آموزش سارافون موتیف (گل سرخود)

با کاموای زنجیره سه لای ( چاینت)" سمیرا " راحت تر ببافید ؛

چرا که لای پرداز نمی شود و بعد از اتو بخار ؛ براق و لطیف تر می شود.

با کامواهای تابیده ساده و براق" کارتاپو  "هم زیبا می شود ؛

 اما چون لای پرداز می شود  برای تازه کارها با قلاب سخت تر  بافته می شود.

آموزش سارافون یقه خشتی : امکان بزرگ کردن سایز با افزایش گلها  یا انتخاب کاموای ضخیم تر .

بخاطر  کیفیت پایین تصاویر  عذرخواهم .

75841953072549014150.jpg
52170115700858777437.jpg

  10  قلاب زده و حلقه کنیدو با 6 قلاب به ردیف دوم و بافت گلبرگها بروید.

53769816877155547943.jpg

3  تا پایه بلند در حلقه بافته


59499315577012616285.jpg

و با زدن 4  قلاب وبا یه پایه کوتاه  وصل  به داخل حلقه کنید.
69066249245150944170.jpg
به این ترتیب شما یک گلبرگ بافته اید.

باز 4 قلاب زده و 3 پایه بلند و ادامه کار تا گلبرگ بعدی هم بافته شود.


90834077726599354368.jpg88922473806777835326.jpg

4 گلبرگ می بافیم و آخرین گلبرگ را که در حلقه وصل کردیم؛ مثل سه تصویر زیر...


34978272309400517671.jpg74558313548550281209.jpg


57645204721199013004.jpg


46228798656721634611.jpg

با 6 قلاب به رأس اولین گلبرگ رفته و آنجا وصل میزنیم.
71645491211356477582.jpg


65925823488474398975.jpg
 
6 قلاب دیگر زده و  آنرا بجای  یک پایه بلند و دو قلاب برای فاصله ؛ در نظر می گیریم.

33066016209997840286.jpg

یه پایه بلند و...

84321503958579942278.jpg
 
4 قلاب فاصله و یک پایه بلند  2 قلاب فاصلۀ دیگر بزنید.

47879895074303560344.jpg

پایه بلند آخر را ببافید . حالا شما یک گوشه برای گلتان بافته اید.

( با 4 قلاب به گلبرگ بعدی می رویم.)

84170004020255410918.jpg

 با = پایه بلند  -2 قلاب - پایه بلند - 4 قلاب - پایه بلند  - 2 قلاب و با بافتن  آخرین پایه بلند  ؛

 گوشه های بعدی  بافته می شود..

91296986530858302065.jpg

از گل دوم  ؛ تمام قلاب های فاصله  را  به  گلهای دیگر وصل می بافیم ؛

 به شکلی که تشکیل یک مربع 12 موتیفی را بدهد .


43225117229688675236.jpg


68666074897253878645.jpg


43754683130520458404.jpg


61601826015660456354.jpg51631877116185500349.jpg29761106112723924228.jpg

برای تمیزکاری و زیبایی بیشتر ؛ دور تا دور یقه را با جاشیه بافی کامل می کنیم.

نخ را در اتصال دو گوشۀ بهم وصل شدۀ موتیفها گره زده و...

92603465580215228244.jpg

 با  4  قلا ب  بجای بک پایه بلند بالا آمده و  یه پایه بلند  دیگر بدون فاصله می بافیم.

[بعد 4 قلاب زده و در اولین قلاب حلقه می کنیم=( پیکوت )]

08426912221610316529.jpg

24656106603040716596.jpg

پیکوت= حلقه کوچک زنجیره بالای بافتها

42694273546988765451.jpg

 بعد در همان جای اولیه 2 پایه بلند دیگر می بافیم.

تا با وجود پیکوت یک گلبرک نوک تیز داشته باشیم.

25631071662077582528.jpg

3 قلاب می زنیم و فاصلۀ بین دو گلبرگ موتیف وصل می کنیم.

43981224300902639983.jpg


58033788242313216020.jpg


96998078672362832431.jpg

وقتی مربع را روی هم تا کنید ؛ پشت و جلوی لباس تا زیر بغل بدست می آید.

حالا نخ را به یکی از گوشه ها گره زده و با زدن 6 قلاب به گوشۀ دوم تا شده روی آن  وصل می زنیم.

تا پشت و جلو  در زیر بغل به هم وصل شوند .
85526812946992193438.jpg

با زدن 6 قلاب ارتفاع پیدا کرده و یک پایه بلند می بافیم.

6 قلاب فاصله زده و  در فاصله بین دو گلبرگ موتیفها  ؛ یک پایه بلند 2 قلاب فاصله و

یک پایه بلند دیگر می بافیم و با 6 قلاب به گوشه های موتیفها رفته و آنجا

دو پایه بلند با دو قلاب را ببافید.

( پس یک دوپایه در فاصلۀ دو گلبرگ   و یک  دوپایۀ دیگر روی دو گوشه هاببافید.)

آخدین فاصلۀدو پایه را باید طوری بزنیم که زیر بغل پلو و پشت

در طرف دیگر لباس هم به هم وصل شوند.


30965874355235547212.jpg

ردیف دوم  دوپایه ها  با فاصلۀ 3 قلاب بافته می شود.

در هر فاصلۀ 6 قلابی رج قبل هم یک دوپایه بافی داریم.

42402014180413522357.jpg

ردیف  ؛سوم و چهارم هم دوپایه ها با 3 قلاب فاصله بافته می شود.
42402014180413522357.jpg

در رج چهارم ؛ آخرین 3 قلاب را به اولین دو پایۀ این رج وصل میزنیم.
52697166042599285934.jpg

 در ابتدای رج پنجم اولین   مرکز گل سر خود را هم می بافیم.

به این ترتیب:  6 قلاب روی اولین پایۀ رج قبل و پایۀ دوم روی  پایۀ بعدی رج قبل زده می شود.


(  در واقع ما یک  حلقۀ مرکز گل بدست آورده ایم که بتوانیم دور تا دورش گلبرگهارا ببافیم.)

89854831596170076082.jpg

 این پایۀ دوم که بافته شد ؛ با 4 قلاب ارتفاع پیدا کرده و 3 پایه بلند

 بصورت عمود بر بازویش می بافیم .

4 قلاب زده و همانجا  وصل می کنیم تا اولین گلبرگ  سر خود ما بافته شود.

85956250902922580036.jpg

گلبرگ دوم را در 2 قلاب فاصلۀ رج قبل می بافیم.
71462703556046094965.jpg


و گلبرگ سوم و چهارم را در ادامه , دایره وار  می بافیم.

46127795499405055158.jpg


29775947613237792734.jpg29775947613237792734.jpg

71794407949738027757.jpg
آخرین گلبرگ که بافته شد ؛ با 4 قلاب  فاصله به بافتن دو پایه های بعدی ادامه می دهیم.

( هر5 رج گل سرخود میبافیم ) و ...

( هر 5 رج به فاصله ها یک قلاب اضافه می شود تا دامن هر چه به پایین بافته می شود بزدگتر شود)

تا  دامن حالت فون به خود بگیرد.

90422027261821246529.jpg

فاصلۀ گلها باید عدد فرد باشد؛ تاسری دوم مابین آنها بافته شود .
94549289387924559439.jpg

من بعد اولین گل 7 تا دو پایه شمرده و در هشتمین دو پایه مر کز گل بعدی را بافتم .

( به تصویر دقت کنید = دومین مرکز گل= دو پایه بلند کاملاً  روی پایه  های رج قبل بافته شده .)

27840994482266927532.jpg


31349538112082617986.jpg
در این تصویر سه سری گل بافته شده .

 سری دوم گلها در  بین  گلهای  سری اول و...

... سری سوم کاملاً زیر گلهای سری اول بافته شده اند .
 
پس ...  سری چهارم زیر گلهای سری دوم قرار خواهد گرفت .

33681858962434759275.jpg


41832512792345648840.jpg


پایین دامن با حاشیه بافی شبیه دور یقه به اتمام می رسد.

59397211530949052656.jpg


مطالب مشابه :


آموزش سارافون موتیف (گل سرخود)

گوشه های بعدی بافته می شود.. از گل دوم ؛ تمام قلاب های فاصله را به گلهای دیگر وصل می بافیم ؛ به شکلی که تشکیل یک مربع 12 موتیفی را بدهد . برای تمیزکاری و زیبایی بیشتر ؛ دور تا دور یقه را با جاشیه بافی کامل می کنیم. نخ را در اتصال دو ...
هفت موتیف

هفت داستان مثل موتیف های قلاب بافی تنها با چند زنجیر ظاهری به هم وصل شده اند می توان زنجیرهای محکم تری بین آنها یافت همان هذیان هایی که دانیال به آنها اشاره می کند اما داستان سرد و بی ذوق اجازه نمی دهد کتاب را ورق بزنم و به چند صفحه قبل باز گردیم.
عید سعید قربان ( و آموزش موتیف پنجره ای با کامواهای چند رنگه)

و با 8 قلاب دیگر .. به رأس هشتی مشکی وصل میزنیم. و به همین ترتیب تمام رو بافی مشکی این رج بافته می شود. آخرین ضلع هشتی را که می بافیم ؛ نخ در پایین هشتی می ماند. برای آمدن به رأس هشتی به روش زیر عمل می کنیم. با چند پایه ...
آموزش بافت کیف قلاب بافی موتیفی

سلام دوستان عزیز. در اینجا می خواهیم یک کیف موتیفی زیبایی رو برای آموزش بذاریم که درعین اینکه خیلی ساده است بسیار زیبا وجلوه دهنده شما در مجالس خواهد بود. آموزش بافت کیف قلاب بافی. نخ های مورد نیاز برای بافت این کیف، سه رنگ متفاوت است ...
برچسب :