دانلود نرم افزار حسابداری اسان حساب

حسابداری عمومی 1:
ثبت حسابها ( دریافت و پرداخت نقدی - دریافت ، وصول ، خرج ، نزدبانك و برگشت چك مشتریان – واریزی ، وصول چك و كنترل موجودی بانك و چكهای وصول نشده- ثبت خرید ، فروش و هزینه ها) و گزارشات حسابداری ، دسته بندی اشخاص و كنترل حساب آنها بصورت جمعی و تك تك ، راس گیری و چاپ برگ چك ، چاپ رسید وجوه وچكها ، كنترل دسته چك ، تهیه فایل پشتیبان بطور اتوماتیك ، تعیین دسترسی مدیر و كاربرها ، یادآوری حسابها و موضوعات ،كالای امانی ، دفتر تلفن و مقایسه تغییرات حسابهای فعلی برنامه با اطلاعات روزهای قبل

 قیمت: 1.300.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
 دانلود لیست مشتریان حسابداری عمومی كامل:
كلیه امكانات عمومی 1 بهمراه انبارداری شامل ( چاپ فرمتهای متنوع فاكتورهای خرید ، فروش و برگشتی - ثبت محصول تولید شده و مواد اولیه مصرفی - انتقال اجناس بین انبارها - موجودی ، كاردكس ، كسری و شارژ كالای انبارهای متعدد ) - محاسبه مالیات و عوارض - لیست قیمت مشتری ، همكار و اختصاصی -فروش نقدی با دستگاه باركدخوان و چاپگرهای حرارتی - محاسبه بهای تمام شده براساس قیمت میانگین ثبت كرایه كالا ( تحویل اجناس كرایه ای ، برگشت آن و مبلغ كرایه - اجناس نزد مشتریان - برنامه ریزی و كنترل سفارشات آینده كرایه كالا) نمودارهای مقایسه ای و گزارشهای متنوع خرید و فروش كالا - گزارش سود و زیان -گزارش تولید و كاركرد كارگران - ثبت پیش فاكتور امكانات فروش اقساطی ( محاسبه اقساط ، جدول اقساط ، پرداخت اقساط ، كنترل و پیگیری دیركرد اقساط )

 قیمت: 2.800.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
 دانلود لیست مشتریان
 توجه: نسخه های زیر دارای تمامی امكانات نسخه عمومی 1 و برخی از امكانات عمومی كامل بوده، درعین حال تغییراتی جهت شغل مربوطه در آنها اعمال شده است
حسابداری حقوق دستمزد:
ثبت عناوین مزایای حقوقی و كسورات حقوق بصورت اختیاری - ثبت ساعت اضافه كار و مرخصی ماهیانه - فرمت متنوع فیش حقوقی ، قرارداد كار - لیست ماهیانه جهت اداره بیمه ، دارایی ، بانكها و فایلهای مربوطه - لیست های متنوع حقوقی و سوابق كارگاه های متعدد

 قیمت: 2.500.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
دانلود لیست مشتریان حسابداری فروشگاه كامپیوتر:
ثبت فاكتورخرید قطعات ( ثبت سریال بصورت اختیاری ) ، فروش نقد و روال قطعات ، امكان انتخاب قطعات یك سیستم بصورت دسته بندی شده و یكجا براساس سریال قطعات موجود- پیگیری قطعات معیوب از فروشنده براساس سریال - ثبت و نمایش قطعات با قیمتهای خرید متفاوت و نمایش سود آنی - ثبت پیكربندی لب تاپ بعنوان یك كالا و چاپ لیست قیمت براساس مشخصات لب تاپ - امتیاز بندی همكاران ، كنترل موجودی قطعات با دسته بندی اختیاری - گزارشات متنوع فروش - پیش فاكتور سیستم پیشنهادی به مشتری - امكانات فروش اقساطی

 قیمت: 2.800.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
 دانلود لیست مشتریان
حسابداری رستوران:
ثبت خرید مواد اولیه - فروش روزانه رستوران با امكاناتی جهت سرعت ثبت سفارشات با قیمتهای تعریف شده متفاوت غذای مشتریان متفرقه و اشتراكها ، چاپ 4 فاكتور برای چاپگرهای سوزنی ، لیزری و حرارتی ، دریافتی نقد ، بن و كارت خوان ، محاسبه حق سرویس ، عوارض و مالیات - تعریف تخفیف و محدوده شماره قبض براساس نوع مشتری - ثبت طباخی ، فرمول تولید و كنترل موجودی كالا

 قیمت: 3.300.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
 دانلود لیست مشتریان حسابداری توزیع و پخش كالا:
ثبت مشتریان بصورت محدوده بندی شده و تعیین بازاریاب هر محدوده ، ثبت درصد فروشنده و تخفیف فروش براساس هر كالا بصورت تك تك یا دسته بندی شده ، درصد تخفیف برای هر كالا در فاكتور خرید و فروش ، محاسبه تخفیف فروش نقدی و چاپ مانده فاكتور در صورت تحقق دریافت نقدی ، محاسبه عوارض و مالیات ، ثبت بازاریاب هر فاكتور فروش و محاسبه پورسانت (براساس مبلغ كل فاكتور یا به تفكیك كالا ) ، ثبت وصول كننده وجه فاكتور و محاسبه پورسانت وصولی ها - ثبت حواله انبار چندین فاكتور فروش بهمراه تحویل گیرنده و خودرو حمل ، چاپ فاكتورهای حواله بطور یكجا ، جمع كل تعداد و وزن كالا در حواله ، ثبت رسید كالای برگشتی - كنترل موجودی انبارها و ارائه لیست فروش كالای موجودی برای بازاریاب ، نمودار و گزارشات خرید و فروش و كنترل تسویه حساب فاكتورها

 قیمت: 3.800.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
 دانلود لیست مشتریان
حسابداری پروژه ساختمانی :
ثبت مشخصات پروژه ها بهمراه نحوه ارائه صورت وضعیت به كارفرما ( با احتساب نرخ كارمزد ثابت هزینه های پروژه ، كارمزد متفاوت به تفكیك هر كاردكس ، فهرست بها ویا نرخ تعیین شده مجری ) و تسهیم بدهی سهامداران ، تسهیم سود شركا براساس آورده ، ثبت فاكتورهای خرید پروژه در كاردكس هزینه های هر پروژه (مصالح ، آهن آلات ، تیرچه بلوك ، تاسیسات ، نیروی انسانی ، ماشین آلات ، كنترات ، تخفیفات و هزینه های متفرقه) ، گزارشهای ریالی و وزنی به تفكیك كالای مصرفی هر پروژه ، ثبت حواله انبار و كنترل موجودی انبار پروژه ثبت فاكتور خرید و فروش مصالح بهمراه قبض باسكول - كنترل موجودی مصالح - گزارشهای خرید و فروش مصالح

 قیمت: 3.800.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
 دانلود لیست مشتریان حسابداری مصالح فروشی:
ثبت مشخصات مصالح بهمراه ضریب تبدیل و كالای اولیه (مثال هر كیسه سیمان 50 كیلو از سیمان فله ای) ، بازكردن فاكتور فروش برای هریك از پروژه های مشتری ، بازكردن فاكتور خرید و ثبت كل سفارش از تولیدكننده ، بازكردن فاكتور كرایه به ازای هریك از كامیونهای طرف قرارداد ، ثبت قبض باسكول بار ارسالی و ثبت در فاكتور خرید ، فاكتور فروش و فاكتور كرایه بطور همزمان ،ثبت اعلام بار و كنترل بارهای ارسال شده ، ثبت كرایه حمل بصورت كلی و گزارشهای كرایه، ثبت هزینه كامیونها و محاسبه كاركرد هر كامیون ، ثبت تولید و كنترل موجودی انبارها

 قیمت: 3.300.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
 دانلود لیست مشتریان
حسابداری تیرچه بلوك:
ثبت مشخصات تیرچه براساس نوع تركیب میلگردها ، میزان بار و ارتفاع - ثبت سفارشهای خرید و فروش بهمراه چاپ قرارداد تولید تیرچه و بلوك - محاسبات ساخت تیرچه براساس طول و بار جهت بدست آوردن نوع تركیب میلگردهای مورد نیاز - برآوردن قیمت تیرچه براساس تغییرات نرخ مواد اولیه - ثبت تولید و گزارش میلگرد مصرفی ،گزارش كاركرد بتن ریز و خرپاساز - ثبت فاكتور فروش سفارش بهمراه عوارض و مالیات -گزارش كنترل سفارشات - ثبت كرایه حمل و بارگیری قطعات و گزارشهای مربوطه - ثبت خرید مواد اولیه و كنترل موجودی انبارها

 قیمت: 3.800.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
 دانلود لیست مشتریان
حسابداری فروش تیرچه بلوك:
ثبت مشخصات تیرچه براساس نوع تركیب میلگردها ، میزان بار و ارتفاع - ثبت سفارشهای خرید و فروش بهمراه چاپ قرارداد تولید تیرچه و بلوك - محاسبات ساخت تیرچه براساس طول و بار جهت بدست آوردن نوع تركیب میلگردهای مورد نیاز - برآوردن قیمت تیرچه براساس تغییرات نرخ مواد اولیه - ثبت تولید و گزارش میلگرد مصرفی ،گزارش كاركرد بتن ریز و خرپاساز - ثبت فاكتور فروش سفارش بهمراه عوارض و مالیات -گزارش كنترل سفارشات - ثبت كرایه حمل و بارگیری قطعات و گزارشهای مربوطه - ثبت خرید مواد اولیه و كنترل موجودی انبارها

 قیمت: 3.800.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
 دانلود لیست مشتریان
حسابداری تولید بتن آماده ثبت و چاپ كارت اطلاعات پیمانه ، ثبت قبض بار ارسالی براساس مشخصات بتن ، میكسر ، پمپ ، اپراتور بچینگ و چاپ قبضهای مورد نیاز - ثبت كرایه حمل و گزارش كاركرد كامیون و راننده - ثبت كرایه پمپ و گزارش كاركرد پمپ - گزارشهای فروش و عملكرد روزانه ، ثبت قبض خرید مواد اولیه ، گزارشهای خرید و فروش ، گزارش سیمان مصرفی و موجودی كالا - قابلیت اتصال به باسكول

 قیمت: 3.800.000 ریال
 دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
 دانلود لیست مشتریان
 


مطالب مشابه :


نرم افزار حسابداری اسان حساب

به روز ترین و متنوع ترین برنامه حسابداری مصالح فروشی، آهن کنید برای اجرای
دانلود نرم افزار حسابداری آسان حساب

دانلود نرم افزار حسابداری پوشاک، مصالح فروشی، آهن برای دانلود هر یک از
دانلود نرم افزار حسابداری اسان حساب

سایت تخصصی حسابداری - دانلود نرم چاپ 4 فاكتور برای چاپگرهای حسابداری مصالح فروشی:
دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو برای اندروید

مرکز تخصصی فروش نرم افزار حسابداری هلو - دانلود برای فروش مصالح برای طلا فروشی
شرکت آتیه نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری هلو

افزار حسابداری هلو. دانلود فایل برای فروش مصالح افزار هلو برای طلا فروشی, نرم
دانلود رايگان آموزش نرم افزار حسابداری هلو

دانلود کتاب آموزش نرم افزار حسابداری هلو دانلود برای فروش مصالح برای طلا فروشی
مجموعه نرم افزار حسابداری آسان سیستم

( قبل از نصب برنامه اجرا شود ) دانلود لیست حسابداری مصالح فروشی: حسابداری فرش فروشی:
آسان سیستم

( قبل از نصب برنامه اجرا شود ) دانلود حسابداری مصالح فروشی: تعریف كد برای وی ،ثبت
نرم افزار برنامه حسابداری دفتر حساب (پست ثابت)

** نرم افزار حسابداري ویژه کارخانه های سنگبری و سنگ فروشی مصالح فروشان برنامه حسابداری
دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو

افزار حسابداری هلو. دانلود آموزش برای فروش مصالح افزار هلو برای طلا فروشی, نرم
برچسب :