتر آن است كه كتاب هايي مانند تاريخ يعقوبي، تجارب الامم ابوعلي مسكويه، مقدمه ابن خلدون ترجمه شوند و براي درك ضعف هاي ترجمه با متن ترجمه شده آنها مقابله شوند. از ديگر كتاب هاي مورد نظر مي توان به اخبار الطوال دينوري و تاريخ طبري اشاره كرد، ضمن اينكه ممكن است در ترجمه هاي اين كتاب ها براي مقابله اشكالاتي نيز متوجه مترجمان باشد.

 تاريخ ايران ایران باستان

منابع كلي:

*- ايران از آغاز تا اسلام، گيرشمن.

*- تاريخ مردم ايران قبل از اسلام، دكتر زرين كوب.

*- ايران قديم، حسن پيرنيا، مشيرالدوله (درواقع خلاصه اي است از كتاب 3 جلدي ايران باستان).

-         ايران باستان، دكتر مشكور.

*- ميراث باستاني ايران، ريچارد فراي.

-         تاريخ اجتماعي ايران در عهد باستان، دكتر مشكور.

-         ايران باستان، ويسهوفر.

*- ايران باستان، 4 جلدي، انتشارات سمت، ژاله آموزگار، روزبه زرين كوب و … .

منابع اختصاصي

-         ايران در سپيده دم تاريخ، جرج كامرون.

*- دنياي گمشده عيلام، والتر هينتس.

*- تاريخ ايلام، آميه، ترجمه شيرين بياني.

-         تاريخ و تمدن عيلام، دكتر مجيدزاده.

*- تاريخ ماد، دياكونوف.

*- تاريخ شاهنشاهي هخامنشي، اومستد.

-         تاريخ ايران كمبريج ج 3، بخش اول.

*- اشكانيان، دياكونف.

*- پارتيان، مالكوم كالج.

*- ايران در زمان ساسانيان، كريستين سن، ترجمه رشيد ياسمي، ويرايش جديد.

-         تاريخ و تمدن ساساني، تورج دريايي.

-         نقد و منابع تاريخ ايران پيش از اسلام، مريم ميراحمدي.

*- مجموعه كتاب هاي دكتر اردشير خداداديان به اختصار مطالعه شوند. هخامنشيان، سلوكيان، اشكانيان و …

شاهنشاهي اشكاني، ترجمه ثاقب فر، انتشارات ققنوس.

 

تاريخ اسلام:

*- تاريخ اسلام، ابراهيم آيتي.

*- تاريخ اسلام، علي اكبر فياض.

*- تاريخ تحليلي اسلام، سيد جعفر شهيدي.

-         تاريخ سياسي اسلام، حسن ابراهيم حسن ( خلاصه خوانده شود ).

*- تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان.

*- بامداد اسلام، دكتر زرين كوب.

-         كارنامه اسلام، دكتر زرين كوب.

*- بخش هايي از كتاب تاريخ ايران بعد از اسلام زرين كوب كه درباره اسلام در مهد و  …         مي باشد.

*-تشيع در مسير تاريخ، حسين جعفري، ترجمه آيت اللهي.

*- تاريخ تشيع در ايران،رسول جعفريان.

-         تاريخ سياسي اسلام تا سال 40 هجري، رسول جعفريان.

 

تاريخ عمومي جهان

*- يونان قديم، احمد بهمنش، دانشگاه تهران (خلاصه خوانده شود ).

*- تاريخ جهاني، دولاندلن، 2 جلد، دانشگاه تهران.

-         تاريخ جهان، رالف لينتون.

*- تاريخ جهان نو، 2 جلد، روزولت پالمر و …

*- كتابهاي دكتر دولتشاهي مانند: از رنسانس تا كنگره وين، قرون جديد اروپا، قرون وسطي و … .

*- انقلاب كبير فرانسه، ماله.

  - انقلاب فرانسه، سوبول، ترجمه كسرائيان.

*- تاريخ تحولات اروپا در قرون وسطي، انتشارات سمت.

درباره قرون وسطي با استاد درس مشورت شود.

 

تاريخ ايران دوره اسلامي

*- تاريخ ايران بعد از اسلام، دكتر زرين كوب.

*- تاريخ مردم ايران بعد از اسلام، دكتر زرين كوب.

*- تاريخ ايران كمبريج، ج 4 و 5، ترجمه حسن انوشه.

*- تاريخ ايران در قرون نخستين اسلام، برتولداشپولر.

*- جنبش هاي ديني ايرانيان در قرون دوم و سوم، دكتر صديق، انتشارات پاژنگ.

*- عصر زرين فرهنگ ايران، ريچارد فراي.

*- تاريخ غزنويان، باسورث.

*- تاريخ خوارزمشاهيان، قفص اوغلي.

-         از پرويز تا چنگيز، سيد حسن تقي زاده.

*- امپراتوري صحرانوردان، رنه گروسه. بخش مغولان، تيموريان و بخش هاي مربوط به ايران.

-         تاريخ مغول در ايران، برتولداشپولر.

*- تاريخ مغول، عباس اقبال.

*- دين و دولت در عهد مغول، شيرين بياني.

*- تيموريان، كمبريج، ترجمه يعقوب آژند.

*- سربداران، پطروشفسكي، ترجمه كشاورز.

*- تشكيل دولت ملي در ايران، والتر هنيتس.

*- پيدايش دولت صفوي، ميشل مزاوي.

*- ايران عصر صفوي، راجر سيوري.

*- صفويان، كمبريج، ترجمه يعقوب آژند.

-         مطالعات و تحقيقات صفويان، راجر سيوري، انتشارات اميركبير.

*- تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه، 2 جلد، رضا شعباني.

*- تاريخ سياسي اجتماعي زنديه، غلامرضا ورهرام.

-         كريمخان زند، عبدالحسين نوايي.

-         تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، سعيد نفيسي ( خلاصه و گذرا خوانده شود ).

-         تاريخ معاصر ايران، آوري پيتر ( خلاصه و گذرا خوانده شود ).

*- ايران در دوره سلطنت قاجاريه، علي اصغر شميم.

-    تاريخ مشروطيت ايران، مهدي ملك زاده ( خلاصه خوانده شود. فقط بخش هايي كه مستقيماً به حوادث كلي ايران مي پردازند ).

-         تاريخ مشروطه ايران، احمد كسروي ( خلاصه خوانده شود. فقط بخش هايي كه مستقيماً به حوادث كلي ايران مي پردازند ).

-         ايران بين دو انقلاب، آبراهاميان.

*- تاريخ روابط خارجي ايران، عبدالرضا هوشنگ مهدوي.

كتاب هاي انتشارات سمت كه بخش هايي از تاريخ ايران را شامل مي شوند، مانند:

*- تيموريان و تركمانان، دكتر ميرجعفري.

*- خوارزمشاهيان، دكتر خلعتبري.

-         آل بويه، فقيهي.

-         روابط خارجي ايران در دوره صفويه، دكتر عبدالحسين نوايي.

*- مختصر تاريخ افشاريه و زنديه، دكتر شعباني.

-         ايران در راه عصر جديد، رويمر، ترجمه آهنچي.

-         و…

ضرورت دارد برخي از كتابها را كه نگاه كلي به تاريخ ايران دارد مورد توجه قرار داد. مانند:

*- روزگاران ايران، دكتر زرين كوب.

-         تاريخ ايران زمين، دكتر مشكور.

-         گزيده تاريخ ايران، دكتر شعباني.

-         تاريخ مفصل ايران، عباس اقبال، حسن پيرنيا.

چنين كتاب هايي را مي توان در آغاز و پيش از ديگر كتاب ها براي به دست آوردن اطلاعات كلي از كليت تاريخ ايران مطالعه كرد.

*- كتاب هايي كه درباره منبع شناسي تاريخ ايران بعد از اسلام نوشته شده اند چندان كه بايد كامل نيستند. ضرورت دارد بخش اول تاريخ ايران بعد از اسلام زرين كوب، جزوه هاي درسي و فهرست منابع هر دوره كه معمولاً در پايان كتاب هاي تخصصي آن دوره مي آيد مطالعه شوند.


مطالب مشابه :


مواد امتحاني و ضرايب کنکور کارشناسي ارشد رشته مجموعه تاريخ کد 1107

دانلود سوالات آزمون ارشد و دانشگاه سراسری، پیام نور و آزاد و تاريخ انقلاب اسلامي:
آشنایی با رشته پژوهش هنر

پیام نور و پس از انقلاب اسلامي مورد ارشد، دانلود نمونه سوالات ارشد
منابع كارشناسي ارشد رشته تاريخ

پیام نور و تاريخ ايران دوره اسلامي ارشد، دانلود نمونه سوالات ارشد
اصلاحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي آزمون‌ ارشد سال‌ 92

دانشگاه پيام نور: فرهنگ اسلامي ايران و های ارشد، دانلود نمونه سوالات ارشد
شرايط وضوابط ، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد سال 92

جمهوري‌ اسلاميايران پيام نور و ارشد، دانلود نمونه سوالات ارشد
دروس مقطع کارشناسي ارشد تاريخ اسلام کد 1107

دانلود سوالات فرهنگ و تمدن اسلامي در رشته های ارشد، دانلود نمونه سوالات ارشد
منابع پيشنهادي آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سياسي و روابط بين الملل کد 1130

دانلود سوالات آزمون 25-انديشه سياسي در اسلام و ايران 67-مقدمه اي بر انقلاب اسلامي دکتر
ادله اثبات دعوی (قسمت اول)

پايگــاه دانشجـويان رشته حــقوق دانشگــاه آزاد اسلامي و پيـام نـور بوشـهر
برچسب :