انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم

انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم به همراه مثال

انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم به همراه مثال

به نام خدا
نظم: درلغت به معنی ترتیب دادن است ودراصطلاح«نظم»سخنی است که دارای وزن وقافیه باشد.
ارکان شعرعبارتنداز:
۱- مصراع:کوتاه ترین پاره ی سخن موزون را«مصراع»گویند.نصف هربیت را«مصراع»یا«نیم بیت»گویند.
بیت: کوچکترین واحدشعررا«بیت»می گویند ومرکب ازدومصراع است. به بیت زیرتوجه کنید
خداوندمایی ومابنده ایم به نیروی تویک به یک زنده ایم
مصراع مصراع
قافیه: به کلمات هماهنگ گفته می شود که آخرهمه ی اشعارمی آیدوحرف اصلی آخرآن هایکسان است.«قافیه»معمولادرپایان مصراع هامی آید.دربیت بالا
دوکلمه «بنده ایم»و«زنده ایم»قافیه هستند.
۴- ردیف: اگریک کلمه عینادرآخرهمه ی اشعارتکرارشود،آن را«ردیف» گویند.
به عبارت دیگرکلمه یاکلماتی که بعدازقافیه عیناتکرارمی شود«ردیف»است
مثال: قافیه ردیف قافیه ردیف
خدایا جهان پادشاهی توراست زماخدمت آید،خدایی توراست
پادشاهی وخدایی = حرف(ی) درهردوکلمه یکسان است پس هم قافیه هستند.
توراست وتوراست = ردیف
انواع شعر(قالب شعری) به همراه شکل گرافیکی ومثال
ا- غزل،قصیده،مثنوی،رباعی،قطعه و …
۱- غزل: شعری است که قافیه آن دردومصراع بیت اول ومصراع های دوم تمام بیت هارعایت شده است.
موضوع غزل: این نوع شعرغالبا مضامین عاشقانه وعارفانه داردومعمولابیان عواطف واحساسات است.
نکته: معمولا تعدادابیات غزل ازهفت بیت تا۱۴ و۱۶ بیت است وکم تراز۴بیت رانمی توان غزل نامید.
شکل قرارگرفتن قافیه درغزل چنین است انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم

قصیده: مجموعه ای ازابیات هم وزن است که قافیه دردومصراع اول وتمام مصراع های زوج(سمت چپ)یکی است.
قافیه های قصیده ازجهت قرارگرفتن شبیه به غزل است.
موضوع قصیده مدح وستایش خداوند،امامان بزرگوار،اشخاص بزرگ،تعریف مسایل اجتماعی واخلاقی ووصف طبیعت و…است.
نکته: تعادابیات قصیده معمولا بین ۱۲ تا۷۰ ،۸۰ بیت است
شکل قرارگرفتن قافیه درقصیده مانند غزل است .شکل بالا
مثنوی: شعری است که هربیت آن قافیه ای جداگانه دارد.
موضوع مثنوی: معمولا حماسه های ملی،داستان های عشقی ومباحث عرفانی واخلاقی است
نکته: شماره ی ابیات مثنوی محدودنیست.
شکل قرارگرفتن قافیه هادرشعر«مثنوی»چنین است:

انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم

قطعه: شعری است که غالبا مصراع های دوم همه ی بیت های آن هم قافیه هستند.
موضوع قطعه: موضوعات اخلاقی،پندواندرزوستایش …. می باشد.
نکته: تعدادابیات قطعه ۲بیت وحداکثر۱۶ بیت است.
شکل قرارگرفتن قافیه هادر«قطعه» چنین است:

انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم

برای دریافت کامل آرایه های ادبی فارسی ششم بروی کادرزیرکلیک کنید.

برای دریافت آرایه های ادبی بایستی عضوشوید.رمزفایل:

www.moallem6.ir

لطفا اگراین پست رامی پسندید نظردهیدوبرروی g+1 کلیک کنید.توجه داشته باشیدبرای نمره دادن درگوگل جیمیل شما باید بازباشد

منبع:سایت معلم ششم

Arayehay Adabi Farsi SheshomArayehay Adabi Farsi Sheshom
arayehay adabi farsi sheshom(5).zip
نگارش: انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم همراه بامثال
 


مطالب مشابه :


به نام خدا های شعری: ( 164 مورد) + دعای شروع کلاس

به نام خدا های نسیم ادبی. من در هر جلسه به جای تحمیدیه ی «به نام خدا» ،یکی از
آغاز با نام خدا در اشعار فارسی

آغاز با نام خدا در اشعار فارسی به نام آنکه هستی نام ازو ترجمه آثار ادبی و عرفانی
متن های ادبی زیبا درباره نماز

خدا زیباست - متن های ادبی زیبا درباره نماز - به نام خدایی که همین نزدیکی هاست
به نام خدا

به نام خدا داستان کوتاه:. داستان،متن ادبی،معرفی کتاب و دری وری های
به نام خدا در اشعار شاعران

به نام خدا در علمی ،ادبی نفس های باد وتپش های برگ 28-به نام خداوند رنگین کمان
آرایه های ادبی در ادبیّات فارسی

به نام خدا مهمترین آرایه های ادبی در ادبیّات فارسی که در کتب درسی دوره متوسطه از آن بحث
به نام خدا های شعری

به نام خدا های 45-به نام خدا هر چه داریم از او منابع مرحله منطقه ای المپیاد ادبی
انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم

انواع شعروآرایه های ادبی فارسی ششم به همراه به نام خدا نظم: درلغت به معنی ترتیب دادن است
برچسب :