آنچه یک طراح برای یک پروژه باید ارائه نماید

ý     کلیات

1)       کادر نقشه ها در یکی از اندازه های استاندارد ترسیم شده است.

2)      نام مالک و پلاک ثبتی و آدرس و مشخصات ساختمان در کادر درج شده است.

3)      نام دفتر فنی مهندسی و طراح و ناظر در نقشه درج شده است.

4)      جدول اطلاعات ساختمان قید شده است.

5)      مهر و امضاء کلیه نقشه ها و اسناد ضمیمه مانند دفترچه محاسبات توسط طراح انجام گرفته است.

6)      ضوابط نقشه کشی و ترسیم با اتوکد  و رعایت ضخامت خطوط و علائم استاندارد انجام گرفته است.

7)      طراحی شامل تمامی پلان ها (زیر زمین –حیاط - همکف – طبقات – بام ) می باشد .

8)      طراحی شامل ( روشنایی _ پریزهای برق وتابلوهای برق _ آیفون و تلفن _ اعلام حریق _نقشه های تک خطی تابلوها _ علائم و توضیحات _ دفترچه محاسبات ) برای ساختمان ها تا گروه ج .

9)       طراحی شامل ( روشنایی _ پریزهای برق وتابلوهای برق _ آیفون و تلفن _ اعلام حریق _نقشه های تک خطی تابلوها _ علائم و توضیحات _ دفترچه محاسبات _ رایزرهای تمامی طرحها  منجمله سیستم زمین ) برای ساختمان ها تا گروه ج .

10)    محل پست برق و ژنراتور (در صورت نیاز) بارعایت ضوابط مربوطه از نظر ابعاد و مکان و مقررات.

11)    تفکیک نقشه ها از همدیگر دیه شده است .

ý     روشنایی

1)       تعداد مدارها متناسب با مساحت مکان .

2)      تعداد کانون های نوری مطابق مقررات .

3)      تعداد کنترل ها ( کلیدهای قطع و وصل)  جهت رعایت الگوی مصرف منظور شده است.

4)      منطق استفاده از نوع کلیدها (تبدیل – تک پل – سری - .... ) رعایت شده است .

5)      چراغ و لامپ  انتخاب شده مناسب محل باشد .

6)      حد اقل و حد اکثر شدت روشنایی بر اساس استاندارد رعایت شده باشد .

7)      فیوز و وسیله حفاظتی و مقاطع سیم و کابل متناسب با بار مدار باشد .

8)      مشخصات هادیها و لوله ها روی نقشه یا مدار تک خطی مربوطه درج شده باشد.

9)       تعداد هادی ها روی نقشه درج شده است .

10)    توان و نوع لامپ و ارتفاع نصب در کنار هر مجموعه چراغ ها درج شده است .

11)    کلیه مدارات دارای سیم ارث متناسب با مدار باشد.

12)   محل نصب کلیدها در مکان های مرطوب (مانند حمام) و غیره در خارج از محل باشد.

13)  حد اکثر یک فن تهویه در هر مدار روشنایی برای سرویس بهداشتی منظور شده است .

14)  روشنایی اضطراری کار و روشنایی  خروج اضطراری دیده است .

15)   روشنایی بالابر (چاه ) و اطاق موتورخانه آن دیده است.

ý     پریزهای برق

1)       فاصله بین پریزها رعایت شده است.

2)      تعداد پریزهای منطبق با مقررات می باشد (حد اکثر 12 پریز ).

3)      محل پریزها مطابق با نقشه های معماری است و با تجهیزات میکانیکی هماهنگ شده است.

4)      ارتفاع نصب پریز در محل های مختلف تعیین شده باشد.

5)      مشخصات هادیها و لوله ها روی نقشه یا مدار تک خطی مربوطه درج شده باشد.

6)      تعداد هادی ها روی نقشه درج شده است .

7)      نوع پریزهای ( ارثدار- بارانی –ضد انفجار ...) مشخص شده است.

8)      هماهنگی محل نصب پریزهای برق با پریزهای تلفن و تلویزیون .

9)       رعایت حد اقل مداراهای پریز برق در آشپزخانه .

10)    تعداد پریز برق در محل استقرار تلویزیون یا میز رایانه یا دستگاه های اداری بمقدار کافی منظور شد.

11)    پریز برق منظور شده در حمام و یا مکان های مرطوب از نوع مخصوص (دارای ترانس ایزوله)باشد.

12)   در مکان های مرطوب مانند حمام و سرویس بهداشتی و غیره از محل کلید یا پریز برق مدار وارد و خارج گردد . هیج مداری در این مکانها طراحی نگردیده است .

13)  برای هر کدام_پمپ ها _ فن های صنعتی _ ماشین لباس شویی_ ماشین ظرفشویی _ اجاق گاز برقی _ جراغ های اضطراری دیواری _ درب باز کن حیاط _ آیفون تصویری کولرها و امثالهم مدار جداگانه مناسب منظور شده است.

14)  در محل تابلوی برقی و فرعی ها و  درب حیاط و انبارها و هال ها پریز برق منظور شده است.

15)   پریزهای برق در مجاورت تخت خواب ها و میزهای آرایش و مطالعه و تراس ها برای روشنایی موضعی منظور شده باشد.

16)  برای اطاق موتورخانه بالابر  و اطاق پست برق و تاسیسات و امثالهم پریز  منظور شده است .

 

ý     تلفن و آیفون و تلویزیون

1)       محل پریزها در مکان های مناسب منظور شده است.

2)      محل ترمنال های ورودی به ساختمان و محل ورودی به مصرف کنندگان مشخص شده است.

3)      مشخصات هادیها و لوله ها روی نقشه یا مدار تک خطی مربوطه درج شده باشد.

4)      تعداد هادی ها روی نقشه درج شده است .

5)      محل پریز تلفن در مجاورت پریز تلویزیون نباشد.

6)      ارتفاع نصب پریزها مشخص شده است.

7)      محل سیستم در باز کن و زنگ اخبار و سیستم تغذیه هر دو مشخص شده است.

8)      پریز تلفن برای استفاده استعمال سیستم رایانه در مکان های مناسب منظور شده است.

9)       فیدر تغذیه کننده آیفون منظور شده است.

ý     آنتن مرگزی ( خدمات خاص  در صورت نیاز به طراحی تفصیلی )

1)       محل نصب آنتن بطور مناسب و مطابق نقشه معماری انتخاب شده است.

2)      مشخصات کابلها و لوله ها در نقشه درج شده است.

3)      محل نصب تقسیم کننده ها و ترمینال ها در طبقات و مکان های مربوطه تعیین شده است.

4)      فیدر تغذیه کننده منظور شده است.

 

ý     اعلام حریق

1)       آشکار ساز انتخاب شده مناسب محیط کار باشد.

2)      مشخصات آشکار ساز در کنار آن یا در علائم درج شده باشد.

3)      فاصله بین آشکار سازهای بر اساس استاندارد رعایت شده است.

4)      ارتفاع نصب آشکار سازها درج شده است.

5)      محل نصب شستی ها و فواصل بین آنها مطابق استاندارد رعایت شده است.

6)      محل نصب آژیر ها و بیزرها و فواصل بین آنها و قدرت لازم تعیین شده است.

7)      زون بندی بشکل مناسب و اقتصادی انتخاب شده است.

8)      المان انتهایی هر زون منظور شده است.

9)       چراغ های آشکار ساز در مکان های مورد نیاز منظور شده است.

10)    محل تابلوی مرکزی در مکان مناسب بر اساس توصیه های استاندارد تعیین شده است.

11)    مشخصات هادی ها و لوله ها در نقشه درج شده است.

12)   ارتفاع نصب تجهیزات درج شده است.

 

ý     رایزرها

1)       رایزر سیستم تلفن

2)      رایزر سیستم تلویزیون

3)      رایزر سیستم آیفون

4)      رایزر سیستم ارث (زمین)

5)      رابزر سیستم برق رسانی

6)      رایزر سیستم اعلام حریق

7)      رایزر برق اضطراری و ژنراتور

8)      رایزر تغذیه پمب ها

9)       اطلاعات لازم روی از قبیل نام قطعات و مشخصات کابل ها و سیمها وفیدرها و غیره درج شده است.

10)    ارتباطات تجهیزات باهم بوضوح نشان داده شده است.

ý     سیستم زمین (ارث)

1)       محل اجرای چاه ارث در نقشه مشخص شده است.

2)      اطلاعات اجرایی چاه ارث در نقشه درج شده است.

3)      کابل اصلی زمین محاسبه و مسیر آن در نقشه مشخص شده است.

4)      مقطع کابل های فرعی محاسبه و مسیر آن در نقشه ها تعیین شده است.

5)      سیمهای ارث برای سیستم های روشنایی و پریزهای برق و  سایزر مصارف محاسبه و تعیین شده است.

 

ý     تابلوهای برق

1)       محل مناسب نصب تابلوهای برق مانند عمق تابلو و ابعاد آن و ضخامت دیوار نصب تعیین شده است.

2)      وسایل حفاظتی مدارها و حفاظت جان و قطع کننده اصلی و نشان دهنده ها منظور شده است.

3)      نقشه یا نقشه های تک خطی تابلوها شامل تمامی اطلاعات در نقشه ها ضمیمه شده است.

4)      ارتفاع نصب تابلوها از کف تمام شده مطابق مقررات و استاندارد در نقشه درج شده است.

5)      فیدر های ورودی و خروجی به تابلوها  شامل وسایل حفاظتی و قطع کننده ها در نقشه تک خطی درج شده است.

6)      تفکیک بارهای نرمال و بارهای اضطراری در تابلوها در طرح دیده شده است.

7)      نام تابلوی برق در کنار آن در نقشه درج شده است.

8)      در مکان هایی که شامل دو یا جند بخش (مثل دوبلکس یا اداری دو طبقه ) در هر بخش یک تابلو منظور شده است و مدارهای هر بخش از تابلوی مربوطه تامین شده است .

9)       بار نامی (بار متصل ) و بار همزمانی (بار دیماند) روی هر تابلو مشخص شده است.

10)    بار هر فیدر مشخص شده است .

11)    رعایت حریم و فاصله از سیستم های گاز رسانی و لوله های آب و گرم و  تلفن ووو دیده شده است.

12)   تابلوهای برق برای سیستم بالا برها و پمپ ها و تجهیزات صنعتی جداگانه طراحی شده است.

13)  فیدر رزرو بمقدار 20% فیدرها  در تابلوی برق دیده شده است.

14)  تقسیم بارها روی فازها در نقشه تک خطی دیده شده است.

15)   عدم نصب تابلوی برق روی دیواره داکت 10 سانتیمتر دیده شده است.

 

ý     سیستم برق اضطراری (خدمات خاص در صورت لزوم )

1)       محاسبه بارهای اضطراری دیده شده است.

2)      محاسبه توان ژنراتور برای تآمین برق اضطراری انجام گرفته است.

3)      طراحی اتاق ژنراتور بر اساس مقررات ملی و اصول فنی و استانداردها انجام گرفته است.

4)      دیاگرام های تک خطی توزیع برق اضطراری و ارتباط با برق شبکه دیده شده است.

5)      نوع سیستم برق اضطراری از نظر کاربرد و تجهیزات  انتخاب شده است.

موارد ایمنی و محیط زیستی سیستم برق اضطراری لحاظ شده است .

ý     طراحی پست زمینی برق (خدمات خاص در صورت لزوم )

1)       طراحی معماری پست با رعایت مقررات ملی و اصول فنی و استاندارد لازم لحاظ شده است.

2)      محاسبه بارهای کلی پروژه و بارهای دیماند و آینده انجام گرفته است.

3)      محاسبه توان و مشخصات ترانسفورماتور برای تامین بار پروژه انجام گرفته است.

4)      محاسبه مقطع کابل های ورودی فشار قوی و خروجی فشار ضعیف انجام گرفته است.

5)      محاسبه و انتخاب وسایل حفاظتی و نشان دهنده ها و لوازم قطع و وصل در بخش فشار قوی و ضعیف پست لحاظ شده است.

6)      امور ایمنی و محیط زیست پست لحاظ شده است.

7)      طراحی محل استقرار تجهیزات پست داخل اتاق پست شامل تابلوی فشار قوی و ترانسفورماتور و تابلوی توزیع فشار ضعیف  انجام گرفته است.

8)      مسیر کابل های توزیع از محل پست برق به محل استقرار تابلوها دیده شده است.

9)       سیستم زمین مخصوص پست محاسبه و طراحی شده است.

ý     سیستم اصلاح ضریب قدرت (خدمات خاص در صورت نیاز)

1)       محاسبه بار رآکتیو موجود و بار آکتیو و ضریب توان موجود پروژه انجام گرفته است.

2)      محاسبه ضریب توان مورد نیاز بر اساس مقررات شرکت توزیع برق انجام گرفته است.

3)      انتخاب نوع سیستم اصلاح ضریب توان و تجهیزات مربوطه لحاظ شده است.

4)      دیاگرام تک خطی و نقشه های مدارات فرمان سیستم طراحی شده است.

5)      محل استقرار سیستم در نقشه مشخص شده است.

6)       

 

ý     بالابر های ساختمانی و تجاری و پله های برقی (خدمات خاص در صورت نیاز)

1)       محاسبه توان موتورهای برقی بر اساس بارهای مکانیکی  لحاظ شده است.

2)      محاسبه و تعیین وسایل حفاظتی و نشان دهنده ها و وسایل قطع و وصل و مدارهای فرمان.

3)      محاسبه مقطع کابلهای برق تامین کننده تابلو اصلی بالابر و سایر تجهیزات.

4)      پیش بینی برق اضطراری برای بالابر  لحاظ شده است.

5)      هماهنگی با بخش مکانیک از نظر طراحی انجام گرفته است.

ý     پمپ ها و فن های تهویه مسکونی و صنعتی (خدمات خاص در صورت لزوم )

1)       محاسبه توان پمپ ها و فن ها بر اساس اطلاعات طرح مکانیکی  انجام گرفته است .

2)      محاسبه کابل های تغذیه به پمپ ها و فن ها لحاظ شده است.

3)      محاسبه و انتخاب وسایل حفاظتی و نشان دهنده ها و قطع و وصل و تابلوی مربوطه  دیده شده است.

4)      دیاگرام تک خطی تجهیزات این سیستم  طراحی و ارائه شده است.

5)      سیستم ارث برای این تجهیزات محاسبه و لحاظ گردیده است.

ý     سیستم فراخوان صوتی (خدمات خاص در صورت نیاز)

1)       تعیین محل استقرار بلندگوها و سایر تجهیزات در نقشه ها دیده شده است.

2)      توان صوتی بلندگوها در کنار آنها در نقشه ها درج شده است.

3)      محاسبه قدرت صوتی کل سیستم مورد نیاز  انجام گرفته است .

4)      انتخاب تجهیزات سیستم مانند آمپلی فایر و سایر تجهیزات و مشخصات فنی انجام گرفته است.

5)      مقطع هادی ها و لوله ها در نقشه ها درج شده است.

6)      ارتباط بلندگوها با سیستم مرکزی در نقشه مشخص شده است.

1)       کابل ها و سیمها

1)       مسیر کابل های برق و تلفن و آیفون و تلویزیون و اعلام حریق از طریق مناسب دیده شده است.

2)      جلوگیری از تداخل کابل ها با لوله های تاسیسات مکانیکی دیده شده است.

3)      مشخصات کامل کابل ها و تعداد آن در نقشه درج شده است.

4)       انتخاب کابل و سیم بر اساس نوع کاربرد است.

5)      نحوه اجرای کابل روی سینی کابل یا لوله یا داکت و غیره در کنار کابل تعیین شده است.

6)      باتوجه به طول و بار متصل وشرایط اجرا و افت ولتاژ مقطع کابل محاسبه شده است.

7)      رنگ عایق سیمها در نقشه درج شده است.

8)      ابعاد سینی کابل و اندازه قطر لوله و ابعاد داکت بر اساس مقررات انخاب شده اس.

9)       دیواره داکت در قسمت غیر مشاع نباید از 20 سانتی متر کمتر باشد و نباید پل آن را پوشاند.

10)   برای ساختمان های جدید الاحداث انتخاب کابل همراه سیم ارث باشد .

 

ý     دفترچه های محاسباتی

1)       محاسبات روشنایی در فضاهای مختلف انجام گرفته است.

2)      محاسبات مقطع کابل های قدرت انجام گرفته است.

3)      محاسبات بار هر فیدر در تابلوهای برق اصلی و فرعی  انجام گرفته است.

4)      محاسبات بار متصل و بار دیماند هر تابلوی برق انجام گرفته است.

5)      محاسبات بار نهایی متصل و بار دیماند پروژه انجام گرفته است.

ý     برقگیر(خدمات خاص در صورت نیاز)

1)       برای ساختمان های بلند و مکان هایی که احتمال صاعقه وجود دارد طرح صاعقه گیر دیده شده است.

2)      نوع برق گیر در کنار آن یا در نقشه درج شده است.

3)      مسیر هادی برق گیر و جاهک های ارث آن در نقشه تعیین شده است.

4)      تجهیزات برق گیر در نقشه  نشان داده شده است.

5)      محاسبات مربوطه ارائه شده است .

 

ý     اسناد و مدارک ومشخصات فنی (خدمات خاص در صورت لزوم )

1)       مشخصات فنی تابلوهای برق تهیه شده است.

2)      مشخصات فنی تجهیزات روشنایی تهیه شده است.

3)      مشخصات فنی اعلام حریق تهیه شده است.

4)      مشخصات فنی سیستم فراخوان صوتی تهیه شده است.

5)      مشخصات فنی سیستم تلفن تهیه شده است.

6)      مشخصات فنی سیستم آیفون صوتی یا تصویری تهیه شده است.

7)      مشخصات فنی تجهیزات برق اضطراری تهیه شده است.

8)      مشخصات فنی تجهیزات پست برق تهیه شده است .

9)       مشخصات فنی موتورهای برقی پمپ ها و فن ها و بالا برها و پله های برقی تهیه شده است.

10)    برآورد مصالح  سیستمهای فوق الذکر  تهیه شده است.

11)    برنامه ریزی اجرای پروژه تهیه شده است .

ý     علائم و توضیحات و جزئیات

1)       شرح کلیه علائم  بکار رفته در طرح در جدول مناسب منظور شده است.

2)      مهمترین توضیحات و مقررات و استاندارد ها  جهت آگاهی مجری منظور شده است.

3)      جزئیات اجرای سیستم چاه ارث درج شده است.

4)      جدول ها  ها و سیمها و کابل ها منظور شده است.

ý     موارد عمومی

1)       داکت برق با ابعاد مناسب تعداد کابل های برق و سایر کابل ها  بصورت مسیر راسته از پایین نقطه ساختمان (زیر زمین یا همکف ) تا بالاترین نقطه (بام ) در نقشه معماری  ودر قسمت مشاع منظور شده است.

2)      ضخامت دیواره داکت در قسمت غیر مشاع حد اقل 20 سانتی متر باشد.

3)      پل ساختمان داکت را نمی پوشاند.

4)      دریچه بازدید و تعویض کابل ها با ابعاد مناسب روی داکت و در قسمت مشاع دیده شده است.

5)      محل تابلوی برق روی داکت( بشرط اینکه ضخامت دیوار نصب از 25 سانتی کمتر نباشد و هیچ سیم کشی از داخل داکت صورت نمی گیرد) منظور شده است .

6)      محل نصب تابلوی برق  روی دیوار باید متناسب با عمق تابلو که از 25 سانتی مترضخامت و عرض 70 سانتی متر نباید کمتر باشد .

7)      کاربرد لوله های برق بر اساس محیط و محل اجرا لحاظ شده است.

8)      انتخاب لوله های فلزی در مسیر تردد وسایل سنگین در نقشه و کنار لوله درج شده است.

9)       ممنوعیت استفاده از لوله خرطومی در توضیحات لحاظ شده است.

10)    ممنوعیت استفاده از تجهیزات و مصالح غیر استاندارد در  توضیحات لحاظ شده است.

11)    ممنوعیت استفاده از لامبهای پر مصرف رشته ای حرارتی در روشنایی در توضیحات لحاظ شده است.

 

 


مطالب مشابه :


کلاس مبانی مهندسی روشنایی و نرم افزار دیالوکس

تاسیسات برق ساختمان 8 - تنظیم ضرایب انعکاس و سایر پارامترهای موثر در محاسبات روشنایی. 9
برقکار ساختمان

الکترونیک صنعتی - برقکار ساختمان - خدمات فنی و مهندسی آشنایی با اصول محاسبات روشنایی
منابع تاسیسات الکتریکی و روشنایی مفید در نظام مهندسی و نظارت و طراحی برقی

43. سیم کشی ساختمان و مدارات روشنایی مهندس جواد رضایی و مافی از دانش و 51. محاسبات برق.
برقکار ساختمان

هنرآموز برق - برقکار ساختمان - علمي /آموزشي . آشنایی با اصول محاسبات روشنایی اماکن 59.
برقکار ساختمان

برقکار ساختمان به کسی گفته می گویند که تمامی توانایی شناسایی اصول محاسبات روشنایی
دانلود آموزش محاسبات روشنایی با نرم افزار dialux

مهندسی برق قدرت و پایان نامه برق قدرت - دانلود آموزش محاسبات روشنایی با نرم افزار dialux - پایان
دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق

نظام مهندسي ساختمان شهرستان مرند محسبات روشناییمحاسبات بار همزمانی جزء و کل ساختمان
چرا باید از نرم افزار برای طراحی روشنایی استفاده کنیم

تاسیسات برق ساختمان محاسبات روشنایی مبتنی بر نمودار پخش نور ، نحوه نصب و سایر مشخصات
طراحی تاسیسات الکتریکی

طراحی ساختمان - طراحی سیستم روشنایی ساختمان های درمانی محاسبات سیستم اعلام حریق
آنچه یک طراح برای یک پروژه باید ارائه نماید

نام مالک و پلاک ثبتی و آدرس و مشخصات ساختمان در کادر محاسبات روشنایی در
برچسب :