انتخاب رشته دانشگاه سراسری

ا اعلام نتايج كنكور سراسريبازار تعيين رشته كنكور داغ شد و همه داوطلبان مجاز به تعيين رشته بايد براي قبوليدر دانشگاه، رشته و شهر مورد نظر خود دست به انتخاب رشته بزنند.

داوطلبان كنكور دو دسته‌اند؛ دسته‌اي كه فارغ‌التحصيل همان سال هستند و ارتباطبيشتري با محل تحصيل خود دارند و اگر اراده كنند و موقعيت فراهم باشد ازراهنمايي‌هاي مشاور مركز پيش دانشگاهي خود يا پايگاه‌هاي تعيين رشته آموزش و پرورشبهره مي‌گيرند. اما جمع زيادي كه فارغ‌التحصيل سال‌هاي قبل هستند و تقريبا ارتباطآنها با مراكز تحصيلي سابق‌شان قطع شده است بيشتر به سمت مؤسسات‌، آموزشگاه‌هايآزاد و يا انتخاب رشته مجازي كه توسط سازمان سنجش ارائه مي‌شود متمايل مي‌شوند. دراين بين تعدادي هم كه از تجربه اولياي خود و يا مشاوراني استفاده مي‌كنند كه وابستهبه مؤسسه خاصي نيستند.سال‌ها بود كه آموزش‌و‌پرورش كمك به  داوطلبان  كنكور را وظيفه خود نمي‌دانست وآنها را فارغ‌التحصيل مي‌دانست درصورتي‌كه عملا اين داوطلبان تا پايان تابستاندانش‌آموز و جزء مجموعه آموزش و پرورش محسوب مي‌شوند اما خوشبختانه چند سالي هست كهپايگاه‌هاي انتخاب رشته در هر منطقه براي كمك به داوطلبان كنكور ايجاد مي‌شود.اهميت انتخاب رشتهداوطلبان كنكور بايد واقف باشند كه انتخاب رشته بسيار مهم‌، حياتي و سرنوشت سازاست و كم نيستند داوطلباني كه با سرسري گرفتن موضوع يا بي‌حوصله عمل كردن و ياسپردن اين امر به دست افراد نابلد باعث تغيير سرنوشت خود، قبولي در رشته‌هايي كهمورد علاقه‌شان نيست و يا عدم‌قبولي خود مواجه مي‌شوند. و جالب اين است كه در بيناين افراد معمولا اشخاصي ديده مي‌شوند كه كارنامه علمي قابل‌قبولي دارند. به همهداوطلبان مجاز به انتخاب رشته كنكور توصيه مي‌شود همانند يك درس و بيش از40 ساعتزمان را براي تعيين رشته در نظر بگيرند و به انتخاب حداكثر تعداد مجاز به انتخاب  يعني صد رشته را انتخاب كنند.كجا انتخاب رشته كنيم؟داوطلبان بايد توجه داشته باشند كه سرنوشت‌شان به‌دست خودشان است و اطمينانداشته باشند كه آموزش و پرورش با ساماندهي مراكز انتخاب رشته در چند مركز پيشدانشگاهي در هر منطقه آموزش‌و‌پرورش و سازمان سنجش در ارائه انتخاب رشته مجازيحركتي نو در جهت كمك به داوطلبان را دنبال مي‌كنند اما برنامه‌هاي تعيين رشته ايندو نهاد دولتي كه صرفا با هدف كمك به داوطلبان ايجاد شده است در كنار نقاط قوت،نقاط ضعفي هم دارد. مهم‌ترين ضعف اينگونه تعيين رشته كردن نگاه عام و بي‌توجهي بهتفاوت‌هاي فردي و توانايي‌هاي بالقوه افراد است.پايگاه‌هاي انتخاب رشته مراكز پيش دانشگاهيدر مراكز تعيين رشته آموزش‌و‌پرورش به گفته داوطلبان سال‌هاي پيش‌، ساعات فعالكاري مراكز با توجه به زمان محدود براي تعيين رشته خيلي كم است و عملا مشاوراننمي‌توانند زمان زيادي را به هر داوطلب اختصاص دهند اما   داوطلباني كه در انتخابرشته خود ترديد دارند و نياز به اثر‌گذاري ديگران، براي آسان كردن كار خود از  اعمال نظر مشاوران دلسوز استفاده  مي‌كنند كه  مناسب‌ترين و اقتصادي‌ترين گزينهاست. در ضمن افرادي كه به اين پايگاه‌ها قدم مي‌گذارند با شناخت متقابلي كه مشاورانو داوطلبان از يكديگر دارند بهتر مي‌توانند به‌خصوص داوطلباني كه دچار ترديد دررشته‌هاي مورد علاقه‌ هستند را راهنمايي كنند. انتخاب رشته مجازي سازمان سنجش آموزش كشور در تعيين رشته مجازي، انتخاب رشته براساس علاقه‌مندي‌هاو نمرات داوطلبان سال پيش است و نه رشته‌هاي مورد علاقه داوطلب، بدين ترتيبرشته‌هايي بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرند كه داوطلب در دروس زير مجموعه آن رشتهتوانايي‌هاي بيشتري را از خود بروز داده است حال آنكه احتمال دارد اين رشته خيليمورد علاقه داوطلب نباشد و داوطلب در دروس زير مجموعه رشته يا رشته‌هاي موردعلاقه‌اش نتيجه خوبي كسب نكرده باشد در اين صورت شايد نتواند از انتخاب رشتهپيشنهادي سازمان سنجش بگذرد و عبور از آن را معادل عدم‌قبولي بداند در اين صورتعلاقه‌هاي خود را با قبولي در هر رشته ممكن تعويض خواهد كرد‌. درصورتي كه به‌سادگيمي‌توان هر دو حالت را در كنار هم داشت؛ يعني ابتدا رشته‌هاي مورد علاقه را برگزيدو در اولويت‌هاي بالاتر قرار داد و سپس رشته‌هايي كه مورد علاقه كمتر داوطلب هستنداما احتمال قبولي در آنها بيشتر است را برگزيد. با توجه به ايراداتي كه به اين روش انتخاب رشته وارد است استفاده حرفه‌اي از آنبه داوطلبان توصيه مي‌شود؛ به اين مفهوم كه داوطلب با توجه به اينكه طبق اعلاممسئولان سازمان سنجش، اولويتي براي اين رشته‌ها لحاظ نخواهد شد و با عنايت به اينكهرشته‌ها براساس مناطق بومي به داوطلب پيشنهاد مي‌شوند اگر داوطلبي از جمع اينرشته‌ها‌، رشته‌هاي مورد علاقه خود را به‌ترتيب اولويت رشته و شهر مورد علاقه درپيش نويس ليست مورد نظر خود وارد كند انتخاب رشته او انتخابي تقريبا ايده‌آل خواهدبود. در آن صورت داوطلب بايد از جمع رشته‌هاي پيشنهاد شده‌، رشته‌هايي را كه موردعلاقه‌اش نيستند به‌طور كلي حذف كند و در اولويت بندي (ترتيب‌كردن رشته‌ها از يك تاصد) ساعت‌ها زمان بگذارد و با حساسيت خاصي همراه با والدين يا شخص خبره بهجابه‌جايي‌ها تا رسيدن به بهترين حالت ممكن ادامه دهد. البته اين انتخاب رشتهدرصورتي كارساز و قابل استفاده و مفيد خواهد بود كه تمامي رشته‌ها در نرم افزار،تعريف شده و نرم افزار ايراد نداشته باشد و فراموش نكنيم تمامي اطلاعات اين نرمافزار براساس علاقه‌مندي‌هاي داوطلبان سال‌هاي پيش است نه سال‌جاري. بهترين‌شيوه تعيين رشتهاگر داوطلبي كه زمان‌هاي بسيار زيادي را براي مطالعه دروس اختصاص داد، صبوريپيشه كند و انتخاب رشته را همچون درسي بپندارد كه بايد موشكافانه با آن برخورد كندو به‌دقت مطالعه و بررسي كند حتي بدون كمك ديگران مي‌تواند بهترين انتخاب ممكن راهم شخصا انجام دهد. توصيه‌ها1- رشته‌هاي مورد علاقه خود را با دقت از دفترچه استخراج كنيد.2- با مطالعه دقيق ناحيه و قطبي كه استان شما در آن قرار دارد را بشناسيد چونبراي بعضي از رشته‌ها استان‌هايي كه در يك ناحيه يا قطب قرار دارند براي آن رشته‌هاحكم استان بومي را خواهند داشت و احتمال قبولي در آنها بيشتر است. بعضي از رشته‌هاهم كه استاني محسوب مي‌شوند فقط در استان بومي است و در مورد رشته‌هاي كشوري برايداوطلبان سراسر كشور چگونگي پذيرش يكسان خواهد بود.3- براي انتخاب رشته‌هاي روزانه با توجه به بند 2، رشته‌هاي مورد علاقه را درشهرهايي كه براي ما بومي محسوب مي‌شوند انتخاب كنيم و اگر تمايل داشتيم از شهرهايبزرگ غيربومي هم چند انتخاب مقدماتي داشته باشيم.4- براي غيرحضوري، شبانه، پيام نور و غيرانتفاعي و همه بند‌هايي كه در آن مجازبه انتخاب رشته هستيم به همين صورت عمل كنيم  اما توجه داشته باشيم كه بومي گزيني   براي اين دانشگاه‌ها با روزانه تفاوت دارد.5 – در اين‌صورت شايد به انتخاب بيش از يكصد رشته برسيم كه بايد تعدادي از آنها،به‌ويژه آنهايي كه كمتر مورد توجه و علاقه شخص هستند را حذف كنيم.6 –  مهم‌ترين بخش، رديف‌كردن رشته‌ها به‌ترتيب اولويت رشته‌هايي است كه موردعلاقه داوطلب هستند كه داراي مقطع بالاتر و در دانشگاه‌هاي معتبرتر هستند.  برايداوطلبان غيرتهراني (غيربومي تهران) حتي در اولويت‌هاي ابتدايي بهتر است اگر رشتهمورد نظرشان كشوري نيست از دانشگاه‌هاي تهران انتخاب خود را آغاز كنند. به‌عبارتديگر براي انتخاب‌هاي ابتدايي بومي‌گزيني را فراموش كنند.هشداراطمينان داشته باشيد با مطالعه دفترچه، استفاده از راهنمايي‌هاي افراد آگاه،توجه دقيق و اجراي نكات ذكر شده در اين نوشتار، به‌سادگي خواهيد توانست انتخاب رشتهايده‌آلي با تاكيد بر همه فاكتورها اعم از رشته و شهرهاي مورد علاقه، قبولي دربهترين دانشگاه و استفاده از تمامي احتمالات براي قبولي  انجام دهيد.به‌خاطر داشته باشيد اگر در هر رشته روزانه حتي اگر در مقطع كارداني باشد،پذيرفته شويد و به هر دليل تصميم به ادامه تحصيل در آن رشته را نداشته باشيد سالبعد از شركت در كنكور محروم خواهيد بود.
منبع: همشهري


موضوع: انتخاب رشته و معرفي رشته


علاقمندي به رشته‌هاي دانشگاهي

علاقمندي به رشته‌هاي دانشگاهي
بر اساس شواهد موجود در مراكز مشاوره
يكي از بهترين مسايلي كه براي دانشجويان مشكلات روحي مختلف ايجاد مي‌كند نداشتنعلاقه به رشته تحصيلي كه عمدتاً به عدم آشنايي آنها در زمان انتخاب رشته برمي‌گردد. اگر رشته تحصيلي بر علايق و رغبت‌هاي واقعي فرد منطبق نباشد، دانشگاه علاوه براينكه نمي‌تواند موجب القاء فكري و شخصيتي در او شود بلكه باعث خستگي روحي و جسميدر او مي‌گردد.
  850621.jpg

آن چه كه توسط سازمان سنجش به داوطلبان كنكور سراسري توصيه مي شوداين است كه داوطلبان مي‌بايست كد رشته هاي انتخابي خود را به ترتيب علاقه مندي درفرم انتخاب رشته درج نمايد. مطلب مهمي كه در اين توصيه كوتاه به چشم مي خورد، پرنمودن فرم انتخاب رشته به ترتيب «علاقه مندي است. اصولاً علاقه به معني ترجيح مياناشياء مختلف هنگام تصميم گيري است. به عبارتي ديگر علاقه نوعي انگيزه بالفعل است. علاقه و رغبت ياد گرفتني هستند و بر اثر تعامل با محيط خارج حاصل مي‌شوند. علاقهزماني بوجود مي آيد كه انسان چيزي را دوست بدارد، آن را مورد توجه قرار دهد، دربارهآن بيانديشد و از آن لذت ببرد. نتايج تحقيقات مختلف نشان مي دهد كه هر چه سن فردبالاتر مي رود، رغبت هوش و استعداد را نيز تحت تأثير قرار مي دهد بطوري كه اگر فرديانگيزه كاذبي در انتخاب رشته داشته باشد علايق وي نيز بطور كاذب تغيير خواهد يافت. به عنوان مثال فردي ممكن است در اثر القاء ديگران نسبت به يك رشته‌ي خاص بصورت كاذبعلاقه مند شود و آن را بعنوان ادامه تحصيل انتخاب كند ولي پس از فارغ‌التحصيليمتوجه شود كه آن رشته با روحيات او منطبق نبوده است. متأسفانه در ميان جامعه ما دراثر باورهاي غلط بعضي از افراد، علاقه مندي كاذبي نسبت به رشته هايي همانند علومپزشكي، مهندسي، حقوق و … وجود دارد. بر اساس شواهد موجود در مراكز مشاوره يكي از بهترين مسايلي كهبراي دانشجويان مشكلات روحي مختلف ايجاد مي‌كند نداشتن علاقه به رشته تحصيلي كهعمدتاً به عدم آشنايي آنها در زمان انتخاب رشته برمي‌گردد. اگر رشته تحصيلي برعلايق و رغبت‌هاي واقعي فرد منطبق نباشد، دانشگاه علاوه بر اينكه نمي تواند موجبالقاء فكري و شخصيتي در او شود بلكه باعث خستگي روحي و جسمي در او مي‌گردد. جهت ارزيابي علايق و رغبت ها نيز پرسشنامه‌هاي استانداردروانشناختي وجود دارد. آگاهي از انواع مختلف علايق مي توانند در انتخاب رشته تحصيليكمك كننده باشد. رغبت‌ها و علايق را مي توان به شيوه‌ي زير تقسيم بندي كرد:

1.  رغبت علمي: نشاندهنده كشف حقايق و درك واقعيات جديد است. تحصيل در رشته هائي همچون علوم پايه وعلوم پزشكي مستلزم داشتن علاقه علمي است.

2.رغبت هنري: ايننيرو بيشتر در افرادي يافت مي شود كه به خلق آثار هنري مي پردازند و به رشته هايگروه هنر و معماري روي مي‌آورند.

3.رغبت ادبي: رغبتفرد به نوشتن، نظم و نثر و بررسي ادبيات و شعر را بيان مي‌كند.

4.رغبت به خدماتاجتماعي: تمايل فرد به كمك رساني و يا حل مشكلات مردم را بيان مينمايد. انتخاب رشته هايي همانند مددكاري اجتماعي، پرستاري، علوم پزشكي، روان شناسي،مشاوره، حقوق و رشته هاي تربيت دبير بيشتر به اين تمايل بر مي گردد.

5.علاقه به محاسبات و كار با اعدادو ارقام: حضور موفق در شعبه هاي مختلف رشته رياضي، مهندسي،حسابداري، بانكداري و اقتصاد بستگي به ميزان علاقه شما در كار كردن با اعداد وارقام دارد.

6.رغبت به كار در فضايباز: موفقيت در رشته هايي همانند تربيت بدني، نقشه برداري، مهندسيكشاورزي و جنگلداري تا حدود زيادي به وجود اين نوع علاقه در فرد بستگي دارد.

7.رغبتمكانيكي-صنعتي: اين رغبت بيشتر از ويژگي هايي همچون صحت و دقت درحركت، آگاهي از روش كار با ابزارها، مهارت و استدلال منطقي تشكيل شده است. از جملهرشته هايي كه موفقيت در آنها بستگي به وجود اين نوع رغبت دارد را مي توان از رشتههاي فني مهندسي، دندانپزشكي، علوم آزمايشگاهي و… نام برد. ممكن است فردي از توانايي هاي كافي براي كسب موفقيت در رشته ايبرخوردار باشد ولي بواسطه نداشتن رغبت كافي در آن رشته موفق نشود. عكس آن حالت همامكان پذير است. اتكاي صرف به علاقه مندي در رشته اي معين بدون در نظر گرفتنتوانايي هاي واقعي اعم از توانايي علمي و جسمي مي تواند اثراث نامطلوبي در روحيهفرد بافي بگذارد. بر اساس نتايج يك تحقيق بر روي دانشجوياني كه براي مشاوره به يكياز مراكز مشاوره دانشجويي مراجعه كرده بودند مشاهده شد آنهايي كه رشته تحصيلي شانانتخاب هاي اول، دوم و يا سوم بوده افرادي هستند كه با علاقه مندي و جديت دردانشگاه ادامه تحصيل مي دهند و موفقيت بيشتري دارند اما دانشجوياني كه رشته تحصيليآنها انتخاب سي ام به بعد بوده كمتر به رشته خود علاقمند هستند و اين بي علاقگي رابه وضوح اعلام مي دارند. بر اساس نتايج تحقيقات پژوهشگران، توانايي پيش بيني موفقيتداوطلب در طول دورا ن تحصيل در دانشگاه مستلزم توجه به عامل علاقه در پذيرش دانشجواست چرا كه بين علاقه به رشته تحصيلي و موفقيت در دانشگاه رابطه معني دار و نزديكيوجود دارد. اصولاً موفقيت دانشجوياني كه در يكي از انتخاب هاي اول خود پذيرفته شدهاند (پذيرش با علاقه) از دانشجوياني كه در انتخاب هاي چندگانه بعدي پذيرفته شده اند (پذيرش از روي اجبار) بيشتر است. بر اساس آمار موجود از سال 1370 تا 1376 در مجموعتنها 14/13 درصد از ظرفيت رشته هاي دانشگاهي را افرادي اشغال كرده اند كه به آنرشته ها علاقه داشته اند. توجه به مثال هاي واقعي و ملموس زير مي تواند ضرورت توجهبه علاقه در انتخاب رشته را بيشتر روشن كرد: در سال 1373، شاگرد اول آزمون سراسري كارشناسي ارشد در رشتهفلسفه، فارغ التحصيل رشته مهندسي عمران بود. بنا به گزارشات موجود تعداد زيادي ازمهندسان وجود دارند كه براي دوره‌هاي كارشناسي ارشد به رشته هايي همانند فلسفه،منطق، و علوم سياسي روي مي آورند. اين مطلب نشان دهنده اين است كه اين افراد ديگرمجبور نبودند تا 4 سال از بهترين ايام زندگي خود را صرف رشته اي ديگر كنند بدونآنكه به آن علاقه داشته باشند. دانشجوي مستعد و تيزهوشي كه در رشته مهندسي عمران در يكي ازبهترين دانشگاههاي تهران پذيرفته شده بود پس از 6 ترم مشروطي اخراج شد. او به جايشركت در كلاس هاي درسي خود در دانشكده فني، در كلاس هاي فوق ليسانس ادبيات شركت ميكرد. وي اگر در هنگام انتخاب رشته «ادبيات» را انتخاب كرده بود يقيناً در اين رشتهموفق مي شد و مي توانست مدارج عالي را تا آخرين سطح بپيمايد. دانش آموزي بسيار با هوش با اصرار فراوان والدين خود در يكي ازرشته هاي مهندسي پذيرفته شد ولي پس از شروغ تحصيل چون به رشته هنر علاقه فراوانيداشت با مشكلات زيادي مواجه شد. او پس از 3 ترم پياپي مشروطي بعلت بي علاقگي بهرشته مهندسي به ناچار تغيير رشته داد و هم اكنون در يكي از رشته هاي هنر پساز تحملمشكلات فراوان به تحصيل ادامه مي دهد. براستي او اگر از همان ابتدا و با توجه بهعلايق و استعدادهاي خود انتخاب رشته مي كرد شايد با اين مشكلات مواجه نمي‌شد. شخصي پس از چند ترم تحصيل در رشته پزشكي با افت شديد علمي مواجهگرديد. در بررسي بعمل آمده نتايج نشان داد كه او در كلاس هاي درسي خود شركت نميكند. بلكه به حدي به ادبيات و زبان انگليسي علاقه مند است كه در حد تخصصي درآموزشگاههاي مختلف زبان شركت مي كند. او پس از 5 سال تحصيل در رشته پزشكي فقطتوانست به اندازه 2 سال درس بخواند و حدود 6 ترم از دوستان هم ورودي خود عقب افتاد. آيا اگر از همان ابتدا زبان انگليسي را در دانشگاه انتخاب نموده بود اكنون در مدارجبالاي علمي زبان انگليسي به سر نمي برد؟بر اساس نتايج يك تحقيق حدود 20 درصد از دانشجويان سال آخر رشتهپزشكي تمايل به فعاليت در حرفه هايي غير از پزشكي نموده اند. بسياري از فارغالتحصيلان علوم پزشكي با داشتن مدرك دكترا بجاي طبابت و فعاليت در امور درماني بهتدريس خصوصي در دروس زيست شناسي، شيمي، و… مشغولند. اين در حالي است كه هنوز بعضياز مناطق محروم كشور نياز وافر به پزشك دارد. براستي اگر آنها از ابتدا به تدريساين رشته ها روي مي آوردند و رشته هاي دبيري را انتخاب مي نمودند آيا باز هم 7 سالاز بهترين لحظات زندگي آنها در پزشكي تلف مي شد؟مثال هايي از اين دست بسيارند و خود شما نيز تا كنون با افرادياينچنين مواجه بوده ايد. آري، علاقه واقعي در راستاي انگيزه واقعي است. چنانچهعلاقه بر اساس انگيزه واقعي شكل گيرد و عوامل فردي و امكانات اجتماعي در آن با واقعبيني لحاظ گردد يكي از مهمترين عوامل مؤثر در انتخاب رشته است. مطلب مهم اين است كهشناخت دقيق و درست از رشته هاي دانشگاهي نقش مهمي در انتخاب رشته دارد. چرا كهعلاقه بدون شناخت نمي تواند كارساز باشد.منبع: شبكه رشد

موضوع: انتخاب رشته و معرفي رشته‌ها

عوامل موثر بر انتخاب رشته در كنكور چيست؟

عوامل موثر بر انتخاب رشته در كنكور چيست؟
خبرگزاي ايسنا

هر كس در زندگي بارها دست به انتخاب
مي‌زند. چرا كه انتخاب يكي از مهمترين فعاليت‌هاي انسان است. انسان با انتخاب‌هايخود مسير زندگي‌اش را تعيين مي‌كند...

نسان آزاد آفريده شده است و به وي اين اختيار داده شده است كه در بسياري از موارد آنچه را كه مناسب مي‌داند برگزيند.لحظات انتخاب، لحظاتي حساس هستند. چرا كه با تصميم گيري درباره روش‌ يا پديده‌اي خاص، فرد سرنوشت خود را رقم مي‌زند. انتخاب در زندگي از اهميت بالايي برخوردار است. با انتخاب درست مي‌توان از منابع (مادي، مالي، انساني و اطلاعاتي) به شيوه‌اي مناسب بهره برداري كرده و از اتلاف اين منابع جلوگيري كرد. انتخابي كه مبتني بر اطلاعات و بينش باشد مي‌تواند به تصميم گيرنده در جلوگيري از ضايع شدن منابع كمك كند. از طرف ديگر به خاطر آن فرد تصميم گيرنده، بايد نسبت به انتخاب خود پاسخگو باشد، بنابراين انتخاب صحيح مي‌تواند به امور پاسخگو بودن و مسئوليت پذيري كمك كند.

انتخاب درست و توسعه‌ي جامعه
برخي مي پندارند براي آنكه بتوان به توسعه كشور و ايجاد پيشرفتهايي در آن كمك كرد، بايد تحصيلات دانشگاهي داشت. بهتر است بگوييم افرادي كه در دانشگاه تحصيل كرده‌اند تا اندازه‌اي به رشد و توسعه جامعه كمك مي‌كنند. افراد ديگر نيز مي‌توانند موجبات توسعه كشور را فراهم آورند. به طور مثال كارگران ساده، كشاورزان، دامداران،‌رانندگان و بسياري ديگر كه به دانشگاه نرفته‌اند نيز در صورتي كه كار خود را به درستي انجام دهند، سهم بسيار بزرگي در آباداني و پيشرفت جامعه دارند. مهمترين مساله‌اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد آن است كه افراد در زمينه‌هايي مشغول به كار شوند كه مي‌توانند بيشترين بازده را داشته باشند، يك كشاورز خوب بهتر از يك پزشك بد است.

عده‌اي هم بر اين باورند كه مي‌توان در كنار كسب مهارت هاي شغلي و حرفه‌اي، به يادگيري موضوعات مورد علاقه پرداخت. به عنوان مثال ممكن است فردي به حرفه تراشكاري اشتغال داشته باشد و در همان حال كتابهاي مربوط به مواد و تركيبات آن را مطالعه كند يا حتي به مطالعه منابعي در زمينه روان شناسي بپردازد.
انتخاب رشته تحصيلي
در دوره متوسطه يك بار دانش آموزان انتخاب رشته تحصيلي را تجربه مي‌كنند. در واقع اين انتخاب يكي از سرنوشت سازترين انتخاب‌هاي دانش آموزان است. با اين كار آنان در راهي قدم مي‌گذارند كه زمينه دانش و توانايي آنان را تعيين مي‌كند.

به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فرصت بعدي براي انتخاب رشته تحصيلي هنگامي است كه دانش آموزان براي ورود به دانشگاه ثبت نام مي‌كنند. آنان پس از شركت در آزمون سراسري و در صورتي كه مجاز به انتخاب رشته شوند. رشته و دانشگاه محل تحصيل خود را برمي‌گزينند و بدين شكل بار ديگر سرنوشت خود را با يك انتخاب رقم مي‌زنند.

انتخاب رشته تحصيلي اهميت فراواني دارد زيرا انتخاب نادرست رشته تحصيلي سبب افت علمي كشور، تضييع منابع اقتصادي و انساني، بي تفاوتي و بي انگيزه شدن دانشجو نسبت به مسائل اجتماعي و ايجاد اختلالات رواني در زندگي فردي و اجتماعي دانشجو مي‌گردد.

عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشگاهي
عوامل متعددي بر انتخاب رشته دانشگاهي تاثير مي‌گذارند. بعضي از اين عوامل به فرد و برخي ديگر به جامعه برمي‌گردند كه برخي از مهمترين عوامل موثر در انتخاب رشته تحصيلي و دانشگاه محل تحصيل به شرح زير است.

علاقه
يكي از مهمترين مسائلي كه هنگام انتخاب رشته بايد مورد توجه قرار گيرد علاقه فرد است. ميل و علاقه در هر كار سبب مي شود شخص با انرژي بيشتري فعاليت كند. بسياري از دانشجويان به خاطر آنكه به رشته تحصيلي خود علاقه نداشته‌اند، ترك تحصيل كرده‌اند و تعدادي ديگر نيز نتوانسته‌اند در رشته خود موفق باشند.

داوطلبان دانشگاه‌ها بهتر است قبل از هر چيز زمينه علايق خود را شناسايي كنند و هنگام انتخاب رشته به آن توجه داشته باشند.

شناخت
در صورتي علاقه به رشته مي‌تواند افراد را در انتخاب رشته صحيح ياري كند كه از رشته‌هاي تحصيلي و مراكز آموزشي آگاهي داشته باشد. شناخت و آگاهي داشتن از رشته تحصيلي سبب ايجاد انگيزه در فرد مي‌شود. بعضي افراد نسبت به رشته‌ها و دانشگاه‌هايي ابراز علاقه مي‌كنند، ولي وقتي مشغول به تحصيل مي‌شوند، احساس مي‌كنند كه در انتخاب خود دچار اشتباه شده‌اند. دليل اين امر نداشتن اطلاع و آگاهي مناسب از رشته‌هاي تحصيلي و مراكز آموزشي است.

توانايي علمي
در حال حاضر تعداد داوطلبان از ظرفيت دانشگاهها بيشتر است. بنابراين همه داوطلبان نمي‌توانند ادامه تحصيل دهند. آنان بايستي در آزمون شركت كنند. بر حسب توانايي داوطلبان به آنها اجازه داده مي‌شود به رشته‌هاي تحصيلي خاصي وا


مطالب مشابه :


جزئيات كامل شهريه واحدهاي بين الملل علوم پزشكي/ تربيت پزشك 80 ميليوني!

داروسازی پردیس بین الملل کرمان - جزئيات كامل شهريه واحدهاي بين الملل علوم پزشكي/ تربيت پزشك
آزمایشگاه آنالیز و تجزیه

داروسازی پردیس بین الملل کرمان مي نامند.تفاوت حجم بين نقطه هم ارزي و نقطه پاياني
داروهاي ضدافسردگي

داروسازی پردیس بین الملل کرمان ترشح مي‌كنند كه از اين فضاي كوچك بين سلولي (سيناپس)
آشنایی با رشته داروسازی

داروسازی پردیس بین الملل کرمان طول اين دوره‌ها معمولاً بين 1 تا 2 سال مي‌باشد كه به هيچ
انتخاب رشته دانشگاه سراسری

داروسازی پردیس بین الملل کرمان و جالب اين است كه در بين اين افراد معمولا اشخاصي ديده مي
ابداع روش نوين در درمان اعتياد به شيشه

داروسازی پردیس بین الملل کرمان ذهن حمله مي‌شود و اشتهاي فرد به مصرف مواد از بين مي
داروي آنتي بيوتيك " سفالوسپورين خوراكي نسل دوم" در ايران ساخته شد

داروسازی پردیس بین الملل کرمان - داروي آنتي بيوتيك " سفالوسپورين خوراكي نسل دوم" در ايران
موزش داروسازي بايد داورخانه‌محور شود منبع:خبرگزاري ايسنا

داروسازی پردیس بین الملل کرمان - موزش داروسازي بايد داورخانه‌محور شود منبع:خبرگزاري ايسنا
همه چيز در باره استروئيد‌ها

داروسازی پردیس بین الملل کرمان مصرف استروئيد توسط كميته بين المللي المپيك و بسياري
آنتي بيوتيك

داروسازی پردیس بین الملل کرمان از بين باكتريها استرپتوميسس ها و باسيلوس ها و از ميان
برچسب :