مجموعه دوم نمونه سوالات برق صنعتي درجه 2

- حداقل ولتاژخطرناک برای بدن انسان حدودا چقدر است؟

الف – 220 ولت                  ب-  380 ولت               ج-65 ولت                  د- 12 ولت

2- اگر ابعاد کاغذ A4برابر 297×210  میلیمتر باشد ابعاد کاغذ A3 چقدر است ؟

الف -420×841         ب-  420×297               ج- 841×594                  د-  1189×841

3- در ترسیم قطعات برای نشان دادن لبه های غیر قابل دید اجسام از ...... استفاده میشود؟

الف – خط نقطه                            ب-هاشور                   ج- خط چین               د- فلش

4- کدام مورد جزو قسمتهای مختلف کولیس نیست؟    

الف -  ورنیه                     ب-   عمق سنج                ج- سوزن                 د- خطکش

 5- در بستن تیغه اره به کمان اره باید دقت نمود که...........    

الف - دندانه های تیغه اره رو به جلو باشد                    ب- دندانه های تیغه اره روبه عقب باشد

    ج- تیغه اره کاملا شل بسته شود                                د- الف و ج

 6- از سوهان دو آجه برای براده برداری از مواد ......... با حجم ........  استفاده میشود.

   الف – سخت - زیاد           ب- سخت - کم                  ج- نرم - زیاد                د- نرم -  کم

7- برای تولید پیچ از کدام وسیله استفاده میگردد؟

    الف – حدیده                  ب- قلاویز                               ج-  مته                  د- برقو

8- حداکثر ضخامت ورق قابل برش با قیچی برش دستی چقدر است؟

الف- 10میلیمتر               ب- 5/0 میلیمتر          ج- 5/1 میلیمتر         د- 20 میلیمتر

9- در جوشکاری با برق ازکدام وسیله استفاده میشود؟       

الف -   ترانس جوش                  ب-  کپسول اکسیژن                 ج- سیم مسی                    د- هر 3 مورد

 

10- سیم کواکسیال(هم محور) برای سیم کشی کدام وسیله استفاده میگردد؟

الف – پریز برق           ب- پریز آنتن                      ج-   پریز تلفن                 د-  ب و ج

 

11- کدام گزینه جزو مقاطع استاندارد سیمهای برق نیست؟    

الف -  75/0                  ب- 5/3                               ج- 4                             د- 6

 

12- جنس سیم لحیم چیست؟   

الف – مس و روی             ب-   قلع و مس                 ج-آلومینیوم و روی              د- قلع و روی

   

 

    

13- کدام مورد جزو ذرات بارداراتم نیست؟    

الف -  پروتون                    ب- نوترون               ج-   الکترون              د- الکترون و پروتون

14- هدابت الکتریکی کدام ماده از بقیه کمتر است؟    

الف -  مس                   ب- نقره                       ج-  طلا                     د- آلومینیوم

15- در یک مدار الکتریکی با ولتاژ ثابت با افزایش مقاومت مدار جریان .....   

الف - کاهش می یابد                                          ب- افزایش می یابد      

 ج-  تغییر نمی یابد                                               د- ممکن است افزایش یا کاهش بیابد.

16-  مقاومت یک هادی به چه عواملی بستگی دارد؟  

الف – طول و سطح مقطع                                 ب-  قطر و سطح مقطع

ج- طول و سطح مقطع  و جنس سیم                   د-  جنس و طول سیم

17- مقدارمقاومتی با رنگهای سبز آبی قرمز طلایی چقدر است ؟                 

الف – 56 کیلو اهم با تلرانس 10 درصد           ب- 6/5 کیلو اهم با تلرانس 20 درصد            

 ج-  6/5 کیلو اهم با تلرانس 5 درصد               د-  56 کیلو اهم با تلرانس 20 درصد

                                   

 18- در مدار روبرو جریان چند آمپر است؟

الف- 2           ب- 4          ج- 3                 د-  5

 

 

19- ولتاژ معادل در مدار مقابل چقدر است؟

الف- 12 ولت           ب- صفر ولت

 ج- 24 ولت             د- 6ولت

 

 

 

20- برطبق قانون کولن دو بار همنام همدیگر را ..........

الف – جذب میکنند                             ب- دفع میکنند          

 ج- نه جذب و نه دفع میکنند                د- تحت تاثیر قرار میدهند ولی نیرویی به هم وارد نمیکنند.

 

21- کدام عنصر برای یکسو کردن جریان متناوب استفاده میگردد؟

الف- مقاومت                 ب- سلف                   ج – خازن                   د – دیود

22- در یک مدار RC    ثابت زمانی از چه رابطه ای به دست می آید؟

الف- R× L  T=          ب- R× C  T=           ج-  R/ L  T=            د- R /C  T=

23- اگر سطح صفحات خازن افزایش یابد ظرفیت آن ...... واگر فاصله صفحات آن کاهش یابد ظرفیت آن ......  می یابد.

الف- کاهش – افزایش                    ب- افزایش- افزایش   

 ج- افزایش -کاهش                        د- کاهش – کاهش

24- اگر بخواهیم جریان 100 آمپری را با یک آمپرمتر 5 آمپری اندازه بگیریم از ........ استفاده میکنیم.

الف- PT            ب- اتو ترانس            ج- ترانس ایزوله                       د- CT

25- واتمتر برای اندازه گیری کدام کمیت مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف- توان اکتیو                 ب- جریان          ج- فرکانس                د- توان راکتیو                

26- کدام یک از دستگاههای زیر در مدار موازی  بسته میشود؟

الف – فرکانس متر         ب- وارمتر          ج- آمپرمتر                 د- هر سه مورد

27- در مدار مقابل قطعه مشخص شده با حرف a  چیست؟

الف- چوک         ب- لامپ       ج- استارتر             د- فیلامان لامپ

 

 

 

 

28- در نقشه مقابل ازکدام نوع کلید استفاده شده است؟

الف- تبدیل              ب- صلیبی            

 ج- یک پل             د- دو پل

 

 

 

 

29- نقشه مقابل چه نوع نقشه ای است؟

الف- حقیقی   ب- تک خطی          ج- فنی      د- مسیر جریان

 

 

 

30- کلید کولر چه وظیفه ای  دارد؟

الف- روشن کردن موتور پروانه کولر                      ب- روشن کردن موتور پمپ آب

 ج- تغییر دور موتور پروانه کولر                              د – هر 3 مورد

31- در سیم کشی روکار از کدام مورد استفاده میگردد؟

الف- داکت          ب- لوله فولادی                 ج- لوله خرطومی                 د- الف و ب

32- فاصله پریزها از کف تمام شده چقدر است؟

الف-110 cm              ب- 60 cm               ج-  30cm                      د- 10cm

33- برطبق مقررات ملی ساختمان مبحث 13 عمق دفن کابلهای فشارضعیف چقدر است؟

الف- 20cm                 ب- 7/0 الی 1 متر                ج- 2 متر                       د-5/1 متر

34- برای گرفتن انشعاب در سیستم آنتن مرکزی از ........ استفاده میگردد.

الف- سویچ                ب- اسپلیتر                 ج- آمپلی فایر                  د- trap

35- در آیفون تصویری چند سیم بین گوشی و صفحه جلوی در وصل میشود؟

الف- 5                     ب- 3                         ج- 4                      د- 2

36- سیم ارت به کدام پریز وصل میگردد؟

الف- برق                ب-   آنتن                            ج- تلفن                    د-  هر 3 مورد

37- وظیفه UPS  چیست  ؟

الف – تامین برق سه فاز                      ب- حفاظت مدار در برابر اتصال کوتاه 

ج- کنترل فاز                                     د- تامین برق اضطراری

38- برای روشن کردن لامپهای معابر به طور اتوماتیک هنگام شب از کدام وسیله استفاده میشود؟

الف- فتوسل              ب- کنسل                       ج- رله ضربه ای                          د- کنتاکتور

 

39- برای کم و زیاد کردن نور لامپ از کدام یک از وسایل زیر میتوان استفاده کرد؟

الف- UPS                          ب- CT                       ج- PT                           د- دیمر

40- در مدار آیفون معمولی ولتاژ کار دربازکن چیست؟

الف-24ولتAC         ب- 24 ولت DC           ج- 12 ولت AC          د- 12 ولت DC

41- کدام مورد جزو اجزای مدار الکتریکی کولر نیست؟

الف- موتور پمپ آب           ب- موتور پروانه                ج- خازن                  د -  شناور

42- برای اطلاع رسانی عمومی صوتی در ساختمان از کدام سیستم استفاده میگردد؟

الف- پیجینگ        ب- نمراتور            ج- کنسل           د- تلفن مرکزی

43- سیستم تلفن مرکزی برای کدام مورد استفاده میگردد؟

الف- بیمارستان        ب- هتل             ج- منزل مسکونی          د- الف و ب

44- کدام یک از مواد زیر در چاه ارت استفاده میگردد؟

الف- زغال       ب- نمک        ج- صفحه مسی        د- هر 3 مورد

45- در محل اتصال دو کابل برای اتصال هادیهای کابل بهم از کدام مورد استفاده میگردد؟

الف- گلند              ب- جوراب کابل                      ج- موف                     د- کابلشو

46- کاربرد شیرینگ (روکش حرارتی) در کجاست؟

الف – به مقره تابلو وصل میشود                    ب- روی شینها کشیده میشود

ج- روی سیمهاکشیده میشود                        د- روی بدنه تابلو کشیده میشود

47- کدام روش جهت آزمایش مقاومت زمین استفاده میگردد؟

الف- روش واتمتر     ب- روش STP           ج- روش پل تار          د-  روش اهم متر

48- کدام سیم به کلید FI  اتصال نمی یابد؟

الف- فاز                  ب- نول                          ج- زمین                 د- نول و زمین

49- کنتور تکفاز دارای سیم پیچ ........... میباشد.

الف- جریان و ولتاژ            ب- جریان               ج- ولتاژ            د- جریان و ولتاژو توان

50- کدام یک از کلیدهای زیر دارای 4 پیچ اتصال است؟

الف- تبدیل                   ب- صلیبی                        ج- تک پل                     د- دوپل


مطالب مشابه :


نمونه سوالات برق صنعتي درجه 2

برق صنعتي - نمونه سوالات برق صنعتي درجه 2 - آموزش برق نمونه سوالات برق صنعتي درجه 2;
مجموعه دوم نمونه سوالات برق صنعتي درجه 2

مجموعه دوم نمونه سوالات برق صنعتي درجه 2 مجموعه دوم نمونه سوالات برق صنعتي درجه 2
نمونه سوالات امتحاني برق خودرو درجه 2 (كاردانش)

نمونه سوالات امتحاني برق خودرو درجه 2 (كاردانش) نمونه سوالات نهايي برق خودرو درجه 2(كار دانش
نمونه سوالات بنا سفت کار درجه 2 دی ماه

نمونه سوالات بنا سفت کار درجه 2 دی سوالات برق ساختمان درجه 2 ترم اول92. سایت مدیران خودرو.
نمونه سوالات برق صنعتی همدان

نمونه سوالات برق صنعتی سوالات تعمیر ماشین های الکتریکی درجه 2 خرداد 86
معرفي مهارت تعمير خودرو سواري درجه 2

نقاشي خودرو درجه 2 . 6.5. 276. سیستم برق و (نمونه سوالات امتحانات نهايي)
برچسب :