نمونه سوال فصل 1زیست دوم دبیرستان

نمونه سئوالات زیست شناسی وآز 1 فصل اول


نمونه سئوالات درس زیست شناسی وآز1                کلاس دوم تجربی              فصل اول

 

کدام دی ساکارید زیر از دو مونومر مشابه تشکیل شده است؟

 ساکارز                           لاکتوز                          مالتوز                           سلولز                                                                 

قند موجود در شیر و قند موجود در جوانه ی جو به ترتیب کدام است؟

ساکارز- لاکتوز                   لاکتوز- مالتوز               مالتوز- ساکارز                لاکتوز- فروکتوز   

کدام یک از پروتئین های زیر به ترتیب ساختاری، انتقال دهنده و ذخیره ای هستند؟

الف- تارعنکبوت - آلبومین - پادتن     

 ب- تارعنکبوت - هورمون های پروتئینی -  آلبومین   

ج- رشته های موجوددرماهیچه ها - هموگلوبین - پادتن  

د- رشته های موجوددررباط ها - هموگلوبین – آلبومین 

آدنوزین از چه اجزایی تشکیل شده است ؟

الف- یک باز آلی یک پنتوز و سه گروه فسفات       

 ب- یک بازآلی ، ریبوز و دو گروه فسفات         

ج- یک مولکول آدنین و یک مولکول ریبوز            

 د- یک مولکول آدنین و یک مولکول دزوکسی ریبوز  

درست یا نادرست بودن هریک از موارد زیر را مشخص کنید . 

الف - موم از گلسترول آبگریز تر است .(         )

ب - در دی پپتید ، دو پیوند پپتیدی وجود دارد . (        )

ج - همه ی آنزیم ها پروتئینی هستند .(        )

د - قند به کار رفته در ATP نوعی هگزوز است .(       )

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :       

الف - بیشترین ترکیب آلی در طبیعت  ............... می باشد .

ب - سلول ها از .................. برای ساختن هورمون استروئیدی استفاده می کنند

ج - آنزیم ............. H2O2  را به آب و اکسیژن تبدیل می کند .

د - تفاوت تری گلیسرید ها مربوط به ...................... آن هاست .

به سئوالات زیرپاسخ کوتاه دهید0

الف - کلسترول در کجای سلول های جانوری وجود دارد ؟

ب - رشته های سلولزی موجود در غذا چه نام دارند؟

ج - روغن های مایع چگونه به روغن جامد تبدیل می شوند ؟

د - سوخت اصلی سلول های بدن انسان چیست ؟

ارتباط مناسب بین موارد ستون ( الف ) و ستون ( ب )را با کشیدن خط برقرار کنید .

                   الف                                     ب

                کاتالاز                                پوست کندن ماهی

                پروتئاز                               ساختن اسفنج    

                سلولاز                                تهیه شکلات

                 آمیلاز                               خارج کردن پوست دانه      

                                                     

پلی پپتیدی با 90 آمینو اسید مفروض است :

الف-  این پلی پپتید طی چه واکنشی ساخته شده است ؟

ب-  در واکنش ساخت این پلی پپتید ، چه ملکولی و به چه تعداد آزاد شده است ؟

ج-  چند پیوند پپتیدی در آن وجود دارد ؟                                                                    

دو تفاوت واکنش سنتزآبدهی و هیدرولیز آن را بنویسید ؟

الف-  آنزیم های بدن ما بیشتر در چه محیطی فعالیت می کنند ؟

ب-  علت اختصاصی بودن عمل آنزیم ها چیست ؟

ج-  دو عامل کاهش دهنده ی سرعت آنزیم را بنویسید ؟

د-  ویتامین ها و مواد معدنی چگونه باعث افزایش سرعت انجام واکنش های آنزیمی می شوند ؟

الف - فسفولیپید ها چه تفاوتی با تری گلیسرید دارند ؟

ب - دو لیپید که در غشای سلول یافت می شوند را نام ببرید .

چرا انسان نمی تواند سلولز را تجزیه کند ؟

دو ویژگی تارعنکبوت را بنویسید؟

اصطلاحات زیررا تعریف کنید:

الف- ماده ی آلی :

ب- متابولیسم :

ج- جایگاه فعال :

درشکل زیردونوع تری گلیسرید نشان داده شده است ،تعیین کنید گوارش کدام یک آسان تر است ؟ چرا ؟

                                                       

                                                    

 

 


مطالب مشابه :


پاسخ فعالیت های زیست شناسی دوم دبیرستان

پاسخ فعالیت های زیست شناسی دوم دبیرستان. فعالیت های فصل اول: برابر 3/0 و در حالت دوم 15/0 است .
پاور پوینت زیست شناسی سال دوم دبیرستان

انجمن علمی زیست شناسی فرهنگیان امیر کبیر - پاور پوینت زیست شناسی سال دوم دبیرستان - یافته ها
فصل ششم زیست دوم دبیرستان

زیست شناسی آرش یارمحمدی دبیرشبکه آموزش - فصل ششم زیست دوم دبیرستان - تلفن تماس: 09122883180_ایمیل
درس اول - مولکول های زیستی

زیست شناسی دوم دبیرستان. درس اول - مولکول های
آزمون زیست شناسی و آزمایشگاه 1

آموزش زیست سال دوم. کارشناس ارشد زیست شناسی تکوینی- دبیر زیست شناسی دبیرستان های ناحیه 3
نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی دوم تجربی

زیست شناسی دبیرستان - نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی دوم تجربی - مطالب درسی و غیر درسی در
نمونه سوال فصل 1زیست دوم دبیرستان

زیستگاه2 - نمونه سوال فصل 1زیست دوم دبیرستان - همه چیز درباره علم زیست شناسی
برچسب :