(گزیده ای از بخشنامه جشنواره خوارزمی)

جشنواره خوارزمی – بخش دانش آموزی

           

·       جشنواره خوارزمی چیست؟

همانطور که می دانید همه ساله در ایام مشخص، جشنواره ای تحت عنوان جشنواره خوارزمی درسطح کشور برگزار گردیده وآثار برتر دانش آموزان خلاق، نوآور و مستعد برگزیده شده وجوایز مادی ومعنوی شایسته ای به برگزیدگان اعطاء می شود. این جشنواره فرصت مناسبی است تا روح بررسی وابتکار درتمام زمینه های علمی،فنی، فرهنگی وهنری در دانش آموزان سراسر کشور پرورش یافته واستعداد های بالقوه ی فراوان آنان را شکوفا سازد.

·       نحوه ی شرکت در جشنواره خوارزمی:

کلیه ی دانش آموزان دوره ی متوسطه می توانند با ارائه ی طرحی پژوهشی، ابتکاری واختراعی در زمینه ی کلیه ی علوم وفنون در جشنواره شرکت نمایند. طرح ها پس از بررسی اولیه، مستقیما به دبیرخانه ی جشنواره شهرستان ارسال می گردد. در صورت انتخاب طرح های مذکور، این طرح ها به دبیرخانه ی جشنواره ی استان و سپس کشور ارسال گردیده وپس از طی مراحل داوری، نفرات برتر در هر زمینه مشخص می شود.                                                                                                            کلیه دانش آموزان و هنرجویان دور ه متوسطه ، اعم از دولتی و غیرانتفاعی ، روزانه و بزرگسالان، و دانشجویان دوره هاي کاردانی آموزشکده هاي فنی و حرفه اي، مراکز تربیت معلم و سایر مراکز آموزش عالی وابسته به آموزش و پرورش ، با رعایت شرط سنی حداکثر 30 سال تمام ، می توانند در بخش دانش آموزي و دوره هاي کاردانی آموزش و پرورش جشنواره جوان خوارزمی شرکت نمایند.

 

·       معیار ارزیابی طرح ها:

1-ارزش علمی، فنی وپژوهشی طرح   2- خلاقیت ونوآوری وقدرت تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری                3 - کاربرد وحل مسئله                    4- گزارش علمی ومستند سازی

 

·       گروه هایی که می توانند در جشنواره خوارزمی شرکت نمایند

   این گروه های علمی عبارتند از:

1-   علوم پایه شامل: الف) ریاضی      ب) فیزیک ونجوم        ج)شیمی    د)نانوتکنولوژی

2-   علوم فنی ومهندسی: الف)برق والکترونیک     ب) کامپیوتر      ج)مکاترونیک     د)مکانیک             ر)کشاورزی ومنابع طبیعی        ز)علوم زیستی و پزشکی      س)عمران         ش) هنر ومعماری         

3-   علوم انسانی: الف) زبان وادبیات فارسی              ب) علوم اسلامی                                          ج) علوم اجتماعی                د)فلسفه وادبیات

·  مهمترین عواملی که در ارزشیابی طرح های جشنواره مورد توجه قرار   می گیرد:

1-    میزان ابتکار وخلاقیت ارائه شده      2- ارزش طرح ازنظر علمی وفنی                                           3- میزان نو بودن طرح              4- امتیازات طرح نسبت به نمونه های مشابه                                  5-میزان دقت عمل در ارائه گزارش و کامل بودن مدارک علمی وفنی و روش ساخت                             6- ارزش طرح با توجه به امکانات در دست مجری  

·       پژوهش های بنیادی وکاربردی                                                        

-پژوهش هاي بنیادی : پژوهش هاي طراحی شده براي ایجاد درك نوینی از اصول و فرایندهاي اساسی و اصلی پدیده هاي صنعتی ، طبیعی و اجتماعی .

- پژوهش هاي کاربردی  : پژوهش هایی براي ایجاد فناوري جدید و جست و جوي دانشی که بتواند در مسائل عملی به کار رود و نیز ارائه راهکارهاي مناسب براساس یافته هاي علمی، که در چهار زمینه زیر تحقق می یابد:

    1- پژوهش هاي توسعه اي : پژوهش هایی که منجر به تکمیل یا توسعه فراگرد ، محصول صنعتی و یا یافته علمی و کاربرد آن باشد .

۲- اختراع: محصول یا فرا گردي که با ترکیب دو یا چند شی مادي ، راه نوینی را براي انجام

کاري ارائه می دهد و یا راه حل فنی جدیدي را براي حل مشکل پیشنهاد می کند .

۳-  ابتکار : بهره برداري موفقیت آمیز از ایده هاي نو و یا دسترسی به دانش فنی و فناوري ساخت محصول به روش جدید و با تکیه بر اختراعات و اکتشافات قبلی.

۴- پژوهش هاي کاربردي علوم نظري : پژوهش هایی که منجر به ارائه راهکارهاي مناسب براساس یافته ها و نظریه هاي علمی می شود.

 

شاخصهاياصلیارزیابیطرحهايجشنواره :

ردیفشاخصهاحداکثرنمرهاز 20

1-  خلاقیت و نوآوري 7

2-  ارزش علمی ، فنی و تخصصی 5

3- کاربرد و حل مسأله 5

4- مستندسازي علمی 3

 

شرطهايانتخابطرحهايبرگزیدهاستانی :

الف – دارا بودن خلاقیت و نوآوري ؛

ب- کسب حداقل نمره 17 از 20 براي ورود به مرحله کشوري .

تذکرمهم : باتوجهبهاینکهطرحهايمنتخبومعرفیشدهازسويگروههايتخصصی

داوريودبیرخانهجشنوارهجوانخوارزمیادارهکلآموزشوپرورشاستانها،به

عنوانیکیازشاخصهاياصلیارزیابیگروههايداوريودبیرخانهجشنوارهاستان

هاخواهدبود؛بنابراین،ضرورتدارددرداوريومعرفیطرحهابهمرحلهکشوري،

دقتلازمبهعملآید.

 

مزایاوتسهیلاتجشنوارهجوانخوارزمی :

1- دریافت تندیس ، لوح تقدیر و هدایا از مقامات عالی رتبه کشوري ؛

2-استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان (کمک هزینه تحصیلی ، پروژه خدمت نظام وظیفه عمومی ، سفرحج، سفرهاي علمی داخلی و خارجی و ... )؛

تبصره: در طرح هاي گروهی، در حال حاضر ، فقط دو نفر اول که سهم بیشتري در اجراي طرح دارند، می توانند از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استفاده نمایند و استفاده از تسهیلات بنیاد، براي بیش از دو نفر در یکطرح برگزیده امکان پذیر نمی باشد.

3-استفاده از تسهیلات ورود به مراکز آموزش عالی در رشته مرتبط با طرح، به شرح زیر:

الف – ورود به دانشگاه با شرکت در آزمون سراسري و کسب حد نصاب تعیین شده  )با توجه به رتبه و درصد مشارکت (از نمره گزینش آزاد در رشته مورد تقاضا ، براساس نمره آخرین نفر پذیرفته شده در رشته /محل مربوط؛

ب- ورود بدون کنکور به دانشگاه و یا مؤسسات و مراکز آموزش عالی ، در صورت اخذ پذیرش از دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوط .

* تذکرمهم :

باعنایتبهاینکهجشنوارهجوانخوارزمی،عرصهرقابتعلمیوپژوهشیبینپژوهشگران،مبتکرانومخترعانجوانکشوراست،لذاانتخابجشنوارهبهجايکنکوربرايورودبهدانشگاه،گزینهمناسبینمیباشد،درنتیجهبهدانشآموزانودانشجویانتأکیدگرددکهازانتخاب جشنوارهبهجايکنکوربرايورودبهدانشگاهخوددارينمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات لازم:

1-دانش آموزان می توانند ضمن هماهنگی با پژوهش سرای دانش آموزی فرید، سوالات وابهامات خود را با مشاوران مجرب طرحها در میان گذاشته وراهنمایی لازم را دریافت نمایند.                                                                                                                                2- دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره با هماهنگی مدیریت مدرسه می توانند از امکانات پژوهش سرای فرید استفاده نمایند.                                                                                                                                      3- در بخش علوم انسانی وهنر بهتر است از طرح های بومی وسنتی شهرستان استفاده شود، زیرا طرح های محلی و منطقه ای از امتیازات ویژه برخوردار است.                                                                                                                                 4- برای کسب اطلاعات لازم می توانید در ساعات اداری با شماره (5223445 -5223447 ) پژوهش سرای دانش آموزی فرید رامسر تماس حاصل نمایید.

 

تقويم اجرايي جشنواره جوان خوارزمي بر اساس جدول زير مي باشد.

رديف

شرح فعاليت

زمان اجرا

1

تحويل طرح ها توسط شرکت کنندگان به واحدهاي آموزشي محل تحصيل و ارسال به شهرستان/ منطقه/ ناحيه (محل تحصيل براي دانشجويان مهمان، مرکز آموزشي مقصد است.)

19 فروردين 1391

2

ارسال طرح هاي منتخب از شهرستان/ منطقه / ناحيه به دبير خانه جشنواره اداره كل

23 ارديبهشت 1391

3

برگزاري داوري طرح ها، جمع بندي و اعلام نتيجه در دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي اداره كل

از 24 ارديبهشت لغايت ۲۲تير 1391

4

تحويل طرح هاي منتخب استاني به دبيرخانه ستاد جشنواره به صورت حضوري توسط نماينده اداره كل

24 و 25 تير 1391

5

برگزاري داوري کشوري با حضور داوران گروه هاي علمي مربوط استاني براي دفاع حضوري از طرح ها

31 مرداد و اول شهريور 1391

6

برگزاري داوري کشوري با حضور طراحان مدعو براي دفاع حضوري از طرح ها

12 لغايت 15 شهريور 1391

7

بررسي نهايي طرح ها توسط هيأت داوران مشترک وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش

مهر 1391

8

اعلام اسامي طرح هاي برگزيده کشوري و برگزاري مراسم تقدير و تجليل از برگزيدگان کشوري

آبان 1391

 دبیر خانه جشنواره جوان خوارزمی -شهرستان رامسر


مطالب مشابه :


شماره تلفنهای سرویس و خدمات پس از فروش شركتهای وارد كننده لوازم خانگی در ایران

سرویسکار - شماره تلفنهای سرویس و خدمات پس از فروش شركتهای وارد كننده لوازم خانگی در ایران
مشکلات وام مشاغل خانگی در دلفان / دست رد بانکها به سینه متقاضیان

مشکلات وام مشاغل خانگی در دلفان/ دست رد بانکها به سینه متقاضیان: به گزارش میرملاس نیوز
نقش زنان در تحقق شعار " توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني "

‌توانند این موضوع را برای سایر اعضای خانواده فرهنگ سازی کرده و به شکوفا لوازم خانگی
(گزیده ای از بخشنامه جشنواره خوارزمی)

تعمیر لوازم خانگی. سراسر کشور پرورش یافته واستعداد های بالقوه ی فراوان آنان را شکوفا
پوستر های روسی در ایران

‏ ا ی فقیر، زیر هجوم نیروهای قدرتمند ضد انقلابی با شتابزدگی شکوفا لوازم خانگی به
قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز در گفت‌وگو با فارس:۹۵ درصد بخش کشاورزی خصوصی است/ تقویت اقتصاد مقاومتی

قیمت لوازم خانگی. همان گونه که در زمان جنگ تحمیلی بخش کشاورزی از اقتصادی شکوفا لوازم و
برچسب :