گزارش تحلیلی ذرت- از کاشت تا برداشت و بررسی مشکلات و موانع پیش روی آن

گزارش تحلیلی ذرت

ذرت گزارش تحلیلی زراعت و کنترل تلفیقی افات ، بیماریها وعلفهای هرز

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش تحليلي ذرت علوفه اي
ذرت درجهان به عنوان گياه استراتژيك مطرح بوده به دليل خصوصيات مطلوب مثل قدرت سازگاري بالا، ماده خشك وارزش غذايي مطلوب حتي در برخي سالها گوي رقبت را از گندم ربوده است.
در كشورمان به دليل وجود تنوع آب وهوايي وپتانسيل بالاي توليد ورشد مناسب شاهدهستيم هرسال به سطح زير كشت ذرت افزوده ميشود.
با افزايش سطح زير كشت، شرايط زيست محيطي مناسبي براي عوامل خسارتزاي مختلف ايجاد شده است. براي رسيدن به توليد با كيفيت بالاتر وخودكفايي لازم است كليه عوامل كاهنده توليد شناسايي شوند وبارفع نقيصه ها براي نيل به هدف فوق تلاش نمود.
سطوح تحت مديريت شركت صخره سبز گلستان شامل 10هكتار سينگل 704 بعنوان تيمار شاهد و36هكتار رقم بولسون و4هكتار رقم ماكسيم ميباشد.
عمليات كشت:
آزمايش خاك وآب قبل از كشت از ضروريات ميباشد و از داده هاي آن به عنوان ابزار مديريتي در طول عمليات داشت زراعت مورد نظر بايد استفاده نمود. باتوجه به اينكه در برخي قسمتهاي اراضي مورد نظر در سال قبل عمليات تسطيح وخاكبرداري انجام شده است.موارد فوق حساستر ميباشد.
كشت سال قبل اراضي مورد نظر گندم و نخود فرنگي بوده است ضمن برگرداندن بقاياي گياهي و استفاده از كود ازته به بهبود خاصيت خاك كمك شده است.
قبل از كشت به ميزان 200كيلوگرم كود فسفات و 60 كيلوگرم كود ازته استفاده شده است.
دوبار ديسك زده شده است ويك باراز سيكلوتيد استفاده شده است. عمق مناسب خاك زراعي ونرم شدن كلوخه ها بسيار لازم است تاجوانه زني بهتر بذور وسبز يكنواختي داشته باشيم ودر سايه اين عمق مناسب خاك ونرم شدن وبدون كلوخه بودن آن كارنده پنوماتيك نيز كارايي بيشتري خواهدداشت.
براي كشت از رديفكارپنوماتيك استفاده شده است وميزان مصرف بذر در هكتار 27 كيلوگرم ميباشد. فاصله رديفها 75سانتيمتر بوده وروي رديف به فاصله 10تا12 سانتيمتر بذركاري انجام شده است.
زمان كشت اراضي تحت مديريت طرح آرماني در فاصله زماني 18تا21 تيرماه بوده است.
تهيه زمين يا آماده سازي زمين جهت كشت ذرت:
عمليات تهيه زمين در زراعت ذرت اگر بخوبي صورت پذيرد باعث نرم شدن خاك در عمق مورد نياز، ذخيره آب ، ايجاد يك شرايط آب و هوايي مطلوب جهت رشد ريشه ها ، فعاليت ميكروارگانيسمي، دفع علفهاي هرز و زير خاك فرو بردن باقي ماندهاي گياهان پيش كشت مي گردد.زراعت مكانيزه ذرت ايجاب مي كند كه تمام مراحل كشت آن بصورت منظم و بطور صحيح اجرا شود.
.ماخار :
گرماي زياد عامل تبخير پيش از حد بوده و سبب مي شود كه خاك در لايه هاي سطحي رطوبت خود را از دست داده و انجام شخم براحتي صورت نگيرد. لذا ضروريست در زمان مناسب اقدام به ماخار يعني آبياري زمين نمود. زيرا گذشته از ايجاد سهولت براي شخم ماخار از پودر شدن خاك ناشي از كاربرد ادوات جلوگيري مي نمايد.
2- شخم: الف) زمان شخم :
زمان انجام عمليات تهيه زمين بسيار مهم و نقش ويژه اي در نگهداري كيفيت فيزيكي و شيميايي خاك و صرفه جويي سوخت دارد. زمان لازم براي گارو شدن پس از ماخار با توجه به بافت خاك متفاوت بوده و ضروريست با توجه به اين امر عمليات شخم شروع گردد. بطور كلي رطوبت خاك در زمان شخم بايستي به اندازه اي باشد كه گاو آهن به راحتي در خاك فرو رفته و ضمناً خاك به تيغه هاي گاو آهن نچسبد .
ب) نحوه انجام عمليات شخم :
عدم دقت در عمليات شخم مي تواند باعث ايجاد ناهمواري و از بين بردن تسطيع نسبي خاك گردد. بنابراين انتخاب شيوه مناسب با توجه به انواع گاو آهن هاي موجود و تنظيم صحيح گاو آهن الزاميست .
ج) عمق شخم :سيستم ريشه گسترده ذرت ايجاب مي كند عمق شخم كمتر از 30 سانتي متر نباشد .
ديسك سنگين جهت خرد كردن كلوخهاي حاصل از شخم است وعمق ديسك بين 15-10 سانتي متر مي باشد. و بايد در زمان مناسب انجام شود . در غير اينصورت عمليات ديسك بعد از زمان مورد نظر كلوخه هارا بخوبي خرد نكرده و بايد تكرار شود. پودر شدن بيش از اندازه خاك شرايط را براي تشكيل سله فراهم مي نمايد . پيدايش سله قبل از جوانه زدن باعث ميگردد كه اكسيژن به اندازه كافي در اختيار جنين قرار نگيرد. سفت و محكم شدن سله خاك بعد از جوانه زدن نيز مي تواند باعث متوقف شدن رويش گياه شود.
هـ) لولر ( ماله زني ) :
به دليل مكانيزه بودن زراعت ذرت و آبياري صحيح بايد پستي و بلنديهاي موضعي حاصل از شخم و ديسك را از بين برد لذا استفاده ازلولر براي از بين بردن اين پستي و بلنديها ضروريست.
خ) كود پاشي : عمليات كودپاشي قبل از كاشت بوسيله دستگاه كود پاش سانتريفوژ و به ميزان توصيه شده بر اساس آزمون خاك يا توصيه عمومي كه در بخش نياز كودي مطرح شد پخش و با ديسك زير خاك مي رود كليه كود فسفاته و پتاسه و در صورت نياز سولفات روي و 100 كود اوره را قبل از كاشت به خاك مي دهيم و مابقي كود اوره بصورت سرك و با كودكار به زمين مي دهيم.
عمليات كاشت ذرت
در موقع كشت ذرت به فاكتورهايي از قبيل انتخاب بذر ، تاريخ كاشت ، عمق كاشت و تراكم علاوه بر تهيه بستر مناسب جهت كشت وحاصلخيزي خاك بايد دقت نمود.
1.انتخاب بذر :
در انتخاب بذر بايد دقت كامل و لازم را مبذول داشت تا احتمال پوسيدگي بذور و حمله امراض قارچي كاهش يابد . معمولاً بذر ذرت را قبل از كاشت براي جلوگيري از حمله احتمالي قارچها با قارچ كشها ضد عفوني مي كنند. درجه خلوص و قوه ناميه بذورهيبريدي كه براي
كشت ذرت مورد استفاده قرار ميگيرد مي بايست بترتيب حداقل 98 و 90 درصد باشد . مقدار بذر مورد نياز و براي ذرت علوفه اي 35-30 كيلوگرم مي باشد.
2.تاريخ كاشت :زمان كاشت ذرت بر روي تاريخ رويش ، تراكم ، شادابي مزرعه ، تاريخ ظهور اندامهاي زايشي و گرده افشاني و زمان رسيدن تأثير خواهد داشت . بنابراين زمان كاشت مناسب اهميت ويژه اي در موفقيت كشت ذرت دارد.زمان كاشت ذرت موقعي شروع مي گردد كه درجه حرارت خاك در عمق كاشت در اوايل صبح 10-8 درجه سانتي گراد و هوا رو به گرمي باشد. تاريخ كـــــاشت ذرت بستگي به رقم ( هيبريد) و كيفيت خاك دارد. تأخير در كاشت ذرت سيلوئي نيز باعث كاهش توليد و پائين آمدن كيفيت علوفه خواهد گرديد ( كاهش توليد و پايين آمدن كيفيت علوفه بدليل كاهش توليد بلال مي باشد.)
تراكم :
يكي از فاكتورهاي مهم جهت بدست آوردن وحداكثر توليد در زراعت ذرت انتخاب تراكم مناسب با توجه به شرايط اقليمي هر منطقه و مشخصات ارقام كشت شده مي باشد. واكنش ذرت نسبت به تراكم در مزرعه قويتر از واكنش ساير گياهان وجيني است تراكم مناسب در ذرت به فاكتورهاي متعددي بستگي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از نوع مصرف ( ذرت دانه اي – ذرت سيلوئي )،هيبريد،رطوبت خاك،حاصلخيزي زمين و شرايط اقليمي منطقه است و ارقام هيبريدهاي زودرس تراكم بيشتري را نسبت به ارقام دير رس تحمل مي نمايند. با افزايش تراكم تا حد معيني عملكرد محصول افزايش و بعد از آن كاهش مي يابد ولي درصد بلال از كل توليد همزمان با افزايش تراكم كاهش مي يابد، بنابراين بايد توجه داشت كه تراكمي را جهت ذرت سيلوئي انتخاب نمود كه در آن مقدار بلال ها حداقل توليد باشدوبقيه ساقه و برگها باشد . ( بهترين كيفيت علوفه موقعي بدست مي آيد كه محصول بلال و برگ و ساقه باشد.)تراكم بوته هاي ذرت براي دانه اي 8-6 بوته در متر مربع و براي ذرت سيلوئي معمولاً در يك متر مربع 12-9 گياه و در ذرت علوفه اي سبز حدود 20-15 گياه در متر مربع مي باشد.
عمق كاشت :
عمق كاشت بذور ذرت بسته به بافت خاك و رطوبت خاك متغير است . عمق كاشت در اراضي با بافت متوسط كه خيلي زود خشك مي گردد 8-6 سانتي متر و در نواحي مرطوب با بافت سنگين 6-5 سانتي متر مي باشد. براي اينكه بــــتوان آب مورد نياز جوانه زدن فراهم گردد. دانه ها بايد در لايه هاي مرطوب خاك قرار بگيرند. عمق كاشت در اراضي خشك تا 12 سانتي متر مي تواند افزايش يابد رويش يكسان ذرت بستگي به يكسان بودن عمق كاشت دارد.

طريقه كاشت ذرت:
مرحله كاشت مزرعه ذرت از مهمترين فعاليتهاي زراعي براي دستيابي به حداكثر محصول است . بديهي است كه عمليات كاشت براي قرار دادن تعداد بذر در زير خاك از اهميت ويژه اي برخوردار باشد به همين دليل بايد دستگاه رديفكار براي قرار دادن تعداد بذر مورد نظر در عمق مناسب و با فواصل منظم بر روي رديف با دقت زياد كاليپره شودكاشت به دو صورت يا هيرم كاري است يا خشك كاري ميباشد در كشت بصورت هيرم كاري بهتر است 10-7 روز پيش از كشت زمين را آبياري كرد تا علفهاي هرز سبز شده را بتوان از بين برد ، همچنين رطوبت در همه بخش هاي زمين براي سبز شدن بذر يكسان باشد. ولي در خشك كاري بعد از كاشت بذر بلافاصله آبياري مي شود.
ذرت را مي توان با بذر افشانهاي مخصوص ( مكانيكي – پنوماتيك ) موجود در منطقه كشت نمود فاصله پشته ها يا خطوط كاشت 75 سانتي متر و عمق كاشت 7-5 سانتي متر . شايان ذكر است كه در خاك هاي سنگين و مرطوب كمترين عمق و در خاكهاي سبك بيشترين عمق را بايد در نظر گرفت و تا 12- 10 سانتي متر هم مي رسد سبز شدن يكسان مزرعه همانگونه كه گفته شد بستگي به يكسان بودن عمق كاشت دارد به همين دليل بهتر است عمليات كاشت بوسيله دستگاه پنوماتيك انجام شود زيرا با اين دستگاه تراكم بوته در هكتار و عمق كاشت را بهتر مي توان كنترل نمود. ميزان بذر براي ذرت دانه اي 25-20 كيلوگرم و براي ذرت سيلوئي 35-30 كيلوگرم و فاصله بوته ها بر روي رديف براي ذرت دانه اي 20-15 سانتي متر و براي ذرت سيلويي و علوفه اي 20-10 سانتي متر در نظر گرفته مي شود.
عمليات داشت ذرت
براي دستيابي به حداكثر محصول در واحد سطح انجام به موقع عمليات داشت مزرعه اهميت زيادي دارد. عمليات داشت يك مزرعه ذرت عبارتست از آبياري ، كود سرك ، مبارزه با علفهاي هرز ، خاكدهي پاي بوته و ساير مواظبتهاي زراعي مي باشد.
آبياري:
يكي از نكات قابل توجه در خصوص ذرت كه داراي اهميت خاصي مي باشد زمان آبياري است . آبياري در كشت بطريق هيرم بعد از سبز شدن مزرعه و زمانيكه ارتفاع بوته ها به 10تا20 سانتي متر رسيد آبياري شروع مي شود و در اين حالت يشه گياه بدنبال جذب رطوبت در اثر تنش آبي توسعه يافته و در كشت بطريق خشكه كاري آبياري بلافاصله بعد از عمليات كاشت آغاز ميشود.آبياري اول مزرعه از نظر خيس خوردن كامل پشته ها و بصورت نشستي بسيار ضروري است و دومين آبياري بايد قبل از خشك شدن سطح پشته ها با فاصله زماني كوتاهي نسبت به آبياري نوبت اول انجام گيرد. هدف اين است كه در تمام اين مدت رطوبت خاك در اين مرحله در حد ظرفيت مزرعه حفظ شود تا سبز شدن مزرعه با اشكال روبرو نشود.نوبت آبياري بسته به شرايط مختلف آب و هواي محل و ساختمان و بافت خاك كاملاً متفاوت است و اصولاً بين 12-7 روز انجام مي گيرد. در كاشت ذرت گل آب از همه مراحل قابل اهميت تراست زيرا چنانچه تأخيري در آبياري در موقع گل دادن روي دهد سبب نقصان و تقليل كلي محصول مي گردد.
كود سرك (اوره)
ذرت از جمله محصولات زراعي است كه به عناصر غذايي موجود در خاك سريعاً عكس العمل نشان مي دهد. سرعت رشد نسبي اين نبات موجب جذب شديد عناصر غذايي و عكس العمل سريع به كمبود كود است . ازت بعنوان يكي از عناصر اصلي متابوليسم از ضروري ترين نيازهاي ذرت محسوب مي شود لذا اين عنصر ( ازت ) را بايد در مراحل حساس رشد گياه كه بيشترين مقدار جذب را دارا است بايد تأمين گردد. كود سرك (اوره) در دو مرحله زماني بشرح ذيل و در هر مرحله 150 كيلوگرم اوره يا 100 كيلو گرم ازت خالص مي باشد.
1.آغاز رشد سريع رويشي ( مرحله 6-4 برگي )
2.قبل از شروع گل دهي و آستانه ظهور اندامهاي زايشي است .
در مرحله اول سرك دهي با توجه به ارتفاع گياه ترددماشين آلات در مزرعه امكانپذير بوده لذا مقادير كود اوره توصيه شد بايد بوسيله كود كار بصورت نواري در يكطرف رديفها قرار داده شود بايد دقت نمود كه كود كاري براي ريزش يكنواخت كود در رديفهاي كاشت تنظيم شده باشد. در مرحله دوم بايد كود مورد نظر در كنار رديفهاي كاشت قرار داده شود.در حال حاضر مصرف كود در اين مرحله همراه با آب آبياري معمول است بدينصورت كه مقدار كود براي هر رديف كاشت محاسبه شده و در اول رديف كاشت ( محل ورود آب ) داخل فارو قرار مي دهند. ولي چنانچه براي زارعين مقدور باشد مقدار كود توصيه شده براي اين مرحله از رشد را نيز بصورت نواري در كنار رديفهاي كاشت قرار دهند در افزايش عملكرد تأثير بيشتري خواهد داشت بعضي از افراد با استفاده از كارگر اين كار را انجام مي دهند.
عمليات كولتيواتور:
كولتيواتور از عمليات مهم مرحله داشت محسوب مي شود كه با اهداف خاكدهي پاي بوته ، مبارزه مكانيكي با علفهاي هرز و افزايش تهويه بكار برده مي شود.
ساقه ذرت درنزديك سطح خاك چند گره نزديك به هم دارد ريشه هاي هوايي از اين گره ها خارج شده وچنانچه به خاك مرطوب اطراف ساقه برخورد نمايد بــــــه داخل خاك توسعه مي يابند اين ريشه ها نقش مهمي در استحكام و نگهداري بوته ذرت و همينطور جذب عناصر غذايي دارند. از اهداف مهم كولتيواتور انتقال خاك از داخل فارو به اطراف ساقه بمنظور تسهيل شرايط توسعه ريشه هاي هوايي مي باشد. روش انجام عمليات بايد اين هدف را تأمين نمايد . علاوه بر اين در عمليات كولتيواتور مبارزه مكانيكي با علفهاي هرز بين رديفها و افزايش تهويه خاك اطراف ريشه نيز مورد نظر مي باشد . اگر جه ممكن است براي كنترل علفهاي هرز مزرعه ذرت از علفكش پيش كاشت استفاده شود ولي اين امكان وجود دارد كه محدود علفهاي هرزي بدلايل مختلف بوسيله اين علف كش ها كنترل نشوند و در فواصل بين رديفها رشد نمايند لذا ضروريست بوسيله عمليات كولتيواتور كنترل شوند. هر چند كه از نظر سرعت رشد و سايه اندازي علفهاي هرز تابستانه رقيب ذرت محسوب نمي شوند اما در جذب عناصر غذايي با اين محصول رقابت مي نمايند. عامل مهم براي انجام صحيح عمليات كولتيواتور رطوبت مزرعه مي باشد منظور دستيابي به اهداف مورد نظر عمليات كولتيواتور بايد در زماني كه رطوبت خاك در مرحله ظرفيت مزرعه ( فيلد كاپاسيتي ) باشد انجام گيرد از نظرمرحله رشدذرت نيز زماني كه بوته ها 6 برگي باشند مناسب ترين فرصت براي انجام اين عمليات است .
نكات لازم براي كولتيواتورزني:
1-اطمينان از سلامت دستگاه
2 -تنظيم واحدهاي دستگاه بر اساس رديفهاي كشت ( 75سانتي متر)
3- تنظيم خورشيدي هاي هر واحد براي تراشيدن كف و طرفين فارو و تعيين عرض كار هرواحد با تغيير زاويه در جهت مخالف دو خورشيدي از يكديگر
4- تنظيم چرخهاي تراكتور بر اساس فواصل رديفها
انجام ضد عفوني بذور از موارد بسيار ضروري است وتنهاراه حل كنترل بسياري از بيماريها ميباشد.
كنترل آفات از اولين ومهمترين اقدامات انجام شده پس ازجوانه زني در مزارع ذرت ميباشدولازم است طي بررسي دقيق راهكارهاي مناسب توصيه گردد.
كرم طوقه بر(Agrotis spp):
تخمگذاري اكثرا بصورت انفرادي ودر مواردي دسته اي (14تا16عددي) در پشت برگهاي ميزبان صورت ميگيرد. زمستانگذراني به صورت لارو كامل در عمق 10تا25سانتيمتري خاك ميباشد. خسارت آفت در ابتداي رشد بعلت كم بودن قدرت ترميم گياه اهميت بيشتري دارد.لاروهاي سن اول از برگهاي تازه وجوان تغذيه كرده و لاروهاي بزرگتر ضمن تغذيه طوقه راقطع ميكنند. پس طبق نظر آقای مهندس سارانی ، بهترین زمان برای مبارزه با این نوع آفت زمان لارو بودن آن است .
روشهاي كنترل آفت:
1-اجراي شخم عميق(10تا25سانتيمتر) علي الخصوص قبل از كشت زمستانه
2-وجين علفهاي هرز
3-كشت هراكش باعث بهم خوردن همزماني مرحله حساس گياه ومرحله خسارتزاي آفت ميشود.
4-رديابي جمعيت آفت با استفاده از تله هاي فرموني ونوري
5-حمايت از دشمنان طبيعي
6-كنترل شيميايي در صورت نياز باطعمه گذاري در هنگام غروب با سم كارباريل (سوين)5% نرم مبارزه وجود 10تا12عدد لارو در 100بوته ميباشد.

كرم برگخوار ذرت(spodoptera exigua) :
تخمگذاري بصورت دستجات 40 تا50تايي در سطح رويي وزيرين برگها انجام ميشود.
لاروها سن اول (نئونات) از اپيدرم وپارانشيم برگ تغذيه كرده وسطح سفيد وبيرنگ از خود به جا ميگذارند.
لاروهاي سنهاي بعدي ضمن تغذيه بيشتر برگها را سوراخ ميكنند ولاروهاي سن پنجم باعث قطع جوانه مركزي ميشوند. از افات بسيار خطرناك در اوايل فصل است ودر صورت مشاهده 25% خسارت سنهاي پايين روي برگها لازم است با آفت مبارزه شيميايي و در زمان لارو بودن آن ها انجام گيرد.

كرمهاي ساقه خوارذرت:
Ostrinia nubilalisو Sesamia critica از افات مهم در ذرت علوفه اي ميباشند كه در اوايل فصل در صورت مشاهده نياز است مبارزه شيميايي انجام شود ولي در بيشتر موارد تنها مبارزه بيولوژيك با تلفيق روش هاي زراعي ميتواند مثمرثمر باشد. اهم روش هاي زراعي براي كاهش خسارت در سالهاي متمادي بدين صورت ميباشد:
1- استفاده از ارقام مقاوم
2- برداشت سريع مزارع گندم آلوده
3- كشت بموقع ذرت تابستانه
4- اجراي عمليات زراعي بموقع ودقيق
5- استفاده از ساقه خردكن پس از برداشت ذرت
6- اجراي بموقع مبارزه شيميايي { زمان لارو بودن آفت } در محصولات زراعي ميزبان غير از ذرت مثل برنج
7- چرانيدن بقاياي مزرعه پس از برداشت
8- حذف علفهاي هرز ميزبان
9- شخم عميق پس از برداشت محصول
10- برداشت ذرت حتي الامكان نزديك سطح زمين
11- برقراري شبكه مراقبت با استفاده از تله هاي نوري وفرموني با هدف جلوگيري از خسارت احتمالي، حفاظت وحمايت دشمنان طبيعي ودر صورت لزوم انجام مبارزه شيميايي بموقع
12- در مواردي كه خسارت به ذرت علوفه اي وارد شده است ميتوان با محلولپاشي تقويتي و كودپاشي سرك ازت خسارت وارده را جبران نمود.
Sesamia cretica:
تخمگذاري اكثرا بصورت انفرادي ويا در كنارهم در مزرعه مشاهده شد. زمستان گذراني به صورت لارو كامل در خوشه ها ويا ساقه هاي باقيمانده در مزرعه ميباشد. از علائم خسارت ميتوان به پژمردگي برگ مياني، تشكيل رديفهاي چهار سوراخه روي برگها،جارويي شدن بوته و...اشاره كرد
:Ostrinia nubilalis
تخمگذاري بصورت دسته اي زير برگ و روي ساقه مشاهده گرديد. زمستانگذراني بصورت لارو درون ساقه هاي آلوده در مزرعه ميباشد. اولين آثار آلودگي در مراحل اوليه تشكيل قيف ذرت مشاهده ميشود.لارهاي بزرگتر باتغذيه از whorl واردساقه شده وايجاد دالان تغذيه اي مينمايد.
ساير آفات مشاهده شده در مزرعه پايينتر از استانه اقتصادي بوده ونياز به اقدام كنترلي خاصي نداشته اند.
بيماريهاي ذرت:
اكثر بيماريهاي موجود در مزرعه با ضدعفوني مناسب بذور با سموم مناسب مثل تبوكونازول ودينيكونازول قابل كنترل هستند.
برخي اقدامات كه نقش موثري در كاهش بيماريها دارند عبارتنداز:
1-استفاده از بذور مقاوم به بيماريها
2-ضدعفوني بذور با ابزار مناسب، سموم مناسب وبا دقت بالا
3-مصرف متعادل كودهاي شيميايي
4-رعايت آيش و تناوب زراعي با محصولات غير ميزبان
5-ممانعت از زخمي شدن گياه در زمان انجام عمليات داشت
6-مبارزه شيميايي با حشرات ناقل بعضي قارچها، ويروسها وباكتريها
7-جمع آوري بقاياي گياهي وشخم عميق
8-آبياري منظم وجلوگيري از وارد آمدن هرگونه تنش به گياه علي الخصوص بعد از ظهور كاكل
9-تراكم بوته مناسب بارقم كشت شده
10-حذف علفهاي حاشيه مزارع وكنترل علفهاي هرز درون مزرعه
11-تهويه مناسب خاك واستفاده از سيستمهاي مناسب زهكشي
12-كنترل آفات در مهار برخي بيماريهاي قارچي موثر است
13-تاريخ مناسب كشت
14-خارج نمودن وسوزاندن بوته هاي آلوده به برخي بيماريها واز بين بردن گالها وبقاياي آلوده
علفهاي هرز:
باوجود پابلند بودن وسريع الرشد بودن ذرت بدليل فاصله زياد رديفها در مراحل اوليه رشدذرت در رقابت با علفهاي هرز آسيب پذير ميباشد ولازم است در اين خصوص اقدامات كنترلي خاص انجام شود. همزمان با رشد ذرت علفهاي هرز اهميت خودرا از دست داده ونميتوانند باذرت رقابت كنند كه براين اساس در همان مراحل ابتدايي در مزارع تحت مديريت سمپاشي علفكش با استفاده از نيكوسولفورون + آترازين انجام گرفته واثر بسيار قاطعي داشت.
ساير اقدامات موثر جهت كنترل علفهاي هرزعبارتنداز:
1-كاهش فاصله رديفهاي كاشت تا حدممكن
2-كاشت بموقع ودر عمق مناسب
3-رعايت تراكم مناسب ورطوبت كافي جهت سبز يكنواخت
4-مصرف كودهاي پايه به ميزان مناسب همزمان با كاشت
5-محلولپاشي كودهاي ميكرو كه در مزرعه با تكامين مكس در زمان 7برگي ذرت انجام شد
6-انجام عمليات كولتيواتور
7-آبياري منظم وبموقع
8-رعايت تناوب زراعي
9-عدم استفاده از كود حيواني تازه ورعايت بهداشت وعاري بودن ماشين الات وادوات به بذور علفهاي هرز
10-لزوم توجه به پديده مقاومت به علفكشها در هنگام توصيه سموم (تناوب علفكشها ويا مخلوط كردن علفكشها از گروههاي مختلف)
11-رعايت دز مناسب سموم با توجه به فلور غالب وعلفهاي هرز مهم مزرعه

كودپاشي ازت در زمان 5برگي به ميزان 150 كيلو در هكتار صورت گرفت به فاصله 10 روز بعد نقاط ضعيف مجددا كودپاشي ازت به ميزان 50 كيلو در هكتار صورت گرفت.
محلولپاشي كودهاي تقويتي جهت بهبود وضعيت رشدي گياهان ورفع كمبود موادغذايي انجام گرفت.
آبياري به روش باراني 4نوبت انجام گرفته است بعداز رشد ذرت از آبياري قطره اي استفاده ميشود
البته در شهريورماه باتوجه به كاهش سطوح آبياري وزياد بودن مقدار آب، آبياري غرقابي نيز دربرخي موارد مشاهده شد.

با تشکر از جناب مهندس سارانی برای راهنمایی هایشان در مورد تهیه ی این مجموعه


مطالب مشابه :


برداشت ذرت

کشاورزی (چناران) - برداشت ذرت - ماشین الات و ادوات کشاورزی -کشت وبرداشت محصولات کشاورزی-خدمات
لیست سازندگان ماشینها و ادوات کشاورزی5

مکانیزاسیون کشاورزی - لیست سازندگان ماشینها و ادوات کشاورزی5 - مکانیزاسیون کشاورزیmohammad s farm
جدول ماشينها و ادوات كشاورزي يك واحد خدمات مكانيزاسيون كشاورزي

ادوات كاشت. ادوات داشت. ادوات برداشت. كمباين متوسط 3. هد ذرت دانه اي . تراكتور سبك 2. ديسك .
گزارش تحلیلی ذرت- از کاشت تا برداشت و بررسی مشکلات و موانع پیش روی آن

مهدی سلمانی - گزارش تحلیلی ذرت- از کاشت تا برداشت و بررسی مشکلات و موانع پیش روی آن - علمی
مالکین چاپر برداشت ذرت علوفه استان سمنان

مکانیزاسیون کشاورزی - مالکین چاپر برداشت ذرت علوفه استان سمنان - مکانیزاسیون کشاورزیmohammad s
گندم از کاشت تا برداشت

1- جمع شدن ادوات شخم ثانويه ، ديسك قرار باشد پس از برداشت گندم كشت ذرت اجرا گردد ، بايد
نحوه کاشت ؛ داشت و برداشت گندم و گیاهپزشکی آن

Akinchi - نحوه کاشت ؛ داشت و برداشت گندم و گیاهپزشکی آن - سم کود بذر نهال اکین چی جعفرآباد مغان
آشنایی با ادوات کشاورزی

از طرفي ادوات و از هر ترکيب تيماري 4 نمونه برداشت و اين ماشين براي كود دادن مزارع ذرت
برچسب :