نمونه سوالات تعهدات

نمونه سوالات تعهدات

1-    اسباب ایجاد حق را نام برده و ضمن تعریف هریک از آنها مصادیق و تقسیم های هریک از آنها را بیان نمایید؟

2-    عمل حقوقی و وقایع حقوقی را تعریف کرده و اقسام عمل حقوقی را بیان نموده و تعریف کنید و مثال هایی را از هر مورد بیان نمایید؟

3-    تعریف عقد در قانون مدنی چیست؟ ایرادات وارد بر این تعریف را نیز بیان نمایید؟

4-    اقسام عقود را بیان نموده و تعریف کنید؟

5-    عقد لازم ، جایز و خیاری را به طور کامل تعریف نموده و بگویید فایده این تقسیم بندی چه می باشد و بین این عقود از چه جهاتی تفاوت وجود دارد؟

6-    عقد منجز و معلق را تعریف¬نمایید؟ اثر عقدمعلق را قبل ازوجود شرط و بعد از وجود شرط بیان نمایید؟ بعد از وجود شرط، آثار عقد از چه زمانی

حادث می شود؟

7-      عقد معوض و مجانی را به طور کامل تعریف نموده و فایده تشخیص این عقود را بیان نمایید؟

8-    عقود معین و نامعین را تعریف نموده و فایده تشخیص این دسته از عقود چیست؟

9-    عقود تملیکی و عهدی ، عقد رضایی، عینی ، و تشریفاتی را تعریف نمایید؟

10-    شرایط اساسی صحت معامله را بیان نماییدو ضمانت اجرای تخلف از این شرایط را به تفصیل بیان نمایید؟

11-    وضعیت مختلف عقود را از نظر صحت و بطلان و ... بیان نمایید و هر یک از انها را تعریف کنید؟

12-    آثار اصل آزادی قراردادها و موانع ان را به طور کامل بیان نمایید؟

13-    رکن اول ماده 190 قانون مدنی راجع به چیست؟ و دربحث راجع¬به آن از جهات مطروحه ذیل به طور کامل بحث و استدلال نمایید؟

الف) قلمرو تراضی طرفین    ب) ارکان اراده و تعریف هر یک از آنها    ج) اراده ظاهری و باطنی و در صورت تعارض کدام یک در حقوق ما حاکم خواهد بود؟

د)نحوه اعلام و بیان اراده و اثر سکوت در اعلام اراده    ج) راجع به توافق دو اراده   

(1- تعریف و مفهوم ایجاب و قبول

،2- مدت اعتبار ایجاب ،

3- امکان عدول از ایجاب ،

4- زوال ایجاب،

5-  اثر قبول موالات بین ایجاب و قبول ،

6- تا چه حد قیود و شرایط ایجاب بایستی در قبول رعایت شود، مطابقت

بین ایجاب و قبول در چه مواردی ضروری است و در چه مواردی ضرورتی ندارد،

7-زمان و مکان وقوع عقد ، منظور از سلامت اراده چیست؟  

  8- در چه مواقع به سلامتی اراده لطمه وارد می شود؟

9-تعریف اشتباه وشرایط تاثیر اشتباه را بیان نمایید؟ ،

 10- اشتباه در چه اموری از نظر قانونگذار به صحت عقد لطمه وارد می کند؟ ، آثار حقوقی ناشی از اشتباه را در حقوق ایران بیان نمایید

، 11- اشتباه ناشی از تدلیس چیست؟ ،

12- اکراه را تعریف نموده و عناصر تشکیل دهنده اکراه را بگویید و توضیح دهید؟

،13- شرایط تاثیر اکراه چیست؟

14- آثار حقوقی اکراه را به طور مفصل بیان نمایید؟

15- آثار اجازه مکره در حقوق ایران چیست؟  )

14-    رکن دوم ماده 190 قانون مدنی راجع¬به چیست؟ ودربحث راجع¬به آن از جهات مطروحه ذیل به طور کامل بحث و استدلال نمایید ؟

الف) اهلیت را تعریف نمایید و اقسام ان را نام برده و تعریف کنید  ب) موارد عدم اهلیت تملک در قانون ایران چیست؟  ج) شرایط اهلیت تصرف را بیان

نمایید

د) 1- مفهوم بلوغ

،2-  شرایط رسیدن به سن بلوغ در قانون ایران، 

   3- آیا برای بلوغ در قانون ایران اماره ای وضع شده است یاخیر؟

4- چه رابطه ای این مفهوم با رشد دارد؟   

 5- برای اشخاص قبل از رسیدن به سن بلوغ چه اقسامی می توان قایل شد؟   

  6- آثاراعمال حقوقی که صغیر انجام می دهد چه وضعیتی دارد؟

7- نظرات مختلفی که راجع به معاملات صغیر وجود دارد به طور کامل بیان نمایید؟

8- رشید را تعریف نموده و وضیت رشد در قانون مدنی ایران را بررسی نمایید و به¬طورکامل توضیح دهید؟

 9- آثاراعمال حقوقی سفیه درحقوق ایران به¬چه¬نحواست؟ جنون¬دایمی و ادواری¬را تعریف¬نموده وهرکدام چه اثری در قرارداد¬دارد

15-    منظورازرکن سوم م190ق.م چیست؟ضمن تعریف آن، اقسام موردمعامله را نام¬برده¬وراجع¬به¬مفهوم هریک¬ازانها وشرایط وآثارفقدان هریک¬ازاین شرایط

توضیح دهید

16-    رکن چهارم ماده 190 قانون مدنی راجع به چیست؟ و دربحث راجع¬به آن از جهات مطروحه ذیل به طور کامل بحث و استدلال نمایید

الف) این رکن را بامفاهیم مشابه آن مقایسه نموده و همراه با مثال تجزیه و تحلیل نمایید 

ب) معامله به قصد فرار از دین و معاملات صوری و معاملات با جهت نامشروع را تعریف نموده و با یکدیگر مقایسه نمایید و شرایط تحقق انها را در حقوق ایران و آثار حقوقی هر کدام از این قراردادها را تشریح نمایید

17-    آیا اعلام اراده صرفا بایستی با لفظ صورت گیرد ؟ نظر قانونگذار ایران که در ماده 192 قانون مدنی منعکس شده را چطور تفسیر می نمایید و راجع به اعلام ضمنی اراده و اثر سکوت در بیان اراده  توضیح دهید؟

18-    نظریات مختلف راجع به زمان وقوع عقد در مواردی که ایجاب و قبول به وسیله مکاتبه صورت می گیرد چیست؟ در حقوق ما کدام نظر پذیرفته شده است؟

19-    در ماده 194 قانون مدنی تصریح شده است : ( الفاظ ، اشارات و اعمال دیگری که متعاملین به وسیله ان انشاء می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول نماید که طرف دیگر قصد انشاء ان را داشته است... ) این ماده در مقام بیان چه چیزی می باشد؟

20-    اثر مرگ و عدم اهلیت گوینده ایجاب را قبل از الحاق قبول به ان بیان نمایید؟

21-    آیا گوینده ایجاب بعد از بیان ایجاب و قبل از الحاق قبول به ان ملتزم می گردد یا می تواند از ان رجوع نماید؟

22-    تا چه زمانی برای موجب امکان رجوع از ایجاب وجود دارد؟

23-    عیوب اراده چیست؟ راجع به انها به طور کامل توضیح دهید ؟

24-    آیا اشتباه می¬تواند به عقد لطمه واردنماید؟آیا اشتباه درتمام امور می¬تواند به صحت عقد لطمه واردنماید؟این تاثیر به¬چه نحو درعقد اثرمی گذارد، توضیح دهید؟

25-    اشتباه در چه اموری به صحت عقد لطمه وارد می نماید ؟ به طور کامل توضیح دهید

26-    آیا اشتباه در شخصیت طرف قرارداد چه تاثیری در عقد می گذارد، به طور کامل توضیح دهید

27-    اشتباه در خود موضوع معامله یعنی چه و چه تاثیری در قرارداد می گذارد ؟

28-    اشتباه در نوع قرارداد و اشتباه در جنس مورد معامله و اشتباه در شخصیت طرف قرارداد چه تاثیری در عقد دارد، به طور کامل هریک از آنها را بررسی نمایید

29-    اشتباه ناشی از جهل به قانون چه تاثیری دارد؟

30-    اکراه و اضطرار را تعریف نمایید و تفاوت هر یک از انها را با یکدیگر بیان نمایید؟

31-    اجازه مکره کاشف است یا ناقل ؟ ضمن تعریف هر یک از دو نظریه مزبور ، تفاوت انها را به طور کامل توضیح دهید

32-    منظور از صغیر ممیز و غیر ممیز چیست و چه تفاوتی در احکام راجع به آنها وجود دارد؟

33-    نظرات مختلفی که راجع به ضمانت اجرای اعمال حقوقی صغیر وجود دارد به تفکیک و به طور کامل توضیح دهید؟

34-    بعد از اصلاح قانون مدنی راجع به اماره رشد ، چه تعارضی در تفسیر رشد وجود دارد ، به طور کامل راجع به این موضوع توضیح دهید

35-    حدود محجوریت سفیه در چه اموری است( وضعیت اعمال حقوقی سفیه در حقوق ایران به چه نحو است)

36-    اعمال حقوقی مجنون ادواری باید اصل را بر معامله در حال سلامت قرارداد یا جنون ؟ حالات مختلف موضوع مزبور را بررسی نمایید

37-    وقتی گفته می شود موضوع تعهد انتقال مال است یعنی چه و شرایط مال موضوع انتقال را به طور کامل توضیح دهید

38-    اگرموضوع تعهد انجام¬دادن کاری باشد اولا بگویید مفهوم ان چیست و دوماً شرایط آن چیست؟ و در صورت فقدان این شرایط قرارداد چه آثاری خواهد داشت؟

39-    تعهد بر کار نامقدور چیست و وضعیت حقوقی این قرارداد چگونه است؟

40-    جهت معامله چه فرقی با جهت تعهد دارد؟ به طور کامل و همراه با مثال تعریف نموده و توضیح دهید

41-    معامله به قصد فرار از دین چیست و ماهیت آن در حقوق ایران چیست؟وچه آثاری دارد؟ و شرایط تحقق معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران چیست؟

42-    معاملات صوری چگونه معاملاتی هستند و وضعیت چنین قراردادهایی چگونه است؟

43-    معانی شرط در حقوق؟منظور از شروط ضمن¬عقد، شرط¬ضمنی، شرط¬ابتدایی ورابطه و تاثیر هریک ازانهادرعقداصلی چه می¬باشد؟ فایده شروط ضمن عقدچیست؟

44-    اقسام شروط باطل را تعریف نموده و هریک ازانها به نوبه خود چه تقسیماتی دارد؟هریک از آنها را به طور کامل توضیح داده و بررسی کنید

45-    اقسام شروط صحیح را بیان نموده وضمن تجزیه و تحلیل انها، بگویید در صورت عدم اجرای هر یک از این شروط، مشروط له چه حقی دارد؟

46-    آثار قراردادها نسبت به طرفین چیست به طور کامل هر یک از این آثار را بررسی نمایید؟

47-    اصل صحت در قراردادها چیست و چه آثاری دارد؟

48-    اصل لزوم به چه معناست و آیا در عقود جایز معنا دارد؟ آثار اصل لزوم در قراردادها به چه نحو است

49-    طرفین هر عقد به چه اموری ملتزم می گردند؟

50-    فرض صوری بودن برخی معاملات استثنا بر چه اصل مهم حقوقی است توضیح دهید؟

51-    منظور از شروط باطلی که مفسد عقد نیستندچیست؟ و چه اقسامی دارد و هر یک از آنها چه ضمانت اجراهایی دارد و آثار حقوقی آنها چه می باشد؟

52-    شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد و شرط خلاف مقتضای ذات عقد چیست؟ به¬طورکامل این دو مفهوم را تجزیه و تحلیل نماییدوضمن مقایسه آنها بگویید هریک از این شروط چه آثاری در قرارداد دارند ودرصورت عدم¬وجود شرط خلاف مقتضای عقد ودرصورت عدم وجودشرط¬خلاف¬اطلاق عقد وضعیت عقد به¬چه نحواست

 53-    قاعده نسبی بودن قراردادها و اصل قابل استناد بودن قراردادها در برابر ثالث به چه معناست؟

54-    شرط خلاف مقتضای ذات عقد، شرط غیرمقدور،شرط صفت، شرط بی فایده، شرط نتیجه، شرط نامشروع، شرط مجهول، شرط فعل چیست و هر کدام از انها در کدام

قسم از اقسام شروط قرار می گیرند و آثار هریک از انها را به طور کامل توضیح دهید؟

55-    شرط صفت چه اقسامی داردو ضمانت اجراهای این شرط را به طور کامل بررسی نمایید؟

56-    شرط فعل چیست و چه ضمانت اجراهایی برای آن وجود دارد؟ استثناهای وارد بر این ضمانت اجراها رابررسی نمایید

57-    شرط نتیجه را تعریف کرده و ضمانت اجراهای فقدان این شرط چیست و آیااسقاط این شرط ممکن می باشد؟ توضیح دهید

58-    مفاد ماده355 و 384 ق.م را راجع به تقسیط ثمن در مورد شرط مقدار بگویید؟ و این شرط را به طور کامل تجزیه و تحلیل نمایید

59-    آثار قراردادها نسبت به ثالث چیست؟ موارد تجاوز از این اصل چه می باشد؟ به طور کامل ان را تشریح نموده و موارد و مصادیق ان را بیان نمایید؟

60-    معاملات فضولی چیست وضمن بیان آثارحقوقی چنین معاملاتی، اثراجازه مالک یا عدم اجازه او و نیز رابطه اصیل، فضول و ثالث رابررسی کنید؟

61-    راجع به شرایط اجازه مالک در معاملات فضولی و اثر اجازه و موعد آن به طور کامل توضیح دهید

62-    وفای به عهد را توضیح داده و راجع به پرداخت کننده دین و شرایط او ونیز گیرنده طلب و شرایط او به طور کامل توضیح دهید

63-    در بحث وفای به عهد ، راجع به موضوع تادیه و اقسام آن و آثار تادیه هر چه می دانیدبنویسید

64-    در بحث راجع به لزوم یگانگی موضوع تعهد و وفای به عهد و موضوعات مطروحه راجع به آن توضیح دهید؟

65-    راجع به زمان و مکان تادیه و هزینه های تادیه و اثبات تادیه هر چه می دانید بنویسید؟

66-    راجع به مواد ذیل توضیح دهید؟

الف) ماده 282 ق.م : اگر یک شخص به دیگری دیون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است با مدیون می باشد

ب) ماده 265 ق.م : هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند

67-    منظور از دین طبیعی چیست و اثر پرداخت در تحقق دین طبیعی چه می باشد؟

68-    در اجرای اجباری عقود، چه مواردی به عقود معوض احتصاص دارد؟

69-    اصل همبستگی عوضین به چه معناست و چه آثاری دارد؟

70-    حق حبس را تعریف کرده و شرایط ایجاد حق حبس و موارد اسقاط و زوال حق حبس توضیح دهید؟

71-    ضمان معاوضی را توضیح دهید و بگویید ضمان معاوضی در حقوق ایران به¬عهده چه کسی می باشد؟

1-    یکی از گزینه های زیر را انتخاب نموده و ضمن تعریف ان راجع به اقسام و فایده تقسیم بندی مزبور را توضیح دهید

الف)عقد لازم و عقد جایز    ب) عقد مجانی و معوض

2-    ایجاب و قبول را تعریف نموده و راجع به مطابقت بین آنها توضیح دهید

3-    در ماده 190 قانون مدنی آمده است: (رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا  کراه موجب نفوذ معامله نیست) این ماده را تجزیه و تحلیل و تفسیر نمایید

4-    در ماده 1210 قانون مدنی می خوانیم ( هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر انکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره1: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر9 سال تمام قمری است. تبصره2: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد) این ماده را تفسیر نموده و نظرات مختلف حقوقدانان را نسبت به آن بیان نمایید

5-    معامله با جهت نامشروع را با معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری مقایسه نمایید

6-    اصل نسبی بودن قراردادها و اصل قابل استناد بودن عقد را تفسیر نمایید

7-    اجازه و رد مالک در معاملات فضولی چه اثری دارد، اثرات آنها را در رابطه مالک و فضول و اصیل بررسی کنید

8-    یکی از مواد ذیل را انتخاب نموده و ضمن بیان موضوع بحث ماده مزبور و عنوان حقوقی آن ، نظرات راجع به آن را بررسی نمایید؟

الف ) ماده 265 قانون مدنی : هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزباشد می توانداسترداد کند

ب) ماده 266 قانون مدنی :در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا حق مطالبه نمی باشد اگر متعهدبه میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد مسموع نخواهد بود

ج) ماده 282 قانون مدنی: اگر کسی به دیگری دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

9-    اجرای عقد در عقود معوض چه ضمانت اجراهای خاصی دارد راجع به انها توضیح دهید

10-    اقسام شروط ضمن عقد را نام برده و توضیح مختصری راجع به اثار انها بدهید

11-    اقسام راههای انحلال قرارداد را نام برده، ضمن توضیح اقسام مزبور راجع به آثار هر یک از این اقسام توضیح دهید

 


مطالب مشابه :


فرمهای مورد نیاز دانشجویان

دانشگاه علمی کاربردی نیشابور-رشته حقوق - فرمهای مورد نیاز دانشجویان - رشته حقوق - گرایش دستیاری قضایی در امور مدنی و گرایش شورای حل اختلاف - دانشگاه علمی
پودمان 1 و 2 جدید رشته حقوق (شورای حل اختلاف)

دانشگاه علمی کاربردی نیشابور-رشته حقوق - پودمان 1 و 2 جدید رشته حقوق (شورای حل اختلاف) - رشته حقوق - گرایش دستیاری قضایی در امور مدنی و گرایش شورای حل
برنامه گروه حقوق در مقطع کارشناسی ترم 2 ، در بهمن ماه 1393

دانشگاه علمی کاربردی نیشابور-رشته حقوق - برنامه گروه حقوق در مقطع کارشناسی ترم 2 ، در بهمن ماه 1393 - رشته حقوق - گرایش دستیاری قضایی در امور مدنی و گرایش
نمونه سوالات تعهدات

دانشگاه علمی کاربردی نیشابور-رشته حقوق - نمونه سوالات تعهدات - رشته حقوق - گرایش دستیاری قضایی در امور مدنی و گرایش شورای حل اختلاف - دانشگاه علمی
دانلود ترجمه کتاب Professional English In Use ICT

دانشگاه علمی کاربردی نیشابور - دانلود ترجمه کتاب Professional English In Use ICT - دانشجویان فناوری اطلاعات ورودی92 - دانشگاه علمی کاربردی نیشابور.
نمونه سوالات بیع اجاره شرکت و غیره

دانشگاه علمی کاربردی نیشابور-رشته حقوق - نمونه سوالات بیع اجاره شرکت و غیره - رشته حقوق - گرایش دستیاری قضایی در امور مدنی و گرایش شورای حل اختلاف
گزارش یک تخلف در دانشگاه آزاد

فرهنگ نیشابور - گزارش یک تخلف در دانشگاه آزاد - اطلاع رسانی و اخبار ... با کنکور به اینجا آمده اند ، پردیس دانشگاه سراسری در رده پائینتر علمی- کاربردی قرار دارد و
لیست سایت های دانشگاهی نیشابور

لیست سایت های دانشگاه های نیشابور : دانشگاه پیام نور واحد ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور · دانشکده سماء واحد نیشابور · دانشکده جامع علمی کاربردی واحد نیشابور.
علمی کاربردی ارشد تهران نیشابور نوشهر ملایر مبارکه مشهد کاشان کیش زنجان رشت راه و ترابری ذوب آهن 91

کارشناسی ارشد بدون کنکور پیام نور 94 - علمی کاربردی ارشد تهران نیشابور نوشهر ... برچسب‌ها: علمی کاربردی تهران, علمی کاربردی ارشد, علمی کاربردی مشهد, دانشگاه
سایت جدید دانشکده فنی و حرفه ای پسران نیشابور

كافي نت صورتي - سایت جدید دانشکده فنی و حرفه ای پسران نیشابور - تحقیق ... آدرس : نيشابور - شهرك قدس - دانشگاه 10 تلفکس ... دانشگاه جامع علمی کاربردی.
برچسب :