کرم خاکی برای تولید ورمی کمپوست

غالب افرادی که می خواهند تولید کود آلی (vermi compost)یا ارگانیک را آغاز کنند چنین می پندارند که هرکرم خاکی را می توان برای تولید کمپوست بکاربرد اما کرمهای مناسب برای تولید کود ارگانیک مورد نظرما ،کرمهایی هستند که درصورت وجود مقدارکافی مواد آلی (نه خاک)وگرمائی معتدل بخوبی زندگی وکارمی کنند.(این کرمها را Epigeicمی گویند)

در این بین ،عمده ترین کرمی که برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد . Eiseniafetidaاست. به آن کرم قرمز هم میگویند . بهرحال این کرم همانی است که بهترین عملکرد را از خود نشان می دهد.

البته این نوع کرم خاکی را بطور طبیعی نمی توان درهرجائی یافت. گاهی هم ممکن است درهمان محل مزارعی که دست تولید است آن را پیدا کرد.

ازنقطه نظر مقدار کرم .۱پوند(۴۵۳گرم)  کرم را باید برای مساحت یک فوت مربع مصرف نمود(حدود ۵کیلو گرم برای مساحت متر مربع). باید درنظرداشت که کرمهای قرمز مورد بحث، در شرایطی که مساعد باشد با سرعت هرچه بیشترتکثیرمی شوند .

 

عمل آوری کود آلی

5.JPG

ورمی کمپوست حاصل یا محصول عمل کمپوست کردن است .

دراین عمل آوری انواع کرمها رامی توان بکاربرد ولی کرم اصلی آن همان کرم قرمزبارانی است. کودآلی یا کودهوموسی، نتیجه تجزیه مواد آلی توسط کرم خاکی است، که همراه خود مواد مغذی قابل حل درآب دارد .این ماده آلی ،غذایی است که وقتی به خاک افزود شود ساختمان خاک راحالت میدهد،وآماده برای رشد نباتات می کند وهمانطورکه گفته شد  مواد غذائی آماده شده را هم دراختیارریشه میگذارد .

تولید یاساخت این کودآلی کاری بی درد سر،تمیزو بدون آزاراست.اما ازهمه اینها گذشته،می تواندوسیله سریع  بسیارخوبی برای قابل استفاده کردن پسماندها باشد. بجای اینکه آنهمه مواد پسمانده را مجبورباشیم توده کنیم و ……می توا نیم همه آنها را برای تغذیه کرم ها وتبدیل مواد غیرقابل استفاده به کودآلی (هوموسی)بکار بریم .این خود وسیله ای است که توسط آن،گازهای گلخانه ای رامیکاهیم (متان راازبین مبریم)وازداخل شدنش  به جریان هواجلوگیری می کنیم ودرنهایت مطلب،می توانیم موادآلی لازم برایرشد نبات را بطریقی که ذکرشد ازآن بوجود آوریم واین یک راه بسیاردرستی است. که باید به همه نسل های خودیادبدهیم تابدانند چگونه می توان محیط زیست رابهبودبخشید وحیات موجودات روی کره زمین راآسان نمود .

وقتی که انسان بفهمد چگونه میتواند به جای مواد دورریزآن را به نحوی مطلوب درآوردو به مصرف باغ وگلهای منزل خود وازآن فرارترتولید محصولات غذایی وکشاورزی کشور خویش بکاربرد دیگراحتیاجی به کود شیمیائی نیست که ازکاربرد آن، پیامدهای نامطلوب برای محیط زندگی وتامین غذای خود بوجود آورد.

گرچه تکراری است،اما همانطورکه گفته شد این کرمهای قرمزخاکی،شمع وجود کودهای آلی هستند.اگردرست بکارگرفته شوند وشرایط لازم برای حیات وفعالیت کرم ها بوجودآید.درروزبه مقدارنصف وزن خود، کودآلی تولیدمی کنند.نکته مهم این است که درشرایط عادی نیم پوند ازاین کرم،کافی است. که ظرف ۳-۴ماه مقدارخیلی زیاد تری کرم بوجودآورد وبه همین ترتیب ازدیاد شود .

بنابرآنچه آمد،پرواضح است که برای شروع کارتولیداین کود درخانه یا آپارتمان می توان یک ظرف پلاستیکی ساده را بعنوان یک ظرف تولید موادآلی بکارگرفت.زمان کمی برای انجام اینکارنیازاست وهمینطورهزینه کمی، لذا اگرهمین طریقه تولید را درپیش گیریم، دیگرنیازی به سرمایه ای دیگربرای این تولید وبرای همه عمرنیست.

با توجه به مطالب پیش گفته می توان دلایل عمومی شدن تولید مواد آلی رابشرحی که دربالاآمد  بدین ترتیب برشمرد .

۱-      بهترین راه برای تولید مواد آلی محلول درآب است اعم از اینکه درآپارتمان یا خانه ای مسکونی زیست نمایئم.

۲- عمل آوری پسماند برای تولید کود آلی، بسیار ساده است .

۳-  کرمها خود همه کارهای مشکل را انجام می دهندو نیازی به صرف انرژی دیگر نیست.

۴- سیستم تولید بگونه ای است. که حتی اگردرمحوطه بازی هم انجام شود آسیبی به آن وارد نمی شود.

۵- بهترین وسیله برای آموزش کودکان است که بهرصورت با مسائل زیست محیطی سروکاردارند وهمیشه هم از آن آسیب می بینند .

۶- وقتی هم که بخواهند مقادیر زیادی از آن راتولید کنند میتوان آن را بشکل تجاری وتعاونی وبا مشارکت بسیاری دیگربه انجام رسانید.


مطالب مشابه :


خرید و فروش کود و کرم ورمی کمپوست

خرید کرم خاکی در مازندران،مشاوره خرید کود ،فروش کرم خاکی ،ماهیگیری
گالری عکس ورمی کمپوست

پرورش کرم خاکی|فروش ورمی کمپوست مازندران عکس ورمی کمپوست که در شبکه
تخریب قدیمی‌ترین باغ گیاه شناسی کشور= خیانتی دیگر

پرورش کرم خاکی|فروش رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران در امینی در
اصول تولید کود ارگانیک ورمی کمپوست

مازندران/ کرم‌های خاکی در حدود ۶۰۰ میلیون کود از کرم. ۱۶-فروش کود و نگهداری
كيوي، پيشرفت يا پسرفت

پرورش کرم خاکی|فروش موجبات توسعه محصول كيوي غرب مازندران را در مقياس هاي وسيع
ورمی کمپوست فرصت تهدیدآمیز در شرق مازندران/ بی‌توجهی به کارآفرینان

ورمی کمپوست فرصت تهدیدآمیز در شرق مازندران جای فروش محصول کود، کرم خاکی در
کرم خاکی برای تولید ورمی کمپوست

ورمی کمپوست در شرق گیلان - کرم خاکی مشاوره در زمینه ورمی کمپوست .خرید و فروش ( مازندران
ورمی کمپوست چیست؟

پرورش کرم خاکی|فروش وجود ازتوباکترها در روده کرم کود خاصیت کمپلکس مازندران
تاثير کرم خاکی به نام آيزينيا فتيدا و ورمی کمپوست بر خاك

خريد و فروش ورمي تاثير کرم خاکی به نام ورمی کمپوست در اصلاح بافت فیزیکی خاک
برچسب :