نمونه سئوالات تئوری 2 سری دوم

سوالات مقالات

1-حسابداری اجتماعی ،حسابداری منابع انسانی ،حسابداری ارزش افزوده ،دفاع از بهای تمام شده تاریخی و مقایسه بهای تمام شده تاریخی  وارزش جاری ،ونقدی برروش شناختی حسابداری ،مقاله چاچوب نظری

2-پارادایم های گوناگون در رشته حسابداری را نام برده و هریک را شرح دهید .

3-خلاصه تفاوتهای حسابداری درکشورانگلیس و آمریکا و کشورهای آسیایی مانند ژاپن را باهم مقایسه کنید؟

4-شکلهای افشا درگزارشات مالی بهمراه روشهای افشا را بطور خلاصه شرح دهید

5-روشهای بهای تمام شده کامل و کوششهای موفق و روش بهای تمام شده کامل و روش شناخت ذخایر را باهم مقایسه کنید

6-استانداردهای بازنشستگی FASBرابااستانداردهای ایران(استاندارد شماره 27)مقایسه کنید ؟

7-استاندارد مربوط به FASBدررابطه با صورتهای مالی تلفیقی با استاندارد تلقیق 18 ایران مقایسه کنید

8-قرارداد های اجاره عملیاتی و سرمایه ای را باهم مقایسه و نتایج اقتصادی سرمایه محسوب کردن اجاره های سرمایه ای را تبیین کنید؟

9-اختلافات دائمی و موقت مالیات بردرآمد را تبیین ودلایل موافقین و مخالفین تخصیص مالیات را تبیین کنید ؟

10-روشهای حسابداری تورمی را بیان کرده و به نظر شما کدام یک از روشها حسابداری تورمی برای گزارشگری مالی ایران مناسبت دارد ؟

11-دلایل 5طبقه شدن صورت جریان وجه نقد را در ایران شرح دهید

12-مبانی ارزش یابی اقلام ترازنامه را شرح دهید؟

13-همبستگی بین سودوزیان و ترازنامه را به طور کامل شرح دهید ؟

14-رویکرد های مختلف در رابطه با شناخت درآمد فروش را براساس فصل 1کتاب هندریکسن بیان کنید(ازدیدگاه اقتصاد خردوکلان و حسابداری اجتماعی 


مطالب مشابه :


نمونه سئوالات تئوری 2 سری دوم

ارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - نمونه سئوالات تئوری 2 سری دوم - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب - دل
خلاصه فصل 1 و2 فلسفه حسابرسی

ارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - خلاصه فصل 1 و2 فلسفه حسابرسی - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب - دل
روشهای تحقيق و تئوری حسابداری

ارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - روشهای تحقيق و تئوری حسابداری - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب
خلاصه نشریه 159 سازمان حسابرسی

ارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - خلاصه نشریه 159 سازمان حسابرسی - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب
مفروضات بنیادی،اصول و مفاهیم حسابداری

ارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - مفروضات بنیادی،اصول و مفاهیم حسابداری - اطلاعرسانی - خلاصه
قراردادهای اجاره

ارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - قراردادهای اجاره - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب - دل نوشت
قانون بودجه 92

ارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - قانون بودجه 92 - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب - دل نوشت - تبادل
مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

ارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - مالیات بر درآمد در حسابداری مالی - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب
خلاصه فصل 5و6و7 کتاب دکتر شباهنگ

ارشد حسابداری علوم وتحقیقات آ.غ - خلاصه فصل 5و6و7 کتاب دکتر شباهنگ - اطلاعرسانی - خلاصه مطالب
برچسب :