اشعار المرحوم ایوب امیر خنافره

یا گمر سیّر علینه:

یا گمر سیّر علینه و ضوّی هلیله ابسمرنه و لا تغیب

عندی الک حفنت سوالف ظیم و امشاجه و نحیب

و روحی مشتاگه و تعاتب و اشکثر یحله العتب ویه الصحیب

وانه بین النوم و الیقضه حلم و ینتظر جیت الحبیب

وضیعت سچت اظنونی و ها اودی و ها اجیب

و عشت کل العمر غربه و یسعر ابگلبی الهیب

و تدری بالغربه عذاب و انه عایش بین خلانی غریب

و صفن بیه اجروح کثره و خان و یای النصیب

و خل اگلک یا جرح منهن فطمته و یا جرح یرضع حلیب

خل اگلک یا کسر طاب اعله عیبه و یا کسر یرجه الطبیب

جرح بلسان الشماته و جرح نهشت ناب ذیب

و کسر بچفوف الگرابه و کسر بچفوف الغریب

کل جرح بالروح و یبره بس جرح فرگه الاحبهم ما یطیب

و کل کسر نگدر نجبره بس یضل کسر الخواطر بالگلب حتما یعیب

******

ارحم ارحم:

ابیقضه لو نایم حبیبی ، طیفک امعاشر خیالی

اشما ردت انساک یشگر، ذکرک ایدور اعله بالی

رخّصت عمری اعله مودک ،و اشتریتک سعر غالی

حقرت نفسی و هویتک و ساهرت سود اللیالی

صم رمل لمّیت بیدی و رجع منک چفّی خالی

انت اغله الناس عندی و ابد غیرک ما حلا لی

اتسلّحت و اگصدت حبک لو اموتن ما ابالی

انه ما غیّرنی بُعدک،شنهو تبعد،شنو اگبالی

و ابد ما ریدن یغیّر شرجی اطباعک شمالی

ثابت ابحبک حبیبی و بقه ثابت کل جبالی

بس بقیت چلمه ارد اگلک،اهیه اول و اهیه تالی

ارحم ارحم حته لو من صخر گلبک ،خل یرج مره اعله حالی

الشاعر:
المرحوم ایوب امیر خنافره


مطالب مشابه :


اشعار عربيه

اشعار - اشعار عربيه - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه - اشعار
چون حب علی مرا بود در رگ و پوست

چون حب علی مرا بود در رگ و پوست رنجم ندهد سرزنش دشمن و دوست جز مدح علی لب به سخن وا
ادامه صد نامه عاشقانه / مائة رسالة حب

اشعار نزار قبانی - ادامه صد نامه عاشقانه / مائة رسالة حب - اشعار نزار قبانی nizar qabbani poet " شعر " و
ادامه صد نامه عاشقانه (مائة رسالة حب)

اشعار نزار قبانی - ادامه صد نامه عاشقانه (مائة رسالة حب) - اشعار نزار قبانی nizar qabbani poet " شعر " و
اشعـــار تــولّـــی وتبــــرّی

حسینیه اهل بیت - اشعـــار تــولّـــی وتبــــرّی - أشهد أن عــــلی ولي الله و أشهد أن عـــلی
مسجات ضحک

اشعار - مسجات ضحک - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه - اشعار
اشعار المرحوم ایوب امیر خنافره

اشعار - اشعار المرحوم ایوب امیر خنافره - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه
السلام علیک یااباعبدالله...

اشعار - السلام علیک یااباعبدالله - دله مضیف او سیف اتباع اهلنه کلمن یلچه اضیم لیهم تعنه
برچسب :