نمونه سوال مهم برای درس مطالعات اجتماعی1 سال اول دبیرستان(کاربردی)


 

امتحان پایانی درس مطالعات اجتماعی        پایه اول عمومی               سال تحصیلی1۳۹۰   نام و نام خانوادگی.........................           نام پدر..............                     صفحه1

شماره

این آزمون مشتمل بر 18 سئوال و در 2  صفحه می باشد

بارم

 

۱

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را با زدن علامت مشخص کنید

 

الف:فردی که انتقاد نمی پذیرد دچار آسیب دوگانگی ارزشی است.

صحیح                   غلط

ب :وجه مشترک اختلاف والدین وفرزندان را می توان در مفهوم تفاوت انتظارات بیان کرد.

صحیح                   غلط

۱

 

۲

عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف:اجتماعی کردن افراد را از طریق اعمال مجازات ...........................گویند.

ب:ارزش های مشترکی که اعضای هر جمع و جامعه ای برای رسیدن به آن تلاش می کنند ..............آن جمع وجامعه نامیده می شود.

۱

 

۳

کدام یک از نقش های زیر را خود فرد می پذیرد و کدام یک به او نسبت داده می شود.

الف:روستایی بودن(                               ) ب:معلمی(                           )

۵/.

 

۴

کدام یک از موارد زیر را نمی توان گروه دانست؟ چرا؟

الف:تماشا چیان مسابقه فوتبال در ورزشگاه          ب:کارمندان اداره تربیت بدنی

۱

 

۵

جدول را کامل کنید.

نام نظام

یک اثر مطلوب

یک آسیب

خانواده

   
   

بیکاری

 

حفظ تعادل جامعه

 

۱/۵

 

۶

مفاهیم زیر را تعریف کنید.

الف:فعالیت اقتصادی:

ب:نقش سیاسی

۲

 

۷

نظام اقتصادی از چه اجزائی(خرده نظام هایی)تشکیل شده است؟آن ها را بنویسید

۷۵/.

 

۸

چهار مورد از عوامل عمده در انتخاب شغل را بنویسید؟

۱

 

۹

با یک مثال رابطه اقتصاد با محیط طبیعی را توضیح دهید؟

۱

 

 

۱۰

در هر یک از موارد زیر نوع بیکاری را مشخص کنید.

الف:بیکاری کارگران ساختمانی(          )ب:پزشکی که به تجارت می پر دازد(         )                                           ج:فردی که کوپن فروشی می کند(         )

۷۵/.

 

۱۱

عدم تعادل وناهماهنگی میان نظام آموزشی و نظام اقتصادی چگونه موجب بیکاری می شود؟توضیح دهید.

۱

 

۱۲

هر یک از موارد زیر،وظایف و اختیارات کدام یک از نقش های سیاسی است؟

الف:اعطای نشان های دولتی(             )ب:عزل رئیس جمهور (                 )

ج)انتخاب رهبر(                )د:انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی(       )

۱

 

۱۳

در کدام یک از موارد زیر مراجعه به آرای عمومی با واسطه و در کدام مورد بی واسطه است؟

الف)انتخاب رئیس جمهور(            )  ب:دادن رأی اعتماد به وزیران(              )

۱

 

۱۴

افراد جامعه از چه راههایی می توانند نامزدهای نمایندگی را شناسایی کنند؟سه مورد را توضیح دهید

۱/۵

 

سئوالات فعالیت ها

۱۵

یک مورد از حقوق وتکالیف نقش های معلم وشاگرد را نسبت به هم بنویسید.

۱

 

۱۶

ابتدا یک واحد اقتصادی را نام ببرید و سپس مشخص کنید:

الف:این واحد در کدام بخش(تولید –خدمات-توزیع )فعالیت اقتصادی دارد؟

ب:این واحد از چه نقش هایی تشکیل شده است؟(سه مورد)

ج:سه نمونه از روابط اقتصادی میان این نقش ها را بنویسید.

۲

 

۱۷

دو مورد از ویژگی های نظام قانونی را بنویسید.

۱

 

۱۸

دو مورد از تأثیرات نظام سیاسی بر نظام خانواده را بنویسید.

۱

 

موفق و شادکام باشید                       جمع نمرات


مطالب مشابه :


جواب فعالیت های مطالعات اول دبیرستان

جواب فعالیت های مطالعات جواب فعالیت های مطالعات اول دبیرستان. ارزش های اجتماعی ودر
فعالیت های مشابه فعالیت های کتاب مطالعات اجتماعی سال اول متوسطه

مطالعات اجتماعی اول فعالیت های مشابه فعالیت های کتاب مطالعات واول دبیرستان را با
پاسخ فعالیتهای کتاب مطالعات اجتماعی اول دبیرستان-فصلهای 1.3.4.5

پاسخ فعالیتهای کتاب مطالعات اجتماعی اول دبیرستان کتاب مطالعات اجتماعی اول
نمونه سوالات امتحانی

مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان مطالعات اجتماعی سال اول اجتماعی به فعالیت های
سوالات مطالعات اجتماعی اول با جواب

سوالات مطالعات اجتماعی اول اجتماعی اول با جواب. اجتماعی به فعالیت های
نمونه سوال مهم برای درس مطالعات اجتماعی1 سال اول دبیرستان(کاربردی)

اول دبیرستان امتحان پایانی درس مطالعات اجتماعی پایه اول ارزش های مشترکی که
خلاصه و پاسخ فعالیت های درس 3 - فصل 3

مطالعات اجتماعی اول خلاصه و پاسخ فعالیت های درس 3 مطالعات اجتماعی اول دبیرستان
برچسب :