فهرست انتشارات سازمان حسابرسی

13 استاندارد بین المللی حسابداری (8) – اقلام غیر عادی و ..... ترجمه نویسی و دیگران جایگزین شده با نشریه 88
14 استاندارد بین المللی حسابداری (9) - فعالیتهای تحقیق و توسعه ترجمه علی مدد و دیگران جایگزین شده با نشریه 88
15 استاندارد بین المللی حسابداری (10) – پیشامدهای احتمالی و ..... ترجمه علی مدد و دیگران جایگزین شده با نشریه 88
16 استاندارد بین المللی حسابداری (11) – قراردادهای پیمانکاری ترجمه علی مدد/ ارباب سلیمانی جایگزین شده با نشریه 88
18 استاندارد بین المللی حسابداری (13) – نحوه ارائه داراییها و ..... ترجمه حقیقی و دیگران جایگزین شده با نشریه 88
21 استانداردهای مسئولیت و وظایف حسابرس مستقل ترجمه گروهی موجود نیست
22 استانداردهای تنظیم و ارائه گزارش حسابرس ترجمه گروهی موجود نیست
23 آمار و کاربرد آن در حسابرسی ترجمه تقوی موجود نیست
24 شرکت سهامی عام نمونه کار گروهی جایگزین شده با نشریه 166
25 مالیاتهای تکلیفی محمدتقی نژاد عمران موجود نیست
26 مسایل مربوط به تداوم فعالیت ترجمه گروهی موجود نیست
27 گزارش نویسی ترجمه گروهی موجود نیست
28 استاندارد حسابداری – واحدهای قبل از بهره برداری ترجمه عالی ور/ نظری موجود نیست
29 اهمیت در حسابداری ترجمه گروهی موجود نیست
30 استاندارد بین المللی حسابداری (16) – اموال، ماشین آلات و.... ترجمه عالی ور و دیگران موجود نیست
32 استاندارد حسابداری – تغییرات حسابداری ترجمه نویسی/ عالی ور ضمیمه نشریه 65
33 اولین، دومین و سومین استاندارد گزارشگری ترجمه ارباب سلیمانی و دیگران موجود نیست
34 نظام حسابداری و حسابرسی در 28 کشور ترجمه گروهی موجود نیست
35 استاندارد حسابداری – هزینه های تحقیق و توسعه ترجمه عالی ور و دیگران موجود نیست
36 ?="حسابداری صنعتی – جلد اول ">حسابداری صنعتی – جلد اول ترجمه نویسی و دیگران چاپ سی و چهارم 1386
37 استاندارد گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی مقایسه ای ترجمه گروهی موجود نیست
38 آشنایی با حسابرس و گزارش حسابرسی ترجمه تقوی و دیگران موجود نیست
39 استاندارد بین المللی حسابداری (18) – شناخت درآمد ترجمه ارباب سلیمانی/ علی مدد جایگزین شده با نشریه 88
40 استاندارد تاریخ گزارش حسابرس مستقل و ..... ترجمه گروهی موجود نیست
41 استاندارد مسئولیت حسابرس مستقل نسبت به کشف ..... ترجمه گروهی موجود نیست
42 استاندارد حسابداری – داراییهای نامشهود کار گروهی موجود نیست
43 ارز و عملیات بازار پولی ترجمه تقوی/ تیموری موجود نیست
44 مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی محمدتقی نژاد عمران موجود نیست
45 استاندارد حسابداری – نحوه گزارش نتایج عملیات و ..... ترجمه عالی ور/ نویسی موجود نیست
46 برنامه ریزی و تهیه جداول زمانی تولید ترجمه لاری/ عالی ور موجود نیست
47 استاندارد گزارشگری نسبت به عدم رعایت یکنواختی و ..... ترجمه گروهی موجود نیست
48 حسابداری صنعتی – جلد دوم ترجمه نویسی و دیگران چاپ بیستم 1385
49 استاندارد بین المللی حسابداری (21) – اثرات تغییر نرخ ارز ترجمه ارباب سلیمانی/ علی مدد جایگزین شده با نشریه 88
50 صورت تغییرات در وضعیت مالی عالی ور موجود نیست
51 حسابداری پیمانکاری علی مدد/ ملک آرایی جایگزین شده با نشریه 126
52 استانداردهای عمومی حسابرسی ترجمه ارباب سلیمانی / عالی ور موجود نیست
53 اقتصاد ایران ترجمه تقوی و دیگران موجود نیست
54 حسابرسی داخلی نظری / عالی ور موجود نیست
55 روش شمارش موجودیها ملک زاده و دیگران موجود نیست
56 استانداردهای حسابداری – مبادلات غیرپولی ترجمه ارباب سلیمانی/ علی مدد موجود نیست
57 استانداردهای بین المللی حسابداری (20) – کمکهای بلاعوض.... ترجمه عالی ور/ ارباب سلیمانی جایگزین شده با نشریه 88
58 تکالیف کارفرمایان در اجرای مقررات تامین اجتماعی کار گروهی موجود نیست
59 گزیده ای از قوانین و مقررات تجاری، مالی و عمومی علی مدد/ ملک آرایی چاپ اول 1364
60 مقدمه ای بر رهنمودهای بین المللی حسابرسی ترجمه ارباب سلیمانی / علی مدد موجود نیست
61 رهنمود بین المللی حسابرسی (1) – هدف و دامنه حسابرسی ..... ترجمه علی مدد/ ارباب سلیمانی موجود نیست
62 ?="رهنمود بین المللی حسابرسی (2) – موافقتنامه حسابرسی ">رهنمود بین المللی حسابرسی (2) – موافقتنامه حسابرسی ترجمه ارباب سلیمانی / علی مدد موجود نیست
63 رهنمود بین المللی حسابرسی (3) – اصول بنیادی حاکم بر..... ترجمه علی مدد/ ارباب سلیمانی موجود نیست
65 تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات ترجمه نویسی و دیگران چاپ دهم 1386
66 نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص ارباب سلیمانی/ ملک آرایی چاپ چهاردهم 1386
67 حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات ملک آرایی چاپ پانزدهم 1386
68 افشا در گزارشگری مالی عالی ور موجود نیست
69 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اکبری جایگزین شده با نشریه129
70 حسابداری وجوه نقد، سرمایه گذاریها و مطالبات کوتاه مدت تیموری/ گودرزی چاپ ششم 1378
71 رهنمود بین المللی حسابرسی (4) – برنامه ریزی ترجمه علی مدد/ ارباب سلیمانی موجود نیست
72 رهنمود بین المللی حسابرسی (13) – گزارش حسابرسی ترجمه ارباب سلیمانی / علی مدد موجود نیست
73 ارزیابی کنترلهای داخلی در سیستمهای کامپیوتری ترجمه آریا موجود نیست
74 حسابداری سرمایه گذاریهای بلندمدت نظری جایگزین شده با نشریه 117
75 حسابداری مالی – جلد اول شباهنگ چاپ دوازدهم 1386
76 صورتهای مالی اساسی عالی ور چاپ سیزدهم 1383
77 ?="اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی ">اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی سجادی نژاد چاپ هفتم 1385
78 اصول حسابداری – جلد اول (کتاب سال 1371) علی مدد/ ملک آرایی چاپ بیست و پنجم 1386
79 حسابداری بدهیهای جاری و احتمالی گودرزی/ تیموری چاپ دهم 1386
80 حسابداری موجودی مواد و کالا نظری چاپ دوازدهم 1385
81 حسابداری مالی – جلد دوم شباهنگ چاپ نهم 1385
82 حسابداری صنعتی – جلد سوم ترجمه عالی ور/ شباهنگ چاپ پانزدهم 1386
83 حسابرسی سیستمهای کامپیوتری ترجمه آریا چاپ ششم 1386
84 حسابداری داراییهای نامشهود و مخارج انتقالی گودرزی/ تیموری چاپ هشتم 1385
85 استفاده از تکنیکهای آماری در.... (کتاب در خور تشویق 1370) شباهنگ چاپ سوم 1374
86 اصول حسابداری – جلد دوم (کتاب سال 1371) علی مدد/ ملک آرایی چاپ هفدهم 1386
87 اصول حسابرسی – جلد اول ترجمه ارباب سلیمانی / نفری چاپ بیست وسوم 1386
88 ?="استانداردهای بین المللی حسابداری ">استانداردهای بین المللی حسابداری ویرایش ارباب سلیمانی / عالیور موجود نیست
89 ?="راهنمای بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری ">راهنمای بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری ترجمه شباهنگ چاپ دوم 1377
90 حسابداری استهلاک اکبری/ علی مدد چاپ دوازدهم 1386
91 فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری آریا چاپ اول 1372
92 مدیریت مالی – جلد اول شباهنگ چاپ دهم 1385
93 مشکلات حسابرسی واحدهای تجاری کوچک ترجمه نفیسی/ارباب سلیمانی چاپ اول 1375.
94 حسابداری شرکتهای سهامی نظری چاپ دوازدهم 1386
95 دستورالعمل حسابرسی کار گروهی چاپ چهارم 1385
96 رهنمودهای حسابداری کمیته رهنمودهای حسابداری جایگزین شده با نشریه 122
97 صورت گردش وجوه نقد عالی ور موجود نیست
98 حسابرسی عملکرد مدیریت (کتاب در خور تشویق 1374) شباهنگ چاپ چهارم 1386
99 تجزیه و تحلیل سیستمها ترجمه عزیزی چاپ اول 1374
100 حسابداری تغییر قیمتها تیموری چاپ دوم 1377
101 مبانی و روشهای عمومی حسابداری علی مدد/ ملک آرایی چاپ بیست ودوم 1386
102 مدیریت مالی – جلد دوم شباهنگ چاپ پنجم 1385
103 استاندارد بین المللی حسابداری (7) – صورت گردش وجوه نقد ترجمه عالی ور چاپ پنجم 1374
104 ارزش، پول، تورم ترجمه تیموری موجود نیست
105 اصول حسابرسی – جلد دوم ترجمه ارباب سلیمانی چاپ چهاردهم 1387
106 رهنمودهای حسابداری کمیته رهنمودهای حسابداری جایگزین شده با نشریه 122
107 مقدمه ای بر استانداردهای بین المللی حسابرسی ترجمه ارباب سلیمانی / علی مدد موجود نیست
108 مبانی نظری استانداردهای بین المللی حسابرسی ترجمه علی مدد/ ارباب سلیمانی موجود نیست
109 اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی – جلد دوم ?="سجادی نژاد ">سجادی نژاد چاپ سوم 1386
110 استانداردهای بین المللی حسابرسی و خدمات مربوط قرارداد ..... ترجمه ارباب سلیمانی / علی مدد موجود نیست
111 فرهنگ اصطلاحات حسابداری – جلد اول سجادی نژاد / اکبری جایگزین شده بانشریه178
112 حسابرسی عملیاتی ترجمه صفار چاپ چهارم 1385
113 مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران هیات تدوین استانداردهای حسابداری ?="چاپ سوم 1385 ">چاپ سوم 1385
115 دستورالعمل حسابرسی طرحهای عمرانی کار گروهی چاپ اول 1376
116 حسابرسی کامپیوتری بکارگیری نرم افزارهای عمومی در ..... ترجمه آریا چاپ دوم 1384
117 حسابداری سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار نظری چاپ دهم 1386
118 کنترل داخلی چارچوب یکپارچه – جلد ا ول ترجمه پوریانسب/مهام چاپ اول 1377
119 استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی ترجمه حقیقی / کمالی زارع چاپ سوم 1386
120 حسابداری پیشرفته – جلد اول (کتاب در خور تشویق 1377) شباهنگ چاپ هفتم 1385
121 بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه نیکخواه موجود نیست
122 رهنمودهای حسابداری کمیته رهنمودهای حسابداری جایگزین شده با نشریه 145
123 آیین رفتار حرفه ای کمیته فنی چاپ هفتم 1386
124 استاندارد های حسابرسی کمیته تدوین استانداردها چاپ نهم 1387
125 مفاهیم و روشهای اساسی آمار مدنی چاپ سوم 1383
126 حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری علی مدد/ ملک آرایی چاپ پانزدهم 1386
127 استانداردهای حسابرسی دولتی ترجمه قوامی چاپ سوم 1386
128 قیمت گذاری انتقالات داخلی ترجمه عالی ور چاپ سوم 1387
129 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اکبری چاپ یازدهم 1386
130 استانداردهای حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی کامپیوتری ترجمه ارباب سلیمانی / آریا چاپ اول 1378
131 حسابداری مدیریت شباهنگ چاپ چهاردهم 1386
132 حسابرسی بانکهای تجاری ترجمه قوامی چاپ پنجم 1386
133 حسابداری و حسابرسی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ترجمه قوامی چاپ سوم 1386
134 حسابداری سازمانهای دولتی و موسسات غیرانتفاعی/جلد اول ترجمه مهدوی چاپ ششم 1387
135 کنترل داخلی چارچوب یکپارچه – جلد دوم ترجمه پوریانسب/مهام چاپ چهارم 1387
136 حسابرسی داخلی اثر بخش ترجمه کمالی زارع/ارباب سلیمانی چاپ پنجم 1386
137 شرکت سهامی عام نمونه (صورتهای مالی) کمیته فنی چاپ چهارم 1380
138 فرهنگ اصطلاحات حسابرسی ارباب سلیمانی چاپ اول 1379
139 سیاستهای مالی و فرایند توسعه ترجمه طلوع مکانیک چاپ اول 1379
140 هزینه یابی برمبنای فعالیت ترجمه عزیزی / مدرس چاپ پنجم 1386
141 اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی ترجمه صفار/ رحیمیان چاپ اول 1379
142 شناسایی درآمد تیموری چاپ دوم 1381
143 بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه وتحلیل....(کتاب در خور تشویق 1380) اکبری / علی مدد چاپ اول 1379
144 حسابداری پیشرفته – جلد دوم (کتاب در خور تشویق 1377) شباهنگ چاپ سوم 1386
145 استانداردهای حسابداری کمیته فنی جایگزین شده با نشریه 160
146 حسابداری سازمانهای دولتی و موسسات غیرانتفاعی /جلد دوم ترجمه مهدوی چاپ چهارم 1387
147 مجموعه قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی - چاپ اول 1380
148 حسابرسی کامپیوتری ترجمه حقیقی چاپ پنجم 1386
149 راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی ترجمه مهیمنی/ عبداله پور چاپ چهارم 1386
150 دستورالعمل حسابرسی (بخش تجدید نظر شده) کار گروهی چاپ پنجم 1386
151 ساختار تئوری حسابداری ترجمه تیموری چاپ دوم 1386
152 حسابرسی شبکه های کامپیوتری ترجمه آریا چاپ اول 1380
153 اوراق مشارکت – سوابق، مقررات و حسابداری علی مدد چاپ سوم 1386
154 نمونه پرسشهای چهار گزینه ای حسابرسی ترجمه فاضلی/ امانی چاپ هفتم 1385
155 گزارشگری مالی و حسابرسی شرکتهای در حال تصفیه کار گروهی چاپ چهارم 1385
156 شرکت سهامی عام نمونه (صورتهای مالی تلفیقی) کمیته فنی چاپ پنجم 1386
157 تئوری حسابداری – جلد اول (کتاب در خور تشویق 1381) شباهنگ چاپ ششم 1387
158 حسابداری صنعتی– جلداول مفاهیم و..... (کتاب درخورتشویق 82) عالی ور چاپ هفتم 1387
159 نقش اقتصادی حسابرسی در و ..... (کتاب درخورتشویق 1380) ترجمه امیراصلانی چاپ دوم 1384
160 استانداردهای حسابداری کمیته فنی چاپ دوازدهم 1386
161 استاندارد بین المللی حسابداری (30) – موارد افشاء صورتهای ..... ترجمه علی مدد/ ارباب سلیمانی چاپ اول 1381
162 حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه – گاوداری شیری ترجمه ملک‌آرایی / فرزین چاپ دوم 1385
163 مختصر حقوق مدنی دکتر موحد چاپ اول 1382
164 استاندارد حسابداری (موسسات مالی اسلامی) ترجمه علی اکبر جابری چاپ اول 1382
165 ?="فرهنگ اصطلاحات حسابداری – جلد دوم ">فرهنگ اصطلاحات حسابداری – جلد دوم دکتر اکبری جایگزین شده بانشریه178
166 شرکت سهامی عام نمونه (صورتهای مالی) کمیته فنی چاپ سیزدهم 1387
167 تئوری حسابداری – جلد دوم (کتاب در خور تشویق 1381) شباهنگ چاپ سوم 1386
168 بیانیه ای درباره تئوری حسابداری و پذیرش تئوری بزرگ اصل چاپ چهارم 1386
169 استانداردهای حسابرسی بخش 5-50 : تایید خواهی ..... کمیته تدوین استاندارها چاپ اول 1383
170 استانداردهای حسابرسی بخش53 : نمونه گیری در ..... کمیته تدوین استاندارها چاپ اول 1383
171 استانداردهای حسابرسی بخش57 : تداوم فعالیت کمیته تدوین استاندارها چاپ اول 1383
172 استاندارد حسابداری شماره 26 فعالیتهای کشاورزی کمیته تدوین استانداردها چاپ اول 1383
173 حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه – کشت غلات و ..... ?="ترجمه ملک آرایی/ فرزین ">ترجمه ملک آرایی/ فرزین چاپ اول 1383
174 حسابرسی داخلی ترجمه ارباب سلیمانی / کمالی زارع چاپ دوم 1385
175 حسابداری میانه جلد اول صورتهای مالی بزرگ اصل چاپ پنجم 1387
176 راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری شماره 16 بزرگ اصل/نهندی چاپ سوم 1386
177 حسابداری صنعتی – جلد دوم هزینه یابی، ارزیابی عملکرد و..... عالی ور چاپ دوم 1385
178 فرهنگ اصطلاحات حسابداری- اکبری دکتر اکبری چاپ دوم 1385
179 راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 8 بزرگ اصل چاپ دوم 1386
180 راهنمای بکارگیری استانداردهای حسابداری شماره 4 و 5 ، ذخایر مدرس/شوروزی چاپ دوم 1386
181 کاربرد فن‌آوری اطلاعات بر کنترلهای داخلی ترجمه آریا و فرقاندوست حقیقی چاپ اول 1385
182 راهنمای بکارگیری استانداردحسابداری شماره 15 پورحیدری چاپ دوم 1386
183 خلاصه استانداردهای حسابداری برای مدیران غیرمالی کمیته تدوین استانداردها چاپ اول 1385
184 راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 22 گزارشگری مالی م... نهندی چاپ دوم 1386
185 راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 9پیمانهای بلند مدت بزرگ اصل چاپ اول 1386
186 استانداردهای حسابرسی با ساختارآموزشی کمیته تدوین استانداردها چاپ اول 1386
187 حسابداری سازمانهای دولتی وموسسات غیرانتفاعی/جلدسوم ترجمه مهدوی چاپ اول 1386
188 حسابرسی تقلبات وکارشناس مالی(حسابداری)دادگاهی مدیریت بررسیهای فنی وحرفه ای چاپ اول 1386
189 حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه – گاوداری گوشتی ترجمه ملک‌آرایی/ فرزین چاپ اول 1386
190 راهنمای‌بکارگیری‌استاندارد‌حسابداری‌شماره21حسابداری‌اجاره‌ها مدرس/شوروزی چاپ اول 1386
191 راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 3درآمد عملیاتی مدرس/شمروزی چاپ اول 1386
192 راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره11داراییهای ثابت مشهود پورحیدری/خانم رحمانی چاپ اول 1386
193 راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره17داراییهای نامشهود پورحیدری چاپ اول 1386
- استانداردهای حسابداری شماره 27 طرحهای مزایای بازنشستگی کمیته تدوین استانداردهای حسابداری چاپ اول 1384
- استانداردهای حسابداری 1386 کمیته تدوین استانداردها چاپ اول 1386
- ?="استانداردهای حسابرسی ">استانداردهای حسابرسی 1385 کمیته تدوین استاندارها چاپ هشتم 1386
- استانداردحسابداری شماره 18 صورتهای مالی تلفیقی و … کمیته تدوین استانداردها چاپ اول 1385
- استانداردحسابداری شماره 19 ترکیبهای تجاری تجدیدنظرشده کمیته تدوین استانداردها چاپ اول 1385
- استانداردحسابداری شماره 28 فعالیتهای بیمه عمومی کمیته تدوین استانداردها چاپ اول 1385
- ?="استانداردحسابداری شماره 4 ذخایر بدهیهاو داراییهای احتمالی ">استانداردحسابداری شماره 4 ذخایر بدهیهاو داراییهای احتمالی کمیته تدوین استانداردها چاپ اول 1385
- استانداردحسابداری شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه کمیته تدوین استانداردها چاپ اول 1385
- استانداردهای حسابرسی بخش 50 : شواهد حسابرسی کمیته تدوین استاندارها چاپ اول 1385
- ?="استانداردهای حسابرسی بخش1-50 : شواهدحسابرسی – اقلام… ">استانداردهای حسابرسی بخش1-50 : شواهدحسابرسی – اقلام… کمیته تدوین استاندارها چاپ اول 1385
- استانداردهای حسابرسی بخش 24 : مسئولیت حسابرس در ..... کمیته تدوین استاندارها چاپ اول 1384
- استانداردهای حسابرسی بخش70 : گزارش حسابرسی ..... کمیته تدوین استاندارها چاپ اول 1384
- استانداردهای حسابرسی بخش 71 : اطلاعات مقایسه ای کمیته تدوین استاندارها چاپ اول 1384
- استانداردهای حسابرسی بخش 72 : سایر اطلاعات مندرج در ..... کمیته تدوین استاندارها چاپ اول 1384
- استانداردهای حسابرسی بخش 340 : رسیدگی به اطلاعات مالی. استانداردهای حسابرسی بخش 340 : رسیدگی به اطلاعات مالی. کمیته تدوین استاندارها چاپ اول 1384
- استانداردهای حسابرسی 1386 کمیته تدوین استانداردها چاپ نهم 1386
- همایش آشنایی مدیران غیرمالی با گزارشهای مالی سالانه کارگروهی چاپ اول 1386   


مطالب مشابه :


استخدام سازمان ملی استاندارد ایران سال ۹۱

کارشناسی به منزله استخدام در سازمان ملی استاندارد محسوب رایج در آزمون های استخدامی
نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی

نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی - 2- حاوی سوالات استاندارد و ثبت
جهت دانلود به سایت فایلها دات کام مراجعه کنید f a i l h a . c o m دانلود رایگان نمونه سوالات اس

نمونه سوالات استخدامی اداره کل استاندارد و نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان
استخدام استانداری مازندران ۹۲+اعلام نتایج سازمان صنعت و معدن

توزیع کارت آزمون استخدامی سازمان جهاد کشاورزی استان اداره کل استاندارد و تحقیقات
نمونه سوالات آزمونهای سازمان سنجش

سوالات عمومی آزمون استخدامی آزمون تافل استاندارد زمان ازمون استخدامی سازمان
آگهی های استخدام

آگهی استخدام سازمان استاندارد ۹۱ اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدامی استانداری و
جزييات استخدام 500 ديپلمه در آتش‌نشاني شهر تهران

سوالات عمومی آزمون استخدامی استاندارد بين سوالات عمومی آزمون استخدامی سازمان
فهرست انتشارات سازمان حسابرسی

اخباردانشگاه.منابع آزمون.بانك در آزمونهای استخدامی 13 استاندارد بین
استخدام وزارت بهداشت سال 91

زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی رئیس کل سازمان ۵۲۷ خدمت استاندارد پرستاری که
توضیح بسیار مهم در مورد اطلاعیه های استخدامی استانداری آذربایجانشرقی

نیازمندی بویور واقع شود و و با اطلاع رسانی تازه ترین اخبار و آگهی استخدامی نتایج آزمون;
برچسب :