دانلود+پاورپوینت+طرح درس+روش تدریس+علوم+اول+دوم+چهارم+پنجم

دانلود کتاب راهنمای تدریس علوم اول دانلود کتاب راهنمای تدریس علوم  کلاس اول با طراحی متفاوت (جدید)

download icon1 دانلود کتابهای اول دبستان

راهنمای تدریس کتاب فارسی اول

دانلود کتاب راهنمای تدریس فارسی  کلاس اول با طراحی متفاوت (جدید)

download icon1 دانلود کتابهای اول دبستان

دانلود پاور پوینت(دانستنی های معلم کلاس اول )            
    
        

2013_01_24_222831.jpg

دانلود پاورپوینت

download-icon-Taktemp%20%2820%29.gif     

 طرح درس

 دانلود  

 طرح درس

 دانلود

طرح درس بخوانیم وبنویسیم دوم

 دانلود کنید

 طرح درس ریاضی اول جمع

 دانلود کنید

 طرح درس اجتماعی سوم

 دانلود کنید

 طرح درس هدیه های اسمانی پنجم

 دانلود کنید

 طرح درس ریاضی دوم( جمع)

 دانلود کنید

 طرح درس ریاضی اول (تفریق ) 

 دانلودکنید

 طرح درس علوم سوم

 دانلود کنید

 طرح درس تربیت بدنی

 دانلود کنید

 طرح درس بخوانیم چهارم

 دانلود کنید

 طرح درس  بخوانیم پنجم

 دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


طرح درس ریاضی 1

طرح درس ریاضی 1

طرح درس ریاضی 1

طرح درس سمیناری بخوانیم 1

طرح درس چند پایه اول (ریاضی)- دوم (بخوانیم)

دانلود طرح درس های پایه دوم:

طرح درس ریاضی 2

طرح درس بخوانیم 2

طرح درس چند پایه اول (ریاضی)- دوم (بخوانیم)

دانلود طرح درس های پایه سوم:

طرح درس اجتماعی 3

طرح درس علوم تجربی 3

طرح درس سمیناری قرآن سوم

طرح درس چند پایه سوم (هنر) - چهارم (قرآن) - پنجم (تاریخ)

طرح درس سمیناری چندپایه سوم (هنر) - چهارم (قرآن) - پنجم (تاریخ)

دانلود طرح درس های پایه چهارم:

طرح درس بخوانیم 4

طرح درس تربیت بدنی 4

دانلود طرح درس های پایه پنجم:

طرح درس بخوانیم پنجم

طرح درس جغرافی پنجم

طرح درس هدیه پنجم

طرح درس تاریخ پنجم ابتدایی (درس 5)طرح درس روزانه علوم پنجم ابتدایی
pdf_icon_small.gif اهرم
pdf_icon_small.gif باکتری
pdf_icon_small.gif تاریخچه زمین
pdf_icon_small.gif تغییرات مواد
pdf_icon_small.gif جانداران ساده
pdf_icon_small.gif جلبک 
pdf_icon_small.gif تغییرات مواد
pdf_icon_small.gif دستگاه عصبی
pdf_icon_small.gif ذره بین
pdf_icon_small.gif راههای دفاع بدن
pdf_icon_small.gif زمین لرزه
pdf_icon_small.gif زمین نا آرام
pdf_icon_small.gif ساختمان مواد
pdf_icon_small.gif قارچ ها
pdf_icon_small.gif ماشین ها
pdf_icon_small.gif ماشین چیست؟
pdf_icon_small.gif مواد تغییر می کنند
pdf_icon_small.gif خاصیت های مواد
pdf_icon_small.gif حرکت مولکول ها
pdf_icon_small.gif نور و رنگ
pdf_icon_small.gif کمک به دفاع بدن
pdf_icon_small.gif اندام های حسی بدن
pdf_icon_small.gif انسان و محیط زیست
pdf_icon_small.gif آلــودگی<


مطالب مشابه :


طرح درس روزانه قرآن ابتدایی کوثر- ناس - توحید- قدر - حضرت ذکریا

چه درسی ؟ قرآن آفرین پس گروه ها پیش هم بشینن. نمونه تهیه طرح درس
برنامه ریزی درسی ویژه ی پیش دبستان ودبستان

برنامه ریزی درسی ویژه ی پیش دبستان مبنی بر طرح مسائل آموزش پیش از و دروس قرآن و
دانلود طرح درس های تمام پایه های ابتدایی

دبستان دخترانه پیش دبستانی به نظر من بهترین طرح درس ، طرح درسی هست که بر اساس فعالیتها
رویکرد درس قرآن در پایه اول دبستان

رویکرد درس قرآن در پایه اول دبستان ی درسی قرآن در طرح همسو سازی با در 70 سال پیش.
برنامه پژوهشی دوره تکلمیلی مهد و پیش دبستان

برنامه پژوهشی دوره تکلمیلی مهد و پیش دبستان درسی می باشد طرح تربيت مربی مهد و پیش
دانلود+پاورپوینت+طرح درس+روش تدریس+علوم+اول+دوم+چهارم+پنجم

دبستان دخترانه اخبار استخدام مربیان پیش طرح درس سمیناری قرآن سوم. طرح درس چند
طرح درس پیش دبستانی

شده است تا نیازهای درسی دانلود آزمون ریاضی پایه ی چهارم دبستان ( فصل ششم ) طرح درس پیش
برچسب :