برآورد ارزش تفرجي پارك جنگلي النگدره با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط

سید هادی منفرد

چکیده:

نظر به اهمیت تفریح و تفرّج در سبد هزینه‌ی خانوار از یک‌سو و عدم‌ملاحظه ارزش اقتصادی کارکرد تفرّجی منابع‌طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان کالاهای غیربازاری، مطالعه حاضر با هدف ارزش‌گذاری اقتصادي تفرّج پارك جنگلی طبیعی النگدره گرگان صورت پذیرفت. اطلاعات پیمایشی از طریق تکمیل 342 پرسشنامه‌‌ی محقق‌ساخت طی دوره یک ساله منتهی به آبان 88 و در ایام مختلف سال از بازدیدکنندگان این پارک جمع‌آوری گردید. پرسش‌نامه‌ها مشتمل بر اطلاعات فردی، اجتماعی، اقتصادی و نظرسنجی بازدیدکنندگان بود. جهت محاسبه تمایل به پرداخت، از رهیافت ارزش‌گذاری مشروط (Contingent Valuation; CVM) استفاده شد که در آن، بازدیدکنندگان در معرض یک انتخاب دوگانه قرار گرفتند. این انتخاب دوگانه پذیرش و یا عدم‌پذیرش 2000 ریال به‌‌عنوان ورودیه مبنای پارک جنگلی النگدره در نظر گرفته شد. سپس اطلاعات در نرم‌افزارهای Excel و SPSS مورد تحلیل و مقایسه آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد 7/70 درصد افراد تمایل به اقامت شبانه در پارک النگدره دارند. مهمترین دلیل انتخاب پارک النگدره، استراحت و استفاده از هوای سالم بوده است. در مجموع، بازدیدکنندگان، کیفیت امکانات و خدمات پارک جنگلی النگدره را متوسط ارزیابی نمودند. بیشترین سطح رضایت به امنیت و کمترین آن مربوط به فروشگاههای مستقر در پارک بود. همچنین، تمایل به پرداخت زنان بیش از مردان بوده و میزان تحصیلات اثر مستقیم و معنی‌داری بر میزان تمایل به پرداخت افراد دارد. یافته‌ها نشان داد در صورت تعیین نرخ 1847 ریالی به‌عنوان ورودیه، میزان بازدید از پارک النگدره با میزان بُرد تفرجی این پارک به تعادل می‌رسد. در این حالت ارزش تفرجی سالیانه پارک النگدره 598453920 ریال (معادل 62925 دلار آمریکا) و ارزش تفرجی روزانه آن 1639600 ریال خواهد بود. علاوه بر این، برازش الگوي اقتصادسنجی لاجیت توسط نرم‌افزار تخصصی Eviews نشان داد که مبلغ ورودیه تأثیر منفی و درآمد اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای تفرجی پارک دارند. لذا ضمن تأیید قانون تقاضا (کشش قیمتی منفی)، این پارک در گروه کالاهای نرمال (کشش درآمدی مثبت) قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، میانگین تمایل به پرداخت، از طریق محاسبه سطح زیر منحنی تقاضای تفرّجی توسط نرم‌‌افزار Maple و انجام محاسبات تکمیلی استخراج گردید. بر این اساس، میانگین تمایل به پرداخت انتظاری بازدیدکنندگان برای هر بازدید 2413 ریال و ارزش تفرّجی سالانه هر هکتار پارک جنگلی النگدره 14194570 ریال محاسبه گردید که حاکی از ارزش قابل‌توجه تفرّجی این پارک می‌باشد. در پایان، با توجه به یافته‌ها، پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود به سیاستگزاران و برنامه‌ریزان ارائه گردید.

 کلمات کلیدی: ارزش تفرجی، ارزش‌گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، پارک جنگلی، النگدره گرگان

۱۳۸۹. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ۸۴ صفحه.

Etimation of Recreational Value of Alangdarreh Forest Park using a Contingent Valuation Method

Abstract:

Considering the importance of recreation and excursion in household's basket of expenditures, and not attention to economic value of recreational function for natural resources and environment as non-market goods, this study has conducted to derive the economic value of recreation for Alangdarreh natural forest park in Gorgan city, Iran. The survey data were collected from a 349 sample size by completing researcher-made questionnaires during one year ending October 2009 in various days from park visitors. Questionnaires included demographic, socio-economic and viewpoints of visitors. The Contingent Valuation Method (CVM) was used to calculate Willingness to Pay (WTP). Visitors faced to a dichotomous choice. This dichotomous choice was considered accepting or rejecting 2000 Rials as the base entrance fee for Alangdarreh forest park. Then, the data analyzed and compared in Excel and SPSS softwares. The results showed that 70.7 percent of people want to settle overnight in Alangdarreh park. The main reason for choosing Alangdarreh park has been rest and using well atmosphere. Altogether, the visitors evaluated quality of facilities and services of Alangdarreh forest park in moderate level. The maximum and minimum levels of satisfaction were for security and supermarkets located in the park, respectively. In addition, WTP of women was more than men; also, the education level had significant direct effect on the amount of WTP. Results revealed that determining 1847 Rials as entrance fee balances the number of visits to recreational carrying of this park. In this case, the annual recreational value of the Alangdarreh park was 598453920 Rials (equal 62925 U.S Dollars) and the daily recreational value would be 1639600 Rials. Additionally, the estimated econometrics Logit model through Eviews professional software indicated that entrance fee and income had negative and positive significant effects, respectively on recreational demand of park. So, it confirmed the law of demand (negative price elasticity), and this park is in normal goods (positive income elasticity). On the other hand, the average of WTP, through estimating the region under recreational demand curve was extracted by Maple software and additional calculations. On this basis, the average expectation WTP per visit was 2413 Rials and annual recreational value per hectare of Alangdarreh forest park calculated 15091928 Rials (1.75 value of wood products), which indicates the recreational considerable value of this park. Finally, some recommendations have been suggested to planners and policymakers to improve the present situation.

 

Keywords: Recreational Value, Contingent Valuation (CVM), Willingness to Pay (WTP), Forest Park, Alangdarreh, Gorgan

۲۰۱۰. In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M.Sc in Natural Resources-Forestry. ۸۴ p


مطالب مشابه :


نمونه ای از پرسشنامه کلاوسون در منطقه سرخه حصار

پرسشنامه ارزشگذاری اقتصادی پارک ملی سرخه حصار بازدید کننده محترم : با سلام، پرسشنامه ای که
دانلود پروژه آمار دبیرستان شماره 3

تحقیق آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی, دانلود پروژه های آماری جدید پرسشنامه دار سال سوم د,
نقش فضای سبز درارتقا ادراک مردم از منظر شهری

پارک ها و فضای سبز درارتقا ادراک مردم از منظردر مرکز و پیرامون شهر از روش پرسشنامه
برآورد ارزش تفرجي پارك جنگلي النگدره با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط

اطلاعات پیمایشی از طریق تکمیل 342 پرسشنامه‌‌ی محقق‌ساخت طی دوره یک ، این پارک در گروه
شادی خداوردیان

۱۳-آیا شما برای گردش به پارک پرسشنامه را به 60 نفر از دانشجویان مجرد و متاهل به صورت
بررسي رابطه‌ي بين سلامت سازماني و استفاده مدير از الگوهاي رفتار سازماني مدارس متوسطه نظري شهرستان خر

الف)پرسشنامه سلامت سازماني مدارس متوسطه (ohi) پارک علم و فناوری
پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون

پرسشنامه شخصیتی گری - پارک کردن در جایی که احتمال جریمه شدن وجود دارد، برایتان بی
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سری 3

مشاوره در انجام پایان نامه-پرسشنامه و مسئولین شهر شیراز از اجرای طرح کارت پارک در سال
برچسب :