همه چیز درباره شیگلا

شیگلا

شیگلاها به صورت باسیلهای گرم منفی هستند که فاقد اسپور وکپسول وبدون حرکت می باشد . این باکتریها هوازی وبی هوازی اختیاری اند-گلوکز راتخمیر می کنند اما لاکتوز را نمی توانند تخمیر کنند در انسان دیسانتری یا اسهال خونی ایجاد می کند

تشخیص آزمایشگاهی

بررسی میکروسکوپی: درآزمایش لام مرطوب از نمونه مدفوع در بیماران اسهالی مشکوک به شیگلوز تعدادی گلبولهای قرمز  پلی مورف وماکروفاز مشاهده می شود

کشت : برای کشت شیگلا باید در نظر داشت که مدفوع به علت خاصیت اسیدی باعث مرگ شیگلا می شود بنابراین باید سریعا نمونه کشت گردد  . بهترین روش استفاده از سواب رکتال می باشد

این باکتری درسطح محیط آگار خوندار ایجاد کلنیهای خاکستری می کند ودرسطح محیط   یا مک کانکی  بهصورت کلنیهای لاکتوز منفی (بی رنگ)دیده می شود . برای جدا کردن شیگلا باید نمونه رامستقیما روی محیط کشت اضافه نمود. محیطهایEMB    مکانکی   وسلنیتF  از محیطهای کشت انتخابی و افتراقی مناسب هستند برای تائید تشخیص می توان بر روی محیطهای کلیگرآیرون آگار -سیترات-لیزین آیرون آگار اوره وMR-VP     کشت وبررسی نمود

شیگلا در محیط کلیگر فقط قادر به تخمیر قند گلوکز می باشد وقادر به تخمیر قند لاکتوز نمی باشد(آلکالن-اسید) گوگرد رااحیا نمی کند(بدون SH2   )و واکنشهایIMVIC       در مورد شیگلاها (از راست به چب)به صورت: --+ V است

نکته: شیگلادرخون وارد نمی شود لذا کشت خون برای بررسی شیگلا ارزش ندارد

نکته : شیگلا سونه ای لاکتوز را به کندی تخمیر میکند

تستهای تشخیصی گونه های بیماریزا شیگلا

اورنیتین دکربوکسیلاز مانیتول گروه ونوع
- - A
- + B
- + C
+ + D
 

 


مطالب مشابه :


صفات بیوشیمیایی آنتروباكترياسه ها

آزمایشگاه تشخیص طبی مطالبی در مورد علوم آزمایشگاهی آنتروباکتریاسه ها داری آنزیمی
معرفی خانواده انتروباکتریاسه enterobacteriacea

آنتروباکتریاسه های فرصت برای تشخیص این دو گروه از آشنایی با چند تکنیک آزمایشگاهی
محیط های کشت افتراقی

باکتری های گرم منفی انتروباکتریاسه مانند اکلای و انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص
محیط های کشت افتراقی

علوم آزمایشگاهی محیط کشت افتراقی برای تشخیص باکتری های گرم منفی انتروباکتریاسه
پروتئوس(انتروباکتریاسه)

mohsen azad - پروتئوس(انتروباکتریاسه) تشخیص آزمایشگاهی : کشت:پروتئوس برروی محیط مک کانکی
عفونتهای مجاری ادراری و تشخیص آنها

پیام آزمایشگاه - عفونتهای مجاری ادراری و تشخیص آنها - Medical Diagnostic Laboratory - پیام آزمایشگاه
تشخیص آزمایشگاهی عفونت دستگاه گوارش

Hidden-see - تشخیص آزمایشگاهی عفونت دستگاه گوارش - Four Angles of Science & Art
همه چیز درباره شیگلا

تشخیص آزمایشگاهی. مناسب هستند برای تائید تشخیص می توان بر روی انتروباکتریاسه
آنزیم کاتالاز و انواع آن

تشخیص آزمایشگاهی باکتری . –بروسلا – هموفیلوس – انتروباکتریاسه – بوردتلا
برچسب :