شرح وظایف اعضای ستاد پروژه مهر90

باسمه تعالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام اعضای کمیته

۱

غریب زارع

رئیس ستادپروژه مهر ۹۰

۲

عزیز زارع

دبیر ستاد پروژه مهر ۹۰

باسمه تعالي

شرح وظايف كميته سازماندهي پروژه مهر90در آموزش و پرورش خرامه

: حسن اجراي فعاليتهاي مربوط به سازماندهي

1-انجام نقل و انتقالات وفق دستورالعمل

2-ساماندهي و توزيه نيروي انساني حداكثرتا 15شهريور ماه به همراه صدورابلاغ

3-برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت (جديدالاستخدام و مديران جديدالانتصاب)

4-تغذيه اطلاعات سيستم بكفا بر اساس آخرين تغييرات

5-تعيين تراكم دانش آموزي و ابلاغ آن

6-تثبيت چينش مدارس

7-تشكيل جلسات ماهانه و ارائه گزارش به دبير ستاد پروژه مهر

محمدمعتضديان

معاونت مالي و پشتيباني

مسئول كميته سازماندهي

اسماعيل اكرمي مقدّم

كارشناس آمار وبودجه

دبير كميته

سعدي زارعي

معاون آموزش و نوآوري

عضو كميته سازماندهي

يوسف زارعي

معاون پرورشي و تربيت بدني

عضو كميته سازماندهي

داود قوهستاني

بازرسي

عضو كميته سازماندهي

مجيد احمدپناهي

كارشناس حراست

عضو كميته سازماندهي

داود كشاورزي

كارشناس آموزش ابتدايي

عضو كميته سازماندهي

علي اكبر رحيمي

كارشناس مسئول دوره هاي تحصيلي

عضو كميته سازماندهي

بهمن مسرور

كارشناس امور اداري

عضو كميته سازماندهي

 

شرح وظايف كميته تعميروتجهيز پروژه مهر90در آموزش و پرورش خرامه

:آماده سازي مدارس براي سال تحصيلي جديد

1-آماده سازي فضاي فيزيكي و كالبدي مدارس

2-پيگيري امور مربوط به اتمام تعميرات اساسي و پروژه هاي نيمه تمام (نوسازي و خيّر ساز)

3-تعمير وبهسازي وسايل مستعمل حتي المقدور با مشاركت مدارس فنّي و حرفه اي و كاردانش)

4-توزيع به موقع كتب درسي

5-تهيّه وسايل آموزشي و كمك آموزشي

6-تمهيدمقدمات جهت انجام تعميرات جزئي در مدارس

7-تخصيص اعتبارلازم به مدارس در خصوص هزينه هاي بازگشايي

8-استفاده ازمشاركت نهادها،ارگانهاو مردم جهت تجهيز و آماده سازي مدارس

9-تشكيل جلسات ماهانه و ارسال صورتجلسات بر اي دبير ستاد 

محمد معتضديان

معاونت مالي و پشتيباني

مسئول كميته تعميروتجهيز

عبدالله احمدپناهي

كارشناس خدمات و كارپردازي

دبير كميته

اسماعيل اكرمي مقدم

كارشناس آمار وبودجه

عضو كميته  تعميروتجهيز

علي باقري

كارشناس تكنولوژي و گروههاي آموزشي

عضو كميته  تعميروتجهيز

محمدحسين زارع

كارشناس امورمالي

عضو كميته  تعميروتجهيز

 

شرح وظايف كميته توجيه و تبليغ پروژه مهر90در آموزش و پرورش خرامه

:آمادگيهاي لازم براي بازگشايي مطلوب مدارس

1-پوشش خبري مناسب

2-تهيّه بنر،پلاكارد،تراكت،و ارسال آن به مدارس و نصب در ميادين شهر

3-هماهنگي با مسئولين آموزش و پرورش جهت حضور در نماز جمعه به عنوان سخنران قبل از نماز

4-دعوت از خانواده شهدا،جانبازان،آزادگان،مسئولين شهري ،محلّي جهت حضور در مراسم بازگشايي

5-گراميداشت هفته دفاع مقدّس

6-برپايي نمايشگاه (كتاب،عكس ،پوستر،دستاوردهاي دانش آموزان و معلمان و .......)

7-تشكيل جلسات ماهانه و ارسال آن به دبير ستاد پروژه مهر

يوسف زارعي

معاون پرورشي و تربيت بدني

مسئول كميته توجيه و تبليغ

جواد رنجبر

كارشناس روابط عمومي

دبير كميته

جعفر ايزدي

كارشناس تشكيلات دانش آموزي

عضو كميته   توجيه و تبليغ

محمدرضا داراب زاده

كارشناس فرهنگي هنري

عضو كميته  توجيه و تبليغ

شرح وظايف كميته تاييد صلاحيّت پروژه مهر90در آموزش و پرورش خرامه

:مسئوليّت تاييد صلاحيّت افراد

1-تاييد صلاحيّت نيروي جديدالاستخدام

2-تاييد صلاحيّت نيروي جديد الانتصاب

3-تاييد صلاحيّت و سازماندهي سرايداران

4-تاييد صلاحيّت گيرندگان تقديرنامه(پروژه مهر)

5-تشكيل جلسات ماهانه و ارسال صورتجلسات به دبير ستاد پروژه مهر

مجيد احمدپناهي

كارشناس حراست

مسئول كميته تاييدصلاحيت

 

شرح وظايف كميته نظارت و ارزيابي پروژه مهر90در آموزش و پرورش خرامه

:نظارت مستقيم برروندكلّي اجراي پروژه مهر

1-نظارت بر رعايت آيين نامه انتصاب

2-نظارت بر صدور ابلاغ براي كليه كارشناسان تا15شهريور

3-نظارت بر امور صورت گرفته كميته ها جهت اطلاع از اجراي بهينه

4-تهيه و تدوين برنامه بازديد از مراسم بازگشايي مدارس(روزشكوفه ها،روزجوانه هاپنج شنبه 31/6/90،بازگشايي مدارس يكشنبه3/7/90

5-تهيه و تدوين و استخراج نتايج بازديدارزيابان استاني از مراسم بازگشايي بر اساس فرمهاي تدوين شده مربوط

6-تجزيه و تحليل فعاليتهاي پروژه مهر 90در دو بخش ادارات و مدارس و تنظيم و ارسال گزارش آن به دبير ستاد پروژه مهر

داود قوهستاني

بازرسي

مسئول ودبيركميته نظارت و ارزيابي

اصغر كمالي فر

نماينده مديران مقطع ابتدايي

عضو كميته    نظارت و ارزيابي

غلامعلي مظفري

نماينده مديران مقطع راهنمايي

عضو كميته   نظارت و ارزيابي

اسماعيل زارعي

نماينده مديران مقطع متوسطه

عضو كميته    نظارت و ارزيابي

 

شرح وظايف كميته انتصابات پروژه مهر90در آموزش و پرورش خرامه

مجري دستورالعمل انتصاب مديران و معاونين واحدهاي آموزشي و پستهاي اداري

1-اعلام نتايج ارزيابي از فعاليتها

2-اجراي دستورالعمل انتصاب مديران و معاونين واحدهاي آموزشي

3- اجراي دستورالعمل انتصاب اداري

4-اعلام نتيجه به ستاد پروژه مهر جهت اقدامات مقتضي

محمد معتضديان

معاونت مالي و پشتيباني

مسئول كميته انتصابات

بهمن مسرور

كارشناس امور اداري

دبير كميته

داود قوهستاني

بازرسي

عضو كميته   انتصابات

سعدي زارعي

معاون آموزش و نوآوري

عضو كميته   انتصابات

يوسف زارعي

معاون پرورشي و تربيت بدني

عضو كميته   انتصابات

مجيد احمدپناهي

كارشناس حراست

عضو كميته   انتصابات

 

اعضاي محترم  تمامی كميته  هازيرنظرمسئول  محترم كميته نسبت به جلسات ماهانه اقدام،وتوسط دبير محترم كميته گزارشات  خود را به طور مكتوب و مصوّر به دبيرستادپروژه مهر(عزيززارع)تحويل نمايند. از ارسال به موقع گزارشات به اين دبيرخانه كمال تقدير را داريم.


مطالب مشابه :


شرح وظایف عوامل اجرایی مدارس براساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش

شرح وظایف عوامل اجرایی مدارس براساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و حراست ساختمان و
ستاد امتحانات

سنجش آموزش و پرورش اصفهان از طريق حراست آموزش و پرورش و نيروي انتظامي شرح وظایف :
شرح وظایف کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان:

اداره آموزش و پرورش ناحیه3 شرح وظایف کارشناس مسئول انجمن اولیاء و
فعالیت های روابط عمومی آموزش و پرورش

آموزش و پرورش. جايگاه و نقش يک روابط عمومي کارآمد در توسعه هر سازمان با اهداف و شرح وظايف
بازرسی ونظارت

محترم آموزش و پرورش فعاليت از شرح وظايف آموزش و پرورش و مسئول حراست اداره
شرح وظایف اعضای ستاد پروژه مهر90

شرح وظایف اعضای شرح وظايف كميته سازماندهي پروژه مهر90در آموزش و پرورش كارشناس حراست.
شرح وظایف پست های سازمان مدارس

شرح وظایف · مراجعه به حسابداري آموزش و پرورش مربوط · حفظ و حراست
ارکان و شوراهای مدرسه

مدیر مدرسه به عنوان نماینده آموزش و پرورش و با شرح وظایف حراست و رعایت نکات
شرح وظایف

شرح وظایف. وقتی ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش . جهت حفظ و حراست تمامي وسايل موجود در
برچسب :