لیست دروس ارایه شده رشته حقوق دانشگاه آزاد مهاباد( نیمسال اول 92-91 )

لیست دروس ارائه شده


نام درسواحد
باقي ماندهساعت کلاسساعت امتحانت امتحاننام استاد

آيات الاحکام 1.0
60شنبـــــه17:00 16:0014:00 08/11/91 کاکااله کيوان

آيات الاحکام 1.0
60يکشنـــبه15:00 14:0014:00 08/11/91 کاکااله کيوان

آيين دادرسي مدني (1) 2.0
60سه شنبــه16:00 14:0014:00 12/11/91 حضرتي صمد

آيين دادرسي مدني (1) 2.0
60سه شنبــه18:00 16:0014:00 12/11/91 حضرتي صمد

آيين دادرسي مدني (1) 2.0
60سه شنبــه20:00 18:0014:00 12/11/91 حضرتي صمد

آيين دادرسي مدني (2) 2.0
60چهار شنبه18:00 16:0014:00 09/11/91 خسروي خسرو

آيين دادرسي مدني (3) 2.0
60دوشـــنبه18:00 16:0014:00 09/11/91 رسولي ولي

آيين دادرسي مدني (3) 2.0
60دوشـــنبه20:00 18:0014:00 09/11/91 رسولي ولي

آيين دادرسي کيفري (1) 2.0
60يکشنـــبه18:00 16:0014:00 09/11/91 عباسي هژار

آيين دادرسي کيفري (1) 2.0
60چهار شنبه12:00 10:0014:00 09/11/91 احمدي احمد

آيين دادرسي کيفري (1) 2.0
60چهار شنبه16:00 14:0014:00 09/11/91 احمدي احمد

آيين دادرسي کيفري (2) 1.0
60شنبـــــه15:00 14:0014:00 09/11/91 رسولي ولي

ادله اثبات دعوا 2.0
60يکشنـــبه18:00 16:0014:00 05/11/91 رسولي ولي

ادله اثبات دعوا 2.0
60يکشنـــبه20:00 18:0014:00 05/11/91 رسولي ولي

اصول فقه (1) 2.0
60شنبـــــه18:00 16:0014:00 11/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

اصول فقه (2) 2.0
60يکشنـــبه10:00 08:0011:00 08/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

اصول فقه (2) 2.0
60شنبـــــه12:00 10:0011:00 08/11/91 سلطاني آذر

اصول فقه (2) 2.0
60يکشنـــبه18:00 16:0011:00 08/11/91 سليمي اقدم امير

اصول فقه (2) 2.0
60يکشنـــبه10:00 08:0011:00 08/11/91 کاکااله کيوان

پزشکي قانوني 2.0
60دوشـــنبه16:00 14:0014:00 03/11/91 رسولي ولي

جرم شناسي 2.0
60شنبـــــه20:00 18:0014:00 04/11/91 عربي فواد

حقوق اداري (1) 2.0
60سه شنبــه20:00 18:0014:00 05/11/91 صبحي الهه

حقوق اداري (2) 2.0
60سه شنبــه16:00 14:0011:00 05/11/91 رسولي امير

حقوق اداري (2) 2.0
60سه شنبــه18:00 16:0011:00 05/11/91 رسولي امير

حقوق اساسي (2) 3.0
60دوشـــنبه16:00 13:0014:00 04/11/91 صبحي الهه

حقوق اساسي (2) 3.0
60دوشـــنبه19:00 16:0014:00 04/11/91 صبحي الهه

حقوق اساسي(1) 2.0
60سه شنبــه12:00 10:0014:00 04/11/91 صبحي الهه

حقوق اساسي(1) 2.0
60سه شنبــه16:00 14:0014:00 04/11/91 صبحي الهه

حقوق اساسي(1) 2.0
60سه شنبــه18:00 16:0014:00 04/11/91 صبحي الهه

حقوق بشر در اسلام 1.0
60شنبـــــه17:00 16:0014:00 03/11/91 سلطاني آذر

حقوق بين الملل خصوصي (1) 2.0
60دوشـــنبه16:00 14:0011:00 11/11/91 رسول پور امير ارسلان

حقوق بين الملل خصوصي (1) 2.0
60سه شنبــه12:00 10:0011:00 11/11/91 رسول پور امير ارسلان

حقوق بين الملل خصوصي (2) 2.0
60دوشـــنبه10:00 08:0014:00 12/11/91 رسول پور امير ارسلان

حقوق بين الملل خصوصي (2) 2.0
60دوشـــنبه12:00 10:0014:00 12/11/91 رسول پور امير ارسلان

حقوق بين الملل خصوصي (2) 2.0
60سه شنبــه10:00 08:0014:00 12/11/91 رسول پور امير ارسلان

حقوق بين الملل عمومي (2) 2.0
60چهار شنبه18:00 16:0014:00 03/11/91 ابراهيمي ناصر

حقوق بين الملل عمومي (2) 2.0
60دوشـــنبه16:00 14:0011:00 05/11/91 مروتي ليلا

حقوق بين الملل عمومي (2) 2.0
60سه شنبــه12:00 10:0011:00 05/11/91 مروتي ليلا

حقوق بين الملل عمومي(1) 2.0
60چهار شنبه12:00 10:0011:00 03/11/91 ابراهيمي ناصر

حقوق تجارت (1) اشخاص 1.0
60سه شنبــه19:00 18:0014:00 08/11/91 دشتي رحمت

حقوق تجارت (1) اشخاص 1.0
60چهار شنبه17:00 16:0014:00 08/11/91 اژدري علي

حقوق تجارت (1) اشخاص 1.0
60چهار شنبه18:00 17:0014:00 08/11/91 اژدري علي

حقوق تجارت (2) شرکتها 2.0
60چهار شنبه10:00 08:0014:00 11/11/91 اژدري علي

حقوق تجارت (2) شرکتها 2.0
60چهار شنبه12:00 10:0014:00 11/11/91 اژدري علي

حقوق تجارت (2) شرکتها 2.0
60چهار شنبه16:00 14:0014:00 11/11/91 اژدري علي

حقوق تجارت (3) 2.0
60سه شنبــه20:00 18:0014:00 08/11/91 اژدري علي

حقوق تجارت (3) 2.0
60دوشـــنبه18:00 16:0014:00 08/11/91 حضرتي صمد

حقوق تجارت (3) 2.0
60دوشـــنبه20:00 18:0014:00 08/11/91 حضرتي صمد

حقوق تجارت (4) 2.0
60سه شنبــه12:00 10:0014:00 08/11/91 خسروي خسرو

حقوق تجارت (4) 2.0
60چهار شنبه20:00 18:0014:00 08/11/91 خسروي خسرو

حقوق تطبيقي 2.0
60چهار شنبه12:00 10:0014:00 03/11/91 رسولي امير

حقوق تطبيقي 2.0
60چهار شنبه20:00 18:0014:00 03/11/91 رسولي امير

حقوق ثبت 1.0
60دوشـــنبه19:00 18:0014:00 02/11/91 دشتي رحمت

حقوق ثبت 1.0
60سه شنبــه17:00 16:0014:00 02/11/91 دشتي رحمت

حقوق جزاي اختصاصي (1) 3.0
60سه شنبــه16:00 13:0014:00 30/10/91 عربي فواد

حقوق جزاي اختصاصي (2) 2.0
60دوشـــنبه18:00 16:0014:00 30/10/91 عربي فواد

حقوق جزاي اختصاصي (2) 2.0
60دوشـــنبه20:00 18:0014:00 30/10/91 عربي فواد

حقوق جزاي اختصاصي (2) 2.0
60يکشنـــبه16:00 14:0014:00 30/10/91 رسولي ولي

حقوق جزاي اختصاصي (3) 2.0
60سه شنبــه10:00 08:0014:00 30/10/91 احمدي احمد

حقوق جزاي اختصاصي (3) 2.0
60چهار شنبه10:00 08:0014:00 30/10/91 احمدي احمد

حقوق جزاي عمومي (1) 3.0
60يکشنـــبه16:00 13:0014:00 30/10/91 عربي فواد

حقوق جزاي عمومي (1) 3.0
60دوشـــنبه16:00 13:0014:00 30/10/91 عربي فواد

حقوق جزاي عمومي (1) 3.0
60دوشـــنبه13:00 10:0014:00 30/10/91 عباسي هژار

حقوق جزاي عمومي (2) 2.0
60شنبـــــه18:00 16:0014:00 30/10/91 عربي فواد

حقوق جزاي عمومي (2) 2.0
60يکشنـــبه20:00 18:0014:00 30/10/91 عربي فواد

حقوق جزاي عمومي (2) 2.0
60يکشنـــبه16:00 14:0014:00 30/10/91 عباسي هژار

حقوق جزاي عمومي (3) 2.0
60سه شنبــه12:00 10:0011:00 03/11/91 احمدي احمد

حقوق جزاي عمومي (3) 2.0
60سه شنبــه16:00 14:0011:00 03/11/91 احمدي احمد

حقوق سازمانهاي بين المللي 2.0
60يکشنـــبه20:00 18:0014:00 03/11/91 مروتي ليلا

حقوق سازمانهاي بين المللي 2.0
60چهار شنبه10:00 08:0014:00 03/11/91 ابراهيمي ناصر

حقوق مد ني (1) 1.0
60چهار شنبه15:00 14:0014:00 01/11/91 ايراني ناصر

حقوق مد ني (1) 1.0
60چهار شنبه16:00 15:0014:00 01/11/91 ايراني ناصر

حقوق مد ني (1) 1.0
60چهار شنبه17:00 16:0014:00 01/11/91 ايراني ناصر

حقوق مدني (2) اموال و مالکيت 2.0
60شنبـــــه16:00 14:0011:00 09/11/91 نعمتي آقاي

حقوق مدني (3) کليات و قراردادها 3.0
60چهار شنبه13:00 10:0011:00 01/11/91 رنجبر صديق

حقوق مدني (3) کليات و قراردادها 3.0
60چهار شنبه17:00 14:0011:00 01/11/91 رنجبر صديق

حقوق مدني (3) کليات و قراردادها 3.0
60چهار شنبه20:00 17:0011:00 01/11/91 رنجبر صديق

حقوق مدني (4) 2.0
60سه شنبــه18:00 16:0014:00 01/11/91 اژدري علي

حقوق مدني (4) 2.0
60چهار شنبه16:00 14:0014:00 01/11/91 خسروي خسرو

حقوق مدني (5) 3.0
60شنبـــــه19:00 16:0011:00 04/11/91 نعمتي آقاي

حقوق مدني (5) 3.0
60يکشنـــبه19:00 16:0011:00 04/11/91 نعمتي آقاي

حقوق مدني (7) 3.0
60سه شنبــه13:00 10:0014:00 01/11/91 ايراني ناصر

حقوق مدني (8) 3.0
60سه شنبــه16:00 13:0014:00 01/11/91 رنجبر صديق

حقوق مدني (8) 3.0
60سه شنبــه19:00 16:0014:00 01/11/91 رنجبر صديق

حقوق مدني(6) 3.0
60سه شنبــه19:00 16:0014:00 01/11/91 ايراني ناصر

حقوق مدني(6) 3.0
60چهار شنبه13:00 10:0014:00 01/11/91 ايراني ناصر

حقوق کار 2.0
60چهار شنبه16:00 14:0011:00 02/11/91 رسولي امير

حقوق کار 2.0
60چهار شنبه18:00 16:0011:00 02/11/91 رسولي امير

داوري بين المللي 1.0
60سه شنبــه17:00 16:0014:00 05/11/91 مروتي ليلا

داوري بين المللي 1.0
60سه شنبــه19:00 18:0014:00 05/11/91 مروتي ليلا

زبان پيش دانشگاهي 2.0
60يکشنـــبه12:00 10:0014:00 09/11/91 زبان گروه

زبان پيش دانشگاهي 2.0
60يکشنـــبه16:00 14:0014:00 09/11/91 زبان گروه

زبان پيش دانشگاهي 2.0
60 14:00 09/11/91 زبان گروه

عربي 1.0
60دوشـــنبه09:00 08:0014:00 02/11/91 يگاني مصطفي

عربي 1.0
60دوشـــنبه10:00 09:0014:00 02/11/91 يگاني مصطفي

عربي 1.0
60شنبـــــه19:00 18:0014:00 02/11/91 برهاني دكتر شفيع

عربي پيش دانشگاهي 2.0
60يکشنـــبه10:00 08:0014:00 12/11/91 يگاني مصطفي

عربي پيش دانشگاهي 2.0
60يکشنـــبه12:00 10:0014:00 12/11/91 يگاني مصطفي

عربي پيش دانشگاهي 2.0
60يکشنـــبه16:00 14:0014:00 12/11/91 يگاني مصطفي

فارسي پيش دانشگاهي 2.0
60شنبـــــه12:00 10:00 سه شنبــه17:00 14:0014:00 12/11/91 کاکه رش فرهاد

فارسي پيش دانشگاهي 2.0
60شنبـــــه16:00 14:0014:00 12/11/91 هاشمي سيدمحمدکاظم

فارسي عمومي 3.0
60شنبـــــه13:00 10:0014:00 05/11/91 هاشمي سيدمحمدکاظم

فارسي عمومي 3.0
60شنبـــــه17:00 14:0014:00 11/11/91 کاکه رش فرهاد

فلسفه پيش دانشگاهي 2.0
60شنبـــــه10:00 08:0014:00 11/11/91 اسلامي ادريس

فلسفه پيش دانشگاهي 2.0
60شنبـــــه12:00 10:0014:00 11/11/91 اسلامي ادريس

فلسفه پيش دانشگاهي 2.0
60شنبـــــه16:00 14:0014:00 11/11/91 اسلامي ادريس

قواعد فقه (1) 2.0
60دوشـــنبه12:00 10:0014:00 07/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

قواعد فقه (1) 2.0
60دوشـــنبه16:00 14:0014:00 07/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

قواعدفقه (2) 1.0
60شنبـــــه09:00 08:0014:00 07/11/91 سلطاني آذر

قواعدفقه (2) 1.0
60دوشـــنبه09:00 08:0014:00 07/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

مباني جامعه شناسي 2.0
60دوشـــنبه12:00 10:0014:00 05/11/91 مروتي ليلا

مباني جامعه شناسي 2.0
60دوشـــنبه18:00 16:0014:00 05/11/91 مروتي ليلا

مباني جامعه شناسي 2.0
60سه شنبــه16:00 14:0014:00 05/11/91 مروتي ليلا

مباني علم اقتصاد 2.0
60يکشنـــبه16:00 14:0014:00 03/11/91 مديريت گروه

مباني علم اقتصاد 2.0
60يکشنـــبه18:00 16:0014:00 03/11/91 مديريت گروه

مباني علم اقتصاد 2.0
60يکشنـــبه20:00 18:0014:00 03/11/91 مديريت گروه

متون حقوقي (1) به زبان خارجي 2.0
60سه شنبــه16:00 14:0011:00 12/11/91 ايراني ناصر

متون حقوقي (1) به زبان خارجي 2.0
60چهار شنبه10:00 08:0011:00 12/11/91 ايراني ناصر

متون حقوقي (2) به زبان خارجي تخصصي 2.0
60يکشنـــبه18:00 16:0011:00 12/11/91 عربي فواد

متون حقوقي (2) به زبان خارجي تخصصي 2.0
60سه شنبــه20:00 18:0011:00 12/11/91 عربي فواد

متون فقه (3) 2.0
60يکشنـــبه16:00 14:0014:00 07/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

متون فقه (3) 2.0
60شنبـــــه10:00 08:0014:00 07/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

متون فقه (4) 2.0
60شنبـــــه12:00 10:0014:00 07/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

متون فقه (4) 2.0
60شنبـــــه16:00 14:0014:00 07/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

متون فقه (4) 2.0
60يکشنـــبه12:00 10:0014:00 07/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

متون فقه(1) 2.0
60يکشنـــبه12:00 10:0011:00 07/11/91 کاکااله کيوان

متون فقه(2) 2.0
60يکشنـــبه18:00 16:0014:00 07/11/91 يزدان پرست دکتر يونس

متون فقه(2) 2.0
60شنبـــــه16:00 14:0014:00 07/11/91 سلطاني آذر

مقدمه علم حقوق 2.0
60شنبـــــه18:00 16:0014:00 02/11/91 دشتي رحمت

مقدمه علم حقوق 2.0
60شنبـــــه20:00 18:0014:00 02/11/91 دشتي رحمت

مقدمه علم حقوق 2.0
60سه شنبــه16:00 14:0014:00 02/11/91 خسروي خسرو

کار تحقيقي (1) 1.0
60چهار شنبه09:00 08:0014:00 04/11/91 صبحي الهه

کار تحقيقي (1) 1.0
60يکشنـــبه09:00 08:0014:00 04/11/91 ابراهيمي ناصر

کار تحقيقي (2) 1.0
60يکشنـــبه11:00 10:0014:00 04/11/91 ابراهيمي ناصر

کار تحقيقي (2) 1.0
60چهار شنبه15:00 14:0014:00 04/11/91 ابراهيمي ناصر

کارآموزي قضايي (عملي ) 1.0
60دوشـــنبه15:00 14:0014:00 02/11/91 حضرتي صمد

کارآموزي قضايي (عملي ) 1.0
60دوشـــنبه16:00 15:0014:00 02/11/91 حضرتي صمد


مطالب مشابه :


جایگاه نورپردازی در طراحی داخلی ساختمان

پورتال معماری دانشگاه پیام نور میاندوآب, رایگان پلان معماری و سازه دانشگاه پیام نور
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز میاندوآب .
سال نو مبارك

کتابخانه دانشگاه پیام نور کتابخانه دانشگاه پیام نور میاندوآب. سایت کتابخانه دانشگاه
دانلود مقاله كامپوزيت هاي زمينه پليمري

کتابخانه دانشگاه پیام نور میاندوآب کتابخانه دانشگاه پیام نور سایت کتابخانه دانشگاه
برنامه آزمون میان ترم مرکز میاندوآب

امور مالی دانشگاه پیام نور مرکز سایت فورشیردم در دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب برای
بهره‌وري چيست؟

لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت پیام نور میاندواب. دانشگاه پیام نور
سایت مراکز دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور. پیام نور استان تهران پیام نور مشهد. پیام نور شیراز. پ یام نور کرج. پیام نور
لیست دروس ارایه شده رشته حقوق دانشگاه آزاد مهاباد( نیمسال اول 92-91 )

سایت حقوقی علی اژدری دانشگاه پیام نور میاندوآب. 21 انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور نظر
برچسب :