سوالات تستی تکنولوژی و فرهنگ استاد فرامزیانی

1-بومي سازي كردن مربوط به كدام نوع تكنولوژي مي باشد؟

الف) تكنولوژي مدون                      ب)) تكنولوژي مناسب                                ج) تكنولوژي ميانه                               د) تكنولوژي ضمني

2-كدام نوع تكنولوژي، بشدت وابسته به تحقيق و توسعه است؟

   الف)) تكنولوژي سطح بالا                      ب) تكنولوژي ضمني                          ج) تكنولوژي نو                                  د) تكنولوژي مدون

3-اين نوع تكنولوژي معمولاً مبتني بر تجربه است . . .

  الف) تكنولوژي نو                        ب) تكنولوژي سطح پايين                            ج)) تكنولوژي ضمني                            د ) تكنولوژي عام

4-......... تكنولوژي است ، كه ثروت و خوشبختي خلق مي كند.

الف) پيشرفت                              ب)) مديريت                             ج) استراتژي                             د) كنترل

5-كداميك از موارد ،جزو منابع اصلي رشد اقتصادي درهر كشور محسوب مي شود؟

الف)پيشرفت فني                           ب)خلاقيت                              ج) نيروي كار ماهر                     د))گزينه الف و ج

6-كدام تعريف صحيح مي باشد؟

الف)) نوآوري نسبي است                    ب) ثروت اصلي ترين عامل توليد تكنولوژي است                            ج) تكنولوژي كليد توسعه است                          د) گزينه ب و ج

7-كداميك از موارد زير از عوامل موثر در انتقال موفقيت آميز تكنولوژي به كشورهاي درحال توسعه است؟

الف) تعامل چهره به چهره دارنده وگيرنده تكنولوژي                        ب)) دردسترس بودن بازار كافي                     ج) مذاكره وشناساندن                           د ) گزينه الف و ج

8-ملاكهاي انتخاب تكنولوژي مناسب كدامند؟

الف)امنيت كارايي                          ب)كيفيت سودمندي                                     ج) استقلال محيط زيست                                  د)) گزينه ب و ج

9-دليل استفاده كشورهاي درحال توسعه از تكنولوژي ميانه چيست؟

الف) شرايط لازم براي توسعه تكنولوژي پيشرفته ومدرن را ندارند                                    ب)جلوگيري ازتمركز سرمايه ها در صنعت بزرگ

ج) جلوگيري از قطع رابطه سريع و ناگهاني با گذشته                                                       د)) همه موارد صحيح است

10-كداميك، از روشهاي انتقال تكنولوژي به حساب نمي آيد؟

الف) سرمايه گذاري مشترك                     ب) جلب سرمايه گذاري خارجي                             ج) ايجاد صنايع مونتاژ و اتصال قطعات منفصله                            د)) هيچكدام

11-كداميك از موارد زير صحيح نمي باشد؟

الف)در جوامع كشاورزي فرآيندي به نام ذخيره انرژي وجود ندارد                                                                          ب) يكي از آثار ارزشمند فناوري درعرصه انرژي گسترش شبكه كشاورزي بود

ج))درجوامع كشاورزي مقدار انرژي بدست آمده بيشترازموادي است كه درفرآيند تبديل انرژي مصرف ميشود            د) گزينه الف و ب

12-در جوامع كشاورزي بطور معمول قدرت در دست .......... قرار گرفته است؟

       الف)) اشراف زمين دار                                      ب) دهياران                                   ج) شوراها                                      د) آبداران

13-شاخص ترين مشخصه اصلي فرهنگ صنعتي ، ............. است.

        الف) اقتصاد                                     ب)) تكنولوژي                                            ج) پيشرفت                                     د) نيازهاي انساني

14-دكتر شريعتي كدام عامل را باعث بوجود آمدن تمدن جديد و تبديل اروپا ازحالت راكد به حالت متحرك مي داند؟

     الف) عامل ديني ومذهبي                            ب) عامل تكنولوژي                               ج)) عامل اقتصادي                           د) عامل جمعيتي

15-عاملي كه سبب انبوهي جمعيت و دگرگوني بافت اجتماعي شد كدام است؟

        الف)) تكنولوژي صنعتي                                 ب) اقتصادي و فكري                              ج) تكنولوژي دين و ارزشها                               د) همه موارد

16-كداميك از افراد زير، خشونت و فساد را ازپيامدهاي رويارويي ارزشهاي سنتي وديني با ارزشهاي تكنيكي ميداند؟

          الف) الوين تافلر                                    ب))هانتينگتون                                          ج) روژه گارودي                          د) دكتر شريعتي

17-مهمترين عضو گمشده تاريخي و واماندگي تاريخي ايرانيان كدام است؟

          الف)شكست هاي پي درپي ايرانيان در برابر قدرتهاي خارجي                              ب) فرهنگ                                 ج)) مديريت                             د) تكنولوژي

18-به عنوان دوران ورود ايران به وادي توسعه صنعتي نام برده مي شود؟

           الف) دهه اول حكومت محمدرضا پهلوي                                           ب) ازهم پاشيده شدن شالوده بخش خصوصي در ايران

          ج) سالهاي انتهايي دهه 1320 خورشيدي                                       د)) سقوط حكومت قاجار و ظهور رضا خان

19-فقر زدگي جوانان پيامد كدام نوع گسست است؟

         الف))گسست سني                               ب)گسست طبقاتي                              ج) گسست جنسيتي                               د) گسست مهاجرتي

20-اين گسست را مي توان در روابط بسيار متناقض و پيچيده زنان و مردان در جامعه كنوني ما مشاهده كرد!

         الف) گسست طبقاتي                          ب))گسست جنسيتي                            ج)گسست مهاجرتي                                د) گسست سني

21-كار خلاقي كه بطور منظم براي افزايش ذخيره علمي ودانش فني انجام مي شود?

             الف) گسترش فناوري                       ب) آموزش                                       ج)تغيير مشخصه هاي فرهنگي                 د)) تحقيق و توسعه

22-اساس حركت و فعاليتهاي فردي و اجتماعي يك قوم محسوب مي شود !

             الف)تغيير مشخصه هاي فرهنگي                   ب) تغيير در رفتار عمومي ملت                        ج))  باورها و ارزشهاي فرهنگي                                   د) عناصر فرهنگي

23-بوجود آمدن بحرانهاي ناشي ازتنشهاي بين المللي و بالا رفتن خطر تحريم ها و فشارهاي جهاني مربوط به كداميك از موارد زير مي شود؟

      الف)بحران هويتي عمومي در جامعه                                                       ب)تعارض ميان سنت و مدرنيته

      ج))ديدگاههاي محدود ملي گرايانه در رابطه با تعامل جهاني                    د) گزينه الف و ج

24-پيدا شدن حوزه هاي ابهام و انحرافهاي شناختي نتيجه عملي ................. است.

        الف)) گسست ها                          ب)تغيير مشخصه هاي فرهنگي                               ج)تعارض ميان سنت و مدرنيته                              د)تكنولوژي

25-يكي از مواردي كه شهرها راازبدست آوردن هويتي مشخص ورشد شهروندي بازداشته است ................،ميباشد.

     الف) گسست حوزه عمومي و خصوصي                          ب)) ورود گسترده مهاجران روستايي به شهرها                           ج) دموكراتيزه شدن جامعه                               د) گزينه ب وج

26-............. و ............. دومحصول فعاليت هاي تحقيق و توسعه مي باشند.

       الف) علم  و صنعت                                   ب) پيشرفت  و توسعه                                     ج) تكنولوژي و توسعه                            د)) علوم  و تكنولوژي

 

27-فرآيند تحقيق و توسعه عبارتست از ................

      الف) شناسائي استعداد وآفرينش                                ب) طراحي و توليد                                      ج) پيدايش انديشه ها                                   د)) همه موارد

28- آموزش در جهان درحال توسعه مبتني بر  ............... است.

         الف) تحقيق                                               ب) تربيت                                                   ج)) ترجمه                                                   د) پژوهش

29- چه چيزي به عنوان زيربناي تكنولوژي دانسته شده ؟

           الف)) تحقيق وتوسعه                               ب) اقتصاد                                                    ج) صنعت                                                  د) آموزش

30- اساس حركت و فعاليت هاي فردي و اجتماعي يك قوم كدام است؟

       الف)تجربه                                         ب)) باورها و ارزشها                                           ج)علم و اگاهي                                            د) عوامل محيطي

31- براي تغيير در رفتار عمومي يك ملت ابتدا بايد كدام مولفه را تغيير داد؟

       الف) مشخصه هاي فرهنگي                             ب) باورها و اعتقادات عمومي                                ج) آموزش                                      د)) گزينه الف و ب

32- صاحب نظران ،درمباحث توسعه پيش از دهه 80 ميلادي، بركدام بعد توسعه تاكيد مي ورزند؟

         الف) اجتماعي                                         ب)) اقتصادي                                               ج) فرهنگي                                              د) تكنيكي

33- عناصر لازم در فرهنگ توسعه شامل چه مواردي مي شود؟

        الف) عقل گرايي و تنوع طلبي                           ب)) فردگرايي  و  فزون طلبي                               ج) قانون گرايي  و  مصرف گرايي                                    د) گزينه الف و ج

34- كداميك از افراد زير  موسس تفكر پوزيتيويسم مي باشد؟

           الف)) كنت                                         ب ) ماركس                                 ج) ماكس وبر                                       د) دوركيم

35- يكي از عناصر مهم وموثر در توسعه اقتصادي در غرب ، از زمان ظهور يومانيسم كدام است؟

      الف)) خواست مردم براي اصلاح شرايط وكسب ترقيات مادي                                             ب)  باور جمعي انسانها به علم تجربه وتعقل

        ج) تزريق باورها و ارزشهاي فرهنگي مناسب                                                                     د) ارائه راه حل هاي تكنيكي از سوي صاحب نظران

36- براي دست يافتن به توسعه بايد قواعدي را پذيرفت و ................... را داخل و ......................... را خارج نمود .

     الف ) اعتقادات و ارزشهايي  -  باورها و بايدهايي                                                ب) تكنولوژي و دنياگرايي  - فرهنگ ديني و تجربه گرايي

     ج)) باورها و بايدهايي  - اعتقادات و ارزشهايي                                                   د) فرهنگ ديني وتجربه گرايي تكنولوژي و دنياگرايي

37- عمده ترین وجدی ترین نمایی که ازحوادث دوره پیش از انقلاب صنعتی وجود دارد،رویداد عظیم ........... است.

      الف) انقلاب فرهنگی                                         ب) نوگراییی                                   ج)جهانی سازی                                  د)) رنسانس

38- کدام تفکر عملا باآشتی تفکر دینی و تفکر علم باورانه هم به حیات مذهب وهم به گسترش فرهنگی رنسانس مدد رساند؟

      الف)تفکر کاپیتالیزم                                  ب)تفکر کومونیزم                                      ج) تفکر مارکسیزم                                 د)) تفکر پزوتستانیزم

39- کتاب اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه داری مربوط به چه کسی می باشد؟

                 الف) مارکس                                     ب)) ماکس وبر                                          ج) گابریل تارد                                    د) لرنر

40- وی به عنوان بنیان گذار شکل نوین از پروتستان بود؟

                  الف))کالوین                                   ب) کنت                                     ج) دورکیم                                    د) هنری کربن

41- جغرافیای فکری متعلق به چه کسی می باشد؟

            الف) آگوست کنت                              ب) مارکوزه                                  ج)) ماکس وبر                              د) مک لوهان

42- مجموعه اعتقادات و ارزشهایی که به عنوان ضمیر ناخودآگاه جامعه ،حرکات و رفتارهای اجتماعی افرادجامعه را در راستای پیشرفت وتوسعه تسهیل می بخشد؟

           الف) فرهنگ دینی                              ب) تمدن صنعتی                             ج) علوم طبیعی                         د)) فرهنگ توسعه

 

 

43- کدام انقلاب زمینه ساز انقلاب های مدرن در قرن های حاضر شد؟

         الف) انقلاب فکری                                 ب)) انقلاب صنعتی                            ج) انقلاب فرهنگی                                    د) هیچکدام

44- کدام جمله صحیح نمی باشد؟

     الف) وجود تکنولوژی بدون انسان اساساً منتفی است                                              ب) مخترعان اولیه تکنولوژی ،خود تصویر نهایی چنین موجودی را نداشتند

     ج) فلسفه تکنولوژی در ذات تکنولوژی است                                                           د)) تکنولوژی تفکر وفرهنگ نیست بلکه ابزار است

45- موسس تفکر پروتستان چه کسی بود؟

           الف)) لوتر                                  ب) تیلور                                  ج) آگوست کنت                                د) کالوین

46- عبارت «جهان و دنیا روبه پیشرفت است وهر پیشرفتی عملاً مطلوب است» مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

             الف))جبریت گرایی تاریخی                                    ب) اتوپیاگرایی                                      ج) انسانگرایی دین زدا                                      د)دنیا گرایی

47- مفهوم مهندسی اطلاعات توسط چه کسی ودرچه سالی بنیان گذاری شد؟

      الف)هاولند 1949                               ب) شانون 1942                                    ج) هاولند 1942                               د)) شانون 1949

48- معنای انسان مدار اطلاعات در تکنولوژی پیشامدرن ،کدامیک از موارد زیر می باشد؟

         الف) نوشتن و خواندن توسط الفبا                                                                ب) انتقال سیگنالهای الکترونیکی       

 ج) آنچه میتوان توسط رسانه های الکترونیکی به انجام رساند                                د)) متن و کتاب

49- کدامیک از موارد زیر در رابطه با تمایز سه گانه بورگمن در مورد اطلاعات صحیح می باشد؟

           الف) اطلاعات برای واقعیت (علوم طبیعی)                                                             ب)) اطلاعات به مثابه واقعیت (بازنمایی های محاسباتی)  

            ج) اطلاعات درمورد واقعیت (طراحی های مهندسی)                                              د) اطلاعاتبهمثابهواقعیت (طراحی های مهندسی)   

50- در سال .......... ، عناصر بنیادین سازنده واقعیت (ماده،انرژی،اطلاعات) توسط ......... اعلام شد.

              الف) 1942  شانون                                  ب)) 1948 واینر                               ج) 1942 واینر                                          د) 1948  شانون

51- لازمه ارتقاء تکنولوژی چیست؟

              الف) استفاده از فرستها جهت آموزش و رشد خلاقیت کودکان                              ب) ایجاد ذهن جستجوگر و متفکر در کودکان ونوجوانان

              ج) ترویج وسایل سرگرم کننده و تفریحی سالم                                                  د)) همه موارد

52- در رابطه با موضوع جهاني شدن ، كدام جمله مربوط به« هنرز » مي باشد؟

        الف)) فرآيند جهاني شدن فرصت و زمينه ظهور ديگر فرهنگها را بوجود مي آورد                                                      ب)جهاني شدن به نوعي منشاء تنوع فرهنگي و جامعه چندفرهنگي است  

        ج)جهاني شدن فرآيندي را بوجود مياورد كه متن واحدي رابصورت استاندارد به همه جهان صادر كند                          د) گزينه الف و ب

53- به عقيده موريتاني يكي از عواملي كه در قدرت تكنولوژيكي ژاپن موثر واقع شد كدام است؟

       الف)تحولات فرهنگي                             ب) سنت نظامي گري حاكم بر ژاپن                                  ج)) اولويتي كه به خط توليد داده شد                               د) توسعه اقتصادي

54- اين جمله مربوط به كدام انديشمند است؟ « مردمي كه مبداء ومقصد سفر خودرا ندانند نميتوانند ابزارهاي لازم براي كاميابي درسفر را بسازند »

      الف) موريتاني                                         ب) شانون                                   ج)) تارو                                   د) لوتر

55- در تفكر بيكني ، دانش يا معرفت مترادف است با ............

        الف) فرهنگ                                          ب)) قدرت                                       ج) توسعه                                  د) فطرت

56- به عقيده كداميك از انديشمندان، تخريب انسجام و هماهنگي بين انسان و خداوند موجب عدم توازن انسان و طبيعت شده است؟

       الف) آگوست كنت                              ب) دكتر شريعتي                                               ج) ژيرار                                 د)) سيد حسين نصر

 

57- كدام جمله مربوط به « ژيرار » مي باشد؟

    الف)) توسعه فرهنگي شرط اصلي توسعه تكنولوژي است                                               ب) غايت آدمي عمل است و غايت معرفت ، فايده

     ج) انسان تنها موجود زنده اي است كه گذشته حال و آينده دارد                                        د) تكنولوژي و توليدات صنعتي هر كشور محصول فرهنگ آن كشور است

58- «مردم در هر كجاي دنيا باشند بصورت فزاينده تحت اشراف بازار جهاني قرار ميگيرند» نظريه كدام ديدگاه مي باشد؟

     الف)) ديدگاه افراطي گراها                                ب) ديدگاه امپرياليسم فرهنگي                                     ج) ديدگاه جهاني شدن                                د) ديدگاه ميانه

59- كدام تكنولوژي جديد است كه در هنر قرن بيست و يكم موثر خواهد شد؟

     الف) اينترنت                                            ب) رسانه                                       ج) ماهواره هاي مخابراتي                                         د)) كامپيوتر

60- كداميك از هنرمندان ، تكنولوژي را در عالم هنر با درايت به كار گرفته اند؟

      الف) جني هولزر                                     ب) دان فلدوين                                 ج)روبي كونال                                                        د)) گزينه الف و ب

61- مديران تكنولوژي، فرهنگ را يك عامل پنهان و يك تمهيد نامنسجم براي .................. مي دانند.

     الف) توسعه اقتصادي                                        ب)) توسعه تكنولوژي                                      ج) توسعه صنعتي                           د) فرآيند جهاني شدن

62- «انسان در تكنولوژي خدا مي شود» مربوط به كدام نظريه است؟

      الف) نظريه توسعه تكنولوژي                          ب)) نظريه ابزاري تكنولوژي                           ج) نظريه بنيادي تكنولوژي                   د) نظريه قدرت تكنولوژي

63- كدام ويژگي يك فرهنگ فرصتي براي عرض اندام در دنياي مجازي اينترنت را فراهم مي كند؟

        الف) فرا ملي بودن                                ب) فراگير بودن                               ج) پيوستگي                                       د)) همه موارد

64- بعضي از صاحب نظران رسانه، دوره جديد از تاريخ رسانه ها را به عنوان ................... مطرح كرده اند.

        الف)) عصر ماهواره                                ب) عصر ديجيتال                                  ج) عصر تلويزيون                               د) عصر تكنولوژي

65- اين متن مربوط به مقاله كدام انديشمند مي باشد؟«ادبيات ايران با الهام از آرمانهاي عظيم انساني و با مداومت مردمان اين سرزمين در زندگي معنوي همانند ادبيات يونان و رم داراي ارزش جهاني شدن است».

      الف) هنري كربن                                     ب) امرسون                                 ج)) رنه گروسه                                     د) مانتسوني

66- طبق نظر طرفداران كدام ديدگاه، جهاني شدن طرح از پيش تعين شده غرب براي تحميل فرهنگ و روش زندگي خويش بر ديگر مردم جهان است؟

      الف) ديدگاه ميانه                                         ب) افراط گراها                         ج)) امپرياليسم فرهنگي                          د) همه موارد

67- در بحث جهاني شدن ، با ............... حوزه آشنايي و مدار توجه به سوي فرهنگهاي بومي كشيده مي شود .

        الف) فشردگي روابط اجتماعي                                  ب)) گسترش جوامع فرهنگي                                      ج)انتقال عناصر فرهنگي                                     د) آموزش همدلي و تفاهم

68- «جهاني شدن قطعاً منجر به فرهنگ يكپارچه جهاني تحت حاكميت آمريكا مي شود» مربوط به كدام يك از ديدگاههاي جهاني شدن است؟

      الف)) ديدگاه افراط گراها                            ب) ديدگاه امپرياليسم فرهنگي                                                ج) ديدگاه ميانه                                            د) هيچكدام

69- « لازمه گسترش جهاني شدن،بوجود آمدن فرهنگ يكپارچه جهاني است» مربوط به كداميك از ديدگاههاي جهاني شدن مي باشد؟

       الف) ديدگاه امپرياليسم فرهنگي                      ب)) ديدگاه افراط گراها                                                  ج) ديدگاه ميانه                                    د) گزينه الف و ج 

70- بر اساس نظريه ................. جهاني شدن فرهنگ ، همان صدور كالاها ارزشها و اولويتهاي روش زندگي غرب است .

      الف) اسميت                            ب) افراط گراها                                                    ج) فيدرستون                             د)) امپرياليسم فرهنگي

71- استفاده از هنر و ادبيات براي ارسال پيامهاي پالايش يافته در جوامع مختلف ، متناسب با ................... در همان جامعه مي باشد.

       الف) الگوهاي فرهنگي                                      ب) پيشرفت فرهنگي                                        ج)) ابزارهاي ارتباطي                                         د) تكنولوژي موجود

72- باتوجه به كداميك از موارد زير ، فرهنگ ايراني داراي توان بالقوه فراواني براي حظور در عرصه جهاني و ارائه ويژگي هاي فرهنگي اش مي باشد ؟

     الف)تاريخ كهن ايران                                 ب) موقعيت خاص جغرافيايي                                        ج) ويژگي هاي پربار و غني ادبي                                      د)) همه موارد

73- در يك جامعه سنتي ، پيامها بيشتر به چه شكلي مي باشند؟

       الف) گفتاري                               ب) شفاهي                                   ج)) گزينه الف و ب                                  د) نوشتاري

74- تلويزيون به عنوان رسانه از طريق چه عامل يا عواملي مي تواند اثرات بلند مدت و مطلوب بر جامعه مخاطبانش بگذارد؟

       الف) استمرار ارتباط                                    ب) ميزان پوشش                                         ج) تنوع شبكه ها                                 د)) همه موارد 

75- كداميك از موارد زير از ويژگي هاي كانال هاي ماهواره اي مي باشد؟

     الف)) فردگرايي در برابر جمع گرايي                                     ب) گفتگو در برابر تك گويي                                ج) حمايت فردي در برابر حمايت عمومي                                   د) گزينه ب و ج

76- كداميك از نظريه پردازان به نوعي عامل فرهنگي را موثرتر از اقتصاد مي دانند؟

      الف)ماركس                                                ب) روژه گادوري                                                ج) گرامشي                                        د)) گزينه ب و ج

77- به عقيده آلتوسر ، وسايل ارتباط جمعي جزو كدام نوع ابزارها شمرده مي شود؟

       الف) ابزارهاي تفوق يا هژموني سرمايه داري                                                        ب)) ابزارها و دستگاههاي ايدئولوژيك سرمايه داري

         ج) ابزارهاي حفظ و باز آفريني فرهنگ                                                               د) ابزارها ي تحميل فرهنگ سرمايه داري

78- به عقيده گرامشي عوامل اصلي حفظ و انتقال و بازآفريني فرهنگ و تحكيم ايدئولوژي حاكم برجوامع كدامند؟

          الف) نهادهايي مثل خانواده و مدرسه                                    ب) دستگاههاي ايدئولوژيك                                         ج) وسايل ارتباط جمعي                                    د)) همه موارد

79- نيكولاس پولانزاس در انتقاد به نظريه هاي آلتوسر در مورد دستگاههاي ايدئولوژيك چه نقصي را وارد كرده است؟

      الف) توجه نكردن به دستگاههاي اقتصادي                                  ب) عدم بررسي عميق موضوع                               ج)) گزينه الف و ب                                 د) عدم بررسي اقتصادي موضوع

80- دالاس اسميت در آثار خود نقش وسايل ارتباط جمعي جوامع سرمايه داري را در .................... تجزيه تحليل كرده است.

      الف)) سلطه جويي سياسي                            ب) مطالعات انتقادي                                 ج) جبرگرايي اقتصادي                               د) سلطه جويي اقتصادي

81- چه كسي به عنوان آخرين جانشين اعضاي اصلي مكتب فرانگفورت به شمار مي آيد و به چه لقبي مشهور است؟

    الف)) هابر ماس هگل قرن 20                                ب) رايمون ويليامز هگل قرن 20                                     ج) هابر ماس هگل قرن 21                                د) رايمون ويليامز هگل قرن 21

82- «فضاي عمومي» كتاب مشهور كدام انديشمند است؟

     الف) پولانزاس                                          ب))هابرماس                                       ج) دالاس اسميت                                  د) گرامشي

83- صنايع فرهنگي همان ........................ مي باشد.

        الف) فرهنگ توده اي                              ب) فرهنگ جهت داده شده                             ج) فرهنگ غير خودجوش                                 د)) همه موارد

84- در جهان امروز خرسندي و خوشبختي فرد تحقق نمي يابد بلكه در روند تاريخي با زوال فرديت انسان همراه است و اين زوال به شكل ....................است.

      الف) يكپارچه شدن آگاهي به وسيله ارتباطات هدايت شده                                                         ب) ناچيز شمردن خصلت و كيفيت فرد در تحول اشكال توليد

      ج) دگرگوني در ساختمان رواني انسان به دليل اجتماعي شدن يكپارچه انسانها                           د)) همه موارد

85- از نظر آدرنو ، تنها راه آزادي و رهايي انسان از نظام سلطه در جهان معاصر چيست؟

      الف)) گريز                                                        ب) عقلانيت                                                      ج) آگاهي                                         د) خلاقيت

86- كتاب « انسان تك ساحتي » مربوط به كدام انديشمند است؟

       الف) آدرنو                                                       ب) ويليامز                                                         ج)) ماركوزه                                      د) هابر ماس

87- كدام مورد صحيح نمي باشد؟

 الف) كنش استراتژيك به تعقيب حساب شده منفعت شخصي مربوط مي شود    

 ب)) در كنش ارتباطي كنش هاي افراد ازطريق حسابگري هاي خودخواهانه رسيدن به موفقيت انجام مي گيرد

 ج) دركنش ارتباطي كنش افراد درگير از طريق كنش هاي تفاهم آميز هماهنگ مي شود

 د) در كنش استراتژيك دو يا چند نفر در تعقيب يك هدف ، كنش معقولانه و هدفدار خود را هماهنگ مي كنند

88- مسئله اصلي و عمده مردم فقير جهان كه در مناطق توسعه نيافته سكونت دارند چيست؟

      الف) بيكاري                                          ب)) ادامه بقا                                       ج) نبود وسايل ارتباطي                                      د) نبود امكانات رفاهي

89- ..................... را به قوّت مي توان مقدمه توسعۀ اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي و مؤخر توسعه در سطح ملي قلمداد كرد.

       الف)) توسعه روستايي                          ب) توسعه صنعتي                              ج) توسعه تكنولوژي                                           د) توسعه شهري

90- كدام مورد صحيح نمي باشد؟

   الف) پيشرفت و توسعه وسايل ارتباط جمعي و اطلاع رساني با توسعه اقتصادي و اجتماعي مكمل و لازم و ملزوم همديگرند

   ب) لرنر ، لازمه دگرگوني را سه تحرك جغرافيايي ،اجتماعي و رواني افراد مي داند

   ج)) دستيابي سريع به افزايش درتوليدات كشاورزي و صنعتي از اهداف توسعه نمي باشد

   د) ايجاد فرصتهاي شغلي براي كارگران و بيكاران فصلي و دائمي از اهداف توسعه مي باشد

91- لرنر ، در كتاب خود، تجدد و نوگرايي را با چه متغيرهايي در ارتباط ميداند؟

      الف) مشاركت اجتماعي و فرهنگي مردم                                    ب) گسترش سواد                                  ج) افزايش ميزان شهرنشيني                                    د)) گزينه ب و ج

92- به عقيده دكتر معتمدنژاد ، وسايل ارتباط جمعي چه نقشي را ايفا مي كند؟

     الف) آگاهي دهي                                            ب) نظارت                                             ج) راهنمايي و آموزش                                             د)) همه موارد

93- كداميك از موارد زير  از ويژگي هاي وسايل ارتباط جمعي مي باشد؟

    الف)تحت پوشش قرار دادن مخاطبان متنوع وگوناگون در مجموعه هاي گسترده جغرافيايي                           ب)سرعت در اطلاع رساني

    ج) دقت و ظرافت زياد دراطلاع رساني                                                                                                       د)) همه موارد

94- استفاده از تكنولوژي ارتباطي در فرآيند توسعه ابتدا با استفاده از كدام وسيله آغاز شد؟

    الف)) راديو                                               ب) تلفن                                              ج) تلويزيون                                       د) روزنامه و نشريات

95- حجم كم و داشتن نيروي فراوان و دامنه انتشار وسيع و قابل استفاده بودن آسان از ويژگي هاي كدام وسيله ارتباطي مي باشد؟

   الف) ماهواره                                           ب)) راديو                                               ج) روزنامه                                          د) اينترنت

96- كدام رسانه ارتباطي، در روند توسعه ملي بسياري از كشورها نقش اصلي  را به عهده داشته است؟

    الف) ماهواره                                         ب)) تلويزيون                                           ج) اينترنت                                         د) راديو

97- اولين نشريه روستايي چه نام داشت و در چه سالي شروع به انتشار نمود؟

    الف) نشريه فلاحت مظفري 1311                              ب) نشريه كشاورز 1289                                 ج)) نشريه كشاورز 1311                       د) نشريه فلاحت مظفري 1289

98- بهترين روش جهت اجراي برنامه هاي توسعه در جوامع سنتي و روستايي كداميك از موارد زير مي باشد؟

     الف)) ترويج و ارتباط رودرروي كارشناسان با مردم                                         ب) ترويج برنامه هاي مربوط به بهبود وضعيت زندگي 

      ج) استفاده از عكس و تصاوير زياد در نشريات                                              د) انتشار مجلات مخصوص  روستائيان

99- در جوامع سنتي ، مخاطبان چگونه پيامهاي رسانه اي را رد يا مورد تاييد قرار مي دهند؟

    الف) به افراد مرجع رجوع ميكنند                                  ب) به رهبران فكري مراجعه ميكنند                              ج) بدليل فقدان سواد،بابدبيني به برنامه ها مينگرند                                  د)) گزينه الف و ب

100- كدام كشور ، پخش مستقيم ماهواره اي را از اواسط دهه 1980 به منظور ارتقاي سطح تحصيلي مردم روستايي  آغاز كرد؟

    الف) روسيه                                                             ب) هند                                                      ج) آمريكا                                    د)) چين

101- دولت ايتاليا نخستين تجربه استفاده وسيع از راديو را در چه سالي آغاز كرد؟ 

     الف)) 1933                                      ب) 1950                                                 ج) 1953                                     د)1943

102- در بحث برنامه هاي ارتباطي براي توسعه در جهان ، اقتصاددانان به ............... و دانشمندان به ..................... و جامعه شناسان به ................ توجه دارند.

        الف) قدرت كميت كالا كاركرد اجتماعي                 ب) كميت كالا   قدرت كاركرد اجتماعي                   ج) توليد توسعه ارتباطات توسعه فرهنگي                        د) توليد   قدرت -  توسعه فرهنگي

103- كداميك از رسانه ها به عنوان رسانه سرد مي باشد؟

      الف) روزنامه                                       ب)) تلويزيون                                                     ج) راديو                                          د) اينترنت            


مطالب مشابه :


معرفی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ وهنر ارومیه

مرکزآموزش علمی کاربردی فرهنگ دانشگاه جامع علمی كاربردي فرهنگ و هنر ارومیه.
جزوه هنر وارتباطات

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه
نمونه سئوالات درس رسانه شناسی

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه
فاز اول ساختمان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه افتتاح شد

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه در
امتحان میان ترم رسانه شناسی

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه حوزه رسانه و ارتباطات. دانشگاه علمی کاربردی
سوالات تستی تکنولوژی و فرهنگ استاد فرامزیانی

فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر
گزارش اجمالی از فعالیت های مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر ارومیه

عالی فرهنگ و هنر ارومیه علمی و کاربردی خود را موجود در دانشگاه ها و مراکز
جزوه اقتصاد و فرهنگ استاد شفیع بهرامیان

دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر ارومیه امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و
برچسب :