منابع پیشنهادی دكتري نيمه متمركز رشته آموزش عالي

منابع پیشنهادیدكترينيمهمتمركزرشتهآموزشعالي

آماروروشتحقيق:

1.       احتمالات و آمار كاربردي در روانشناسي و علوم تربيتي، دكتر علي دلاور، انتشارات آگاه.

2.       استدلال آماري در علوم رفتاري ترجمه عليرضا كيامنش

3.       روشهاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روانشناسي(جلد اول و جلد دوم)، تاليف مرديت گال، والتر بورگ، جويس گال، ترجمه جمعي، انتشارات سمت و دانشگاه شهيد بهشتي.

4.       روش تحقيق آميخته، دكتر عباس بازرگان.

تكنولوژيآموزشي:

1.       مباني نظري و عملي تكنولوژي آموزشي(جلد اول – جلد دوم) ، گروهي از مؤلفان، انتشارات آواي نور

2.       مقدمات تكنولوژي آموزشي، خديجه علي آبادي؛ انتشارات پيام نور.

3.       مقدمات تكنولوژي آموزشي، محمد احديان، انتشارات بشري.

4.       مقدمات تكنولوژي آموزشي، محمد احديان – عمران رمضاني – داود محمدي، انتشارات آييژ.

5.       مباني نظري تكنولوژي آموزشي، هاشم فردانش، انتشارات سمت.

مديريت،برنامهريزيواقتصادآموزشعالي:

مديريت:

1.       كتاب هاي علي علاقه بند: 1- مقدمات مديريت آموزشي 2- مديريت عمومي 3- مديريت رفتار سازماني 4- مباني نظري و اصول مديريت آموزشي.

2.       مباني سازمان و مديريت، ايران نژاد و ساسان گهر، انتشارات مديريت صنعتي.

3.       رفتار سازماني سه جلدي رابينز.

برنامهريزي:

1.       مباني برنامه ريزي آموزشي ، تاليف يحيي فيوضات

2.       فرآيند برنامه ريزي آموزشي ، تاليف گروه مشاوران يونسكو، ترجمه فريده مشايخ

3.       مقدمه اي بر برنامه ريزي آموزشي و درسي، تاليف علي تقي پور ظهير

4.       برنامه ريزي درسي مدارس ، تاليف لوي الف ، ترجمه فريده مشايخ

5.       برنامه ريزي درسي راهبردي در آموزش عالي، محبوبه عارفي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

6.       برنامه ريزي توسعه دانشگاهي: نظريهها و تجربهها، محمد يمني، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي

7.       تغيير راهبردي در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، ترجمه حميد رضا آراسته، انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي يا انتشارات دانشگاه امام حسين

8.       برنامه ريزي استراتژيك در نظام هاي آموزشي ترجمه بازرگان و مشايخ.

اقتصاد:

1.       اقتصاد آموزش و پرورش، مصطفي عماد زاده

2.       درآمدي بر اقتصاد آموزش عالي، غلامحسين خورشيدي، انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وابسته به وزارت علوم.

3.       اقتصاد آموزش، ابوالقاسم نادري، انتشارات يسطرون.

آموزشعالي:

1.       رويكردها و چشم اندازهاي نو در آموزش عالي، به اهتمام محمد يمني، انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وابسته به وزارت علوم.

2.       دانشگاه و آموزش عالي، مقصود فراستخواه، نشر ني.

3.       مجموعه مقالات دايره المعارف آموزش عالي دو جلدي ، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي وابسته به وزارت علوم

4.       يادگيري رهبري در آموزش عالي، پال رمزدن، ترجمه نوه ابراهيم و همكاران. چاپ موسسه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي و دانشگاه علوم پايه دامغان 1382

5.       نوآوري در مديريت دانشگاهي. بيكاس سانيال؛ مترجم:ويدا ميري، عبدالرحيم نوه ابراهيم.-تهران:موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي.

6.       درآمدي بر عملكرد سيستم هاي دانشگاهي، دكتر محمد يمني دوزي سرخابي.

7.       مجموعه مقالات آموزش عالي و توسعه پايدار، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي وابسته به وزارت علوم

8.       كتاب و مقالاتي در زمينه ارزيابي كيفيت آموزش عالي و برنامهريزي نيروي انساني ترجيحاً از دكتر بازرگان مطالعه شود.

 

 


مطالب مشابه :


دکتر هاشم فردانش کیست؟

مبانى نظرى تكنولوژى آموزشى و اما دكتر هاشم فردانش را كتاب «مبانى نظرى تكنولوژى
درباره هاشم فردانش: با دکتر فردانش بیشتر آشنا شویم.

مبانى نظرى تكنولوژى آموزشى و اما دكتر هاشم فردانش را كتاب «مبانى نظرى تكنولوژى
هاشم فردانش

دكتر هاشم فردانش در سال 1330 3 مباني نظري تكنولوژي 4 مباني نظري تكنولوژي آموزشي
آشنایی با هاشم فردانش

و اما دكتر هاشم فردانش را «مبانى نظرى تكنولوژى مبانى نظرى تكنولوژى آموزشى» كه
مرد اول تکنولوژی آموزشی در ایران(دکتر هاشم فردانش)

مبانى نظرى تكنولوژى آموزشى و اما دكتر هاشم فردانش را كتاب «مبانى نظرى تكنولوژى
منابع پیشنهادی دكتري نيمه متمركز رشته آموزش عالي

روش تحقيق آميخته، دكتر عباس مباني نظري تكنولوژي آموزشي، هاشم فردانش
منابع ارشد رشته علوم تربیتی

بشري. *2 ـ مباني نظري تكنولوژي آموزشي، دكتر‌هاشم فردانش تكنولوژي آموزشي، دكتر
برچسب :