منابع كارشناسي ارشد

منابع ارشدروانشناسی بالینی

روانشناسی رشد ضریب ۲:
روانشناسی رشد - جمعی از مولفان
روانشناسی رشد- جمهری
پیشگامان روانشناسی رشد - ویلیام سی کرین
مفاهیم در روانشناسی رشد کودک - احدی و بنی جمال
روانشناسی رشد- احدی و محسنی
روانشناسي رشد - شعاري نژاد
رشد و شخصیت کودک- ماسن و همکاران (مهشيد ياسائي)
ژنتیک 1 و 2 - منصور و دادستان
روانشناسی رشد 1 و 2 - لورا برک ترجمه سيد محمدي

روانشناسی بالینی ۳:
روانشناسی بالینی - پرون
روانشناسی بالینی - شاملو
راهنمای سنجش روانی 1 و 2- پاشا شریفی
روانشناسی بالینی فیرس - ترجمه فیروز بخت
روانشناسی بالینی- جودیت تاد نشر رسا

روانشناسی مرضی ضریب۲:
مرضی 1 و 2- دادستان
آسیب شناسی روانی 1 و 2 - حسین آزاد
آسیب شناسی روانی- شاملو
آسيب شناسي رواني 1 و 2- ترجمه بهمن نجاريان
آسيب شناسي رواني 1 و 2- ترجمه سيد محمدي

روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ضریب ۱:
فیزیولوژیک - روحانی
فیزیولوژیک - کارلسون
فیزیولوژیک - خداپناهی
فيزيولوژيک - كالات
انگیزش و هیجان - مارشال ریو
انگیزش و هیجان - خداپناهی
انگیزش و هیجان - براهني


روانشناسی کودکان استثنایی ضریب۲ :
کودکان استثنایی - میلانی فر
کودکان استثنایی - سیف نراقی
کودکان استثنایی - کافمن و هالابان (مجتبي جواديان)
کودکان استثنایی - غلامعلي افروز

علم النفس ضریب ۱ :
علم النفس - حسن احدی و بنی جمالی
رشد شخصیت از دیدگاه دانشمندان اسلامی - احمدی
روانشناسي از ديدگاه غزالي جلد 1و 2 - ترجمه دكتر حجتي
علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي- ترجمه دكتر بهشتي انتشارات رشد

زبان تخصصی ضریب ۱ :
متون اصلی هیلگارد - (خلاصه ها و فصل آخر) كيانوش هاشميان


آمار و روشهای تحقیق ضریب ۱ :
احتمالات و آمار کاربردی - دلاور
روش تحقیق در علوم انسانی و علوم اجتماعی- دلاور
روش تحقیق در روانشناسی - دلاور
پایه های پژوهش - هومن
روش های آماری - پاشا شریفی

روانشناسی عمومی ضریب۲ :
هیلگارد - براهنی
سانتراک - فیروزبخت

منابع ارشد روانشناسی تربیت

  روان شناسی تربیتی  ضریب 3

  - روان شناسي پرورشي (روان شناسي يادگيري و آموزش) / دکترعلی اکبر سیف- روان شناسی تربیتی/ دکتر اسماعیل بیابانگرد

    روان شناسی رشد ضریب2

- روان شناسی رشد جلد 1 و 2 /لورا برک ترجمه یحیی سید محمدی

-پیشگامان روان شناسی رشد/ویلیام کرین ترجمه دکتر فربد فدایی

-روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکتر نیکچهره محسنی

- روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکترشکوه السادات بنی جمالی

- روان شناسی رشد/دکتر حسن احدی و دکترفرهاد جمهری

-رشد و شخصیت کودک/ماسن ترجمه مهشید یاسایی

-روانشناسی ژنتیک/دکتر محمود منصور

- روانشناسی ژنتیک/دکتر محمود منصور.و دکتر پریرخ دادستان

آمار و روش تحقیق ضریب2

- آمار و احتمالات کاربردی/دکتر علی دلاور

-روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی/ دکتر علی دلاور

-مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی/ دکتر علی دلاور

- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی/ دکتر اسماعیل بیابانگرد

- روش تحقیق در علوم رفتاری/سرمد، بازرگان و حجازی

روان شناسی عمومی ضریب2

-روان شناسی عمومی هیلگارد جلد 1و 2 با تاکید بر جلد اول

- روان شناسی عمومی جلد1،2 /سانتراک ترجمه فیروزبخت

-روان شناسی عمومی /دکتر حمزه گنجی

زبان خارجه ضریب2

-متون روان شناسی به انگلیسی/کیانوش هاشمیان

- متون روان شناسی به انگلیسی/پارسا

-مقالاتی راجع به مباحث مشاوره و روان شناسی تربیتی مفید واقع خواهدشد

-کتب تست انتشارات پردازش وپوران پژوهش مربوط به دروس عنوان شده <?xml:namespace prefix = o />


مطالب مشابه :


منابع دکترا

برای گرایش روانشناسی عمومی از چه منابعی مطالعه بشه بهتره: منابع: روانشناسی عمومی:هیلگارد
منابع کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

زبان عمومی و تخصصی: 1ـ کتاب مدرسان شریف. 2ـ متون انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی روانشناسی
منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، عمومی (1393)

asayesh_moshavereh - منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، عمومی (1393) - ارائه منابع و مشاوره در
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی سنجش و اندازه گیری و بالینی

روانشاسی عمومیهیلگارد محمد نقی براهینی و در سطح روانشناسی عمومی مانند واژه نامه زمینه
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی

1 – زمینه روانشناسی هیلگارد به زبان اصلی روانشناسی عمومی ب. دوره های دکتری: 1.
منابع ارشدروانشناسی بالینی

روانشناسی - منابع ارشدروانشناسی -روان شناسی عمومی هیلگارد جلد 1و 2 با تاکید بر جلد
منابع

دنیای روانشناسی منابع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی(عمومی و زمینه روانشناسی هیلگارد
روانشناسی عمومی

"big picture" نیکوترین توصیفی است که می شد در وصف روانشناسی عمومی به روانشناسی هیلگارد و
منابع كارشناسي ارشد

متون اصلی هیلگارد - (خلاصه ها و فصل آخر) كيانوش روانشناسی عمومی ضریب۲ : هیلگارد - براهنی
برچسب :