انواع کوک سه تار برای دستگاه های مختلف

   با سلام

در مطلب قبلی نحوه کوک سه تار با مبنا های گوناگون نوشته شد . در این پست
در مورد انواع کوک  ها برای سه تار می نویسم ، منتها قبل از آن باید اشاره کنم
که شما باید همواره بیاد داشته باشید که :
۱:  همیشه نام سیم اول سه تار برای تمام دستگاه ها دو است و تغییر نمی کند.
۲ : سیم اول سه تار ممکن است فرکانس های مختلفی داشته باشد اما ما آن را
همیشه دو فرض می کنیم و بر مبنای آن سیم های دیگر را کوک  می کنیم . حالا
ممکن است در واقعیت صدای سیم اول لا ، سی بمل و هر فرکانس دیگری باشد،
اما ما باید آن را دو بخوانیم .
۳ : به طور معمول برای کوک های مختلف همواره سیم دوم سه تار یا سل کوک
می شود یا فا ( یک فاصله چهارم یا پنجم درست پایین رونده )که البته باید در نظر
داشت که بسان سیم اول ممکن است در واقعیت به جای سل ، مثلآ می ،باشد  اما
مـا آن را سل می خـوانیم و کاری با نامی که دیاپـازُن نشـان می دهد نداریم ، مگر
آنـکه بخـواهیم بر مـبنای دو ی دیاپازُن سـیم اول را کوک 
کنیم ، که سـیم دوم دقیقآ همان سل دیاپازُن کوک خواهد شد .
۴ : سـیم سـوم و سـیم چهـارم سیم هایی هستند که در کوک  های مختلف متغیراند.
۵ : گوشه درآمد در هر دستگاه مهمترین گوشه است . 

***

دستگاه های هفتگانه موسیقی یعنی " شور ، سه گاه ، چهار گاه ، همایون ،
مـاهور ، نوا و راسـت پنجگاه و همچنین دستگاه های فرعی منشعب شده از
شور ( بیات ترک ، افشاری ، ابوعطا و دشتی ) و همایون ( بیات اصفهان )
هــمـگی با کـوک  هــای دو ، سـل ، دو ، دو -- و هـمچنـین دو ، فـا ، دو ، دو
قابل اجرا هستند . اما از آنجا که همواره نوازندگان سه تاردر پی خوش صدا
تـر شـدن ساز خود بوده اند کوک  های دیگری هم مورد استفاده قرار گرفت ،
که تابع دستگاه مورد نظر است .
بـه عنوان مثال شما می توانید با کوک  دو ، سل ، دو ، دو دستگاه سه گاه را
 با شـاهد می کرن بنـوازید .. کـه علائـم سـر کلـید گـوشه درآمد آن می شـود :
سـی بمـل ، می کرن و لا کرن . ( که البته برای اجرای گوشه مخالف سه گاه
نـت سی ، کــرن می شود ) و بقیه هم بکار هستند . در این صـورت نت شاهد
می کرن است..این نت در اجرای درآمد سه گاه  از همه مهمتر است و بیشتر
به گوش می رسد، بنا بر این می توانیم مثلآ سیم سوم و چهارم را به جای دو
می کرن کوک  کنیم . این کار باعث می شود که هنگام اجرای درآمد سه گاه ،
صـدایی بسـیار زیبـاتر از قبل که  دو ، سل ، دو ، دو کوک  کرده بودیم ، داشته
باشیم. اما باید در نظر داشته باشیم که با این کوک  اگر گوشه مخالف سه گاه
را بزنـیم ، سـاز بد صـدا خواهـد بود .. پس این نکته به ما یاد می دهد که گاهآ
کوک  ها ما را در اجرای موسیقی محدود می کنند . پس باید قبل از کوک  کردن
تکلیفمان را بدانیم که چه چیزی را می خواهیم اجرا کنیم . در ادامه کوک  های
معرفی شده توسط مرحوم استاد احمد عبادی ، نوازنده بزرگ سه تار را برای
دستگاه های مختلف قرار می دهم .  

استاد احمد عبادیشور "راست کوک" دو سل دو فاشور "راست کوک" دو سل لا رشور "راست کوک" دو سل سل فاشور "چپ کوک" دو سل فا رشور "چپ کوک " دو سل ر رشور دو سل دو دوسه گاه دو سل لا کرن می بملسه گاه دو فا می بمل ر کرنسه گاه دو سل دو دوسه گاه دو فا سل می کرنسه گاه "چپ کوک" دو سل می کرن می کرنسه گاه "چپ کوک" دو سل دو می کرنسه گاه "چپ کوک" دو سل فا می کرنسه گاه "راست کوک" دو فا لا کرن دوسه گاه "راست کوک" دو سل سی کرن می کرنسه گاه " مخالف" دو فا می کرن ر کرنچهارگاه دو سل دو دوچهارگاه دو سل دو می کرنچهارگاه دو سل ر رچهارگاه دو فا دو دوچهارگاه دو سل سل رهمایون دو سل ر رهمایون دو سل دو دوهمایون دو سل لا کرن رهمایون دو فا سل دوهمایون دو فا سل کرن می بملماهور دو سل دو دوماهور دو فا دو دوماهور دو سل دو فا

 

نوا دو سل دو دونوا دو سل دو فانوا دو سل ر رنوا دو فا دو دوراست پنجگاه دو فا دو دوراست پنجگاه دو سل دو دوراست پنجگاه دو سل ر

ر

بیات اصفهان دو سل دو دوبیات اصفهان دو سل ر ربیات اصفهان دو فا فا دوبیات اصفهان دو فا دو دوبیات اصفهان دو فا لا کرن می کرندشتی راست کوک دو سل ر ردشتی دو فا لا ردشتی دو فا سل دودشتی دو سل سی میدشتی دو سل لا ردشتی دو فا سل دوابوعطا دو سل فا رابوعطا دو فا می بمل دوابوعطا دو سل فا می کرنابوعطا دو سل دو دوبیات ترک دو فا می بمل می بملبیات ترک دو فا دو دوبیات ترک (زند) دو فا سی بمل سی بملافشاری دو فا سل دوافشاری دو فا سی بمل دوافشاری دو سل سل رافشاری دو سل دو دوافشاری دو سل ر رافشاری دو سل دو فاافشاری دو فا سی بمل می بملشور (ترکمن) دو می دو دوشور (تاجیکی) دو سل سل سل************ ******* ****** ******* *******

---------------------------------------------------------------

منبع: http://www.taknavaz.ir


مطالب مشابه :


انواع کوک های سه تار (سه گاه و چهار گاه)

دستگاه. سیم 1. سیم2(زرد) سیم مشتاق. سیم بم. توضیحات سه گاه. دو. سل. دو. می کرن. چپ کوک. دو. سل. فا
کوک های سه تار

سه گاه "چپ کوک" دو سل فا می کرن. سه گاه "راست کوک" نوازنده تار و سه تار
انواع کوک سه تار برای دستگاه های مختلف

در مطلب قبلی نحوه کوک سه تار با مبنا های گوناگون نوشته شد . در این سه گاه "چپ کوک"
دستگاه چهارگاه

آموزش سه تار زیبایی، کمی از نظر کوک برای نوازندگان به خصوص چهار گاه, سه تار,
کوک های سازِ سه تار

دستگاه. سیم 1. سیم2(زرد) سیم مشتاق. سیم بم. توضیحات. سه گاه. دو. سل. دو. می کرن. چپ کوک. دو. سل. فا
سه تار از دید گاه ساز شناسی

کرن است برای نواختن سه گاه می کرن منسب باشد و ساز از نظر کوک است . تاثیر سه تار بر
برچسب :