خلاصه ای از آیین نامه ی آموزشی دانشگاه

 

ثبت نام : حداكثر تاخير متقاضی برای ثبت نام يك سال از زمان پذيرش درآزمون ورودی می باشد.

 

دانشجو موظف است پس از ثبت نام با تاخير، شهريه برمبنای سال ورود و مرخصی تحصيلی صادرنمايد .

 

دانشجو همزمان حق تحصيل دردو رشته دريك يا چند دانشگاه چه تمام وقت چه پاره وقت را نخواهد داشت .

 

مدیر گروه :  که از بین اساتید هیات علمی رشته مربوطه انتخاب می گردد و اموری مانند 1) برنامه ریزی جهت ترم بعدی 2)  انتخاب اساتید   دروس وتعیین تاریخ امتحانات  3) معادلسازی دروس  4) وغیره ........ را  بر عهده دارد.

 

کارشناس رشته: که از پرسنل اداری دانشگاه می باشد و اموری مانند 1) ثبت نام ورودیهای جدید   2) ثبت دروس ورودیهای جدید  3) ثبت دروس میهمانی و انتقالی   4)  برگزاری امتحانات پایان ترم    5) برگزاری آزمون های مختلف  6) و غیره .......  را بر عهده دارد.      

 

شرايط تحصيل : 1) دانشجو موظف است درزمان هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي انتخاب واحد به سايت دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايد . درصورتي كه خارج از زمان تعيين شده مراجعه كند  بايد از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد .

2) انتخاب واحد درترم اول طبق چارت درسي و با نظر مدير گروه ودرترمهاي بعدي بعهده خود دانشجو مي باشد .(بارعايت پيشنيازي)

دروس وابسته و پيش نيازي : دروس وابسته دروسي هستند كه گذراندن آن مشروط به گذراندن دروس پيش نياز در نيمسال هاي قبل     مي باشد براي مثال درس رياضي 2 را در صورتي مي تواند اخذ نمايد كه در ترمهاي قبل رياضي1 را پاس كرده باشد. و اين دو درس را    نمی توان همزمان در يك ترم اخذ نمايد . (دروس پيشنياز و وابسته در چارت درسي موجود است )

 

توجه : در صورتي دانشجو مي تواند درس پيش نياز و وابسته را در يك ترم با هم اخذ نمايد كه آن درس (پيش نياز)را در ترم قبل افتاده ويا حذف غيبت امتحان نموده باشد .در ترم بعد ي مي تواند  دو درس پیش نیاز و پس نیاز را همزمان اخذ نمايد و در صورتی که درس پیش نیاز را به هر دلیلی نتوانست پاس کند ، درس پس نیاز حذف نمی گردد و نمره آن در کارنامه باقی می ماند.

 

تعداد واحد انتخابي مجاز : 1) تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو دريك نيمسال تحصيلي نمي تواند از 12واحد كمتر واز 20واحد بيشتر باشد. (درنظام آموزشي تمام وقت) ودر نظام پاره وقت 10تا20 و انتخاب واحد در ترم تابستان نمي تواند از 6 واحد بيشتر باشد.ودر نظام آموزشي طرح معلمان 8  تا 15و در تابستان 12واحد مي باشد,مشروط به آن که تعداد واحدهای اخذ شده نوسط دانشجو در یک سال(نیمسال اول ودوم وترم تابستان)از40 واحد تجاوز نکند0

 

2) دانشجويي كه ميانگين معدل نمرات نيمسال او 17يا بيشتر باشد مي تواند درنيمسال بعد تا 24 واحد درسي را انتخاب نمايد. دانشجويي كه ميانگين معدل ترمي كمتر از 12 داشته باشد مشروط محسوب مي شود و نمي تواند در ترم بعد بيش از 14 واحد انتخاب نمايد .(به جز دروس وصاياي امام وآشنايي با قرآن كريم )

 

دانشجويی كه ميانگين معدل ترمي بين 12تا17داشته باشد نمي تواند بيش از 20واحد درسی انتخاب نمايد.(به جز دروس وصاياي امام و آشنايي با قرآن كريم)

 

درمواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد مي تواند تمام واحدهاي درسي باقيمانده را بدون رعايت پيش نيازي در يك نيمسال انتخاب و بگذراند . چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي نيمسال آخر باشد دانشجو مي تواند تعدادي از دروس خود را در نيمسال تابستان بگذراند.

رعایت پیشنیازی و هم نیازی و سقف اخذ واحد مطابق سرفصل و آیین نامه آموزشی بر عهده دانشجو می باشد و عدم اطلاع از مقررات آموزشی موجب سلب مسئولیت آنها نمی شود. آموزش در طول ترم، انتخاب واحد دانشجویان را بررسی کرده و  چنانچه دانشجویی پیشنیازی و سقف اخذ واحد را رعایت نکرده باشد واحدها حذف می گردند و شهریه آنها قابل برگشت نمی باشد.

 

 حذف واضافه : دانشجو مي تواند پس از آغاز هر نيمسال تحصيلي طبق تقويم دانشگاهي تعدادي از دروس خود را انتخاب و يا حذف نمايد.

حذف كليه دروس انتخابي در يك نيمسال در صورتي مجاز است كه به تشخيص شوراي آموزشي رسيده باشد.(ماده 38)

 

حذف ماده 41  : براي هر درسی در طول مدت تحصيل حداكثر يك نمره مردودي ثبت مي شود چنانچه چندبار در يك درس مردود گردد نمره مردودي دفعه دوم  به بعد حذف مي گردد. دانشجويان فرزند شاهد و جانباز% 50مي توانند از حذف شاهد و يا جانباز استفاده نمايند . كه طبق آن کلیه نمرات مردودي حذف  مي گردد.

 

مشروطي : دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال اعم ازمتوالي يا متناوب ودانشجويان دوره كارشناسي پيوسته كه در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شوند و ميانگين نمرات نيمسالي كمتر از 12داشته باشد اخراج تلقي مي گردند.

به دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي پيوسته كه در دو ترم متوالي ميانگين ترمي آنها كمتر از10داشته باشنداخراج قطعي تلقي مي گردند.

 

توجه: دانشجو مي تواند جهت تعيين وضعيت تحصيلي مشروطي واخراجي به كميسيون موارد خاص مراجعه نمايد.

 

 معرفي به استاد : چنانچه دانشجو  دريك نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل حداكثر دو درس نظري به ارزش 4 واحد باقيمانده داشته باشد (پس از ثبت در سیستم نمرات دروس ترم آخر) براي يك بار خارج از تقويم دانشگاهي مي تواند انتخاب واحد نمايد و شهريه ترم معرفي به استاد نصف شهريه ثابت بعلاوه شهريه متغيير درس يا دروس مربوطه مي باشد .

صورتي كه دانشجو براي فراغت ازتحصيل  5 يا 6  واحد نظري باقيمانده داشته باشد (پس از ثبت در سیستم نمرات دروس ترم آخر) مي تواند بامجوز كميسيون موارد خاص آموزش، خارج از تقويم دانشگاهي انتخاب واحد نمايد .ضمنا واحد (كارگاهي وآزمايشگاهي وعملي )را نمي توان به صورت معرفي به استاد اخذ نمود.(ماده 20)

 

طول مدت تحصيل : طول مدت تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته تمام وقت 6 ترم  و كارشناسي پيوسته 12 ترم مي باشد و تفاوت دانشجوي پاره وقت و تمام وقت در اين است كه دانشجوي پاره وقت مدت زمان بيش تري براي ادامه تحصيل دارد.

 

حضور وغياب دانشجو : دانشجو موظف است درساعات درسي خود حضور داشته باشداگردر بيش از سه شانزدهم ساعات درسي خوددريك درس غيبت غير موجه داشته باشد موجب حذف آن درس خواهد شد .(سه شانزدهم = سه جلسه دريك درس)

 

غيبت در جلسه امتحان :  عدم حضور در جلسه امتحان تا 3 درس موجب حذف آن درس يا دروس مي شود ودر ميانگين نمرات تاثير نمي گذارد .(حذف غيبت امتحان )

ودر صورت درخواست حذف مابقي دروس انتخابي در همان ترم مي تواند آنها را حذف پزشكي نمايد . (باارائه گواهي پزشكي)

 

مدت مرخصي  : دانشجو مي تواند در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر دو نيمسال ودر دوره هاي كارشناسي پيوسته حداكثر چهار نيمسال از مرخصي استفاده نمايد.

 

 معادلسازی : در صورتي كه دانشجو قبلا درس يا دروسي را دريكي از واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاداسلامي و يا دانشگاههاي معتبر گذرانده باشد,توسط گروه آموزشی تخصصی و با رعایت مقررات مربوطه قابل معادلسازي است .

 

تبصره : از زمان فارغ التحصيلي يا انصراف از تحصيل دوره قبلي بيش از 10 سال نگذشته باشد.

 

انصراف  : دانشجو درصورت تمايل مي تواند درخواست انصراف از تحصيل نمايد ، دانشجوي منصرف ازتحصيل بايد هزينه انصراف را برابر آخرين دستورالعمل مربوطه پرداخت نمايد . دانشجوي انصرافي مي تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد.

 

ترم آخر:  جهت تسریع و تسهیل در انجام امور فارغ التحصیلی، دانشجو باید قبل از فرا رسیدن زمان فارغ التحصیلی (در طول مدت ترم آخر) نسبت تهیه مدرک اصل پایه ( پیش دانشگاهی ، دیپلم متوسطه ، کاردانی) و تاییدیه آن و ریزنمرات تاییده شده دوره کاردانی (دانشجویان کارشناسی ناپیوسته) و اخذ فرم جریان کار از قسمت بایگانی آموزش اقدام نماید.

 

 کاردانی در رشته : صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو که حداقل 70 واحد درسی را (بدون محاسبه واحد های پیش دانشگاهی و وصیت نامه امام و آشنایی با قرآن) با میانگین 12 به بالا در رشته های کارشناسی پیوسته انجام می پذیرد. 

 

سایت دانشگاه و  تابلوهای اطلاع رسانی: دانشجو موظف است هر چند مدت یکبار به سایت دانشگاه قسمت پیام های عمومی و شخصی و تابلو های اطلاع رسانی رشته مربوطه مراجعه نموده و از آخرین اطلاعیه ها  و تغییرات مطلع گردد


مطالب مشابه :


لیست دانشگاههای آزاد و دولتی

--- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان --- - لیست دانشگاههای آزاد و دولتی - رشته ی مهندسی شیمی
‍Choromatogheraphy

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان - ‍Choromatogheraphy - پژوهشکده مجازی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
چگونگي تصفيه نفت خام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان - چگونگي تصفيه نفت خام - پژوهشکده مجازی گروه مهندسی شیمی
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان - ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال 1392
ثبت نام بدون آزمون

--- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان --- - ثبت نام بدون آزمون - رشته ی مهندسی شیمی گرایش های
خلاصه ای از آیین نامه ی آموزشی دانشگاه

--- دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان --- - خلاصه ای از آیین نامه ی آموزشی دانشگاه - رشته ی مهندسی
برنامه زمان بندی ترم نیمسال دوم 1390-1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان - برنامه زمان بندی ترم نیمسال دوم 1390-1391 - پژوهشکده مجازی
مقاله باران شدن اولین همایش ملی نفت - گاز - پتروشیمی اهواز توسط اساتید و دانشجویان گروه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان - مقاله باران شدن اولین همایش ملی نفت - گاز - پتروشیمی اهواز
برچسب :