احکام قربانی کردن درعید قربان

 احکام قربانی

قربانی کردن ثواب بسیاری دارد پیغمبر اکرم (ص) فرموده اند که در روزهای قربانی بعد از عبادات فریضه ای هیچ عبادتی اینقدر مقبول و پسندیده در بار الهی نیست وبیش از رسیدن قطرات خون به زمین مقبول پروردگار می گردد لذا با شوق زیاد ودل پروسعت قربانی کنید و نیز رسول اکرم (ص) می فرماید:به اندازه موهای بدن مذبوحه ثواب داده می شود پس برای حصول این اندازه ثواب کسی که قربانی بر او واجب نیست اگر قربانی کند کاری است بحا و در وقت ذبح قربانی باید پیشانی آن را بطرف قبله نموده  این دعا را بخواند:

انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفاَ وما انا من المشرکین ان صلواتی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت وانا من المسلمین اللهم منک ولک.

به تحقیق که متوجه ساختم روی خود را برای آن ذاتی که آسمانها وزمینها را خلق کرده است در این حالی که مائلم از همه ادیان باطل به دین حق و از مشرکین نیستم.به تحقیق که نماز من و افعال حج من و زندگی و مرگ من از آن خداست که پروردگار جهانیان است، نیست شریکی مر او را و به این دستور داده شده ام ومن از جمله مسلمین ام. ای خدایا این از قربانی از تو می باشد وبرای رضای تو می باشد.

بعد از آن بسم الله و الله اکبر گفته وذبح نماید(فقط «بسم الله الرحمن الرحیم» گفته شود هم درست است) ، وبعد از ذبح کردن این دعا را بخواند:

اللهم نقبله منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اله علیه و سلم وخلیلک ابراهیم علیه السلام.

ای خدایا قبول فرمای از من مثلی که قبول فرمودی از دوست خود محمد (ص) ودوست خود حضرت ابراهیم علیه الصلواة والسلام.

بر اشخاصی که صدقه فطر واجب است قربانی نیز واجب است واگر قربانی واجب نبود وقربانی کرد کاری نیکو ومزد بسیار بدست آورده.

بر مسافر قربانی واجب نیست.

بر اشخاصی که قربانی واجب است

1- اگر در این اندازه مال باشد که زکات بر آن واجب شود یا اگر این اندازه ندارد ولی اضافه از لوازم وضروریات زندگی روزمره وسائلی داردکه قیمت آن اندازه یک صدوچهل مثقال نقره باشد بر این چنین شخصی قربانی کردن واجب است فرقی نمیکند که مال التجاره بشد یا نه ، سال برآن بگذرد یا نه.

2- کسی که دارای منزلی یا وسائلی است که اگر فروخته شود قیمت آنها زیاد است ولی این منزل برای خودش لازم است تا به اجاره داده و از پول اجاره تامین زندگی می کند و همچنین اسباب و وسائل برای خودش لازم است برای چنین شخصی قربانی کردن واجب نیست.

3- اگر کسی دو منزل دارد یکی برای خودش و دیگری را به اجاره داده ،و دومی از جمله لوازم وضروریات نیست برای چنین شخصی قربانی کردن واجب است.بشرطی که تامین زندگی از اجاره آن نباشد والا از جمله لوازمات زندگی است قربانی کردن واجب نیست.

4- کسی که دارای وسائل اضافه از ضروریات است ولی در عین حال قرضدار است در این صورت بعد از کنار گذاشتن قرض اگر به اندازه زکات بماند قربانی کردن واجب است.

5- بعد از طلوع صبح روز عید صدقه فطر واجب می شود لذا اگر کسی پیش از طلوع فوت کرد یا بعد از طلوع متولد شد بر آنها قربانی کردن واجب نیست.

6- واگر بچه پیش از طلوع بدنیا آمد یا به سن بلوغ نرسیده باشد وبچه دارای مال به ارث رسیده باشد لازم است برنگهدارنده ی آن بچه از طرف بچه و با مال به ارث رسیده بچه (ارث بچه)  قربانی کنند.

بیان حیواناتی که  قربانی کردن آنها جائز است

حیواناتی که  قربانی کردن آنها جائز است عبارتند از:

1-   بز 2 – میش 3- شتر  4 - گاو و گاو میش .

که باید همگی اهلی باشد و اگر وحشی باشند برای قربانی جائز نیست.اگر مادر حیوان اهلی باشد و پدر حیوان وحشی باشد درست است.اما اگر پدر حیوان اهلی باشد ولی مادر حیوان وحشی باشد درست نیست.

2- برای قربانی کردن سن گوسفند از یکسال کمتر نباشد، ولی اگر بره از شش ماه بیشتر عمر داشت وجثه اش به اندازه یک ساله بود جائز است، ولی اگر بز از شش ماه بیشتر عمر داشت وجثه اش به اندازه یک ساله بود جائز نیست .گاو و گاومیش  از دو سال کمتر نباشد و شتر از پنج سال.

3- در گاو وشتر اگر هفت نفر شریک شوند جائز است ولی باید نیت ومقصد همه رضای خدا باشد  و حصه هریک کمتر از یک هفتم نباشد و اگر نیت یکی رضای خدا نبود بلکه گوشت خوری یا حصه یکی از هفت نفر از یک هفتم کمتربود قربانی جائز نیست .

4-  اگر بجای هفت نفر در شتر و گاو پنج نفر شرکت کردند در صورتی که شرائط ذکر شده موجود باشد جائز است

5- اگر دو گروه یک گاو را برای قربانی کردن شریک شوند و بخواهند گاو را دو قسمت کنند می شود اما دو گروه ،تعداد یک گروه 3نفر و گروه دیگر 4 نفر باشد جائز نیست زیرا گاو به دوقسمت شده وبرای گروه ی که چهار نفره است سه و نیم سهم میرسد چون برای شخص چهارم گروه چهارنفره نیم سهم می رسد ودرست نیست. ولی اگر دو گروه هرد سه نفره و یک طرف سه نفره و طرف دیگر دو نفره ویا و یک طرف یک نفره و طرف دیگر دو نفره باشد جایز است.درکل در دوگروه که گاو نصف می شود نباید یک طرف چهارنفره باشد

6- اما بعد از ذبح کردن شرکت داده شد درست نیست زیرا قبل از ذبح کردن نیت لازم است.

7- اگر حیوان برای قربانی تهیه نموده است مفقود شد و بعوض دیگری را خرید و بعد اولی پیدا شد باید بهترین یکی از آن دوحیوان را قربانی کند.

بیان عیبهایی که به واسطه آنها قربانی کردن حیوان جائز نیست.

1-هر حیوانی که کور یا کر یا یک چشم باشد یا بیشترنور چشم آن و یا بیشتر گوش آن یا دنبه آن ازبین رفته قربانی کردن آن جائز نیست.

2- هر حیوانی که لنگ باشد بطوری که به سه دست و پا راه برود و چهارمی را به زمین نگذارد قربانی کردن آن جائز نیست ، و اگر چهارمی را به زمین می گذاشت ولی لنگان لنگان را میرفت جائز است.

3- حیوان لاغر که مغز استخوان آن آب شده باشد جائز نیست و اگر به این حد نرسیده جائز است ولی قربانی کردن فربه و چاق بهتر است.

4- اگر تمام دندانهای حیوان ریخته قربانی کردن آن جائز نیست.واگر بیشتردندانها باقی است جائز است.

5- اگر حیوان خلقتاَ گوش ندارد قربانی کردن نیست و اگر گوشهای وکوچکی دارد جائز است.

6- اگر مادرزادی شاخ ندارد یا داشته ولی شکست و از بیخ بیرون نیامده قربانی کردن آن جائز است و اگر از بیخ وبن شکسته(طوری که مغز یا سرآسیب دیده) جائز نیست.

7- اگر حیوان مرض جرب (گری) مبتلا است ، اگر بواسطه این  مرض لاغر شده است جائز نیست و اگر لاغر نشده است جائز است.

8- اگر حیوان گاو به اندازه یک سوم از دم اش قطع شده باشد یا خلقتا دوسوم ازدم گاو موجود باشد قربانی کردن آن جائز نیست.باید بیش از دو سوم دم گاو موجود باشد.

10 - پوست قربانی یا قیمت آن را خیرات بدهد و از پول گوشت یا پوست قربانی تعمیر مساجد و دیگر بقعه ای خیر جائز نیست.

11- اگر پوست را به مصرف خود برساند به این طور که مشک یا فرش بسازد جائز است.

12- مزد ذبح کننده را از پوست و گوشت قربانی ندهد.

13- اثاثیه ای که تعلق به آن حیوان دارد از قبیل ریسمان و نوشتن باید خیرات شود.

14- شخصی که قربانی بر آن واجب نبود به نیت قربانی گوسفندی خرید بعد از خریداری قربانی کردن واجب می شود.

15- بر کسی که قربانی واجب بود و در ایام معینه قربانی نکرد بایددر روزهای بعدی قیمت گوسفند یا عین آن را در صورت خریداری شدن خیرات بدهد.

16- اگر کسی نذر کرد که فلان کار من عملی شود  برای خدا گوسفندی خیرات خواهم کرد و بعد از عملی شدن نذر واجب می گردد و باید به آن وفا کند و گوشت حیوان نذر کرده شده را باید به فقرا و مساکین بدهد.(به همسایه ای که فقیر نباشد نذر متعلق نمی گردد باید به مسکین و فقیر بدهد.)

17- اگر کسی به میل خود جهت ارضای خدا برای رسیدن ثواب به اموات گوسفندی را قربانی کرد از گوشت آن غنی و فقیر می توانند استفاده نمایند و اگر به وصیت میت این کار را کرد فقط فقراء و مساکین می توانند از گوشت آن استفاده کنند..

18-  بدون اجازه از طرف کسی قربانی کردن جائز نیست و همچنین شرکت غائب بدون اجازه آن صحیح نیست.

19- اگر حیوانی را بدست کسی بالمناصفه و غیره داده که جمع آوری و چاق کند این قرارداد جائز نیست و آن شخص اجیر گفته  میشود لذا خریدن حیوان از آن بدون اجازه مالک برای قربانی جائز نیست.

20- اگر در گاو و شتر چند نفر شرکت کردند و تمامی گوشت را خام یا پخته خیرات نمودند جائز است و در صورت تقسیم  حتما بوسیله ترازو باید تقسیم شود.

21- گوشت قربانی را به کفاره دادن جائز است.

22- حیوان حامله قربانی کردن جائز است و اگر بره یا بزغاله و غیره بعد از ذبح مادر زنده باقی ماند آن را نیز باید قربانی نماید.

23- حیوان خنثی(از نظر جنسیت) قربانی کردن جائز نیست.

24- حیوان دیوانه که چیزی نمی خورد قربانی کردن جائز نیست.

 نکات در موقع ذبح قربانی(دستورات محمد رسول الله) :

۱- چاقو از قبل تیز باشد.وچاقو را نباید در جلو چشم حیوان تیز کرد.

2 - رو به قبله و یاد خدا

3-به دور ازدید دیگر حیوانات ذبح شود.

4 بعداز اینکه حیوان قربانی را زمین زدیم سریعا ذبح کنیم.

5 باید بعد از ذبح کردن تا قطع شدن کامل خون که از گردن سرازیر میشود صبر کرد(از نظر علم پزشکی اگر خون کاملا تخلیه نشود خون باقی مانده تبدیل به کشنده ترین سم می شود وبهترین مکان جمع میکروب است)

معجزه

در هندوستان کافران گاو را مقدس می دانند وهیچگاه گاورا نمی کشند وحتی اگر گاوی میوه های میوه فروشی را درحال خوردن باشداصلا به آن حیوان چیزی نمی گویند گاو را از آن مکان دور نمی کنندجالب اینجاست که آمار گاودر این کشور سال به سال روبه کاهش است .در طرف دیگر میلیونها مسلمان درعید

 

 قربانی گاوها را در راه خدا قربانی می کنند نه تنها آمار گاو در این کشورهای مسلمان کاهش نمی یابد بلکه سال به سال تعداد این حیوان در کشورهای مسلمان افزایش می یابد که این معجزه ای است به برکت عید قربان.

قربانی هایی که در راه خدا انجام می دهید قبول باشد


مطالب مشابه :


فراماسون و ارتباطش با مهران مدیری

فراماسون و ارتباطش با مهران را قربانی کند شیطان بارها عقل حکم میکند
احکام قربانی کردن درعید قربان

دریافت حکم وفیش بازنشسته های آ.پ بر اشخاصی که قربانی سرکی به زندگی مهران مدیری مرد
با حضور محمد نوحی؛ طی مراسمی احکام مربیان تیم های ملی فدراسیون ورزشهای رزمی اعطا شد

در ادامه حکم سرمربی و مربیان تیم های ملی به شرح مهران غفاری حمیدرضا نجفی – محمد قربانی.
ایرانی ها قربانی تبلیغات مسموم

ایرانی ها قربانی کربلا به سمت مرز مهران حرکت می حکم علمای شیعه نسبت به
نامه جمعی از فعالان محیط زیست به سران قوای سه گانه درباره حکم قصاص یک محیطبان:

و شگفتا که آن وقت شاهد صدور حکم قصاص برای ، کوشان مهران فریده قربانی، محسن
برگزاری جلسه هیئت ورزشهای رزمی

مهران گلوانی عضو شورای اسلامی شهرستان و نیز ریاست هیئت و آقایان جلیل خوشدل،حاتم قربانی
اعدام قاتلان سنگسار دختر کرد عراقی

اولین تصاویر از سریال «ویلای من» مهران را تأیید نمود و حکم اعدام قربانی آداب و سنن
فرماندار بوکان تغییر می کند

رحیم قربانی سازندگی و اصلاحات در حوزه بودجه و برنامه ریزی بود به ناچاربا حکم مهران حکیم
برچسب :