فرمول های مهم حفاری برای مادلاگینگ

محاسبه حجم آنالوس چاه:

حجم آنالوس cas hole + حجم آنالوسOpen hole

 

محاسبه حجم آنالوس cas hole ((bbl:

(ID)2casing - (OD)2string/1029.5*3.281*Length(m)

 

محاسبه حجم آنالوسOpen hole((bbl:

(OD)2bit - (OD)2string /1029.5*3.281* Length(m)

 

محاسبه حجمCapاسترینگ((bbl:

(ID)2string /1029.5*3.281* Length(m)

 

محاسبه increase volume(lit):

(OD)2bit - (OD)2DP /1029.5 * 3.281*159

 

محاسبه :Lag time

Ann. Volume(lit)/ Flow in(lit/min)

محاسبه Lag time  به روشزمین شناسی:

   / GPMضریب ثابت مته*Depth(m)

 

 ضریب ثابت مته:

(OD)2bit - (OD)2DP)*(3.281*42*0.0009713))

 

محاسبه بازدهی پمپ گل:

x(bbl)=(OD)2Rad *0.003188*Length(m)

X: برای یک Rad است.

 محاسبهBottom's up :

حجم هر استروک به لیتر /حجم آنالوس به لیترN=  

تعداد استروک در دقیقه N=  Lag time *

محاسبه ECD :

Yeild point /((OD)bit-(OD)DP*2)}+MW in}

 

محاسبه سرعت فواره ای(Jet velocity):

J.V(ft/s) =0.4085*{GPM/(3*D2(inch))}                                                    

D:اندازه نازل مته

محاسبه سرعت جداری ((Annular velocity:

A.V(m/hr)=24.5*GPM /(ID)2casing- (OD)2DP

محاسبه TFA:

TFA(inch)= (x/32*1/2)2*N*3.14

                    X:قطر نازل                  N:تعداد 


مطالب مشابه :


حقوق کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت بازنگری می‌شود

*حفاری *انواع روش های گمانه زنی در خاک و *سازمان اسناد و کتابخانه ملی
فرمول های مهم حفاری برای مادلاگینگ

NIDC Mud logging Geo data - فرمول های مهم حفاری برای مادلاگینگ - سعید ویسکرمی - NIDC Mud logging Geo data
سیستم گردش گل

با سلام ، کارشناس کسب اطلاع از گل حفاری هستم، هدف از ثبت شرکت ملی حفاری سامانه فناوری
رئیس آموزش شرکت ملی حفاری ایران از جذب ۵۶ نفر نخبه و نیروی مستعد در این شرکت خبر داد.

اشتغال و کارآفرینی در شهرستان شوش - رئیس آموزش شرکت ملی حفاری ایران از جذب ۵۶ نفر نخبه و
انواع سنسورهای سیستم نمودار گیری سطحی

با سلام ، کارشناس کسب اطلاع از گل حفاری هستم، هدف از ثبت شرکت ملی حفاری سامانه فناوری
معرفی رشته های مهندسی نفت

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی سامانه پیام حفاری و مهندسی استخراج نفت
ماد لاگینگ(mud logging)

با سلام ، کارشناس کسب اطلاع از گل حفاری هستم، هدف از ثبت شرکت ملی حفاری سامانه فناوری
برچسب :