نمونه سوال خرداد 85 ---86

به نام خدا نام: درس: فيزيک ساعت ازمون: نام خانوادگی: دبيرستان دخترانه ريحانه تاريخ ازمون: نام پدر: شهرستان:نوبت_____ سال 86_85 

1- الف) 0/12 پيکومتر چند متر است؟ 0/75

ب) 0/125 را به نماد علمی بنويسيد؟

2- بردارهای a=3 و b=4 برهم عمودند برآيند آنها را رسم و اندازه آنرا بدست آوريد؟ 0/75 3

۳- الف) حرکت يکنواخت را تعريف کنيد؟ ب) مشخص کنيد در کدام بازه زمانی نمودار مقابل حرکت 1 يکنواخت ودر کدام بازه زمانی حرکت شتابدار است؟

 4- اتومبيلی از حالت سکون شروع به حرکت ميکند اگر بعد از 10 ثانيه سرعتش به 20 m/s برسد 0/5 شتاب متوسط را حساب کنيد؟ 5 - سه ويژگی برای کميت نيرو بنويسيد؟

 6-ثابت فنری 500 N/M است اگر فنر را ازیِک نقطه آويزان کرده و وزنه 50 نيوتنی به آن وصل کنيم 0/75 طول آن چقدر افزايش مي يابد؟

 7- جعبه ای به جرم 5 کيلوگرم را روی سطح بدون اصطکاکی مطابق شکل2 متر جابجا ميکنيم اگرنیروی f زاویه 60 درجه با افق بسازد کار نيروی F را محاسبه کنيد؟

 8-گلوله ای به جرم 1 کيلوگرم را از نقطه A رها کرده ايم سرعت گلوله را در نقطه B بدست آوريد؟

 9-الف) قضيه کار وانرژی را تعريف کنيد؟ 0/75 ب)توضيح دهيد چرا هر چه فنر بيشتر کشيده شود انرژی پتانسيل آن بيشتر می شود؟ 1

10- هنگامی که ليوان پر از آبی را کج ميکنيم آب براحتی از ان می ريزد. چرا؟ 1

11- کلمه مناسب را انتخاب و جای خالی را پر کنيد:(2کلمه اضافه است) 1 چسبندگی - نابرابر- گاز- تراکم ناپذير- جامد- برابر الف) نيروی رانشی بين مولکولها عاملی است که مايعات را ......................ميکند. ب) فاصله مولکولها در ....................بيشتر از مايع است. پ)نيروی ....................بين مولکولهای يک ماده وجود دارد. ت) فشار نقاط هم عمق در مايع ساکن ...................... است.

 12 - فشار کل در کف استخری به عمق 4 متر چقدر است؟ ( p.=100000 (PA 1 p=1000 اب صفحه 1

13- دريک ظرف Uشکل حاوی آب مطابق شکل مقابل مقداری روغن ريخته ايم اگر از فشار هوا 1 صرفنظرکنيم ارتفاع روغن را بدست آوريد؟ آب p=5000 p=1000 روغن

14- درستی و نادرستی عبارتهای زير را معلوم کنيد: 2

الف)عمل ذوب يک فرايند گرماگير است .........................

 ب)انتقال گرما از رسانش نياز به محيط مادی ندارد ............................

پ)پديده پخش فقط در مايعات اتفاق می افتد ........................

 ت)روی آب ماندن حشره به دليل وجود نيروی چسبندگی سطحی می باشد ...........................

 15- چه مقدار گرما لازم است تا 2 کيلوگرم يخ 10- به آب 20 درجه سلسيوس تبديل شود؟ L=30000 1 2000=Cیخ 4000=Cاب

 16- میله ای اآهنی به طول 1 متر را 50 درجه سلسیوس گرما داده ایم الف) انبساط طول آنرا حساب کنید؟ ب) طول ثانویه آن چند است؟

 1 17- الف) انبساط غیر عادی آب را نسبت به سایر مایعات توضیح دهید؟ 0/75 ب)چرا در کشورهای گرمسیری نمای خانه ها از رنگ سفید است؟ a=0/0012

0 18- گازی در دمای 20 درجه سلسیوس دارای حجم 200 سانتی متر مکعب میباشد . این گاز را تا چه دمایی 1 گرم کنیم تا در فشار ثابت حجم ان به 600 برسد؟

19-تبخیر سطحی به کدام یک از کمیتهای زیر بستگی ندارد؟ 0/5

الف) دما ی مایع                    ب) وجود باد                     ج) دمای ذوب مایع                  د) مساحت مایع

به دلیل بدی فونت عذر میخوام                             یه کمی فونتهام به هم ریخته


مطالب مشابه :


نقد و بررسی کتاب آبی تاریخ و جغرافیا (سال دوم، سوم و چهارم دبیرستان) : مصطفی کریمی

فیزیک دبیرستان زنگ اول ( امیر (برخلاف سایر کتاب های آبی کانون)
پاسخ تمام پرسش ها و تمرین های آخر فصل یک تا پنج فیزیک اول دبیرستان......

حل تمرینات فیزیک اول دبیرستان چاپ 1392 برق ابی. دانلود کتاب فیزیک سال اول و دوم چاپ 1392.
سوالات آينه ها فیزیک اول متوسطه

فیزیک اول دبیرستان. کانونی f فاصله جسم تا کانون برابر a و فاصله اول کتاب فیزیک 1.
دانلود سوالات فیزیک سال دوم دبیرستان فرمت پی دی اف

دانلود سوالات فیزیک سال سوالات تستی از کل کتاب اول دبیرستان نمونه سوال از کانون
آموزش کامل فصل عدسی ها سال اول دبیرستان به همراه نکات و تست های کنکور

آموزش کامل فصل عدسی ها سال اول دبیرستان به همراه آبی دانلود کتاب کامل فیزیک
کتاب راهنمای معلم فیزیک ۳ و آزمایشگاه

کتاب راهنمای معلم فیزیک ۳ و الویت اول عجب شیر دانلود درایو نمایندگی کانون
فیزیک نمونه سوالات سال اول دبیرستان

سوالات تستی از کل کتاب اول دبیرستان دانلود کتاب فیزیک سال نمونه سوال از کانون
فهرست کتاب‌های مناسب «دوره‌ی متوسطه» برای معرفی در کتاب‌های درسی

مرجع دانلود کتاب‌های کانون فرهنگی آموزش 7. کارآزمون شیمی 1 سال اول دبیرستان:
پرتو ی بازتاب در آینه ی مقعر یا کاو

دانلود جزوات فیزیک دانلود نمونه از کانون آینه دانلود کتاب فیزیک
نمونه سوال خرداد 85 ---86

سوال و جواب و رفع اشکال فیزیک دبیرستان سوالات متن فیزیک 3 ریاضی فصل اول کتاب. فیزیک
برچسب :