ایمنی دریا نوردی

از ابتدای عملیات حمل مواد، مسئول ایمنی موظف است با هماهنگی ناخدا یا فرمانده واحد شناور ،از کلیة پرسنل بازدید به عمل آورد و اطمینان حاصل نماید که پرسنل روی عرشة کشتی یا باروج قبل از عملیات دریا نوردی مجهز به جلیقة نجات ، کفش وکلاه ایمنی باشند وکلیة توضیحات رابه پرسنل قبل از اینکه واحد به دریا نوردی عزیمت کندگوشزد نماید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

          همچنین در صورتیکه هر گونه آلودگی روغنی روی عرشة کشتی وجود دارد قبل از حرکت ،تمیز نمایند وامکانات لازم را جهت دسترسی و استفاده از تجهیزات به پرسنل اعزامی به دریا نوردی یادآوری نموده و برنامة کاری روزانه را ضمن نصب در تابلو اعلانات به پرسنل درگیر عملیات متذکر شوند.

           نفر ایمنی مسئول است قبل از حرکت واحد شناور قایق نجات ، جلیقه های نجات و بقیة تجهیزات که ممکن است در مواقع لازم نیاز به آن پیدا نمایند را بازرسی و چنانچه اشکال وایرادی دارند آنها را برطرف نماید و نکات ایمنی قابل رعایت رادر تمامی عملیات و ماموریت های دریا نوردی باید رعایت نمایند:

 

1.   فرد مسئول ایمنی باید تمام عرشه و اطراف آن را بازدید نماید و هر گونه اشکالی که امکان صدمات و خسارات را ممکن می سازد بر طرف نماید.

2.      تمامی استنجی ها(گاردهای زنجیره ای)اطراف واحد شناور را بازدید، تادر صورت اشکال یا بریدگی آنها را ترمیم نماید.

3.   حلقه های نجات در محل های مناسب و قابل دسترسی روی عرشه وجود داشته باشد تا درصورت کمبود،آنها رابر طرف نموده و باید توجه داشت مواد روغنی که امکان لیز خوردن پرسنل را بیشتر می کند روی عرشه وجود نداشته باشند.

 

4.   قبل از حرکت کشتی، پرسنل را دور هم جمع نموده و پیشگیری از حوادث را متذکر و یادآور شود که چه مسائلی امکان وقوع خطر را بیشتر نموده و طریقة پیش گیری را در صورت امکان شفاهاً آموزش دهد.(Face To Face)

 

5.   قبل از حرکت برای عملیاتی مانند آدم به دریا، ترک ناو و ...  توضیحات لازمه را به پرسنل مربوطه داده و هر کس را در محل عملیاتی از پیش تعیین شده مستقر نماید.

 

6.   نفرات بایستی محل های تمرین شده در ساحل را دقیقاً فرا گرفته و قادر باشند در محیط های عملیاتی مختلف در صورت لزوم عملیات مربوطه را به اجرا در آورند.

 

7.   در دریا نوردی طولانی بیش از صد مایل بایستی تیم کنترل صدمات آماده شده تادر صورت وقوع حادثه عملیات نجات را انجام دهند.

 

8.      چراغ های گردانی که بر روی شناور نصب شده اندقبل از هر دریا نوردی بایستی بازرسی گردند.

9.       در صورتیکه واحد فاقد چراغ گردان می باشد بایستی بررسی شود و باهماهنگی فرمانده، تهیه و نصب گردد.

10.  آموزش کمک های اولیه بایستی برای پرسنل انجام شود

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

 

در تمرینات عملیات آدم به دریا بر روی کشتی (شناور)بایستی نوع عملیات به گونه ای طراحی شود که پرسنل بتوانند حداقل در روز دو بار محل های آدم به دریا را تمرین نمایند تا اینکه آمادگی لازم را داشته باشند . بطور مثال در دریا نوردی ساحلی برای تمرین ، فردی که روی عرشه است بمحض مشاهدة پرسنلی که به درون دریا افتاده بلافاصله فریاد بزند(آدم به دریا) و سپس سمت و جهت نفر غرق شده را نشان دهد و سریعاً حلقة نجاتی که در روی عرشه جاسازی شده را برداشته وبطرف نفر انداخته تا نفر غریق بتواند خود رابطور شناور بر روی سطح آب نگه دارد، ضمناً به نفری که تمرین غرق شدن را می نماید بایستی گفته شود با سوت وچراغ قوه ای که بر روی جلیقة نجات تعبیه شده علامت داده تا از میان امواج کاملاً تشخیص داده شود که غریق در کدام منطقه وجود دارد و شناور می بایستی خلاف جهت علائم گفته شده توسط مسئول ایمنی دور زده و به نزدیکی غریق رفته و توسط طناب یا خود حلقه، غریق را به نزدیکی واحد آورد و در روی عرشه کمکهای اولیه را درصورت نیاز انجام دهد. چنانچه غریق نیاز به تنفس مصنوعی داشته باشد برابر دستور العمل کمکهای اولیه اقدامات لازمه را مبذول دارد. نفر مسئول ایمنی در زمان پهلوگیری و یا جدا شدن از اسکله هر گونه خسارات احتمالی را بایستی به ناخدا یادآوری نماید تا پیشگیری لازم انجام شود.

 

آموزش ایمنی در واحدهای شناور و ساحلی:

            نظر به اینکه ممیزی و حصول اطلاع از تمامی سوانح و حوادث باعث
 می شود که پیشگیری لازم از حوادث توسط یکسری برنامه ریزی آموزشی تدوین شده صورت گیرد، واحدهای شناور بایستی به صورت زمان بندی شده(روزانه و یا هفتگی) تمرینات زیر را انجام دهند
:

 

1.      تمرین آدم به دریا

2.      تمرین نجات غریق

3.      تمرین ترک واحد

4.      تمرین نجات غریق در حال غرق شدن

 

لازم به ذکر است در صورتیکه نفرات واحد، در دریا نوردی نیستند تمرینات نوبه ای را روی اسکله بر روی عرشه واحد مستقر، انجام نمایند و آموزش تمامی تمرینات برابر زمان بندی آموزش ساحلی الزامی است و برای آگاهی پرسنل در طول روز و هفتگی بایستی تمرین شوند تا پرسنل همیشه آماده باشند.

 

5.  برنامه آموزشی جهت شناخت و کار با تجهیزات و لوازم ایمنی بایستی صورت گیرد.

 

6.  آموزش طریقه استفاده و زمان استفاده لوازم ایمنی در طول روز و هفته بایستی انجام پذیرد.

 

7.  تجهیزات پشتیبانی آماده روی واحد شناور مدام بازرسی شوند.

 

ممیزی(بازرسی) ابزارآلات و تجهیزات ایمنی در حمل و نقل دریایی

<?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />

 

1.   در صورتیکه بارگیری توسط جراثقال انجام می گیرد نفر مسئول ایمنی از جرثقال بازدید عمل آورد و در صورت لزوم برنامة زمان بندی تعمیراتی و روغنکاری را طوری تنظیم نماید که همیشه آماده عملیات باشند و در بازرسیهای روزانه قلابها، سیم بکسل ها نیز بازدید شوند تا در صورت پارگی تعمیر گردند.

2.      در صورتیکه تجهیزاتجراثقال در بازدیدی نیاز به ترمیم و یا تعویض داشته باشند بایستی اقدامات لازم انجام گیرد.

3.   تمام اهرم ها، دیلم ها، حلقه ها ی زنجیر (hebline) ، زنجیرها  
قرقره ها، پولیها در طول روز قبل از عملیات بایستی بازدید و بازرسی شوند.

4.      در صورتیکه طناب ها و سیم بکسل ها روی عرشه وجود دارندبایستی مرتب ومنظم چیده شوند.

5.      قبل از هر دریا نوردی خطرات احتمالی پیش بینی و از طریق مسئول ایمنی راه کار پیشگیری ارائه گردد.

6.      جلیقه های نجات بازرسی شوند و در صورتیکه بدون سوت یا چراغ قوه هستند یا اینکه اشکال دارند ترمیم و تعویض شوند.  

 

ایمنی در حمل و نقل دریایی:

 

الف- مواد وتجهیزات قابل حمل:

          بایستی توجه داشت که مواد قابل حمل به دقت شناسایی گردد و قبل از هر گونه جابجایی اگر واحد شناور قصد حمل مواد سخت رادارد موارد ذیل بدقت توسط نفر ایمنی بازرسی و عیب یابی و عیوب مربوطه بر طرف گردد:

1.      مواد با چه تجهیزاتی بارگیری می شوند؟

2.   اگر در بارگیری ازجراثقال استفاده می شود خطرات احتمالی موقعیت جابجایی از روی اسکله تا عرشه پیش بینی و پیگیری لازم صورت گیرد.

 

ب- ایمنی مواد قابل حمل ونقل:

چنانچه قصد داریم بارگیری و سپس دریانوردی انجام دهیم بایستی شرایط ایمنی کارکردن مواد را از ابتدا در همان زمان که از اسکلة بارگیرجدا نشده ایم انجام پذیرد و شرایط ذیل را مد نظر گرفت:

1.در موقع بارگیری سعی شود در مدتی که جراثقال سنگ راروی عرشه یا دردرون بارج می گذارد از فاصله کمتری پرتاب یا بارگیری شده تا مواد سخت به عرشه بارج ضربه نزند. چنانچه بی توجهی شده ضربه های سخت، باعث خسارت بر روی عرشة بارج می گردد.

2.اگر همراه جراثقال مشغول بارگیری هستیم مواظب باشیم که در شعاع مانور چرخش جراثقال و قلاب مربوطه نباشیم چراکه ممکن است صدمه ببینیم.

 

پ- ایمنی فردی در حمل ونقل:

کلیة پرسنل که به نوعی درگیر حمل ونقل هستند بخصوص پرسنل عملیات بارگیری بایستی مجهز به وسایل حفاظت فردی مناسب اعم از کلاه، دستکش ایمنی باشند.

 

ت- تعیین مسیر حرکت:

فرمانده اسکله بایستی شرایط جوی قبل ازعملیات حمل و نقل را از طریق برادکاست(ارتباطات) مشخص نماید و میدان دید را کاملاً بررسی وسپس اقدام به حمل ونقل دریایی و تعیین مسیر دریانوردی نماید و در صورت بدی آب و هوا عملیات رامتوقف، یا اینکه عملیات دریا نوردی در شرایط سخت مثل تحکیم وسایل دریا نوردی ساحلی و چسبیدن به خشکی را انجام و شرایط ذیل را به دقت بررسی و شناسایی نماید.در این خصوص ذکر نکات ذیل الزامی است:

1.      از مواد و تجهیزات و در صورت لزوم از پرسنلی استفاده شود که تا حدودی به دریا نوردی واقف و یا آموزش دیده باشند.

2.   قبل از تصمیم گیری به جدا شدن از اسکله جهت عملیات حمل ونقل توسط برادکاست از چگونگی وضعیت هوا اطلاع حاصل نمود و شرایط جوی توسط مسئول به اطلاع ناخدای شناور رسانده شود.

3.      قبل از اطمینان از برقراری ارتباط بایستی توسط مخابراتچی در تمامی دریانوردی از وضعیت هوا اطلاع حاصل نمود.

4.   دردید کم(Bad Visibility)بایستی فردی بر روی سینه و عرشه گمارده شده تا کلیة جوانب را بررسی نماید وضمن حفظ و ملاحظات مواد بر روی کشتی اطمینان حاصل نماید که تمامی زنجیرهای مهارکننده اطراف کشتی واحد شناور از استحکام خوبی برخوردار است.

5.   کلیة مواد قابل حمل بر روی باروج محکم بسته شود و تجهیزات ایمنی در جای خود مستقر باشند و چیزی جا بجا نشده باشد تا خدای ناکرده در داخل آب سقوط نماید.

6.   تمامی پرسنل در گیر عملیات حمل ونقل می بایست جلیقة نجات به تن داشته باشند و جلیقة نجات قبل از حرکت توسط مسئول ایمنی بازدید وبررسی گردد.

7.   کلیة پرسنل روی عرشه اعم از رسمی و غیر رسمی بایستی دورهای آموزشی حمل ونقل دریا را بطور علمی و عملی ببینند و مهارت خود را بر روی عرشه برابر دستورالعمل پیاده نمایند.

8.   واحدهای شناوری باید مجهز به طناب، حلقة و قایق نجات بوده تا در صورت بروز هر گونه حادثه ای امکان امداد و کمک رسانی به حادثه دیدگان وجود داشته باشد.    

 

قدرت های جوی مختلف دریانوردی:

در حمل و نقل دریانوردی ساحلی بایستی شرایط جوی مدام بررسی گردد و در صورتیکه شناور از اسکله جدا شده است در قدرت بالا وظیفة نگهبان وقت و مسئول ایمنی است که شرایط و وضعیت عرشه و یا بارج حامل را به مسئول گزارش نماید ودر صورت شرایط بد جوی اصول زیر الزامی است.

 

1.      بازدید از مقرهای واحد

2.   در بررسی از چگونگی استقرار تجهیزات، در صورتیکه یکی از تجهیزات جابجا یا از محل اسقرار جدا شده باشد باید آنرا مجدداًّ محکم نمایند.

3.      در شناسایی اطراف عرشه هر گونه اشکالی که امکان وقوع حادثه را ایجاد

می نماید بایستی به اطلاع مسئول شناور و یا فرد مسئول حمل ونقل برساند و برای تاکید بر چگونگی بر طرف نمودن آنها تاکید نماید.در حالت حمل بایستی تمامی جوانب بارج را شناسایی و چنانچه هر نوع اشکالی در بکسل ها و طنابها باشد سریع به اطلاع فرمانده یا مسئول واحد شناور رسانده شود.

4.   بازرسی و ممیزی از تمام کابل های ارتباطی،قلاب ها،زنجیرها،یراقها،که بعهده نفر نگهبان ویا درصورت وجود فرد ایمنی در واحد شناور، بعهدة مسئول ایمنی است.ضمناً در صورتیکه هر یک از نفرات فاقد کلاه ودستکش ایمنی باشند مسئول ایمنی باید فوراً به او متذکر شود که رعایت اصول ایمنی بر روی عرشه در هر حال عملیات الزامی است.

5.   در صورتیکه واحد شناور از دوارها(موتور کشنده)استفاده می نماید نفر ایمنی بایستی در زمانیکه دوار خاموش است از قفل ها، شاستی های نگهدارنده کاملاً بازدید به عمل آورد تا در صورتیکه شلی مشاهده می شود اقدام به برطرف نمودن عیب نماید.

6.   تمامی تجهیزات، زنجیرها،قلاب ها،یراق ها،در زمان جابجایی بارج و دریانوردی ساحلی بایستی بازرسی شده ومعایب سریع بر طرف گردد.

 در تمامی شرایط حمل ونقل بازرسی ، کار کردن با دستگاههای(دوار، جراثقال)

تنها به نفرکارآزموده و دوره دیده محول شده، همچنین در صورت نبودن نفر
 حرفه ای ، بوسیلة نفر ایمنی بایستی انجام گیرد.   


مطالب مشابه :


روش بازرسی ایمنی و بهداشت المری

انتخاب محل کار برای بازرسی بازرســی در هر محل کار تقریباً در 15 دقیقه انجام مــی شود .
ایمنی دریا نوردی

ممیزی(بازرسی) سخت رادارد موارد ذیل بدقت توسط نفر ایمنی بازرسی و عیب یابی و عیوب
ایمنی دریا نوردی

ممیزی(بازرسی) سخت رادارد موارد ذیل بدقت توسط نفر ایمنی بازرسی و عیب یابی و عیوب
ممیزی ایمنی

در قیاس با حوادث ، روشهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها روش ممیزی ایمنی و بازرسی
مدیریت ایمنی

ü طرح ریزی برای اندازه گیری عملکرد ،اقدام اصلاحی ، ممیزی و بازرسی های ایمنی و
ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای یا چرا نیاز به مدیریت ایمنی داریم؟

ضرورت داشتن برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای یا چرا فقدان ممیزی و بازرسی ها در زمینه
محیط زیست؛ بهداشت و ایمنی

نظام بهداشت، ایمنی و محیط بلند مدت و كوتاه مدت hse بازرسی منظم تاسیسات 7- ممیزی و
تحلیل اثر بخشی سیستم های ایمنی

اموزه معیارهای عملکرد یکی از مباحث مطرح در ایمنی و بازرسی ایمنی ممیزی ایمنی
مراحل اجرای مدیریت ایمنی و بهداشت پیمانکاران

مراحل اجرای مدیریت ایمنی و n این قبیل بازرسی ها و ممیزی ها میبایست بصورت
برچسب :