سر فصل درس استاتیک:

مروری بر کمیت ها، جبربرداری، قوانین نیوتن و سیستم احاد، تعیین برایند نیروهای همجهت، قوانین تعادل، پیکره آزاد نیروها، لنگر یک نیرو حول یک خط و حول یک نقطه، ضرب داخلی و خارجی بردارها، زوج نیرو، برآیند یک سیستم عمومی نیروها، تعیین نیروی معادل از سیستم نیروهای صفحه ایی، سیستم نیروهای موازی و سیستم نیروی عمومی، معادلات تعادل اجسام صلب و تعیین نیروها تکیه گاهی، پیکره آزاد نیروها، شرایط تعاذل استاتیکی، نامعینی استاتیکی و قیود جزء.

سازه ها:

خرپاها( اعضاء دو نیرویی، روش گره و روش مقطع)، قاب ها واجزاء ماشین.

نیرو های توزیع شده:

( تعیین نیروهای داخلی، دیگرام های نیروی برشی و ممان خمشی، روابط حاکم بین نیروی برشی و ممان خشی و بار گسترده)

کابل ها:

(تحت باهای جانبی مجزا، بارهای گسترده(سهموی و زنجیره ایی).

لنگرهای مساحت و حاصلضرب های اینرسی:

(روش انتگرال گیری، قضیه انتقال محور های موازی، سطح مرکب).

اصطکاک:

(قوانین اصطکاک خشک، زاویه اصطکاک، گوه، پیچ ها، یاتاقان ها، دیسک ها، غلتشی،    تسمه ایی).

کار مجازی و روش انرژی:

( کار انجام شده توسط یک نیرو، تغییر مکان مجازی، کاربرد اصل کار مجازی در ماشین ها، انرژی پتانسیل، پایداری در مو قعیت تعادل).

و اما توضیح مختصر در مورد درس استاتیک: دانشجویانی که برای اولین بار است که این درس را انتخاب می کنند باید توجه داشته باشند که استاتیک یکی از دروس پایه می باشد و اگر بتوانند آن را به خوبی فرا گیرند در درس های پیش رو با مشکل کمتری مواجه خواهند شد، توجه شود این درس اولین درسی است که شما نه برای یادگیری علوم که برای استفاده و کاربردی کردن آن ها پیش رو دارید، بنابر این ازآنجا که تجربه ایی نو است کمی سخت به نظر می رسد اما فقط بر اساس چند قوانین اصلی بنا شده است، پس برای حل مسائل مشکل آن شما فقط به تمرین نیاز دارید، فراموش نکنید این درس الفبایی از سایر درس های مکانیک است و اگر شما یاد بگیرید که چگونه با آن برخورد کنید و آن را بیاموزید در واقع راه پیش روی خود را روشن گردانیده اید پس می ارزد که کمی بیشتر روی آن وقت بگذارید.


مطالب مشابه :


فهرست کتاب استاتیک و مقاومت مصالح

لنگر استاتیک (لنگر اول سطح) و مرکز تغییر طول در اثر بارگذاری
دانلود مجموعه سوالات و حل المسائل تحلیل سازه های مهندس اطیابی

فصل 3 – نیروهای داخلی و رسم نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی در تیر ها و استاتیک,
ممان منفی در تیرچه

1-فرق میلگرد ممان منفی با ادکا در سقف های تیرچه بلوک چیست؟ 2-برای طراحی سقف تیرچه بلوک باید
سر فصل درس استاتیک:

سر فصل درس استاتیک: نیروها، لنگر یک نیرو حول یک فرا گیرند در درس های پیش رو
جزوه دستنویس استاتیک

این جزوه از روی کتاب استاتیک بیر جانسون تدریس شده است. 10- دیاگرامهای برش و لنگر در تیرها .
دانلود مجموعه سوالات و حل المسائل تحلیل سازه های مهندس اطیابی

فصل 10 – توزیع لنگر در تخلیل تیرها و قابهای برچسب‌ها: تحلیل سازه, سازه, استاتیک,
استاتیک

استاتیک . آحاد قوانین تعادل- لنگر یک نیرو حول یک در صورت تمایل به این امر با آدرس پست
خرپا

یکی از مباحث موجود در استاتیک دراین گونه سازه‌ها به علت عدم نیروی برشی و لنگر چون در
ترتیب کابل کراس

حسین جمالی اهل لنگر در صورتی که بخواهید ۲ کامپیوتر را مستقیما به هم استاتیک (ایستا) و
برچسب :