مقاله ای درباره طرح فعال سازی شورای دبیران

                                                        بسمه تعالي 

                                          قرآن كريم : و شاور هم في الامر فاذا …

                                   مديريت آموزش و پرورش شهرستان ساوه

                                           طرح فعال سازي شورای دبیران 

                                                تاليف:ابوالفضل معصومی

                                         مدير دبيرستان مرحوم حاج رضا تهراني

                                                        ((   مقدمه))

نقش و اهميت شورا در مدارس و روشهاي باروري آندر سالهاي اخير مباحثي چون مديريت بر مبناي هدف‏، تصميم گيري مشاركتي، مديريت مشاركت جويانه و نظاير آن كه اهميتي خاص پيدا كرده و مورد توجه صاحبنظران علم مديريت قرار گرفته است .

الف:نكته اساسي در اين بحث توجه به توان نيروي انساني و استفاده بهينه از استعدادها، خلاقيتها و نيروي مهارتي و افراد متخصص در هر سازماني است كه يكي از زمينه هاي مناسب مشاركت دبيران و معلمان و كاركنان در امر آموزش و پرورش محسوب مي گردد . شوراي دبيران مدارس نقش بسزائي در بهبود كيفيت خلاقيت، و احساس تعلق، ايجاد علاقه مندي و كسب مهارتهاي نيروي انساني را بر عهده دارد . اين شوراها محك خوبي بهر شناخت مشكلات ارائه راه حل، ايجاد تعاوني و همكاري و همفكري در پيشبرد امور محوله در مدارس بسيار مؤثر خواهد بود، حقيقت مغز و قلب و نسج هر مدرسه به اهميت و توجه به اين شورا مي باشند و بايد طوري برنامه ريزي كنيم كه انگيزه حضور فعال دبيران را در جلسات تعميم و گسترش دهيم و در اين زمينه هويت دادن و باروري شوراها كوشا بوده و آنرا بعنوان يك ضرورت اجتماعي و حياتي و باورهاي فرهنگي و در اين زمينه مسئوليت خويش پذيرا باشند و ما شاهد روزي باشيم كه مدارس اين شهرستان در سطح استان الگوي مناسبي براي ديگر مدارس سطح استان مركزي قرار گيرد . ان شاء ا…

1. اهداف كلي : توجه به اهداف كمي و كيفي شوراي دبيران مدارس

2. اهداف جزئي : ايجاد انگيزش در بين دبيران جهت فعال سازي و اهميت شوراها در مدارس .

ارزش و اعتبار شورا در مدرسه در مبناي اول ناشي از فلسفي و علمي بودن آن است، براساس پژوهش هاي انجام شده هر چه تصميمات يك نهادي با فكر و مشاركت و مشورت افراد ديگر تشخيص و با تجربه انجام پذيرد، از استحكام و درستي و عدم اشتباه خواهد بود . علم مديريت در خصوص اداره سازمانهاي آموزشي و چنين تبيين مي كند كه براساس مشاركت همه معلمان و دبيران مي توان تعليم و تربيت نوين و پويا تري به دانش آموزان عرضه نمود كه از طريق مشاركت افراد دلسوز و آگاه و متخصص در امور سازمان اثربخشي و كارآيي بيشتري دارد رامي توان عرضه نمود كه از اين زمينه روانشناسان و جامعه شناسان نيز بر اين نكته تأكيد كردند.

ب) ديدگاه اسلام :

از ديدگاه اسلام هم مشاركت و شورا طبق نقش صريح قرآن سرلوحه اساس كار و سياست بيان شده است . اسلام هيچ مديري را بي نياز از مشورت نمي داند كه نمونه اش نامه مولاي متقيان به مالك اشتر است و ديگر آنكه عقل كل آخر نيز حضرت ختمي مرتبت از خداوند دستور
مي يابد كه با مؤمنين به مشورت بپردازد (و امرهم شوراي بينهم) و مديريت بدون مشورت را دين مبين اسلام خود كامگي و خودمحوري و سلطه گري تلقي مي نمايد .

ج) مدرسه يك نماد اجتماعي :

چون مدرسه يك نهاد اجتماعي تلقي مي گردد بايستي با روش گروهي و مساعدت كساني انجام گيرد كه مسئوليت پذير باشند . در عين حال كه مدرسه يك سازمان تخصصي است كه دبيران و معلمين و اساتيد با كسب سالها سال تجربه و تكيه بر علوم و تخصص خويش انجام وظيفه مي نمايد و هدايت نسل جوان و سكانداري كشتي علم و معرفت جامعه بر عهده دبيران و هيچ مديري نمي تواند ادعا كند كه امور مدرسه را بدون دخالت و اظهار نظر اعضاء آموزشي طي مي كند .

اهداف جزئي :

1. تهيه پرسشنامه به منظور آگاهي از نظرات دبيران در خصوص ماهيت شورا و اطلاع از نظرات آنان براي بهبود كمي و كيفي شوراي دبيران

2. جمع بندي نظرات ارزشمند دبيران در خصوص فعال سازي شوراي دبيران

3. ارائه راهكارهاي ممكن جهت فعال سازي شوراي دبيران مدارس

4. تنظيم دستور العمل مدون به منظور حمايتهاي قانوني از اين شورا توسط مديريت آموزش و پرورش

5. انجام ارزشيابي سالانه از عملكرد مثبت شوراي دبيران و انتخاب شوراهاي عالي – ممتاز – خوب و صدور تقدير نامه براي اين شوراها

6. مشخص نمودن فردي متخصص در اداره جهت نظارت و كنترل و ارزشيابي از عملكرد شوراي دبيران مدارس

7. استخراج بهترين نظرات خوب شوراي دبيران مدارس و انعكاس به كليه مدارس براي
بهره وري بيشتر

شوراي دبيران اعضاي بسيار تنومندي است جهت تبادل اطلاع افكار و انديشه ها و خلاقيت ها و اصولاً تعليم و تربيت نياز به انديشه و تفكر و يافتن راه حلهاي بهينه دارد . در شوراي دبيران مي توانيد درباره اهداف تعليم و تربيت بهترين راه حل ها و مواضع را بررسي و ارائه نمايد در جلسات بايد ضمن تبادل نظر از افراد بسيار مهم و سازنده و خلاق دعوت گردد .

د) اهم وظايف كلي شوراي دبيران :

1. گزارش و اطلاع رساني از انجام كارها 2. ميزان پيشرفت و بررسي امور مدرسه 3. نظارت در روند آموزشي 4. اطمينان از روند دستيابي به اهداف 5. افزايش وظيفه شناسي 6. ايجاد نظم و مقررات و انضباط 7. مرتفع نمودن مشكلات آموزشي 8. پرورش دانش آموزان 9. ارائه راه حلهاي ممكن جهت افزايش خلاقيت و نوآوري در مدرسه 10. نظارت و ارزشيابي از عملكرد تك تك اعضاء مدرسه

ناگفته نماند يكي از علل و عوامل كم توجهي و بي علاقگي معلمان به شوراها برنامه ريزي درست از سوي مديران آموزش و پرورش صورت مي گيرد تا در جهت شناخت دبيران و روشن بودن ارزش كار معلمان گام برداشته شود .باتوجه به اينكه شوراي دبيران سبب توسعه مهارتها است .

هـ) تأثيرات مثبت فعاليتهاي گروهي در مدرسه : 1. تأمين نيازهاي رواني 2. توزيع قدرت و نفوذ 3. كاهش و كاستي نابرابري ها 4. افزايش روحيه كنترل رفتار فردي و گروهي 5. بالا بردن روحيه عزت نقس در برابر دبيران 6. استفاده از عقل و تفكر ديگران در مديريت 7. افزايش بهره وري 8. افزايش درجه مداخله و تعهد در امور سازمان 9. افزايش انگيزه و رضايت شغلي 10. تقويت نوآوري و خلاقيت در مدارس 11. راهكارهاي بهينه و انتخاب بهترين روش كار 12. افزايش محبت و دوستي در بين دبيران 13. كمك به حل مشكل دانش آموزان و دبيران

                                          بسمه تعالي

                      طرح فعال سازي شوراي دبيران مدارس

                       قرآن مجيد : و امرهم شوري بينهم

سعدي شيرازي :

با يكي يا دوكس مشاوره كن               در     اموري     كه     پر   خطر     بيني

وز يك  آئيه  پيش  رو  نگري             كز     دو    آئينه    پشت    سر     بيني

مقدمه :

اهداف كلي :

1. مشاركت جدي دبيران در شوراي دبيران

2. بهينه سازي فعاليتهاي دبيران

3. بالا بردن روح ابتكار و خلاقيت در دبيران

4. تغيير دادن روشهاي تدريس به روش جذاب

5. بالا بردن ميزان روحيه و انگيزش در دبيران

6. تأثير گذاري در كيفيت آموزشي و تدريس دبيران

7. مشاركت فعال مديريت آموزش و پرورش در تقويت شوراي دبيران

هدفهاي رفتاري مدارس :

1. دبيران با رغبت بسيار خوبي در جلسات شوراي دبيران حضور يابند .

2. وقتي جلسه برگزار مي شود دبير خود را موظف به حضور بداند .

3. در اولين جلسه شوراي دبيران در ابتداي سال تحصيلي محورهاي كلي به تصويب شورا برسد و محور جلسات بعدي براساس آن انجام گيرد .

4. روش تدريس دبيران پس از اجراي طرح بهبود يابد حداقل 3 روش (سخنراني – پرسش و پاسخ – كنفرانس ) در تدريس بكار گيرند .

5. در شناسائي نقاط ضعف و قوت محصلين دبيران گام خوبي بردارند .

6. دبيران پس از تدريس درس در آخر روش ارزشيابي مناسبي را بكار گيرند تا ميزان به كارگيري محصلين به خوبي اندازه گيري شود .

7. هر دبير موظف به ارائه يك ابتكار و روش تدريس پيرامون درس تخصصي خود به شورا گردد.

8. مديريت آموزش و پرورش در جهت تقويت شوراي دبيران طرح انتخاب شوراي دبيران برتر را به مرحله اجرا بگذارد .

9. در ارزشيابي دبيران حضور در جلسه – ارائه ابتكار – فعال بودن در شورا با ارائه طرحها امتياز محاسبه گردد .

10. دانش آموزان متوسط به جايگاه علمي خوب درس ارتقاء يابند .

هدفهاي جزئي :

براي اينكه بتوانيم به اهداف كلي و هدفهاي رفتاري شايسته اي دسترسي پيدا كنيم ابتدا نياز به برنامه ريزي دقيق و حساب شده از سوي مديريت آموزش و پرورش دارد تا در شهريورماه هر سال به مديران مدارس ارائه نموده و آنها ديگر در سال تحصيلي جديد براساس برنامه هاي مشخص شده از سوي شهرستان گامهاي خود بخوبي تنظيم و اجراء نمايند .

الف) كميته برنامه ريزي شوراي دبيران مدارس در اداره متبوع با تركيب افراد ذيل تشكيل گردد :

1. معاون آموزش مهارتي مقطع متوسطه

2. مسئول سرگروههاي آموزشي

3. انتخاب نماينده مديران يكي خواهر يكي برادر انتخاب اين اصلح افراد كساني هستند با تجربه كه با سابقه و داراي تاليف باشند .

4. كارشناس مسئول انجمن اولياء و مربيان منطقه

5. كارشناس مسئول ضمن خدمت

6. انتخاب 3 نفر از دبيران با تجربه و با سابقه كه داراي تاليف و ابتكار باشند با نظر بند 1 و 2

وظايف كميته منطقه :

1. تهيه و تنظيم مدون و اساسي شرح وظايف شوراي دبيران براساس آئين نامه آموزشي و اجرائي مدارس

2. تدوين برنامه هاي اجرائي و راهبردي و اساسي شوراي دبيران مدارس تا پايان مردادماه هر سال

3. ابلاغ برنامه هاي سالانه بصورت خط مشي كلي به مدارس در شهريور هر سال جهت تنظيم جلسات ماهانه شوراي دبيران و ارسال فرم مربوطه

4. نظارت بر عملكرد مدارس در خصوص فعال سازي شوراي دبيران

5. اختصاص 50 امتياز از سوي اداره به فعاليت شوراي دبيران هر مدرسه و تعيين شوراي دبيران ممتاز – عالي – خوب و معرفي به كليه مدارس

6. صدور تقديرنامه و تشويقي ضمن خدمت براي 3 شوراي منتخب (60 ساعته)

تبصره : انجام تشويق اعضاء فعال شوراي دبيران مدارسي كه درجه ممتاز – عالي – خوب –تعيين در شهريور هر سال

7. كليه جلسات شوراي دبيران مي بايست در ساعات غيرآموزشي تشكيل و كسانيكه در جلسات حضور مي يابند بايد فرم حضور و غياب را امضاء نمايند و به ازاي هر جلسه 6 ساعت ضمن خدمت محاسبه و در دو مرحله يكي پايان بهمن ماه (30 ساعت) ديگري پايان تير ماه (30 ساعت) توسط مدير مدرسه نيست اسامي به اداره ارسال تا بعد از 30 روز ديگر گواهي ضمن خدمت از طريق استان صادر و تحويل افراد ذينفع خواهد شد .

8. كسانيكه در طول سال تحصيلي در خصوص بهينه سازي شيوه هاي تدريس دبيران و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي دانش آموزان دو طرح و ابتكار ارائه نمايند به مدير و دبير مربوطه در پايان اسفندماه هر سال پاداشي مناسب در نظر گرفته و به آنان اهدا مي شود .

9. مقالاتي كه به نحوي در رابطه با بهتر اداره نمودن جلسات شوراي دبيران و شيوه تدريس برتر ارائه شود در مجلات و روزنامه ها از طريق آموزش و پرورش به چاپ خواهد رسيد .

10. در هر مدرسه در اولين جلسه كه در اوايل مهرماه حداكثر تا 15 مهرماه تشكيل مي شود اداره جلسات شورا بدين گونه بايستي سازماندهي شوند .

الف) انتخاب دبير شورا ب) منشي شورا ج) مسئول پيگيري مصوبات

وظايف اعضاء هيئت رئيسه شوراي دبيران :

- دبير شورا : 

1. جدول زماني تشكيل جلسات شورا به دبيران 2. تعيين زمان جلسه با هماهنگي گروه 3 نفره برنامه ريزي مدرسه 3. تعيين وقت براي افرادي كه مي خواهند به ارائه نظر بپردازند . 4. دعوت از شخصيتهاي علمي بيرون از مدرسه براي فعالتر نمودن جلسات شورا 5. پيگيري برنامه پذيرائي از دبيران .

- منشي شورا :

1. ثبت كليه نظرات دبيران 2. تنظيم مصوبات جلسه 3. اخذ امضاء از كليه حاضرين 4. ارسال صورتجلسه شورا به اداره متبوع 5. ارائه تذكر در خصوص خارج بودن مطالب برخي دبيران از دستور جلسه 6. دريافت نظرات كتبي همكاران و ضميمه نمودن به صورتجلسه مسئول پيگير مصوبات . از بين دبيران فردي كه فرصت پيگيري مصوبات جلسه شورا را دارد بعنوان نايب رييس انتخاب مي شود تا با هماهنگي مدير مدرسه كليه موارديكه در متن صورتجلسه آماده است تحت پيگيري مي باشد براي محقق شدن نظرات كليه دبيران اقدام نمايد .

وظايف شوراي دبيران مدارس :

براساس ماده 15 آئين نامه اجرائي و آموزشي مدارس شوراي معلمان به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگي پيرامون مسائل آموزشي و پرورشي و اداري مدرسه تشكيل مي گردد كه با مشاركت و حضور فعال دبيران آموزش و پرورش مدرسه را تسهيل مي كنند كه عمده وظايف اين شورا عبارتند از :

ماده 15- به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگي در امور آموزشي، پرورشي و اداري مدرسه و تأمين مشاركت معلمان در حسن جريان آموزشي و پرورشي و اداري مدرسه، شورايي به نام شوراي معلمان با شركت همه معلمان، مربيان و مشاوران مدرسه تشكيل مي گردد . وظايف شوراي معلمان به شرح زير است :

1. نظارت بر همسويي برنامه ها و روشهاي كاري در چارچوب اهداف مصوب دوره تحصيلي و مفاد اين آيين نامه

2. مشاركت مؤثر و كارآمد در تهيه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه و همكاري در اجراي آن پس از تأييد شوراي مدرسه

3. بودجه بندي برنامه درسي با رعايت مقررات مربوط و ارائه آن به شوراي مدرسه جهت تأييد

4. بررسي و تبادل نظر پيرامون چگونگي افزايش اثر بخشي روش هاي تدريس

5. چاره انديشي براي تامين مشاركت فعال دانش آموزان در فرآيند آموزش و پرورش

6. تلاش در ارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي و پرورشي و بررسي علت افت تحصيلي دانش آموزان و برنامه ريزي براي كاهش آن

7. مشاركت در تنظيم برنامه هاي پرورشي، تقويت اعتقادات ديني و اخلاقي و آداب اسلامي در دانش آموزان

8. بررسي و تبادل نظر به منظور هماهنگ كردن نحوه تشويق و تنبيه دانش آموزان

9. بحث و تبادل نظر و اتخاذ تدابير مناسب در مورد مسائل آموزشي، پرورشي و انضباطي دانش آموزان و بهبود اداره مدرسه

10. بحث و تبادل نظر درباره محتواي كتاب هاي درسي و انعكاس آن به مسئولين ذيربط از طريق مدير مدرسه

11. تبادل نظر و هماهنگي در مورد نحوه استفاده از وسايل آموزشي، كمك آموزشي و كارگاهي

12. ارائه راهكارهاي مناسب براي ترغيب دانش آموزان به منظور انجام مطالعات درسي و غيردرسي

13. ايجاد هماهنگي در ارتباط با نحوه و ميزان تكاليف درسي دانش آموزان متناسب با نياز، استعدادها و علائق آنان

14. همكاري، برنامه ريزي و تصميم گيري در خصوص چگونگي تشكيل كلاسهاي فوق برنامه با مشاركت انجمن اولياء و مربيان و رعايت ضوابط مربوط

15. بررسي منابع آموزشي، كمك آموزشي و پرورشي و انتخاب و معرفي كتب، نشريات، نوارهاي صوتي و تصويري جهت استفاده در مدرسه با رعايت ساير مقررات

16. انتخاب نماينده يا نمايندگان شوراي معلمان براي شركت در شوراي مدرسه و انجمن اولياء و مربيان در اولين جلسه شوراي معلمان

17. تعيين پايه تحصيلي دانش آموزان مشمول ماده 43 آئين نامه و ارائه پيشنهاد به شوراي مدرسه

ماده 16- رياست شوراي معلمان به عهده مدير و در غياب مدير به برعهده نايب رييس است كه توسط شوراي معلمان تعيين مي شود . مدير مدرسه مسئول تعيين دستور جلسات و پيگير اجراي تصميماتي است كه توسط اكثريت اعضاي شوراي معلمان اتخاذ مي شود .

تبصره 1 – مدير مدرسه مي تواند در صورت لزوم از متخصصين تعليم و تربيت، معلمان بازنشسته، كارشناسان و مسئولين آموزش و پرورش و اولياي دانش آموزان جهت شركت در شوراي معلمان و تبادل نظر در زمينه هاي مربوط دعوت كند .

تبصره 2 – دبير شوراي معلمان در اولين جلسه توسط اعضاي شورا تعيين مي شود و موظف است خلاصه اي از مذاكرات يا تصميمات متخذه هر جلسه را ثبت نموده و به امضاي اعضاي شورا برساند .

تبصره 3 – شوراي معلمان مي تواند به منظور انجام بهتر وظايف خود نسبت به تشكيل گروههاي درسي و آموزشي اقدام نمايد .

ماده 17 – مديران مدارس موظفند اولين جلسه شوراي معلمان را حتماً قبل از بازگشايي مدارس و حداكثر تا ده روز پس از آن تشكيل دهند . جلسات شوراي معلمان حداقل هر ماه يك بار تشكيل مي شود .

3. رياست شوراي دبيران برابر ماده 16 آئين نامه اجرائي مدارس بر عهده مدير مدرسه و در غياب وي توسط نائب رئيس شورا كه از سوي دبيران انتخاب مي شود محول مي گردد .

4. انتخاب 8 كميته كاري از بين دبيران بدين شرح :

الف) كميته بررسي شيوه بودجه بندي و محتوي كتب درسي ب) كميته بررسي حقوق و منافع دبيران و دانش آموزان ج) كميته بررسي مسائل افت تحصيلي دانش آموزان د) كميته بررسي انتخاب روشهاي برتر تدريس هـ) كميته بررسي مسائل اخلاقي و انضباطي دانش آموزان
و) كميته فوق برنامه و تشويقات ز) كميته مسائل پژوهشي و تربيتي ر) كميته بررسي نحوه ارزشيابي و امتحانات از دروس .

تبصره 1 – هر كميته مي تواند از ساير دبيران كمك و همفكري گرفته تا در جلسات بطور فعال نظرات و پيشنهادات خود را ارائه نمايند .

تبصره 2 : كميته ها مي توانند بدون تشكيل شوراي دبيران با حضور چند نفر از افراد باتجربه گردهمائي مشورتي تشكيل تا از نظرات خوب آن افراد بهره بجويند .

تبصره 3 : 5 مسئول كميته طي نامه اي درخواست برگزاري جلسه شوراي دبيران فوق العاده را از مدير بنمايند مدير موظف است بر اساس اين تقاضا دستور تشكيل جلسه را صادر تا تمهيد مقدمات بعمل آيد .

تبصره 4 : جلسات فوق العاده نبايد در سال از 3 مورد بيشتر شود و حداقل در طول سال هر كميته بايد 6 جلسه جداگانه اختصاصي تشكيل و پيرامون مسائل تخصصي كميته خود بحث و تبادل نظر بعمل آورند و نظرات پيشنهادي اعضاي كميته را در جلسه شوراي دبيران بازگو نمائيد و متن صورتجلسات را به دبير شورا ارائه نمايند .

تبصره 5 : هر كميته موظف است يكي را بعنوان مسئول تعيين تا وي با همكاري ديگر اعضاء بتوانند نظرات خوب و ارزشمند را جمع آوري و بعنوان سخنگو در جلسه شوراي دبيران طرح نمايد .

تبصره 6 : هر كميته اي كه در جلسه شوراي دبيران مسئوليت پذير و فعال باشد در پايان سال بهترين كميته از سوي مدير مدرسه و مديريت اداره مبتوع مورد تشويق قرار خواهد گرفت .

تبصره 7 : هر يك از كميته ها با توجه به شرح وظايف خاص خود از حيطه تعيين شده جلسه برگزار و مطالب كميته خود را بصورت تخصصي جمع بندي تا در جلسه شوراي دبيران بعنوان يك كار علمي مطرح نمايند .

تبصره 8 : كليه دبيران هر مدرسه مي بايست در 8 كميته كاري تقسيم و در آن كميته اي كه عضويت پيدا كرده با هماهنگي مسئول كميته مسائل تخصصي محوله را پيگيري نمايند .

موانعي كه در جهت فعال شدن شوراي دبيران در گذشته وجود داشته و در فرم نظر خواهي دبيران بيان نموده اند عبارتند از :

1. در شوراي دبيران مطالب سودمند ارائه نمي شد .

2. معلمان شركت فعالي در جلسات آن نداشته اند .

3. برخي مديران مدارس نظرهاي خود را بر شورا تحميل مي كنند .

4. طرج و برنامه خاصي در اداره جلسات شورا وجود نداشته است .

5. هيچ انگيزه براي تشويق معلمين خلاق و مبتكر وجود ندارد و لذا معلمان خلاق چون مورد بي مهري قرار مي گيرند پويايي و تحرك خود را از دست مي دهند .

6. محور جلسات شوراي دبيران از قبل تعيين و ابلاغ نمي شود .

چگونه مي توان جلسات شوراي دبيران را پويا و فعالتر نمود :

گام اول :

تعيين گروه 3 نفره (برنامه ريزي و ارزشيابي) بمنظور تنظيم محتوي جلسات يكسال تحصيلي بايد از بين كادر آموزشي و اجرائي هر مدرسه يك گروه برنامه ريز تعيين و مشخص شود شامل: 1. مدير مدرسه 2. يك نفر از دبيران دروس علوم پايه (فيزيك، شيمي، رياضي، فني) 3. يك نفر از دبيران دروس علوم تجربي و انساني (دروس عربي – اجتماعي - تاريخ - جغرافيا – و …. )

تبصره 1 : اين گروه سه نفره مسئوليت طراحي محتوي جلسات ماهانه شوراي دبيران را
عهده دار مي شوند كه يا بصورت سالانه و يا بصورت فصلي تهيه و تنظيم و به اطلاع كليه دبيران مي رسانند .

تبصره 2 : تعيين و تاريخ جلسه – مكان جلسه – محتوي جلسه به عهده اين گروه 3 نفره برنامه ريزي مي باشد .

تبصره 3 : انتخاب دو نفر دبير بر عهده شوراي دبيران است كه در جلسه خردادماه هر سال اين افراد تعيين و به مدير مدرسه جهت برنامه ريزي و نحوه اداره جلسات شوراي دبيران در سال تحصيلي جديد را طراحي و در اولين جلسه به كليه دبيران مركز محتوي جلسات و وظايف هر دبير و يا هر گروه آموزشي هر درس تعيين و ابلاغ مي شود .

تبصره 4 : ارزشيابي از عملكرد دبيران و نحوه فعاليت آنان در شورا بر عهده اين گروه 3 نفره برنامه ريزي و ارزشيابي مي باشد و نفرات اول تا سوم افراد فعال هر ساله توسط اين گروه مشخص و جهت تشويق به اداره متبوع توسط مدير معرفي مي گردد .

چگونه مي توان انگيزش حضور معلمان در شوراي دبيران را افزايش داد :

1. دبيراني كه هيچ غيبتي در جلسه شوراي دبيران نداشته باشند از 100 امتياز ارزشيابي نمره 70 خواهند گرفت .

2. دبيراني كه طرح و برنامه در جلسات شورا بصورت مكتوب ارائه مي كنند 10 امتياز به امتياز رديف 1 افزايش مي يابد (حق تاليف امتياز بگيريد)

3. دبيراني كه بيش از 65% قبولي در تدريس خود (1 امتياز ديگر به بند1 ) اضافه خواهند گرفت.

4. دبيراني كه با مدير و معاونين مدرسه همكاري خوبي را در اجراي وظايف آموزشي – پرورشي داشته باشند 5 امتياز به مجموع نمرات ارزشيابي اضافه مي گردد كه در مجموع 100 امتياز ارزشيابي را اخذ خواهند نمود .

5. دبيراني كه دو طرح آموزشي و پرورشي به مدير مدرسه ارائه و به اداره توسط مدرسه انعكاس يابد بايد مورد تشويق كتبي قرار گيرند .

6. دبيراني كه دو طرح روش تدريس برتر را به مدير مدرسه ارائه و به اداره توسط مدرسه انعكاس يابد بايد مورد تشويق كتبي قرار گيرند .

7. دبيراني كه مشخص شود كه مسائل اخلاقي – انضباطي – درسي و رفتاري برخي دانش آموزان مشكل دار را برطرف مي كنند بايد مورد تشويق قرار گيرند .

8. دبيراني كه در تدريس درس خود از وسايل كمك آموزشي بيشتري استفاده مي كنند بايد مورد تشويق قرار گيرند .

9. دبيراني كه در سر كلاس هر هفته پرسش را در تدريس خود لحاظ كرده و بطور مرتب سئوال از دانش آموزان مي نمايند بايد مورد تشويق قرار گيرند .

10. دبيران خوش اخلاق كه رابطه خوبي با دانش آموزان برقرار مي كنند و مطالب خود را با
روش هاي جذاب به محصلين انتقال مي دهند بايد مورد تشويق قرار گيرند .

وظايف مهم هيئت رئيسه شوراي دبيران :

1. بوجود آوردن محيطي شاداب و آرام بدور از مسائل خشك اداري و آماده نمودن فضا براي حضور فعال دبيران در جلسات

2. تعيين راهكارهاي قابل پذيرش براي دبيران جهت حضور فعال در جلسات شوراي دبيران

3. تعيين نوبت براي هر كميته تخصصي جهت ارائه طرحها و نظرات خود

4. هدايت صحيح جرياني مذاكرات و بحث و تبادل نظر در جلسه شوراي دبيران

5. ارائه روشن بيني در جلسه پيرامون سئوالات مطرح شده توسط دبيران محترم در جلسات

6. در تعيين مكان جلسه تنوع و جذابيت محل مورد توجه قرار گيرد و گاه گاهي محل تغيير يابد .

7. محتوي جلسه از مسير اصلي خود خارج نشود .

8. ارائه خلاصه نظرات و بحثها در پايان جلسه

9. مصوبات پس از تنظيم در دفتر صورتجلسات در پايان قرائت تا در صورت تصويب امضاء نمايند .

10. سعي شود همه دبيران به نحوي در مباحث مطروحه شركت كنند و نظر خود را به شورا ارائه نمايند .

11. تعيين دو نفر ناظر بر فعاليتهاي محتوي شورا تا در صورت لزوم تذكر آئين نامه اي به اعضاء هيئت رئيسه شورا بدهند كه از مسير اصلي گفتگو ها و محتوي ابلاغي در جلسات خارج نشوند. اين دو نفر با راي كليه دبيران انتخاب مي شوند و فقط مسئوليت نظارت بر شورا را دارند.

12. اعضاء شوراي دبيران از بين خود بايد يك نايب رئيس – يك منشي – يك دبير شورا و دو ناظر و 8 نفر مسئول كميته ها را تعيين و به مدير مدرسه معرفي نمايند و برابر آئين نامه اجرائي مدارس ماده 16 رياست شوراي دبيران بر عهده مدير مدرسه مي باشد .

 


مطالب مشابه :


تقدیر دانش آموزی

خود با تکيه بر آراي دانش آموزان توانسته متن لوح تقدیر از دانش منتخب / ممتاز
دانش آموزان ممتاز

دانش آموزان ممتاز نامه سرگشاده جمعی از معلمین به رئیس متن تقديرنامه.
تجربه هاي مديران و معاونان

تا با يك روش صحيح دانشآموزان را و تقديرنامه و معرفي استخراج پرسش از متن
گزیده ای از تجربیات مدیران

تا با يك روش صحيح دانشآموزان را و تقديرنامه و معرفي استخراج پرسش از متن
تجربه هاي مديران و معاونان

تا با يك روش صحيح دانشآموزان را و تقديرنامه و معرفي استخراج پرسش از متن
مقاله ای درباره طرح فعال سازی شورای دبیران

تري به دانش آموزان عرضه در متن صورتجلسه سئوال از دانش آموزان مي
آشنايي با سوابق دكتر علي اصغر فاني

دريافت تقديرنامه از معاون رئيس طرح دوره تابستاني براي دانش آموزان متن نامه
مشاهیر لر را بیشتر بشناسیم: دکتر علی اکبر سیف پدر روانشناسی تربیتی ایران

يك سالة تربيت سرپرست سپاه دانش از سوي مؤسسة تقديرنامه تفكر در دانش آموزان و
زندگينامه علمي دكتر علي اكبر سيف

ولی در باطن از فرط حقارت به دامانم دو صد پیرایه بستند (فروغ) مشاوره
برچسب :