سوالات برنامه ریزی درسی - علی نادرلویی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع:نمونه سوالات فصل 4

 

پژوهشگر :علی نادر لویی

 

شماره دانشجویی:871309645

 

استاد راهنما:آقای شیخی

 

 

زمستان 1390

 

 

 

1:کدام گزینه زیر هسته مرکزی برنامه های آموزش وپرورش می باشد؟

الف:منابع انسانی    ب:منابع مالی   ج:طرح های آموزشی    د:برنامه های درسی

2:در کدام یک از مکاتب فلسفی زیل معلم رفتار خود را بطور انتقادی مورد ارزیابی قرار می دهد؟

الف:ایده آلیسم    ب:ریالیسم    ج:ناترالیسم    د:پراگماتیسم

3:عملی بودن برنامه از جمله ضوابط کدام ویژگی برنامه می باشد ؟

الف:عاقلانه بودن    ب:واقع بینانه بودن   ج:هدفمند بودن    د:انعطاف پذیر بودن

4:در اثر فقدان کدام گزینه نوع در هم برهمی در فعالیت های آموزش وپرورش بوجود می آید؟

الف:برنامه ریزی درسی    ب: فلسفه آموزش و پرورش    ج:برنامه ریزی آموزش وپرورش    د:روان شناسی تربیتی

5:فلسفه آموزش وپرورش متضمن اصول راهنمایی تفکری به شیوه منظم و... می باشد؟

الف:اولویت آموزشی    ب: اجرای برنامه ها    ج:روش های تدریس    د:هزینه های آموزشی

6:در مکتب ایده آلسم کدام یک از موارد زیر ترجیح داده می شود؟

الف:مواد سمعی و بصری   ب:خواندن  ج:شیوه های حسی   د:روش های تجربی

7:طریق ابرازسا یق زیستی  انسان تحت تاثیر چیست؟

الف:هوش    ب:خانواده        ج:محیط اجتمایی     د:موقعیت فیزیولوژی

 

8:واژه ((هوش نقاد))در کدام مکتب مورد بررسی قرار گرفته است؟

الف:ایده آلیسم    ب:ریالیسم    ج:ناترالیسم    د:پراگماتیسم

9:هسته مرکزی برنامه های آموزش وپرورش چیست؟

الف:بودجه   ب:مدیریت   ج:برنامه های درسی   د: ارزشیابی

10:مقصود از تدریس در مکتب ایده الیسم کدام است؟

الف:رشد تواناییهای بالقوه      ب:آشنا کردن ذهن   ج:انتقال مفاهیم   د:تسهیل کشف معانی اطلاعات مطابق با مفاهیم ذهن

11هر گونه تفکر مستلزم کدام گزینه است؟

الف:تجربه    ب:مفهوم سازی    ج:پویایی    د:هماهنگی

12:یکی از قدیم ترین نظامهای فلسفی غرب چیست؟

الف:ایده آلیسم    ب:ریالیسم    ج:ناترالیسم    د:پراگماتیسم

13: در کدام مکتب معرفت شناسی به وسیله "خرد"کشف می شود؟

الف:ایده آلیسم    ب:ریالیسم    ج:ناترالیسم    د:پراگماتیسم

14:در کداممکتب مقصود از آموزش وپرورش مجهز کردن یاد گیرندگان است؟ الف:ایده آلیسم    ب:ریالیسم    ج:ناترالیسم    د:پراگماتیسم

15:چه کسی مکتب پراگماتیسم  را بوجود آورد؟

الف:پیرس   ب:ویلیم جیمز    ج: جان دیویی    د:هراکلیت

16: جان دیویی   فلسفه خود بر پایه کداممکتب بناکرد؟

الف:ایده آلیسم    ب:ریالیسم    ج:ناترالیسم    د:پراگماتیسم

17:کدام مورد موضوع اصلی در فلسفه پراگماتیسم نیست؟

الف:واقیت تغییر    ب:نسبی بودن ارزشه    ج:هوش نقاد    د:روش زندگی

18:بیشترین سوء تفاهمات و تعارضات میان سنت گرایان و پیشرفت گرایان در کداممکتب است؟

الف:ایده آلیسم    ب:ریالیسم    ج:ناترالیسم    د:پراگماتیسم

19:در کدام مکتب علوم وریاضیات از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

الف: ریالیسم              ب:  ایده آلیسم         ج:ناترالیسم     د:پراگماتیسم

20:چه کسی با بیان دقیق به مکتب پراگماتیسم اعتبار بخشید؟

الف:پیرس   ب:ویلیم جیمز    ج: جان دیویی    د:هراکلیت

21:فلسفه ریالیسم اززمان چه کسی آغازشد؟

الف:ارسطو ب:ویلیم جیمز    ج: جان دیویی    د:هراکلیت

22:در کدام مکتب  ارزش ها مطلق و غیر قابل تغییر هستند؟

الف:ایده آلیسم    ب:ریالیسم    ج:ناترالیسم    د:پراگماتیسم

23:اساس توفیق مکتب ایده الیسم در چیست؟

الف مدیریت     ب:بودجه     ج:معلم    د:عقل و ذهن

24:به نظر کدام مکتب معرفت بطور مستقل در ذهن انسان وجود دارد؟

الف:ایده آلیسم    ب:ریالیسم    ج:ناترالیسم    د:پراگماتیسم

25:کتاب جمهوریت از کیست ؟

الف:ارسطو   ب:افلاطون   ج: سقراط       د:فیثاغورث  

 

   

کلید سوالات

سوال

پاسخ

1

د

2

الف

3

ب

4

ب

5

الف

6

ب

7

ج

8

د

9

ج

10

د

11

ب

12

الف

13

الف

14

ب

15

الف

16

د

17

د

18

د

19

الف

20

ب

21

الف

22

الف

23

ج

24

الف

25

ب

 


مطالب مشابه :


مهدی حبیبی طراح گرافیک/ عضو پلتونیوم

کد مدرسی دانشگاه علمی- کاربردی: علمی جهاد دانشگاهی کاربردی جهاد دانشگاهی کرج
سوالات آموزش بزرگسالان - زهرا عبدلی - دانشگاه ملارد

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی جهاد سایت دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی کرج
سوالات آموزش بزرگسالان - طاهره مهرپور

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی جهاد سایت دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی کرج
سوالات مقدمات برنامه ریزی آموزشی - الهام محمدی

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی جهاد سایت دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی
سوالات فن آوری آموزشی - فریبا امیدی

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی جهاد سایت دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی
سوالات برنامه ریزی درسی - علی نادرلویی

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی جهاد سایت دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی
سوالات روشها و فنون تدریس - نسرین حسنی خجسته

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی جهاد سایت دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی
سوالات روشها و فنون تدریس - سپیده مقدم

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی جهاد سایت دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی
سوالات درس ادبیات کودک و نوجوان ( ژیلا شکوهی)

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی جهاد سایت دانشگاه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی
برچسب :