اصول وفنون طراحی سوالات استاندارد

اصول وفنون طراحی سوالات استاندارد

الف- مشخصات فنی سوال

1.اهداف مهم کتاب درکل آزمون موردتوجه باشد

2.چندسوال ازیک هدف تکرار نشود.

3.به تمام سوالات حیطه شناختی توجه شود.

4.بار سوال باتوجه به درجه دشواری وحجم پاسخ وارزش واقعی  سوال تعیین گردد.

5. سوالات ازنظر علمی صحیح باشد.

6.قسمتی ازسوال راهنمای پاسخ همان سوال یا سوالات دیگر نباشد.

7.صورت سوال واضح بوده وبرای همه دانش آموزان یک مفهوم را القاء کند.

8.انتظارخودرا ازدانش آموز مشخص نموده درصورت نیاز واحدمقیاس، میران دقت موردانتظاردرپاسخگویی مشخص شود.

9.زمان بندی آزمون منطقی باشد.

10.سوال انتخاب کردنی داده نشود.

11.نوع سوالات درحدامکان متنوع باشد(چندگزینه ای، تشریحی،صحیح وغلط،کامل کردنی، جورکردنی و...)

12.ترتیب قرارگیری سوال هب یکی ازروشهای سطوح حیطه شناختی ، فصول کتاب، درجه دشواری صورت گیرد.

13.درسوالات کامل کردنی تنها کلمه مهم حذف شود ودرهرجمله تعدادزیادجای خالی قرار نگیرد.جای خالی تاحدامکان درقسمت

پایانی سوال قرارگیرد.صورت سوال کامل کردنی عین جمله کتاب نوشته نشود.

14.درصورت طرح سوالات چندبخشی توجه به نکات زیر ضروری است:

الف-بخشهای سوال به یک هدف کلی مربوط شوند.

2-بندهای مختلف سوال با حروف الفبامشخص شوند.

3- بخشهای مختلف یکاسخ نداشته باشند.

4-پاسخ بخشهای مختلف به یکدیگر مربوط نباشد.

15. توجه به بار بندی وبودجه بندی کتاب.

16.درصورتی که هدف ارزشیابی میزان فهم دانش آموز است نه دقت محاسباتی ازاعداد ساده استفاده شود.

17.درسوالاتی که مبتنی برعقاید شخصی است ازدانش آموز خواسته شود تا دلایل وشواهد خودرابرای عقیده یاطرزفکرخودارائه

  کنند.

18.سوالاتی که جواب کوتاه بله یا خیردارند باکلماتی مانند چراوچگونه تکمیل گردند.

19.طول متن سوال با پاسخ متناسب باشد.

20.درصورت امکان ازواژه های چه کسی،چه وقت،کجا و...خودداری شده ودرعوض ازکلماتی مانند چرا،چگونه، وبه چه دلیل

  استفاده شود.

21.فضای کافی برای پاسخ درنظر گرفته شود.

22.ویژگیهای دانش آموزان مدنظرباشد.

 

ب – نگارش وادبیات سوال

1.ساده ومختصربودن سوالات بدون توضیحات غیرضروری،توضیحات ضروری درپرانتزدرج شود.

 

وضوح سوال

 

2.جملات منفی درمنفی اشتفاده نشود.زیرافعال منفی خط کشیده شود.

3.ازعلائم واصطلاحات رایج درکتاب استفاده شود

4.رعایت فاصله مناسب بین سوالات

 

زیبایی سوال

5.خوانابودن، کیفیف تایپ وتکثیر ووضوح ودقت نمودارها واشکال

6.مشخص بودن بارم هرسوال درسمت چپ برگه.

7.دستورالعمل لازم برای پاسخگوسس،نظیرنوع قلم، محل پاسخ.

 

سربرگ سوال

8.مشخص بودن تعداد صفحات وسوالات

9.مشخص بودن مدت زمان آزمون

10.صحیح ومتناسب بودن افعال.

 

نگارش سوال

 

11.رعایت نکات دستوری

12.املای صحیح

13.رعایت نشان گذاری ورسم الخط صحیح.

 

ج- کلید تصحیح

1.درست بودن کلیدتصحیح

2.به تمام قسمتهای نوشته شده بارم تعلق گیرد وتمام نمره به جواب آخرداده نشود.

منبع :  چهارگام اساسی درارزشیابی پیشرفت تحصیلی   


مطالب مشابه :


طراحی اوراق اداری

طراحی و چاپ ست اوراق اداری. سربرگ های طراحی شده برای نمونه (طراح: پروانه پایدار) ست اوراق
اولین مرکز تخصصی چاپ و طراحی کارت ویزیت، پوستر، سربرگ، آرم، لوگو بنر، فلکس و طراحی سایت

مرکز تخصصی طراحی و چاپ. چاپ ادیب. چاپ در سنندج کردستان ایران و عراق - سلیمانیه و هولیر
حس در معماری

shadow design - حس در معماری - طراحی ، دکوراسیون داخلی ، طراحی و چاپ آرم ، کاتالوگ ، سربرگ ، پاکت
اصول وفنون طراحی سوالات استاندارد

جغرافيا و دبیران - اصول وفنون طراحی سوالات استاندارد - Geography جغرافيا و دبیران سربرگ سوال. 8
اصول طراحی آزمون عملکردی

در این بخش قصد داریم اصول طراحی یک بنابراین بعد از اینکه سربرگ آزمون را تنظیم کردیم در
اصول طراحی سوالات امتحانی

.::ریاضی::. - اصول طراحی سوالات امتحانی - ریاضی یعنی : عشق به یک ، به واحد ، به خدای یکتا و رسیدن
اصول طراحی سوال امتحانی

معارف اسلامی - اصول طراحی سوال امتحانی - معارف اسلامی 1- مشخصات سربرگ رعایت شود .
اصول وفنون طراحی سوالات استاندارد

شعر و ادبیات و اطلاعات عمومی - اصول وفنون طراحی سوالات استاندارد 1- مشخصات سربرگ رعایت شود .
برچسب :